Liiketoimintaan kohdistuvat avainriskit

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Myös ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä yhtiölle.

1 Strategiset riskit
2 Operatiiviset riskit
3 Rahoitusriskit
4 Vahinkoriskit
5 Ilmastoriskit
 

1 Strategiset riskit

Maailmankaupan ja rahoitusmarkkinoiden muutokset saattavat vaikuttaa kielteisesti Uponorin toimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja rahoituslähteisiin.

Uponorin tärkeimmät toiminta-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, joissa poliittinen riski nähdään pääsääntöisesti suhteellisen pienenä. Maailman geopoliittinen jännitys ei kuitenkaan osoita lieventymisen merkkejä, joten Uponor seuraa jatkuvasti geopoliittisen tilanteen kehittymistä ja on valmis reagoimaan tarvittaessa. Uponor ei odota Brexitillä olevan suurta vaikutusta sen liiketoimintaan.

Uponorin tuotteiden kysyntä on riippuvainen rakennusalan suhdanteista. Uponor hallitsee tätä riskiä jakamalla liiketoimintansa kahdelle maantieteelliselle pääalueelle: Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Uponorilla on myös kolme liiketoiminta-aluetta: käyttövesi-, sisäilmasto- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisut, mitkä myös auttavat hallitsemaan riskiä. Uponorin tuotteita käytetään sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisen hankkeissa, ja jälkimmäisessä kysyntä on yleensä vakaampaa kuin syklisemmässä uudisrakentamisessa.
 
Vaikka rokottaminen eteneekin hyvin Uponorin toimintaympäristössä, näkymät vuodelle 2022 sisältävät edelleen epävarmuuksia, jotka liittyvät COVID-19-pandemian seuraaviin vaiheisiin. Vallitseva tilanne aiheuttaa lyhyellä aikavälillä haasteita Uponorin toimitusketjussa ja omassa tuotannossa, minkä seurauksena materiaaleista saattaa olla pulaa ja toimitukset viivästyä. Yritysten näkymät ovat edelleen epävarmat, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti uudis- ja korjausrakentamisen hankkeiden käynnistämiseen. Näiden vaikutusten laajuus ja ajoitus on vielä epävarmaa.

Lisääntyvä kilpailupaine, esimerkiksi private label -tuotteista johtuva, aiheuttaa riskin Uponorille. Yhtiö hallitsee tätä riskiä investoimalla jatkuvasti tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä lisäämällä valmiuksiaanlaajentua  liike- ja kerrostalorakentamisen segmentissä.

Uponorin käynnissä olevalla operational excellence -ohjelmalla tavoitellaan 25 milj. euron vuosittaisia säästöjä vuoden 2022 ensimmäisen puolikkaan loppuun mennessä. Yhtiö on altistunut riskille ettei se saavuta säästöjä asetetussa aikataulussa.

Koska Uponorin liikevaihto jakaantuu laajalle joukolle asiakkaita, joista huomattava osa on jakelijoita (tukkuliikkeitä), myös Uponorin tuotteiden loppukysyntä on hajautunut laajalle. Viisi suurinta asiakasryhmää, joiden myynti on jakautunut yli 20 maahan, vastaavat noin kolmasosaa Uponorin liikevaihdosta.

Digitalisaatiota, uusia teknologioita ja näihin liittyviä valmiuksia tarvitaan Uponorin uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen. Avainasemassa Uponorin tulevan menestyksen kannalta on yhtiön kyky houkutella osaajia muutoksen tekijöiksi ja sitouttaa nämä yhtiöön. Uponor hallitsee tätä riskiä rakentamalla työnantajamielikuvaansa sekä kehittämällä ja kouluttamalla nykysiä työntekijöitään esimerkiksi johtamistaidoissa. Uponor pyrkii myös rakentamaan sopivan kumppaniverkoston täydentämään omaa osaamistaan.

Useimmissa niistä maista, joissa Uponorilla on toimintaa, useiden tuotevalikoimaan kuuluvien tuotteiden on täytettävä paikalliset määräykset ja alan standardit. Yhtiöllä on tiukat prosessit, joiden avulla se seuraa tarkasti sen tuotteisiin ja raaka-aineisiin liittyvän lainsäädännön ja määräysten valmistelua. Muutokset sääntelyssä voivat aiheuttaa Uponorille ylimääräisiä kustannuksia yhtiön varmistaessa, että sen tuotteet noudattavat myös uusia määräyksiä ja standardeja.
 

