Uponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Uponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle       

- Hallitus ehdottaa osingoksi 1,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 27.3.2008,
kun täsmäytyspäivä on 18.3.2008.                        
- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi 
ja että hallitukseen valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo  
Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon.       
- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat       
vuosipalkkiot: puheenjohtaja 71.000 euroa, varapuheenjohtaja 49.000 euroa,
jäsenet 44.000 euroa. 
- Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy  
Ab.                                       
- Hallitus hakee valtuutusta enintään 3 500 000 yhtiön oman osakkeen      
hankkimiseen.                                  

Alla hallituksen esitykset ja kokouksessa käsiteltävät asiat tarkemmin.     
Yhtiökokous on tarkoitus pitää torstaina maaliskuun 13. päivänä 2008 klo 17.00 
alkaen Helsingissä Ravintola Pörssissä os. Fabianinkatu 14. Kokouskutsu     
julkaistaan tiistaina 19.helmikuuta.                      


Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialista:               

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja    
yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kuuluvat asiat.                 

Lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:        

1. Voitonjako                                  

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkoa 1,40 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä    
18.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2008.                  

2. Valtuutus hallitukselle hankkia yhtiön omia osakkeita            

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhden (1) vuoden aikana
yhtiökokouspäivästä lukien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla.                          

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön    
kaikista osakkeista.                              

Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin        
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella kaupankäynnillä  
OMX:n Helsingin pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden       
hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Osakkeet hankitaan    
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa  
järjestelyissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi, 
muulla tavoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta 
alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.               

3. Ehdotus tilintarkastajaksi                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 

4. Hallituksen jäsenten palkkiot                        

Hallituksen 4. joulukuuta 2007 keskuudestaan asettama tilapäinen        
nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita   
siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71.000 euron, varapuheenjohtaja 49.000
euron ja jäsenet 44.000 euron vuosipalkkion. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka
edustaa noin 37,6 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa
ehdotusta.                                   

5. Hallituksen jäsenet                             

Hallituksen 4. joulukuuta 2007 keskuudestaan asettama tilapäinen        
nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 
viisi ja että hallitukseen valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi,  
Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon.     
Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 37,6 prosenttia osake- ja   
äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta.              


Tilinpäätös ja vuosikertomus                          

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat  
osakkeenomistajien nähtävinä tiistaina maaliskuun 4. päivästä 2008 alkaen yhtiön
pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Robert Huberin tie 3 B. Jäljennökset   
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Tilinpäätös ja    
hallituksen ehdotukset ovat nähtävissä myös Internetissä osoitteessa      
www.uponor.com.                                 

Yhtiön vuosikertomus vuodesta 2007 lähetetään ennen yhtiökokousta niille    
osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Erillistä kutsua     
yhtiökokoukseen ei lähetetä.                          

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen                       

Oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on        
osakkeenomistajalla, joka                            
on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään  
osakasluetteloon maanantaina 3.3.2008 ja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen   
viimeistään torstaina 6.3.2008 klo 16.00.                    

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön    
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2008 yhtiökokoukseen    
osallistumista varten. Tällöin hänen on hyvissä ajoin ennen kyseistä päivää   
otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.                   

Ilmoittautuminen                                

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua kokoukseen joko kotisivuillamme www.uponor.com
tai telefaxilla 020 129 2851 tai puhelimitse 020 129 2837/Marjo Kuukka tai   
kirjeitse osoitteella Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa.        

Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 6. maaliskuuta 2008 klo 16.00. Mahdolliset 
valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä.    

Uponor Oyj                                   
Hallitus                                    


Lisätietoja antaa:                               
Varatoimitus- ja talousjohtaja Jyri Luomakoski, puh. 040 515 4498        
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835                  Uponor Oyj                                   


Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
puh. 020 129 2852                                
JAKELU:                                     
OMX - Helsinki                                 
Tiedotusvälineet                                
www.uponor.com