Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Uponor Oyj ja sen englanninkielinen rinnakkaistoiminimi Uponor Corporation.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on talo-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan järjestelmien ja niihin liittyvien tuotteiden kehitys, valmistus ja kauppa sekä niihin liittyvien palvelujen tarjoaminen. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistö- ja muuta teollista liiketoimintaa, arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö toimii myös muodostamansa konsernin emoyhtiönä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii yhtiön hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa valitaan uusi hallitus.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan yhden (1) varapuheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

6 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla kummallakin yksin sekä hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä.

Yhtiön prokuroista ja edustamisoikeuden antamisesta päättää hallitus.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilit päätetään vuosittain joulukuun 31. päivänä.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin rekisteröity tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiö voi julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön verkkosivujen osoitteesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain ennen kesäkuun loppua.

Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus;
tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä;
8. hallituksen jäsenten palkkioista;
9. hallituksen jäsenten lukumäärä;

valittava
10. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja;
11. tilintarkastaja.