Lähestymistapamme

Vastuullisuusagendamme perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien laatimiin 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. Olemme nostaneet niistä neljä keskeisiksi tavoitteiksemme: puhdas vesi ja sanitaatio, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, vastuullinen kulutus sekä ilmastoteot. Mielestämme nämä neljä tavoitetta tarjoavat meille aidon mahdollisuuden vaikuttaa ja edistää muutosta. Ne ovat myös linjassa neljän strategisen pilarimme - työntekijät, asiakaskokemus, tuotteet ja palvelut sekä operational excellence - kanssa. Kestävän kehityksen tavoitteet tukevat strategiamme toteuttamista.  

Uudistimme vastuullisuuden toimintamalliamme vuonna 2020. Konsernin johtoryhmä ja hallitus valvovat jatkossakin vastuullisuustavoitteiden toteutumista. Johtoryhmä hyväksyy kaikki vastuullisuusagendaa ja -tavoitteita koskevat muutokset. Vastuullisuuden päivittäistä johtamista varten perustettiin vastuullisuuden johtoryhmä, jonka tehtävänä on sitouttaa kaikki oleelliset sidosryhmät toimimaan ja toteuttamaan vastuullisuushankkeita. Tämän johtoryhmän vastuulla on kehittää vastuullisuusagendaa ja tavoitteita sekä yhteisiä kehityshankkeita. Lisäksi vastuullisuuden johtoryhmä vastaa funktiokohtaisten vuosisuunnitelmien ja budjettien laatimisesta. Konserni ohjaa ja koordinoi vastuullisuustyötä, mutta tekojen toteuttamisvastuu on divisioonilla. 

 

Vastuullisuusagendamme rakentuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ympärille