Ympäristö

Meille ympäristövastuu merkitsee sitä, että innovatiiviset, älykkäät ja tehokkaat ratkaisumme mahdollistavat kestävämpien elinympäristöjen rakentamisen. Se merkitsee myös sitä, että toimimme vastuullisesti ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja, joilla voimme vähentää liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja parantaa energiatehokkuuttamme.
 

Muutoksen mahdollistavat ratkaisut

Juomavesi on elämän edellytys. Kokonaisvaltaiset ratkaisumme vedenjakelujärjestelmiin, kuten Aqua Port & Combi Port - ja Riser -asennukset, takaavat juomaveden korkean laadun ja tehokkaan jakelun. Smatrix Aqua Plus on hygieeninen huuhtelujärjestelmä, joka huolehtii, ettei vesi seiso putkistossa. Kompakti järjestelmä korvaa putkistossa seisovan veden automaattisesti lämpötilan tai ajan perusteella. Veden pilaantumisen ja keuhkokuumetta aiheuttavan legionellabakteerin leviämisen välttämiseksi putkistossa olevan veden tulee vaihtua säännöllisesti ja veden lämpötilan on oltava oikea niin kylmä- kuin kuumavesiputkissa.

Haluamme myös vähentää putkistoissa olevista vuodoista aiheutuvaa veden hävikkiä ja tuoda älyratkaisuja laajempaan käyttöön alallamme. Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvia investointeja uuden teknologian kehittämiseen. Esimerkiksi Phyn Plus vähentää veden hävikkiä havaitsemalla vuodot järjestelmissä, mikä mahdollistaa vastuullisen vedenkulutuksen.

Sisäilmastoratkaisumme mahdollistavat rakennusten energian käytön tehostamisen ja siten hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Älykkäillä säätimillä ja lattialämmityksen automaattisella säätöjärjestelmällämme voidaan pienentää omakotitalon energiankulutusta 15 %. Teollisuuskiinteistöissä primäärienergian kulutusta on mahdollista vähentää jopa 40 % käyttämällä lämmitykseen kaasun sijaan pintalämmitysjärjestelmiämme. Lämmönpuhallinyksikön korvaaminen pintalämmitys- ja jäähdytysjärjestelmällämme hotellihuoneissa mahdollistaa primäärienergian kulutuksen pienenemisen 40 %. Pintalämmitys- ja jäähdytysjärjestelmämme ovat tehokkaampia, koska suuria pintoja lämmönluovutukseen käyttämällä voidaan käyttää lämmityksessä huomattavasti matalampia ja jäähdytyksessä korkeampia lämpötiloja verrattuna esimerkiksi pattereihin tai ilmajakoisiin järjestelmiin. Näin ratkaisuillamme on keskeinen rooli ympäristöystävälli- semmässä rakentamisessa.

Luotettavat yhdyskuntatekniset ratkaisut ovat tärkeässä osassa puhtaan juomaveden jakelussa ja ympäristön suojelussa. Barrier PLUS on kestävä paineputki, joka suojaa käyttövettä myrkyllisiltä kemikaaleilta myös silloin, kun putkea ympäröivä maa on aikaisemmin ollut vilkkaasti liikennöityä teollisuusaluetta. Barrier PLUS -putkien odotettu käyttöikä on yli 100 vuotta.
 
Hulevesijärjestelmämme estävät sade- ja tulvavesien mukana kulkevia saasteita pääsemästä vesistöihin. Ilmastonmuutoksen myötä järjestelmien merkitys on korostunut: sademäärät ovat kasvaneet ja kaupungistumisen myötä vettä läpäisemättömien alueiden pinta-ala on suurentunut. Monilla alueilla maanalaiset salaojaputket eivät pysty suodattamaan kaikkia hulevesiä, minkä seurauksena kadut tulvivat ja myös saasteita päätyy vesistöihin.
 

Tuotteen elinkaaren vaikutukset esitetään ympäristötuoteselosteissa

Haluamme parantaa tuotteidemme ympäristövaikutusten läpinäkyvyyttä koko niiden elinkaaren ajalta. Siksi olemme rakentaneet alustan, johon kokoamme tiedot tuotteidemme ympäristövaikutuksista ja niiden ympäristötuoteselosteet. Ensimmäiset pilottihankkeet kattoivat tuotteita kaikista liiketoimintasegmenteistämme ja tulokset valmistuivat vuonna 2020. Tuemme World Green Building Councilin Bringing Embodied Carbon Upfront -raportin tavoitteita ja sen mukaisesti olemme sitoutuneet viimeistään vuoteen 2025 mennessä laatimaan tuotekohtaisen ympäristötuoteselosteen 40 prosentista avaintuotteitamme sekä julkaisemaan kaikkien tuotteiden ympäristövaikutukset ympäristötuoteselostein viimeistään vuonna 2030.
 

