TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: Uponor saavutti tavoitteensa vuonna 2006

Uponor Oyj Pörssitiedote      8.2.2007  13:00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: Uponor saavutti tavoitteensa vuonna 2006

- Liikevaihto 1 157,0 MEUR (2005: 1 031,4 MEUR), muutos +12,2 %
- Liikevoitto 143,7 MEUR (123,0 MEUR), muutos +16,8 %
- Tulos ennen veroja 141,5 MEUR (120,5 MEUR)
- Rahavirta ennen rahoitusta 118,5 (139,8) MEUR ja gearing 6,3 (-6,4)
- Hallitus ehdottaa yhteensä 1,40 (0,90) euron osinkoa
- Vuoden 2007 orgaanisen kasvun arvioidaan ylittävän 6 % ja
 liikevoittomarginaalin paranevan vuodesta 2006


Uponor siirtyi käyttämään IFRS-standardia vuoden 2005 alusta, ja
vuoden 2006 tilinpäätös vertailutietoineen on laadittu kansainvälisten
IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Tämän tiedotteen vertailukelpoisissa luvuissa on oikaistu
valuuttakurssimuutosten ja yritysmyyntien vaikutukset.


Vuoden 2006 viimeinen neljännes

Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 285,9 (261,5) milj. euroa,
kasvua edellisvuodesta 9,3 %. Liikevoitto oli 29,9 (32,3) milj. euroa.

Eurooppalaisten alueorganisaatioiden liikevaihto kehittyi
positiivisesti myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edelliseen
vuoteen verrattuna kasvuprosentti oli lähes tai yli 20 %. Hyvän
kysynnän ohella edellisvuoden vastaavaa aikaa korkeammat myyntihinnat
tukivat liikevaihdon kasvua. Pohjois-Amerikassa liikevaihto laski
lähes 30 % rakentamisaktiviteetin merkittävästi supistuttua
loppuvuotta kohti ja jakelutien laskiessa varastotasojaan. 

Viimeisen neljänneksen liikevoittomarginaali jäi edellisvuotta pienemmäksi.
Merkittävä vertailuun vaikuttava tekijä oli vuoden 2005 viimeisen 
neljänneksen Muut–segmentin tulokseen sisältynyt 2,3 miljoonan euron 
viimeisen sijoituskiinteistön myyntivoitto. Lisäksi kehitykseen vaikuttivat 
sekä hinnankorotusten aiheuttama matemaattinen marginaalieroosio että 
lisäkustannukset, joita syntyi, kun kysyntä ylitti kapasiteettimme ja 
jouduimme tekemään poikkeusjärjestelyitä niin ylitöiden kuin ulkopuolisen 
alihankinnan muodoissa. Myöskään toimenpiteet, joilla pyritään tasaamaan 
Pohjois-Amerikan voimakkaasti laskeneen kysynnän myötä heikentynyttä
kannattavuutta, eivät tuottaneet säästöjä viimeiselle
vuosineljännekselle.


Toimitusjohtaja Jan Lång kommentoi vuoden 2006 tilinpäätöstä:

- Viime vuonna saavutimme kaikki vuonna 2003 julkaistut pitkän
aikavälin taloudelliset tavoitteemme sekä etenimme strategiamme
toteuttamisessa. Erityisen ilahduttavaa oli, että kykenimme
hyödyntämään vahvaa markkina-asemaamme rakennusalan kysynnän ollessa
päämarkkinoillamme hyvällä tasolla. Muun Euroopan alueella saimme
aikaan vahvaa orgaanista kasvua ja myös Saksan rakennusmarkkinan
elpyminen vuoden jälkipuoliskolla monen lamavuoden jälkeen oli
positiivista.

- Yhtenäisen toiminnanohjausjärjestelmän onnistuneet käyttöönotot
Saksassa olivat konkreettinen osoitus etenemisestämme kohti yhden,
yhtenäisen Uponorin mallia, jossa toimimme integroituneena yhtiönä yli
maa- ja organisaatiorajojen.

- Alkaneella tilikaudella rakentamisen aktiviteetti päämarkkinoillamme
kokonaisuudessaan tullee laskemaan hieman viime vuodesta.
Tavoitteittemme mukaisen orgaanisen kasvun tuottaminen edellyttää
uusien markkinasegmenttien onnistunutta hyödyntämistä. Tärkeimpänä
tässä ovat aseman saavuttaminen monikerrostalosegmentissä nykyisillä
maantieteellisillä markkinoilla sekä maantieteellisen aseman
vahvistaminen vielä aliedustetuilla markkinoilla niin Länsi- kuin Itä-
Euroopassakin.


Osinkoesitys

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudesta 2006 jaetaan
osaketta kohti osinkoa yhteensä 1,40 (0,90) euroa. Hallitus perustelee
osinkoehdotustaan yhtiön marraskuussa julkistetulla
osingonjakopolitiikalla, jonka perusteella perusosingoksi ehdotetaan
1,15 euroa osaketta kohti. Samaan aikaan julkistettujen pitkäaikaisten
taloudellisten tavoitteiden mukaisen pääomarakenteen saavuttamiseksi
hallitus esittää 0,25 euron lisäosinkoa.


