Uponorin toimintaohjeet

Nämä toimintaohjeet ovat Uponor Oyj:n hallituksen hyväksymiä, ja ne koskevat kaikkia Uponor- konsernin (jäljempänä “Uponor”) työntekijöitä, toimihenkilöitä ja johtajia (jäljempänä “työntekijät”). Nämä toimintaohjeet sisältävät Uponorin vision, arvot ja toiminnan keskeisen tarkoituksen.

Etiikka, lainsäädäntö ja määräykset

Uponor pyrkii pitkän aikavälin kasvuun tuottamalla aitoa lisäarvoa asiakkailleen. Työntekijöiden on aina noudatettava eettisiä ja oikeudellisia normeja työtehtävissään. Työntekijöiden on toimittava ammattimaisesti ja rehellisesti sekä pidettävä tiukasti kiinni lahjomattomuudesta. Kaikkien Uponor- yhtiöiden ja työntekijöiden on toimittava kansainvälisten ja kansallisten lakien hengen ja kirjaimen mukaisesti kaikkialla, missä Uponor toimii. Näihin lakeihin kuuluvat esimerkiksi lait ja määräykset, joiden tarkoituksena on edistää tasapuolista kilpailua, säännellä julkista arvopaperikauppaa, ohjata johtamis- ja valvontajärjestelmiä (corporate governance), huolehtia yksityisyyden suojasta, torjua lahjontaa ja korruptiota sekä säännellä tuoteturvallisuutta ja työehtoja. Uponor kunnioittaa ihmisoikeuksia, jotka on määritelty esimerkiksi YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa.

Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset

Työntekijöiden on vältettävä kaikkia ristiriitoja omien henkilökohtaisten etujensa ja Uponorin etujen välillä. Tämä koskee esimeriksi henkilökohtaisten lahjojen antamista tai vastaanottamista tai Uponorin sidosryhmien1 vieraanvaraisuutta, lukuun ottamatta kohtuullisia lahjoja tai vieraanvaraisuuden osoituksia, jotka kuuluvat Uponorin normaaliin liiketoimintaan ja jotka sallitaan asiaankuuluvassa lainsäädännössä. Uponor kieltää kaikenlaisen lahjonnan ja pidättäytyy osallistumisesta kaikenlaiseen rahanpesuun.

Uponorin luottamuksellinen tieto

Uponorin liikesalaisuudet ja luottamukselliset tiedot ovat arvokasta liikeomaisuutta, minkä vuoksi niitä on käytettävä ja suojeltava huolellisesti. Etenkin liikesalaisuudet ja muu luottamuksellinen tieto on suojattava varmistamalla tällaisen tiedon luottamuksellinen käyttö ja pyrkimällä soveltuvilta osin suojaamaan ne myös immateriaalioikeuksien rekisteröinnillä. Työntekijät, jotka saavat haltuunsa tai tietoonsa Uponorin luottamuksellista liiketoimintatietoa tai liikesalaisuuksia, pitävät tiedot luottamuksellisina eivätkä saa paljastaa niitä kolmansille osapuolille (mukaan lukien ystävät ja perheenjäsenet) muista kuin Uponorin liiketoimintaan liittyvistä syistä.

Ympäristö

Uponor pyrkii sovittamaan inhimilliset, ympäristölliset ja taloudelliset edut yhteen kestävällä tavalla ja osaltaan edistämään kestävää kehitystä. Uponor ottaa tuotetarjonnassaan huomioon ympäristönäkökohdat ja pyrkii jatkuvasti vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia ja edistämään kestävää kehitystä kehittämällä ekotehokkaita tuotteita ja palveluja.

Politiikka

Uponor ei osallistu politiikkaan eikä tue poliittisia puolueita tai ryhmiä taloudellisesti tai muilla tavoin. Poliittiseen toimintaan osallistuvat työntekijät toimivat tältä osin yksinomaan yksityishenkilöinä eivätkä Uponorin edustajina.

Työntekijät

Uponor on vastuullinen työnantaja ja tukee työntekijöidensä yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Uponor ei salli minkäänlaista syrjintää rodun, kansallisuuden, iän, uskonnon, vamman, sukupuolen, seksuaalisen suuntautuneisuuden, ammattijärjestöön kuulumisen tai poliittisen toiminnan perusteella. Uponor ei hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä eikä tee sopimuksia lapsi- tai pakkotyövoimaa käyttävien toimittajien kanssa. Uponor pyrkii takaamaan kaikille työntekijöilleen kohtuullisen palkan sekä turvallisen ja terveellisen työpaikan.

Asiakkaat ja toimittajat

Uponor on sitoutunut edistämään asiakkaidensa menestystä, sillä tämä tukee myös Uponorin omaa menestystä. Uponorin tavoitteita ovat molemminpuolinen tyytyväisyys ja hyvässä uskossa toimiminen kaikissa sopimuksissa, tuotteiden ja palvelujen korkea laatu, kohtuullinen hinnoittelu sekä erinomaiset myynnin jälkeiset palvelut. Uponor suhtautuu kaikkiin sidosryhmiin samalla tavoin kuin asiakkaisiinsa. Uponor edellyttää, että sen toimittajat noudattavat niitä eettisiä, sosiaalisia, ympäristöllisiä ja laadullisia normeja, jotka on mainittu tässä toimintaohjeessa. Uponor edellyttää, että sen toimittajat ja muut liikekumppanit perehtyvät näihin toimintaohjeisiin.

Täytäntöönpano

Kaikki näihin toimintaohjeisiin liittyvät kysymykset on osoitettava Uponorin päälakimiehelle, ja työntekijöiden on raportoitava kaikki epäillyt toimintaohjeita koskevat rikkomukset esimiehelleen, päälakimiehelle, paikalliselle henkilöstöhallinnolle, konsernin henkilöstöhallinnolle ja/tai sisäiselle tarkastajalle (jonka yhteystiedot ovat saatavilla konsernin intranetissä). Johto käsittelee esiin tulevat seikat asianmukaisesti. Kaikki epäillyt rikkomukset tutkitaan ja ratkaistaan täysin luottamuksellisesti. Epäselvissä tapauksissa työntekijöitä kehotetaan kääntymään esimiehensä puoleen. Näiden toimintaohjeiden vastaiset toimet on korjattava viipymättä, ja niihin sovellettavat kurinpitotoimet voivat johtaa jopa työsuhteen irtisanomiseen. Uponor varmistaa, ettei työntekijälle aiheudu kielteisiä työhön liittyviä seurauksia ilmoituksista, jotka koskevat näiden toimintaohjeiden rikkomista.

 

1) Käsitteellä "sidosryhmä" tarkoitetaan työntekijöitä, asiakkaita, toimittajia, osakkeenomistajia, valtiollisia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja muita osapuolia, jotka vaikuttavat Uponoriin tai joihin Uponor vaikuttaa.