Uponor Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröity

Uponor Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröity

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaiset muutokset Uponorin
yhtiöjärjestykseen on tänään merkitty kaupparekisteriin. Yhtiöjärjestystä
muutettiin 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta. Muutokset
koskevat seuraavia pykäliä: 3§, 6§ ja 10§. 
	
Muuttunut yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan:
   
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Uponor Oyj ja sen englanninkielinen rinnakkaistoiminimi
Uponor Corporation. 

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on talo-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan järjestelmien ja
niihin liittyvien tuotteiden kehitys, valmistus ja kauppa sekä niihin
liittyvien palvelujen tarjoaminen. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistö- ja
muuta teollista liiketoimintaa, arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.
Yhtiö toimii myös muodostamansa konsernin emoyhtiönä. 

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
yhtiön hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7)
varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous
yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy sen
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa valitaan uusi hallitus. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan
yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen
ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. 

6 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla
kummallakin yksin sekä hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä. 

Yhtiön prokuroista ja edustamisoikeuden antamisesta päättää hallitus.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilit päätetään vuosittain joulukuun 31. päivänä. 

8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kuusi
(6) viikkoa ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta
ilmoituksella, joka julkaistaan kahdessa Helsingissä ilmestyvässä
sanomalehdessä, joista toisen tulee olla ruotsinkielinen. 

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, jonka on oltava
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa, Espoossa tai Vantaalla. 

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain ennen kesäkuun loppua.

Kokouksessa on:

esitettävä 
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus; 

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista; 
7. hallituksen jäsenten lukumäärä; 

valittava 
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja. 


Lisätietoja antaa:
Päälakimies Pekka Holopainen, puh. 020 129 2835. 


Uponor Oyj

Viestintä
puh. 020 129 2854
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.uponor.com