Esitysaineisto ja puhelinkonferenssi 

Tilinpäätökseen liittyvä esitysaineisto on tämän tiedotteen
julkaisun jälkeen esillä os. www.uponor.com/sijoittajat,
osiossa IR-aineisto.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille järjestetään
tänään klo 18.00 Suomen aikaa (16.00 Lontoo, 11.00 New York).
Siihen voi liittyä soittamalla äänitaajuuspuhelimella numeroon
+44 20 7019 0812, osallistujatunnus: Uponor. Esitystä voi seurata myös
Internetissä. Osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta 
www.uponor.com/sijoittajat. 


Uponor Oyj
Hallitus


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Jan Lång, puh. 020 129 2822
talous- ja varatoimitusjohtaja Jyri Luomakoski, puh. 040 515 4498


LIITTEET:
Hallituksen kertomus
Taulukko-osaJAKELU:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.uponor.comTilinpäätös 1.1. – 31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus


Yleistä

Vuosi 2006 oli Uponorille yksi sen historian menestyksekkäimmistä.
Suuret rakennemuutokset toteutettiin suunnitelmien mukaisesti ja yhtiö
saattoi keskittyä strategisiin painopistealueisiinsa kasvuun, brändin
kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen. Näillä painopistealueilla
edettiin suunnitelmien mukaisesti.

Uponorin päämarkkinoilla vallitsi pääsääntöisesti myönteinen tunnelma.
Yhtiön suurimmalla yksittäisellä markkina-alueella, Yhdysvalloissa,
kysyntä heikkeni selvästi loppuvuodesta. Saksan markkinat olivat
alkuvuodesta alavireiset, mutta elpyivät selvästi vuoden toisella
puoliskolla. Espanjassa myynti kehittyi hyvin. Muualla Euroopassa
markkinat vaihtelivat tyydyttävistä vilkkaisiin.


Liikevaihto

Uponorin liikevaihto oli päättyneenä vuonna 1 157,0 miljoonaa euroa
(2005: 1 031,4) eli 12,2 prosenttia edellisvuotta korkeampi.

Raportoitu liikevaihto kasvoi eniten Keski-Euroopan (+18,6 prosenttia)
ja Muun Euroopan (+19,0 prosenttia) alueilla. Pohjoismaiden 13,6
prosentin kasvu ylitti myös selvästi konsernin kasvutavoitteet.
Pohjois-Amerikan alueen kasvu (1,8 prosenttia) jäi vaatimattomaksi
asuinrakennusalan kysynnän heikennyttyä merkittävästi vuoden
jälkipuoliskolla, sillä asuinrakennusaloitukset laskivat koko vuonna
12,9 prosenttia.

Liikevaihdon jakautuminen 1.1. – 31.12.2006:
               
              2006   2005     Raportoitu
              1-12   1-12     muutos, %
Keski-Eurooppa       345,1   291,1    +18,6
Pohjoismaat        377,8   332,6    +13,6
Muu Eurooppa        387,9   325,9    +19,0
Pohjois-Amerikka, EUR   183,0   179,8     +1,8
(Pohjois-Amerikka, USD   230,9   222,2    +3,9)
Muut, EUR           -    3,9
Eliminoinnit       -136,8  -101,9
_________________________________________________________________

Yhteensä         1 157,0  1 031,4     12,2


Kysyntä Keski-Euroopan alueen suurimmalla markkinalla, Saksassa, elpyi
vuoden 2006 aikana useiden vuosien alavireen jälkeen. Uponorin
talotekninen liikevaihto Saksassa kasvoi 17,0 prosenttia. Myös muilla
Keski-Euroopan alueen markkinoilla taloteknisten ratkaisujen kysyntä
kehittyi suotuisasti. Lisäksi Uponorin kasvua tuki muovisten
putkijärjestelmien markkinaosuuden kasvu, kun kilpailevien
materiaalien, lähinnä kuparin, hinnan nousu paransi entisestään
muoviputkijärjestelmien kilpailukykyä.

Pohjoismaiden alueella taloteknisten tuotteiden kysyntä jatkui vahvana
ja niiden osalta Uponorin liikevaihto kasvoikin 23,5 prosenttia, mitä
tuki osaltaan myös konsernin muiden alueorganisaatioiden kysyntä.
Pohjoismaiden yhdyskuntatekniikassa kasvu oli 4,9 prosenttia, josta
merkittävä osa oli materiaalikustannusten nousua kompensoineita
tuotehintojen korotuksia.

Muun Euroopan alueella talotekninen liiketoiminta kasvoi nopeasti,
orgaanisen vuosikasvun ollessa hieman yli 32 prosenttia. Eräillä
suurilla markkinoilla, kuten Espanjassa, kasvun mahdollisti Uponorin
hyvä markkina-asema, johon liittyi kohdennettuja toimenpiteitä
asiakasuskollisuuden lisäämiseksi. Maantieteellisesti Uponor kasvoi
aiemmin aliedustetuilla markkinoilla, joita ovat mm. Iso-Britannia,
Ranska, Venäjä ja Baltian maat. Varsinkin Iso-Britanniassa
kunnallistekninen liiketoiminta kehittyi positiivisesti vaikeassa
markkinaympäristössä, jossa materiaalikustannusten nousu ja
materiaalien saatavuus olivat ajoittain haasteita. Vuoden 2005 lopussa
sekä vuoden 2006 aikana solmitut laajat toimitussopimukset takasivat
hyvän kapasiteetin käyttöasteen sekä liikevaihdon kasvun, joka
saavutti 25 prosentin tason.