2 Operatiiviset riskit

Muoviputkijärjestelmien valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden hinnat ovat alttiita muutoksille, joista tärkeimpiä ovat mm. petrokemian tuotteiden ja metallien hintojen vaihtelu, toimituskapasiteetti ja markkinoiden kysyntä. Viime vuosina Uponor on kyennyt siirtämään hintavaihteluiden vaikutukset suurelta osin myyntihintoihinsa kohtuullisella viiveellä. Uponor suojautuu metallien ja muoviraaka-aineiden hintariskiä vastaan mahdollisuuksien mukaan sekä kiinteähintaisilla hankintasopimuksilla että rahoitusvälineillä. Pohjoismaissa Uponor hallitsee sähkön hintavaihteluriskiä jatkuvatoimisesti ja järjestelmällisesti rahoitusinstrumenteilla.

Komponenttien, raaka-aineiden ja palveluiden hankinnassa Uponorin tavoitteena on käyttää materiaaleja ja raaka-aineita, joilla on useampia toimittajia. Toimittajien edellytetään noudattavan Uponorin toimintaperiaatteita ja puitesopimuksia. Mikäli toimittajia on vain yksi, pyritään siihen, että ko. toimittajalla on vähintään kaksi tuotantolaitosta, jotka valmistavat Uponorin käyttämiä hyödykkeitä. Uponor kehittää jatkuvasti materiaalien ja raaka-aineiden laadunvarmennusjärjestelmäänsä sekä toimittajien hyväksymisprosessiaan.

Digitalisaatio ja älyratkaisut altistavat Uponorin kyberriskeille, jonka johdosta Uponor seuraa kyber-, tieto- ja informaatiouhkia. Liiketoimintojen hallintaan käytetään useita IT-järjestelmiä, joista tärkeimmät ovat ERP-järjestelmät. Järjestelmien kriittisyyden analysoiminen ja riskien minimointiin liittyvät varautumisjärjestelyt sisältyvät aina suurimpien IT-järjestelmien käyttöönottoon ja elinkaaren hallintaan.

Uponor on ottanut käyttöön nollatoleranssin koskien terveyttä ja turvallisuutta, säädöstenmukaisuutta ja ympäristöriskejä. Uponor noudattaa ISO 9001 -laatujärjestelmää ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää, mikä takaa jatkuvan laadun, parantaa tuotannon turvallisuutta, ympäristölainsäädännön noudattamista ja tuottavuutta sekä vähentää ympäristövaikutuksia ja muita toiminnan riskejä.

Projektiliiketoiminnassa Uponorin tavoitteena on hallita mm. projektikohtaisia aikataulutukseen ja kustannuksiin liittyviä riskejä. Tällaiset riskit pyritään ottamaan huomioon projekti- ja alihankkijasopimuksissa. Lisäksi Uponor vahvistaa aktiivisesti työntekijöidensä projektinjohtamistaitoja.

Lakien ja määräysten noudattaminen on Uponorissa etusijalla. Niiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua yhtiölle sekä sakkoja että maineeseen ja liiketoimintaan liittyviä riskejä. Uponor voi altistua liiketoiminnassaan erilaisille oikeudellisille prosesseille. Syksyllä 2021 Uponoria vastaan on nostettu tuotteisiin liittyviä ryhmäkanteita kahdessa Yhdysvaltain osavaltiossa. Tapausten käsittely on vielä alkuvaiheessa eikä ole varmaa, etenevätkö ne oikeuteen saakka tai mitä seuraamuksia, jos mitään, niistä voi Uponorille olla. Uponor hallitsee tuotevastuuseen liittyviä riskejä paikallisilla ja keskitetyillä konserninlaajuisilla vakuutusohjelmilla.
 

3 Rahoitusriskit

Uponorin rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan aina riittävien luottolimiittireservien ja lainojen tasapainoisen maturiteettijakauman avulla, sekä käyttämällä rahoituksen hankinnassa erilaisia rahoitusmuotoja ja useita hyvän luottoluokituksen omaavia vakavaraisia vastapuolia.

