Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen                 

Uponor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään torstaina maaliskuun 13. päivänä 2008 klo 17.00 alkaen Ravintola    
Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden  
vastaanotto alkaa klo 16.00. Kahvitarjoilu kokouksen jälkeen.          

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja    
yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kuuluvat asiat.                 

Lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:        

1. Voitonjako                                  

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkoa 1,40 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä    
18.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2008.                  

2. Valtuutus hallitukselle hankkia yhtiön omia osakkeita            

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhden (1) vuoden aikana
yhtiökokouspäivästä lukien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla.                          

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön    
kaikista osakkeista.                              

Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin        
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella kaupankäynnillä  
OMX:n Helsingin pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden       
hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Osakkeet hankitaan    
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa  
järjestelyissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi, 
muulla tavoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta 
alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.               

3. Ehdotus tilintarkastajaksi                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

4. Hallituksen jäsenten palkkiot                        

Hallituksen 4. joulukuuta 2007 keskuudestaan asettama tilapäinen        
nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita   
siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71.000 euron, varapuheenjohtaja 49.000
euron ja jäsenet 44.000 euron vuosipalkkion. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka
edustaa noin 37,6 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa
ehdotusta.                                   

5. Hallituksen jäsenet                             

Hallituksen 4. joulukuuta 2007 keskuudestaan asettama tilapäinen        
nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 
viisi ja että hallitukseen valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi,  
Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon.     
Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 37,6 prosenttia osake- ja   
äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta.              

Tilinpäätös ja vuosikertomus                          

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat  
osakkeenomistajien nähtävinä tiistaina maaliskuun 4. päivästä 2008 alkaen yhtiön
pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Robert Huberin tie 3 B. Jäljennökset   
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Tilinpäätös ja    
hallituksen ehdotukset ovat nähtävissä myös internetissä osoitteessa      
www.uponor.com.                                 

Yhtiön vuosikertomus vuodesta 2007 lähetetään ennen yhtiökokousta niille    
osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Erillistä kutsua     
yhtiökokoukseen ei lähetetä.                          

Osallistumisoikeus                               

Oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on        
osakkeenomistajalla, joka 
1) on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
osakasluetteloon maanantaina 3.3.2008 ja 
2) on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 6.3.2008 klo 16.00. 

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön    
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2008 yhtiökokoukseen    
osallistumista varten. Tällöin hänen on hyvissä ajoin ennen kyseistä päivää   
otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.                   

Ilmoittautuminen                                

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua kokoukseen                  
- kotisivuillamme www.uponor.com tai 
- telefaxilla 020 129 2851 tai 
- puhelimitse 020 129 2837/Marjo Kuukka tai 
- kirjeitse osoitteella Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa. 

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 6. maaliskuuta 2008 klo 16.00. Mahdolliset 
valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä.    


Vantaalla 7. helmikuuta 2008                          

Uponor Oyj                                   
Hallitus