Uponorin muista toiminnoista talotekniikan liikevaihto nousi 804,4
miljoonaan euroon (697,5), joka edustaa 15,3 prosentin orgaanista
kasvua (yritysmyynnit vertailupohjasta oikaistuna).
Yhdyskuntatekniikan liikevaihto oli 352,6 miljoonaa euroa (332,7) ja
orgaaninen kasvu 12,3 prosenttia vastaavasti oikaistuna.
Talotekniikassa liikevaihdon kasvu oli yhdistelmä määrällistä ja
hintakasvua, kun yhdyskuntatekniikassa liikevaihdon kasvusta suurempi
osa tuli kohonneiden materiaalikustannusten seurauksena nostetuista
myyntihinnoista.

Uponorin suurimmat kansalliset markkina-alueet ja niiden osuus
liikevaihdosta vuonna 2006 olivat seuraavat: USA 14,0 % (15,4), Saksa
13,9 % (14,7), Iso-Britannia 11,2 % (9,8), Suomi 9,1 % (9,7), Espanja
8,1 % (6,4), Ruotsi 7,4 % (7,2) ja Tanska 6,3 % (6,2).


Tulos

Konsernin liikevoitto oli 143,7 miljoonaa euroa (123,0) eli 12,4
prosenttia (11,9) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoiton kasvu
edellisvuodesta oli 16,8 prosenttia. Liikevoiton paranemiseen
vaikuttivat lähinnä lisääntyneen myynnin aiheuttama vipuvaikutus,
myyntihintojen korotuksilla kompensoitu raaka-ainekustannusten nousu
sekä rakennemuutoksen myötä tehostunut tuotannon kustannusrakenne.
Liikevoittoa rasittivat voimakkaat panostukset yhtiön toiminnan
kehittämiseen, kuten toiminnanohjausjärjestelmän ja merkkistrategian
uusiminen.


Liikevoiton jakautuminen 1.1. – 31.12.2006:

              2006   2005   Raportoitu
              1-12   1-12   muutos, %
Keski-Eurooppa       49,3   34,5     43,0
Pohjoismaat         56,6   45,4     24,5
Muu Eurooppa        38,2   30,0     27,3
Pohjois-Amerikka, EUR    14,5   22,7    -36,2
(Pohjois-Amerikka, USD   18,3   28,1    -34,8
Muut, EUR         -12,0   -8,3
Eliminoinnit        -2,9   -1,3
________________________________________________________________

Yhteensä          143,7   123,0     16,8

Kaikkien eurooppalaisten alueorganisaatioiden tulos ja kannattavuus
paranivat. Eniten kannattavuus parani Keski-Euroopassa, jossa
vertailukelpoisuutta haittaavat vuonna 2005 kirjatut 4,5 miljoonan
euron rakennejärjestelykulut. Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden
kannattavuuskehitystä tuki myös kasvun mukanaan tuoma vipuvaikutus
sekä toiminnan tehostaminen.

Liikevaihdon kasvu oli nopeinta Muun Euroopan alueella, mutta
liiketoimintarakenteen takia Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden kaltaista
vipuvaikutusta kannattavuuteen ei ollut. Merkittävä osa alueen
kasvusta tuli myyntiyksiköistä, jotka hankkivat myymänsä tuotteet
toisilta alueorganisaatioilta. Muun Euroopan alueen liikevoittoa
rasittaa myös 3,0 miljoonan euron myyntitappio, joka syntyi Saksan ja
Tsekin kunnallisteknisen liiketoiminnan myynnistä keväällä 2006.

Pohjois-Amerikassa tulos ja kannattavuus laskivat merkittävästi
rakentamisaktiviteetin lähdettyä laskuun, jonka seurauksena jakelutie
alensi varastotasoja. Samalla hintakilpailu kiristyi taloteknisten
tuotteiden markkinoilla. Alkuvuodesta Pohjois-Amerikan tulosta
rasittivat myös suhteettomasti kohonneet jakelutien kustannukset.

Konsernin liikevoitto täytti tilikauden alussa julkistetun ja
myöhemmin osavuosikatsausten yhteydessä päivitetyn ohjeistuksen, jonka
mukaan liikevoitto ylittää vuoden 2005 liikevoiton ja
liikevoittomarginaali täyttää pitkän tähtäimen taloudellisten
tavoitteiden mukaisen, vähintään 12 prosentin tason.

Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 17,4 prosenttia ja oli 141,5
(120,5) miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 45,0 (37,8) miljoonaa
euroa, ja veroaste 31,8 prosenttia (31,4). Tilikauden tulos oli 96,5
miljoonaa euroa (82,7).

Vahvistuneen taseen ansiosta konsernin nettorahoituskulut laskivat
entisestään 2,2 miljoonaan euroon (2,5) milj. euroon korkotason
noususta huolimatta.

Oman pääoman tuotto oli 25,3 prosenttia (20,3), ja sijoitetun pääoman
tuotto nousi 35,8 prosenttiin (28,1)

Osakekohtainen tulos oli 1,32 euroa (1,12), myös laimennettuna. Oma
pääoma osaketta kohti oli 4,71 euroa (5,72) ja laimennettuna 4,70
(5,72).

Liiketoiminnan rahavirta oli 147,3 miljoonaa euroa, joka on 11,3
miljoonaa euroa alle vuoden 2005 tason. Pääsyynä oli vuonna 2006 
21,1 miljoonaa euroa vertailukautta enemmän maksetut verot.


