Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2006 osingoksi 
1,40 euroa/osake. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Oras Oy:n
toimitusjohtaja Jari Paasikivi ja hallituksen jäsenten lukumääräksi 
vahvistettiin kuusi. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset, jotka
koskivat omien osakkeiden hankintavaltuutuksen uudistamista sekä muutoksia
yhtiöjärjestykseen. 

Yhtiökokous vahvisti Uponor Oyj:n ja Uponor-konsernin vuoden 2006
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi kertoi avauksessaan, että vaikka
hallitus hakee valtuutusta omien osakkeiden takaisinostoon, se ei tässä
vaiheessa suunnittele takaisinosto-ohjelman käynnistämistä, koska osingonjaolla
uskotaan saavutettavan tavoitteiden mukainen pääomarakenne ja keskimääräinen
velkaantumisaste välillä 30 - 70. Paasikivi totesi, että hallituksen
osinkoehdotus perustuu yhtiön marraskuussa julkistettuun
osingonjakopolitiikkaan, jonka perusteella perusosingoksi ehdotettiin 1,15
euroa osaketta kohti. Samaan aikaan julkistettujen pitkäaikaisten
taloudellisten tavoitteiden mukaisen pääomarakenteen saavuttamiseksi hallitus
esitti 0,25 euron lisäosinkoa. 
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoesityksen 1,40 euroa/osake.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.3.2007 ja osinko maksetaan 27.3.2007. 

Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Pekka Merilampi. 

Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Hallituksen jäsenten lukumäärä nostettiin kuuteen. Yhtiön hallitukseen
valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Pekka Paasikivi, Aimo Rajahalme,
Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon sekä uutena jäsenenä
Jari Paasikivi. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. 

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Pekka Paasikiven
ja varapuheenjohtajaksi Aimo Rajahalmeen. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KTH-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut
Sixten Nymanin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. 

Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi päätettiin: puheenjohtaja 65 000 e/v,
varapuheenjohtaja 45 000 e/v ja jäsen 40 000 e/v. Palkkiot säilyivät ennallaan. 

Hallituksen ehdotukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankinnasta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Hankittavien
osakkeiden enimmäismäärä on 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,8 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksesta lukien. 

Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella
kaupankäynnillä Helsingin Pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin
osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä, pääomarakenteen
kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi, muulla tavoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä 1.9.2006 voimaantulleen uuden
osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: 

3§

Otsikoksi muutettiin ”Arvo-osuusjärjestelmä” ja maininnat vähimmäis- ja
enimmäispääomasta sekä nimellisarvosta poistettiin. 
Maininta, että jokainen osake oikeuttaa yhtiökokouksessa
äänestämään yhdellä (1) äänellä poistettiin. Todetaan, että yhtiön osakkeet
kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Muut osat pykälästä poistettiin. 

6§

Yhtiön edustamista koskevat määräykset muutettiin vastaamaan uuden
osakeyhtiölain terminologiaa.

10§

Varsinaisen yhtiökokouksen asialista muutettiin vastaamaan
sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia.


Lisätietoja antaa:
Päälakimies Pekka Holopainen, puh. 020 129 2835.Uponor Oyj

Viestintä
puh. 020 129 2854LIITE:
Uponor Oyj:n yhtiöjärjestys yhtiökokouksen 2007 päätöksen mukaan


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.uponor.com