Uponorin hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Uponor Oyj  Pörssitiedote           14.2.2007  09:00

Uponorin hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Uponor Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 1,40
euron osinkoa, omien osakkeiden hankintavaltuutuksen uudistamista sekä
muutoksia yhtiöjärjestykseen. Kokouskutsu varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 15. maaliskuuta 2007 Finlandia-talossa
Helsingissä, julkaistaan 16. helmikuuta.

Osinkoehdotus

Kuten yhtiö ilmoitti 8.2.2007 annetussa tilinpäätöstiedotteessaan,
hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkoa 1,40 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 20.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2007.

Ehdotus valtuutukseksi hankkia yhtiön omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhden (1)
vuoden aikana yhtiökokouspäivästä lukien yhtiön omien osakkeiden
hankinnasta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
3 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin
4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella
kaupankäynnillä Helsingin Pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin
osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty.
Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä, pääomarakenteen
kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi, muulla tavoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Ehdotus tilintarkastajaksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen 7. joulukuuta 2006 keskuudestaan asettama tilapäinen
nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan kuusi ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen
nykyiset jäsenet Jorma Eloranta, Pekka Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-
Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon sekä uutena jäsenenä
Jari Paasikivi. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 37,6
prosenttia osake- ja äänimäärästä on ilmoittanut kannattavansa
ehdotusta.

Jari Paasikivi, KTM, (s. 1954) on Oras Oy:n toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen. Lisäksi hän on hallituksen jäsen Oras Invest
Oy:ssä, Teknologiateollisuus r.y.:ssä sekä Keskuskauppakamarin
varapuheenjohtaja.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä
1.9.2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:

3§

- Otsikoksi ehdotetaan ”Arvo-osuusjärjestelmä”.
- Maininnat vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä nimellisarvosta
poistetaan.
- Poistetaan maininta, että jokainen osake oikeuttaa yhtiökokouksessa
äänestämään yhdellä (1) äänellä.
- Todetaan, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Muut osat pykälästä poistetaan.

6§

- Muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden
osakeyhtiölain terminologiaa.

10§

- Muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan
sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia.


Kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan 16.2.2007
Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä pörssitiedotteena.
Kokouskutsu sekä hallituksen ehdotukset liitteineen ovat mainitusta
päivästä alkaen nähtävissä myös internetissä Uponorin kotisivuilla
osoitteessa www.uponor.com.


Lisätietoja antaa:
Päälakimies Pekka Holopainen, puh. 020 129 2835.


Uponor Oyj


Viestintä
puh. 020 129 2854JAKELU:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.uponor.com