Investoinnit, tutkimus ja kehitys sekä rahoitus

Konsernin investoinnit suuntautuivat pääasiassa
toiminnanohjausjärjestelmän ja yhtenäisten toimintatapojen sekä
tuotantoverkoston kehittämiseen. Suurin yksittäinen investointi oli
euroopanlaajuinen ERP-järjestelmä, johon käytettiin 13,8 miljoonaa
euroa. Bruttoinvestointien määrä oli 54,2 miljoonaa (49,0), kasvua 
5,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien määrä oli 47,4 miljoonaa euroa
(20,7).

Konsernin kehitysmenot laskivat hienokseltaan ja olivat yhteensä 16,5
miljoonaa euroa (17,4) eli 1,4 prosenttia (1,7) liikevaihdosta.

Konserni saavutti jo vuoden 2005 aikana erittäin vahvan
rahoitusaseman, joka oli seurausta loppuunsaatetusta
ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myynnistä sekä vahvasta
liiketoiminnan rahavirrasta. Vuonna 2006 liiketoiminnan kassavirta
jatkui vahvana. Tilikauden aikana maksetut osingot, yhteensä 166,0
miljoonaa euroa (varsinainen 65,8 ja ylimääräinen 100,2), palauttivat
taseen nettovelkapositioon. Korolliset nettovelat nousivat 21,7
miljoonaan euroon (-26,9) Konsernin omavaraisuusaste oli 53,6
prosenttia (63,2) ja velkaantumisaste 6,3 prosenttia (-6,4).


Tapahtumia

Vuoden 2006 alussa tapahtui Uponorin historiassa merkittävä muutos,
kun eri järjestelmätuotemerkit siirtyivät yksinomaan Uponor-nimen alle
ja uusi visuaalinen identiteetti otettiin käyttöön. Tämä toimenpide
myös mahdollisti Saksassa aiemmin neljän erillisen myyntiorganisaation
yhdistämisen yhdeksi markkinoiden vahvimmaksi, yhtenäiseksi Uponor-
organisaatioksi.

Helmikuussa Uponor julkisti panostavansa vahvemmin
monikerrostalosegmenttiin, joka perinteisen pientalosegmentin rinnalla
tarjoaa lisäpohjaa orgaaniselle kasvulle Uponorin taloteknisillä
tuotealueilla. Kohdennetut toimenpiteet uuden markkinasegmentin
työstämiseksi käynnistettiin tilikauden aikana.

Uponorin eurooppalainen toiminnanohjausjärjestelmähanke eteni
suunnitelmien mukaisesti. Heinäkuussa tapahtui ensimmäinen, rajallisen
toiminnallisuuden käyttöönotto myyntikonttorissa Saksassa. Joulukuun
alkupuolella loput Saksan järjestelmämyynti- ja tuotantotoiminnoista
siirrettiin menestyksellisesti uuden toiminnanohjausjärjestelmän
piiriin.

Iso-Britanniassa Uponor sai vuoden aikana useita monivuotisia
kunnallisteknisten putkijärjestelmien toimitussopimuksia paikallisilta
laitosasiakkailta. Suurimman yksittäisen sopimuksen kokonaisarvo on
noin 25 miljoonaa euroa vuodessa. Sen kesto on seitsemän vuotta yhden
vuoden jatkomahdollisuudella.

Kesällä Pohjois-Amerikassa valmistui jo edellisvuonna aloitettu
toimisto- ja tuotantorakennuksen laajennus, ja samalla paikkakunnalla
useampaan rakennukseen hajautetut toiminnot voitiin taas keskittää
yhden katon alle.

Syyskuun alusta astui voimaan uusi organisaatio, jossa ylimmän johdon
tehtäviä kierrättämällä ja uudelleen jakamalla pyritään yhtenäistämään
Uponoria edelleen. Samalla Muun Euroopan alueen johtamisjärjestelmää
muutettiin tukien tämän voimakkaimmin kasvavan alueorganisaation
edelleenkehittämistä.

Marraskuun alussa Uponorin hallitus asetti konsernin uudet pitkän
tähtäimen tavoitteet jaksolle 2007 – 2009. Esimerkiksi
liikevoittomarginaalitavoitetta nostettiin aiemmasta, vähintään 12
prosentin marginaalista 15 prosentin tasolle. Samaan aikaan pidetyillä
pääomamarkkinapäivillä Uponor esitteli jäähdytyssovellustaan. Siitä
uskotaan muodostuvan pitkällä tähtäimellä merkitykseltään
lattialämmitysliiketoiminnan kaltaisen tuotealueen.


Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 4 325 (4 126) työntekijää.
Keskimääräinen henkilömäärä vuoden 2006 aikana oli 4 260 (2005: 4 169
ja 2004: 4 684). Henkilöstömäärän kasvu heijastaa pitkälti orgaanista
liiketoiminnan kasvua. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma
tilikaudelta oli 181,3 miljoonaa euroa (2005: 164,4 ja 2004: 182,5
milj. euroa).

Henkilöstö jakaantui maittain seuraavasti: Saksa 1 207 (27,9 %),
Ruotsi 681 (15,7 %), Iso-Britannia 502 (11,6 %), Suomi 478 (11,1 %),
Yhdysvallat 392 (9,1 %), Espanja 281 (6,5 %) ja muut maat 784 (18,1 %).

