Ihmiset ja yhteiskunta

Turvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi ovat aina olleet keskiössä Uponorilla. Työnantajana olemme sitoutuneet tasavertaisten mahdollisuuksien periaatteisiin. Odotamme myös, että kumppanimme noudattavat samoja eettisiä ja sosiaalisia sekä ympäristöön ja laatuun liittyviä standardeja kuin me.
 

Sopeutuminen uuteen normaaliin

Kun koronapandemia levisi toimintamaihimme, emme aikailleet toimissamme. Työntekijöidemme terveyden turvaaminen ja töiden jatkuminen mahdollisimman normaalisti oli ja on yhä etusijalla. Koronatyöryhmä perustettiin kantamaan vastuu toimien koordinoinnista. Omien toimenpiteidemme lisäksi kehotimme työntekijöitämme noudattamaan paikallisia ohjeita. Mahdollisuuksien mukaan työntekijöitä kehotettiin siirtymään etätöihin. Etätyön lisääntyminen opetti meille uusia tapoja toimia ja nopeutti digiloikkaamme. Vuoden 2020 aikana otimme käyttöön monia uusia digitaalisia työvälineitä ja huomasimme, että pystymme työskentelemään tehokkaasti poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Työt jatkuivat tuotantolaitoksissamme, mutta turvallisiin työskentelytapoihin ja hygieniaan kiinnitettiin erityistä huomiota.
 

Työturvallisuudesta ei tingitä

Tavoitteenamme on painaa työtapaturmien määrä nollaan vuoteen 2025 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme laatineet kattavan turvallisuusohjeistuksen. Rohkaisemme työntekijöitämme raportoimaan myös läheltä piti -tilanteet, jotta voisimme ottaa niistä opiksi ja kehittää prosessejamme paremmiksi. Vuonna 2020 turvallisuusasioita tuotiin korostetusti esille laatimalla kaikille työntekijöille suunnattuja ”Työturvallisuudesta ei tingitä” -materiaaleja, joihin kuului esimerkiksi video, julisteita ja koulutusta. Turvallisuustyö jatkuu, ja tavoitteenamme on pienentää tapaturmataajuutta (LTIF) vuosittain 30 prosentilla. Uponorin tapaturmataajuus (LTIF) huononi vuonna 2022 ja oli 6,0 (4,8). Turvallisuusraportointi muuttuu vuoden 2023 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen, kun otamme käyttöön harmonisoidun ja laajennetun LTIF-laskentatavan. Harmonisoidun laskentatavan mukaan, LTIF oli 8,3 (8,8). Kuolemaan johtaneita tapaturmia ei ollut yhtään (2021: 0).

UPONORIN TURVALLISUUSOHJEET (saatavilla vain englanniksi)
 

Henkilöstötutkimuksella tärkeää tietoa työntekijöiden näkemyksistä

Haluamme olla työnantaja, joka tarjoaa sellaisen työpaikan, missä työntekijät menestyvät, voivat hyvin, viihtyvät ja kehittyvät osaamisessaan. Koko konsernin kattava henkilöstötutkimus toteutettiin jälleen vuonna 2022. Vastausprosentti oli 85 (2021: 84), mikä on erittäin hyvä luku ja suurempi kuin edellisen kyselyn vastausprosentti. Iloksemme saimme todeta, että eNPS (Employee Net Promoter Score, henkilöstön sitoutumista ja suositteluhalukkuutta mittaava tunnusluku) -pisteemme oli 37 (40), mikä ylittää alan parhaimman 25 prosentin vertailuarvon. Erityisen kiitollisia olimme työntekijöiden antamasta avoimesta kirjallisesta palautteesta. Palautteen perusteella pystymme kehittämään Uponorista entistä paremman työpaikan.
 

Tasa-arvoiset ja monimuotoiset osaajat

Olemme sitoutuneet tasavertaisten mahdollisuuksien periaatteisiin ja pyrimme tarjoamaan ympäristön, jossa jokainen työntekijä ja asiakas tuntee itsensä kunnioitetuksi ja arvostetuksi riippumatta rodusta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, kielestä, poliittisista tai muista mielipiteistä, kansallisesta tai yhteiskunnallisesta alkuperästä tai muusta asemasta. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja noudatamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. Kaikkien uponorilaisten odotetaan toimivan eettisesti ja noudattavan toimintaohjeitamme.