Kohti hiilineutraalia tuotantoa

Kasvihuonekaasut ovat tuotantomme merkittävimpiä päästöjä. Tuotannostamme ei aiheudu SOx- tai NOx-päästöjä, ja VOC-päästöjen määrä on lähes olematon. Vuonna 2016 asetimme tavoitteeksi vähentää suoria ja epäsuoria (scope 1 ja 2) kasvihuonekaasupäästöjämme 20 % liikevaihdosta vuoteen 2020 mennessä vuoden 2015 tasoista. Tuo tavoite on nyt saavutettu, ja olemme laatineet edellistä kunnianhimoisempaa ilmastotoimien tiekarttaa vuosille 2021–2030.

Olemme sitoutuneet yrityksille suunnattuun YK:n Global Compactin 1,5 astetta -kampanjaan ja Science Based Targets–aloitteeseen ja edistämme toimenpiteitä, jotka rajoittavat ilmaston lämpötilan nousua 1,5 asteeseen globaalisti. Odotamme saavamme Science Based Targets - aloitteelta hyväksynnän uusille kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteillemme vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Science Based Targets -aloitteen lisäksi suunnitelmissamme on siirtyä käyttämään vain uusiutuvaa sähköä vuoteen 2025 mennessä. Vuodesta 2020 kaikki seitsemän Pohjoismaissa sijaitsevaa tuotantolaitoksemme ovat käyttäneet vain vihreää sähköä. Muutoksen myötä tuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Pohjoismaiset tuotantolaitoksemme kuluttavat yhteensä noin puolet tuotantolaitostemme sähkön kokonaiskulutuksesta. Pohjois-Amerikan tuotantolaitoksissamme ja jakelukeskuksessamme siirryttiin vuoden 2020 aikana käyttämään pelkästään uusiutuvaa sähköä. Saksan tuotantolaitoksissa olemme käyttäneet vihreää sähköä jo aikaisemmin.
 

Vähemmän jätettä, enemmän kierrätystä ja uusiokäyttöä

Tuotantolaitoksissamme syntyvä jäte on tavallisimmin muovia tai metallia. Kaikki muovi- ja metallijäte pyritään kierrättämään, ja tavoitteenamme on, ettei jätettä päätyisi kaatopaikalle lainkaan. Huomattavaa osaa käyttövesijärjestelmien pääraaka-aineesta, PEX:stä, ei vielä pystytä kierrättämään, joten se toimitetaan polttolaitokselle ja käytetään energian tuotantoon. Kokonaisuudessaan pienensimme tuotannossa syntyvän jätteen määrää vuonna 2020. Uponor Infra uusiokäyttää jo tuotannossaan syntyvän jätteen alan standardien mukaisesti.

Tavoitteenamme on löytää keino kierrättää PEX-jätettä. Selvitämme parhaillaan useita lupaavia mekaanisia ja kemiallisia kierrätysvaihtoehtoja. Niiden kaupallisen hyödyntämisen aikataulu on kuitenkin vielä avoin.

Olemme sitoutuneet Operation Clean Sweep (OCS) -aloitteeseen, jolla pyritään käsittelemään tuotannossa käytettäviä muovipellettejä, hiutaleita ja jauheita huolellisesti sekä estämään niiden kulkeutuminen ympäristöön. Vuoden 2020 aikana tuotantolaitoksemme Yhdysvalloissa ja Saksassa siirtyivät toimimaan OCS-aloitteen mukaisesti, ja olemme edenneet tämän suhteen myös muissa tuotantolaitoksissamme. Olemme tunnistaneet mahdollisia vuotokohtia, esimerkiksi kuorma-autojen lastauksen ja purkamisen yhteydessä, ja tehostaneet pellettien, hiutaleiden ja jauheiden keräämiseen käytettäviä sulkujärjestelmiä ja suodattimia. Lisäksi olemme järjestäneet työntekijöille koulutusta ja ottaneet käyttöön ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Kaikki tuotantolaitoksemme toimivat OCS-aloitteen mukaisesti vuoden 2021 loppuun mennessä.
 

ISO-johtaminen takaa systemaattisen lähestymistavan

Ympäristö- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi meillä on käytössä ympäristöasioiden ISO 14001 - hallintajärjestelmä ja energianhallinnan ISO 50001 -järjestelmä. Vuonna 2020 tuotantolaitoksista 15 oli ISO 14001 -sertifioituja ja 9 tuotantolaitoksella oli ISO 50001 -sertifiointi.