Liiketoimintaan kohdistuvat riskit

Strategiset riskit
Uponorin toiminta on keskittynyt Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan,
joissa poliittinen riski luokitellaan vähäiseksi. Uponorin liikevaihto
jakaantuu laajalle joukolle asiakkaita, joista useimmat ovat itse
jakelijoita (tukkuliikkeitä), ja siten loppukysyntä Uponorin
tuotteille on hyvin hajautettu. Suurin yksittäinen asiakas tuottaa
alle 10 prosenttia Uponorin liikevaihdosta.

Toimittajapuolella Uponorin tavoitteena on käyttää materiaaleja tai
raaka-aineita, joilla on useampia toimittajia. Mikäli kyseessä on yksi
toimittaja, tulee heillä olla vähintään kaksi tuotantolaitosta, jotka
valmistavat Uponorin käyttämää hyödykettä.

Operatiiviset riskit
Muoviputkijärjestelmien valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden
hinnat ovat alttiita muiden petrokemian tuotteiden
hintaheilahteluille. Viime vuosina Uponor on kyennyt siirtämään näiden
heilahtelujen vaikutukset myyntihintoihinsa kohtuullisella viiveellä
siten, että tästä ei ole aiheutunut olennaista tulonmenetystä
Uponorille. Uponorin lopputuotteiden kysyntä on riippuvainen
rakennusalan suhdanteista. Tätä tasoittaa omalta osaltaan
korjausrakentamisen kysyntä, joka ei aina ole samalla lailla
harkinnanvaraista kuin uudisrakentaminen.

Rahoitusriskit
Uponorin taseaseman vahvistuttua viime vuosina rahoitusriskien rooli
Uponorin riskienhallinnassa on pienentynyt olennaisesti. Olennainen
osa Uponorin liikevaihdosta syntyy muussa valuutassa kuin
euromääräisenä, mutta pääosin tähän liikevaihtoon kohdistuvat kulut
ovat myös ko. paikallisessa valuutassa. Näinollen olennaisin
valuuttariski on muunnos- eli translaatioriski, joka ilmenee
muunnettaessa euromääräiseksi euroalueen ulkopuolella syntynyttä
tulosta.

Vahinkoriskit
Uponorilla on 17 tuotantolaitosta 11 eri maassa ja Uponorin
liikevaihdosta merkittävä osa syntyy näissä tuotantolaitoksissa
valmistetuista tuotteista. Konsernitasolla ohjataan keskitetysti tämän
käyttöomaisuuden vahinko- ja keskeytysvakuutuksia pyrkien kattavaan
vakuutussuojaan, jolla neutraloidaan mahdollisten konerikko-, tulipalo-
yms. riskien toteutuessaan aiheuttamat taloudelliset vahingot. Toinen
olennainen vahinkoriski liittyy Uponorin valmistamien ja myymien
tuotteiden tuotevastuuseen, joka on myös vakuutettu konsernitasolla.

Vuonna 2006 Uponorissa ei toteutunut sellaisia riskejä eikä ollut
vireillä oikeudenkäyntejä tai muita oikeudellisia tai
viranomaistoimenpiteitä, joilla olisi ollut olennainen merkitys
konsernille.Hallinto ja tilintarkastus

Yhtiön vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous 16. maaliskuuta valitsi
hallitukseen uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Anne-Christine
Silfverstolpe Nordinin, Jorma Elorannan, Pekka Paasikiven, Aimo
Rajahalmeen ja Rainer S. Simonin. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Pekka Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Aimo Rajahalme.
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.
Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Sixten
Nyman.


Osakepääoma ja osakkeet

Uponor Oyj:n osakepääoma vuoden 2006 alussa oli 148 766 888 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 74 383 444. Vuoden lopussa osakepääoma oli 
146 446 888 euroa ja osakkeita oli yhteensä 73 233 444 kpl. 
Vähennys johtui 16. maaliskuuta yhtiökokouksen päätöksellä tehdystä 
1 160 000 osakkeen mitätöinnistä. Kunkin osakkeen nimellisarvo on 
2 euroa, ja kullakin osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni.

Hallituksen valtuutukset
Varsinainen yhtiökokous 16.3.2006 valtuutti hallituksen päättämään
16.3.2007 mennessä yhtiön omien osakkeiden hankinnasta voitonjakoon
käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään
määrä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa jo
olevien omien osakkeiden nimellisarvon kanssa ei ylitä 5 prosenttia
yhtiön osakepääomasta ja kokonaisäänimäärästä hankintahetkellä.

Ylimääräinen yhtiökokous 27.10.2006 valtuutti hallituksen päättämään
enintään 88 000 yhtiön hallussa olevan kahden (2) euron
nimellisarvoisen osakkeen luovuttamisesta yhtiössä käytössä olevan
vuoden 2004 osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti maksutta
yhtiön johtoryhmän jäsenille ja muista luovutukseen liittyvistä
seikoista.

Omat osakkeet
Uponor Oyj:n hallitus ei tilikauden aikana käyttänyt yhtiökokouksen
antamaan valtuutta hankkia yhtiön omia osakkeita.

Johdon osakkeenomistus
Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan
sijainen sekä heidän yhtiön tiedossa olevat määräysvaltayhteisönsä
omistivat 31.12.2006 yhteensä 458 515 yhtiön osaketta. Näiden
osakkeiden osuus kaikista osakkeista ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä oli 0,6 prosenttia.