Jotta toimintaohjeet eivät pääsisi unohtumaan, jokainen uponorilainen suorittaa verkkokoulutuksen kahden vuoden välein. Toimintaohjeet päivitettiin vuoden 2021 lopulla, ja uusi verkkokoulutus saatiin käyttöön elokuussa 2022. Marraskuun 2022 alussa tapahtunut kyberhyökkäys kuitenkin esti työntekijöitä suorittamasta verkkokoulutusta loppuvuoden aikana, minkä johdosta vain 59,2 prosenttia (2021: 93 %) toimistotyöntekijöistä oli suorittanut uuden verkkokoulutuksen 31.12.2022 mennessä. Aikaa suorittaa uusi verkkokoulutus pidennettiin 28.2.2023 saakka, jotta toimistotyöntekijöistä 100 prosenttia ehtisi suorittaa koulutuksen.

Kehittyminen ammatillisesti vaikuttaa työntekijöiden kokemukseen työpaikasta. Kouluttautuminen avaa työntekijöille uusia näkökulmia, joista hyötyy työntekijän lisäksi myös yritys. Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia koulutuksia, jotka on suunnattu sekä työntekijöille että johdolle.
 

Kumppaniverkoston eettiset vaatimukset

Odotamme, että kumppanimme noudattavat samoja eettisiä ja sosiaalisia sekä ympäristöön ja laatuun liittyviä standardeja kuin me. Vuonna 2021 Pohjois-Amerikan kumppaneillemme tehtiin vastuullisuuskyselytutkimus nyt viidentenä vuotena peräkkäin. Kyselytutkimuksen tavoitteena on rohkaista kumppaneitamme toimimaan vastuullisemmin. Kyselytutkimus kattoi 98 prosenttia ostojemme dollarimäärästä Pohjois-Amerikassa. Tulosten mukaan noin 40 prosenttia osallistujista paransi kokonaisarvosanaansa edeltävästä vuodesta.
 

Aktiivinen ja vastuullinen yhteiskunnallinen toimija

Pyrimme vaikuttamaan erityisesti vettä, muoveja ja kestäviä rakennettuja ympäristöjä koskevaan päätöksentekoon kansallisella ja alueellisella tasolla ja toimimme siksi aktiivisesti teollisuuden ja toimialan järjestöissä. Tällaisia järjestöjä ovat esimerkiksi TEPPFA (European Plastic Pipes and Fittings Association), REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations), National Association of Home Builders (NAHB) ja World Green Building Council. Toimi- malla näissä järjestöissä pyrimme vaikuttamaan rakennusten energiankulutuksen ja lämmityssektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien käytäntöjen ja ohjelmien kehittä- mistä ja toteutusta koskevaan päätöksentekoon, esimerkiksi Euroopan komissiossa.

Toimintaohjeisiimme on kirjattu, ettemme osallistu päivittäiseen politiikkaan emmekä tue poliittisia puolueita tai ryhmittymiä taloudellisesti tai muilla tavoin. Kaikenlainen lahjonta on ehdottomasti kielletty emmekä osallistu rahanpesuun. Korruption ehkäisemiseksi on laadittu sisäiset käytännöt ja ohjeistukset. Vuonna 2022 toiminnoissamme ei havaittu korruptioon tai lahjontaan liittyviä tapahtumia päivittäisissä hallintoprosesseissa, sisäisen tarkastuksen tutkimuksissa eikä ilmiantokanavan kautta tulleissa ilmoituksissa.  
 

WhistleB –ilmoituskanava

Uponorilla on käytössä kaikille avoin WhistleB -ilmoituskanava, jonka kautta voi tehdä ilmoituksen joko omalla nimellään tai anonyymisti. Ilmoituskanava on luottamuksellinen keino, jolla Uponorin työntekijät ja osapuolet, joiden kanssa Uponorilla on liikesuhteita, voivat ilmoittaa mahdollisista havaitsemistaan tai epäilemistään epäeettisistä ja/tai laittomista tai epäterveistä menettelyistä Uponorin omassa tai kumppaneidemme toiminnassa. 

Anonymiteetin takaamiseksi ilmoituskanavan hoitaa ulkopuolinen kumppani WhistleB. Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

WhistleB ilmoituskanava