Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tulos ennen veroja - tuloverot x 100
   Oma pääoma, keskiarvo
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
   Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo
Omavaraisuus­aste, % = Oma pääoma x 100
   Taseen loppusumma - saadut ennakot
Netto­velkaantumis­aste, % = Korollinen netto­velka x 100
   Oma pääoma
Korolliset netto­velat = Korolliset velat – rahavarat ilman sidottuja rahavaroja  
  
Tulos/osake (EPS) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos  
   Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
   Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa
Osinko/tulos = Osinko per osake x 100
   Tulos per osake
Efektiivinen osinkotuotto = Osinko per osake x 100
   Osakekurssi tilikauden päättyessä
Hinta/voittosuhde, P/E = Osakekurssi tilikauden päättyessä  
   Tulos per osake
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi  
  
Osakkeen keskikurssi = Osakkeiden euro-määräinen vaihto  
   Osakkeiden kpl-määräinen vaihto
Bruttokate, % = Bruttokate x 100
   Liikevaihto
Liikevoitto, % = Liikevoitto x 100
   Liikevaihto
Vertailu­kelpoinen bruttokate = Bruttokate - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*  
  
Vertailu­kelpoinen bruttokate, % = Bruttokate - vertailu­kelpoisuuteen vaikuttavat erät* x 100
   Liikevaihto
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*  
  
Vertailu­kelpoinen liikevoitto, % = Liikevoitto - vertailu­kelpoisuuteen vaikuttavat erät* x 100
   Liikevaihto


  *) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät eivät liity yhtiön varsinaiseen perusliiketoimintaan. Olennaisimpia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat luovutusvoitot ja -tappiot, tuotantolaitoksen sulkemiseen liittyvät tehottomuus- ja sopeuttamiskulut sekä ylimääräiset alaskirjaukset ja mahdolliset alaskirjausten peruutukset, onnettomuuksiin ja luonnonkatastrofeihin liittyvät kulut sekä uudelleenjärjestelyyn, ympäristöön ja vahingonkorvauksiin liittyvät varaukset ja muutokset lainsäädannössa tai oikeuskäytännöissä. Konsernin johto käyttää harkintaa tehdessään päätöksiä vertailukelpoisten erien luokittelussa.