Osakesidonnainen kannustinohjelma
Uponor Oyj:n hallitus käynnisti huhtikuussa 2004 uuden
kannustinohjelman, jonka mukaisesti yhtiön johtoryhmällä on
mahdollisuus saada osakesidonnainen palkkio vuonna 2007. Palkkion
perusteena on ennalta määrätyn kumulatiivisen liikevoittotavoitteen
saavuttaminen kolmivuotiskaudella 2004-2006. Palkkion nettoarvo vastaa
enimmillään 80 000 Uponorin osaketta. Yhtiön toimitusjohtaja ja
talousjohtaja eivät saa luopua ohjelmalla ansaitsemistaan osakkeista
palvelusaikanaan ilman hallituksen suostumusta. Muiden johtoryhmän
jäsenten osalta sama velvoite koskee puolta ansaituista osakkeista.
Hallituksella on mahdollisuus nostaa tai laskea osakemäärää 10
prosentilla yhtiön muiden pitkän tähtäyksen taloudellisten
tavoitteiden saavuttamisen perusteella.


Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Uponorin hallitus päätti kokouksessaan 8.2.2007 vuosien 2004–2006
kannustinohjelmien palkkioiden myöntämisestä. Kumulatiivinen
liikevoitto saavutti tällä kaudella ohjelman enimmäistavoitteen ja
hallitus päätti luovuttaa yhtiön johtoryhmän seitsemälle jäsenelle
yhteensä 71 500 osaketta. Lisäksi yhtiö maksaa käteispalkkion, joka
vastaa osakkeiden luovutuksesta syntyviä veroja ja veronluonteisia
maksuja.

Näkymät vuodelle 2007

Euroopassa rakentamisaktiviteetin odotetaan säilyvän hyvällä tasolla,
vaikka kasvuvauhdin ennakoidaan hidastuvan edellisvuodesta. Saksassa
odotetaan rakentamisen elpymisen jatkuvan. Itä-Euroopassa
rakentamisaktiviteetin arvioidaan kasvavan, mutta näiden markkinoiden
osuus Uponorin liikevaihdosta ei vielä ole merkittävä.

Pohjois-Amerikan, etenkin USA:n osalta yleiset markkinaodotukset ovat
negatiivisia. Arvioiden hajonta on kuitenkin laaja, joten kysynnän
ennakointi on haastavaa. Keskimääräinen odotusarvo vastaa noin 15
prosentin laskua asuntoaloituksissa.

Uponorin kasvua tukevat yhä paranevaksi odotettu muovisten
käyttövesijärjestelmien markkinaosuus ja panostukset
monikerrostalosegmenttiin. Lisäksi kasvua tukevat sellaiset
maantieteelliset markkinat Euroopassa, joilla Uponorin asema ei ole
vielä tyydyttävä. Näistä syistä Uponorin liikevaihdon orgaanisen
kasvun odotetaan saavuttavan pitkän tähtäimen tavoitteen mukaisen
vähintään 6 prosentin tason.

Orgaanisen kasvun tukemana ja viime vuosina tehtyjen kehitystoimien
seurauksena liikevoittomarginaalin uskotaan paranevan vuodesta 2006.
Myös euromääräisen liikevoiton arvioidaan ylittävän vuoden 2006 tason.


TAULUKKO-OSA                           
                                 
VIIMEINEN VUOSINELJÄNNES 2006                  
                                 
KONSERNITULOS                          
                 10-12  10-12         
                 2006   2005
                                 
Liikevaihto           285,9  261,5         
Hankinnan ja valmistuksen    186,3  168,6         
kulut
Bruttokate            99,6   92,9         
Liiketoiminnan muut tuotot     1,6   2,2         
Varastointimenot          7,0   6,1         
Myynnin ja markkinoinnin     46,4   40,3         
kulut
Hallinnon kulut          13,4   12,9         
Liiketoiminnan muut kulut     4,5   3,5         
Liikevoitto            29,9   32,3         
Rahoituskulut, netto        0,9   1,3         
Tulos ennen veroja        29,0   31,0         
Tuloverot             9,6   9,2         
Tilikauden voitto         19,4   21,8         
                                 
Osakekohtainen tulos       0,27   0,30         
Osakekohtainen tulos       0,27   0,30         
laimennettuna
                                 
                                 
SEGMENTTI-INFORMAATIO                      
                 10-12  10-12         
                 2006   2005
Ensisijaiset segmentit                      
                                 
Segmentin tuotot                         
                                 
Keski-Eurooppa          88,7   70,2         
Pohjoismaat            98,0   80,3         
Muu Eurooppa           93,9   80,6         
Pohjois-Amerikka         38,8   54,9         
Muut                 -   0,1         
Eliminoinnit           -33,5  -24,6         
Uponor-konserni         285,9  261,5         
                                 
Segmentin tulos                         
                                 
Keski-Eurooppa          10,6   7,2         
Pohjoismaat            12,9   10,5         
Muu Eurooppa            9,8   10,2         
Pohjois-Amerikka          3,4   6,3         
Muut               -4,9   -2,2         
Eliminoinnit           -1,9   0,3         
Uponor-konserni          29,9   32,3         
                                 
