Suorituskeskeinen toimintakulttuuri asettaa ihmiset etusijalle

 
Ihmiset ovat Uponorin tärkein voimavara. Ihmiset etusijalle asettavan People First -henkilöstöstrategiamme viisi peruspilaria ovat toimintakulttuuri, johtajuus, osaamisen kehittäminen, työnantajamielikuva sekä hyvinvointi ja turvallisuus. Henkilöstöstrategiamme tukee sekä konsernistrategiaamme maksimoimalla ydinliiketoimintamme mahdollisuudet että henkilöstön sitoutumista, oppimista ja urakehitystä.
 

Toimintakulttuuri

Me Uponorilla olemme sitoutuneet arvoihimme – Connect, Build, Inspire – jotka ohjaavat toimintakulttuuriamme, käyttäytymistämme ja työskentelytapojamme organisaation sisällä, toimialallamme ja yhteisöissä, joissa toimimme. Pyrimme luomaan koko Uponorin kattavan yhtenäisen toimintakulttuurin edistämällä yhteistyötä divisioonien, toimintojen ja eri maiden välillä. Tavoitteenamme on saada koko Uponor toimimaan yhtenä tiiminä. Tuemme sitoutumista ja pyrimme rakentamaan suorituskeskeistä toimintakulttuuria niin yrityksen näkökulmasta kuin yksittäisen työntekijän kannalta.
 
Henkilöstön sitoutumista seurataan vuosittain toteutettavalla, koko yhtiön kattavalla U-Voice-henkilöstökyselyllä (henkilöstökyselyn tulokset raportoidaan vuosittain vastuullisuuskatsauksessamme).
 

Johtajuus

Uponor on määrittänyt selkeästi, mitä johtajalta odotetaan. Johtajille luodaan mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa osaamistaan. Johtajilla on keskeinen rooli yhtenäisen, suorituskeskeisen toimintakulttuurin luomisessa, ja heidän tärkeä tehtävänsä on inspiroida ja motivoida omia tiimejään. Ylimmät johtajat kokoontuvat säännöllisesti globaalin yhteistyön, tiedon jakamisen ja strategiaan liittyvien ajankohtaisten aiheiden käsittelyä varten.
 

Osaamisen kehittäminen

Uponor tahtoo olla työntekijöilleen houkutteleva työnantaja, joka tarjoaa kehitysmahdollisuuksia ja rakentaa osallistavaa ja monimuotoista työpaikkaa. Yksi Uponorin uuden strategian tärkeimmistä osista on innovatiivisuus. Luova ongelmanratkaisu ja innovatiivisuus kukoistavat, kun eri taustoista tulevat ja erilaisia näkemyksiä edustavat sitoutuneet työntekijät toimivat yhdessä.
 
Monimuotoisuus, tasa-arvo ja inkluusio ovat olennainen osa osaajiin liittyvää strategiaamme. Uponorilaisina olemme sitä mieltä, että monimuotoinen yritys on innovatiivinen yritys, ja tarjoaa työntekijöilleen yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä rodusta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, kielestä, poliittisista tai muista mielipiteistä, kansallisesta tai yhteiskunnallisesta alkuperästä tai muusta asemasta huolimatta. Eroavaisuutemme tekevät meistä ainutlaatuisia, ja yhdessä olemme vahvempia. Monialaiset ja monipuoliset näkökulmat parantavat kykyämme kehittää innovatiivisia ja vastuullisia vesi- ja sisäilmastojärjestelmiä.
 
Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja noudatamme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita sekä ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. Olemme myös allekirjoittaneet YK:n Global Compact -aloitteen.
 

Työnantajamielikuva

Haluamme sitouttaa nykyiset työntekijät yhtiöön, ja samalla varmistaa, että pystymme houkuttelemaan myös uusia työntekijöitä. Kilpailu markkinoilla on kovaa, ja siksi on tärkeää erottua työnantajana ja onnistua viestittämään mahdollisille uusille työntekijöille, miksi Uponor on erinomainen työpaikka. Uponorin brändi on synonyymi vahvalle yhteistyökulttuurille, tuottavuudelle ja laaja-alaiselle kokemukselle. Vuonna 2022 Uponor sai Great Place to Work -palkinnon Saksassa, Puolassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa sekä Top Workplaces -palkinnon Yhdysvalloissa.
 

Hyvinvointi ja turvallisuus

Työntekijöiden terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat erittäin tärkeitä Uponorin toimintakulttuurissa. Parannamme edelleen ymmärrystä turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista ja autamme työntekijöitä pitämään paremmin huolta itsestään. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme laatineet kattavan turvallisuusohjeistuksen. Rohkaisemme työntekijöitämme raportoimaan myös läheltä piti -tilanteet, jotta voimme ottaa niistä opiksi ja parantaa prosessejamme.