Yhtiön maksuvalmiutta hallitaan tehokkailla kassanhallintaratkaisuilla ja riskiä karttavalla sijoituspolitiikalla. Sijoituskohteina on ainoastaan matalariskisiä kohteita, jotka voidaan tarvittaessa muuntaa käteisvaroiksi nopeasti ja selkeään markkinahintaan.

Korkomuutokset vaikuttavat Uponorin korkokuluihin ja kiinteähintaisten rahoituserien käypään arvoon. Korkoriskejä hallitaan käyttämällä sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisia rahoitusinstrumentteja.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa sen eri valuuttojen välisille valuuttariskeille. Uponorin liikevaihdosta noin 60 prosenttia syntyy muussa valuutassa kuin euroissa. Tällöin kuitenkin tyypillisesti myös valtaosa ko. liikevaihtoon kohdistuvista kuluista on kyseisessä paikallisessa valuutassa. Tämä vähentää oleellisesti liiketoiminnan valuuttariskiä. Konsernin rahoitusosasto vastaa konsernitason valuuttakurssiriskien hallinnasta ja suojaamisesta. Suojausinstrumentteina käytetään pääasiallisesti valuuttatermiineitä ja -optioita.

Uponor altistuu myös valuuttakurssien muunnos- eli translaatioriskille, joka ilmenee muunnettaessa euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden tulosta euromääräiseksi. Uponorin suojauspolitiikan mukaisesti euroalueen ulkopuolisia tase-eriä ei suojata. Poikkeuksena tähän ovat nettoinvestoinneiksi luettavat sisäiset lainat, jotka on sisällytetty suojauslaskentaan. Suojautumisessa valuuttakurssiriskeiltä kumppaneiksi valitaan vain hyvän luottoluokituksen omaavia vakavaraisia pankkeja.
 

4 Vahinkoriskit

Vuoden 2021 lopussa Uponorilla oli 17 tuotantolaitosta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Konsernitasolla vahinko- ja keskeytysvakuutuksia ohjataan keskitetysti, minkä tavoitteena on kattava vakuutussuoja mahdollisten konerikko-, tulipalo- yms. riskien toteutumisesta aiheutuville taloudellisille vahingoille.

Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin eri keinoin, kuten yksikkökohtaisilla jatkuvuussuunnitelmilla, henkilöstön turvallisuuskoulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla ja varmistamalla tärkeimpien varaosien jatkuva saatavuus.
 

5 Ilmastoriskit

Uponor on tunnistanut ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä. Uponorin tuotantolaitokset sijaitsevat maiden sisäosissa ja kauempana alueilta, jotka ovat alttiita säiden ääri-ilmiöille, joten yhtiöllä ei ole huomattavia fyysisiä ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä.
 

Poliittiset tai oikeudelliset riskit

Uponorin pääraaka-aine on muovi, jota tuotetaan fossiilisista polttoaineista, kuten raakaöljystä. Kiristyvä fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä sääntely ja/tai verotus voivat lisätä Uponorin operatiivisia kuluja ja asettaa uusia vaatimuksia Uponorin tuotteille. Uponor hallitsee riskiä siten, että yhtiön T&K-toiminta osallistuu aktiivisesti eri hankkeisiin, joissa etsitään vaihtoehtoja fossiilisille resiineille. Uponor osallistuu myös eri toimialajärjestöjen toimintaan ja pyrkii vaikuttamaan paikallisiin ja alueellisiin päättäjiin energiaan, terveyteen ja vedenkulutukseen liittyvissä kysymyksissä.
 

Markkina- ja maineriskit

On mahdollista, että Uponorin asiakkaat alkavat suosia uusiutuvasta tai kierrätetystä raaka-aineesta valmistettuja tuotteita. Ellei Uponor onnistu tuomaan markkinoille uusia materiaaleja riittävän aikaisin, se saattaa menettää markkinaosuuttaan. Lisäksi, jos Uponor jatkaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan muoviraaka-aineen käyttöä vielä siinä vaiheessa, kun kilpailijat siirtyvät muihin vaihtoehtoihin, tästä voi aiheutua Uponorille ja sen brändille mainehaittoja.