                                 
TILINPÄÄTÖS                           
                                 
KONSERNITULOS                          
                 2006   2005         
                                 
Liikevaihto          1 157,0 1 031,4         
Hankinnan ja valmistuksen    743,8  667,6         
kulut
Bruttokate            413,2  363,8         
Liiketoiminnan muut tuotot     3,7   6,2         
Varastointimenot         25,7   23,6         
Myynnin ja markkinoinnin     176,6  158,2         
kulut
Hallinnon kulut          51,0   47,7         
Liiketoiminnan muut kulut     19,9   17,5         
Liikevoitto           143,7  123,0         
Rahoituskulut, netto        2,2   2,5         
Tulos ennen veroja        141,5  120,5         
Tuloverot             45,0   37,8         
Tilikauden voitto         96,5   82,7         
                                 
Osakekohtainen tulos       1,32   1,12         
Osakekohtainen tulos       1,32   1,12         
laimennettuna
                                 
                                 
KONSERNITASE                           
                31.12.  31.12.         
                 2006   2005
Varat                              
Aineettomat hyödykkeet      97,6   85,1         
Aineelliset hyödykkeet      211,8  214,9         
Arvopaperit ja pitkäaikaiset    3,6   19,4         
sijoitukset
Laskennalliset verosaamiset    20,9   18,3         
Pitkäaikaiset varat yhteensä   333,9  337,7         
Vaihto-omaisuus         128,1  111,4         
Saamiset             169,5  165,3         
Rahavarat             12,4   48,9         
Lyhytaikaiset varat yhteensä   310,0  325,6         
Varat yhteensä          643,9  663,3         
                                 
Oma pääoma ja velat                       
Oma pääoma            344,4  418,4         
Pitkäaikaiset korolliset velat  17,2   19,4         
Varaukset             15,5   14,8         
Lyhytaikaiset korolliset velat  16,9   2,6         
Korottomat velat         249,9  208,1         
Velat yhteensä          299,5  244,9         
Oma pääoma ja velat yhteensä   643,9  663,3         
                                 
                                 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                   
                1.1. -   1.1. -       
               31.12.2006 31.12.2005
Tulorahoitus                           
Tilikauden tulos         96,5   82,7         
Rahavirran oikaisuerät      84,2   70,8         
Tulorahoitus           180,7  153,5         
Nettokäyttöpääoman muutos     5,2   22,8         
Maksetut verot          -37,9  -16,8         
Maksetut korot          -3,9   -4,2         
Saadut korot            3,2   3,3         
Liiketoiminnan rahavirta     147,3  158,6         
                                 
Investointien rahavirta                     
Osakemyynnit             -   0,5         
Tytäryritysten myynnit       0,3   19,4         
Käyttöomaisuusinvestoinnit    -54,2  -49,0         
Käyttöomaisuuden myyntituotot   6,5   8,4         
Myönnetyt lainat           -    -         
Lainasaamisten takaisinmaksut   18,6   1,9         
Investointien rahavirta     -28,8  -18,8         
                                 
Rahavirta ennen rahoitusta    118,5  139,8         
                                 
Rahoituksen rahavirta                      
Lainojen nostot          14,7    -         
Lainojen takaisinmaksut      -1,7  -46,1         
Osakeanti              -    -         
Osingonjako           -166,0  -52,0         
Omien osakkeiden osto        -  -20,0         
Rahoitusleasingsopimukset     -2,0   -2,2         
Rahoituksen rahavirta      -155,0  -120,3         
                                 
Rahavarojen muuntoerot        -   -0,1         
                                 
Rahavarojen muutos        -36,5   19,4         
                                 
Rahavarat 1.1.          48,9   29,5         
Rahavarat 31.12.         12,4   48,9         
Muutos taseen mukaan       -36,5   19,4         
                                 
                                 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                
                 Osake   Yli-   Muut   Omat
                pääoma  kurssi rahastot osakkeet
                    rahasto  
Oikaistu oma pääoma 1.1.2005   149,6   33,0   7,7   -6,7
Muuntoerot              -    -    -    -
Tilikauden voitto          -    -    -    -
Tilikaudella kirjatut tuotot     -    -    -    -
ja kulut yhteensä
Omien osakkeiden mitätöinti    -0,8   0,8    -   5,5
Omien osakkeiden osto        -    -    -  -20,0
Maksetut osingot           -    -    -    -
Muut oikaisut            -   6,3   -4,4    -
Osakepalkkio-ohjelma         -    -    -    -
Oma pääoma 31.12.2005      148,8   40,1   3,3  -21,2
                                 
Oikaistu oma pääoma 1.1.2006   148,8   40,1   3,3  -21,2
Muuntoerot              -    -    -    -
Tilikauden voitto          -    -    -    -
Tilikaudella kirjatut tuotot     -    -    -    -
ja kulut yhteensä
Omien osakkeiden mitätöinti    -2,3   2,3    -   19,6
Maksetut osingot           -    -    -    -
Muut oikaisut           -0,1   0,1   3,4    -
Osakepalkkio-ohjelma         -    -    -    -
Oma pääoma 31.12.2006      146,4   42,5   6,7   -1,6
                                 
