Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj  Pörssitiedote           16.2.2007  8:00

Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina maaliskuun 15. päivänä 2007 klo 17.00 alkaen
Finlandia-talossa, A-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e,
Helsinki, sisäänkäynnit M1 ja K1. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanotto alkaa klo 16.00. Kahvitarjoilu kokouksen jälkeen.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain
ja yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kuuluvat asiat.

Lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:

1. Voitonjako

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkoa 1,40 euroa
osakkeelta.  Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 20.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2007.

2.  Valtuutus hallitukselle hankkia yhtiön omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhden (1)
vuoden aikana yhtiökokouspäivästä lukien yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 
3 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa 
noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella
kaupankäynnillä Helsingin Pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin
osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty.
Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä, pääomarakenteen
kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi, muulla tavoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

3.  Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3§:n, 6§:n ja 10§:n
muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä
1.9.2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:

3§

- Otsikoksi ehdotetaan ”Arvo-osuusjärjestelmä”.
- Maininnat vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä nimellisarvosta
poistetaan.
- Poistetaan maininta, että jokainen osake oikeuttaa yhtiökokouksessa
äänestämään yhdellä (1) äänellä.
- Todetaan, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Muut osat pykälästä poistetaan.

6§

- Muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden
osakeyhtiölain terminologiaa.

10§

- Muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan
sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia.

Tilinpäätös ja vuosikertomus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset
liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä torstaista maaliskuun 8.
päivästä 2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa
Robert Huberin tie 3 B. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle pyydettäessä. Tilinpäätös ja hallituksen
ehdotukset ovat nähtävissä myös Internetissä osoitteessa
www.uponor.com.

Yhtiön vuosikertomus vuodesta 2006 sekä osakeyhtiölain 5.luvun 20 §:n
mukainen kirjallinen kutsu yhtiökokoukseen lähetetään ennen
yhtiökokousta niille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön
tiedossa.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on
osakkeenomistajalla, joka
1) on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon maanantaina 5.3.2007 ja
2) on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 8.3.2007 klo
16.00.

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.3.2007
yhtiökokoukseen osallistumista varten. Tällöin hänen on hyvissä ajoin
ennen kyseistä päivää otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua kokoukseen joko
- kotisivuillamme www.uponor.com tai
- telefaxilla 020 129 2851 tai
- puhelimitse 020 129 2837/Marjo Kuukka tai
- kirjeitse osoitteella Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa.

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 8. maaliskuuta 2007 klo 16.00.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa:
Päälakimies Pekka Holopainen, puh. 020 129 2835.
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.uponor.com