                 Kerty Edellis- Yhteensä
                 neet ten tili
                muunto kausien
                 erot voitto     
Oikaistu oma pääoma 1.1.2005   -15,5  228,9  397,0
Muuntoerot            10,1    -   10,1
Tilikauden voitto          -   82,7   82,7
Tilikaudella kirjatut tuotot   10,1   82,7   92,8
ja kulut yhteensä
Omien osakkeiden mitätöinti     -   -5,5    -
Omien osakkeiden osto        -    -  -20,0
Maksetut osingot           -  -52,0  -52,0
Muut oikaisut            -   -1,8   0,1
Osakepalkkio-ohjelma         -   0,5   0,5
Oma pääoma 31.12.2005       -5,4  252,8  418,4

Oikaistu oma pääoma 1.1.2006   -5,4  252,8  418,4
Muuntoerot            -4,8    -   -4,8
Tilikauden voitto          -   96,5   96,5
Tilikaudella kirjatut tuotot   -4,8   96,5   91,7
ja kulut yhteensä
Omien osakkeiden mitätöinti     -  -19,6    -
Maksetut osingot           -  -166,0  -166,0
Muut oikaisut            -   -3,4    -
Osakepalkkio-ohjelma         -   0,3   0,3
Oma pääoma 31.12.2006       10,2  160,6  344,4
                                 
                                 
                 2006   2005         
TUNNUSLUVUT                           
Tulos per osake, EUR       1,32   1,12         
- laimennusvaikutuksella     1,32   1,12         
oikaistu
Oman pääoman tuotto (ROE),%    25,3   20,3         
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI),% 35,8   28,1         
Omavaraisuusaste, %        53,6   63,2         
Velkaantumisaste, %        6,3   -6,4         
Oma pääoma per osake, EUR     4,71   5,72         
- laimennusvaikutuksella     4,70   5,72         
oikaistu
Osakkeiden antikorjatut                     
vaihtokurssit, EUR
- ylin              29,35  19,78         
- alin              18,00  13,72         
- keskikurssi          22,73  16,39         
Osakevaihto, MEUR        964,0  477,7         
Osakevaihto, 1 000 kpl     42 417  29 090         
                                 
                                 
INVESTOINNIT, MEUR                        
Bruttoinvestoinnit        54,2   49,0         
 - % liikevaihdosta        4,7   4,8         
Poistot              35,6   31,8         
                                 
                                 
HENKILÖSTÖ                            
Keskimäärin           4 260  4 169         
Kauden lopussa          4 325  4 126         
                                 
                                 
OMAT OSAKKEET                          
Omat osakkeet, kpl       88 000  1 248 000       
 - yhteenlaskettu       176 000  2 496 000       
nimellisarvo, EUR             
 - osakepääomasta, %        0,1   1,7         
                                 
                                 
SEGMENTTI-INFORMAATIO                      
                                 
Ensisijaiset segmentit                      
                                 
Segmentin tuotot                         
                                 
Keski-Eurooppa          345,1  291,1         
Pohjoismaat           377,8  332,6         
Muu Eurooppa           387,9  325,9         
Pohjois-Amerikka         183,0  179,8         
Muut                 -   3,9         
Eliminoinnit          -136,8  -101,9         
Uponor-konserni        1 157,0 1 031,4         
                                 
Segmentin tulos                         
                                 
Keski-Eurooppa          49,3   34,5         
Pohjoismaat            56,6   45,4         
Muu Eurooppa           38,2   30,0         
Pohjois-Amerikka         14,5   22,7         
Muut               -12,0   -8,3         
Eliminoinnit           -2,9   -1,3         
Uponor-konserni         143,7  123,0         
                                 
Toissijaiset segmentit                      
                2006             
Segmentin tuotot konsernin   Talotek   Yhdys  Muut Yhteensä
ulkopuolelta           niset   kunta
                ratkai tekniset
                  sut ratkaisut
Keski-Eurooppa          283,5     -    -  283,5
Pohjoismaat           127,7   177,5    -  305,2
Muu Eurooppa           210,2   175,1    -  385,3
Pohjois-Amerikka         183,0     -    -  183,0
Muut                 -     -    -    -
Yhteensä             804,4   352,6    -  1157,0
                                 
                                 
                2005 
Segmentin tuotot konsernin   Talotek   Yhdys  Muut Yhteensä
ulkopuolelta           niset   kunta
                ratkai tekniset
                  sut ratkaisut
Keski-Eurooppa          248,0     -    -   248
Pohjoismaat           110,7   166,7    -  277,4
Muu Eurooppa           159,0   163,3    -  322,3
Pohjois-Amerikka         179,8     -    -  179,8
Muut                 -    2,7   1,2   3,9
Yhteensä             697,5   332,7   1,2  1031,4
                                 
                                 
VASTUUT              2006   2005         
                                 
Konserni:                            
Omien velkojen puolesta                     
annetut vakuudet
Kiinnitykset            0,0   2,6         
                                 
Muiden puolesta annetut vakuudet                 
Takaukset             12,6   13,0          
                                 
Käyttöleasingsitoumukset     24,4   22,2         
                                 
Emoyhtiö:                            
Takaukset                            
Konserniyritysten puolesta    11,4   10,1         
annetut vakuudet
Muiden puolesta annetut      9,7   10,2         
vakuudet
                                 
                                 
JOHDANNAISSOPIMUKSET                       
                                 
Valuuttajohdannaiset                       
Termiinisopimukset         6,4   26,9         
Valuutanvaihtosopimukset      6,6    -         
                                 
Hyödykejohdannaiset                       
Termiinisopimukset         5,6   3,2