Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj  Pörssitiedote           25.2.2009  8:00

Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona maaliskuun 18. päivänä 2009 klo 17.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 16.00. Kahvitarjoilu kokouksen jälkeen. 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Katsaus vuoden 2008 toimintaan

7. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

8. Tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen

9. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2008 jaetaan osinkoa 0,85 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 23.3.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2009. 

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen 23. joulukuuta 2008 asettama nimitysvaliokunta ehdottaa, että
hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että hallituksen
puheenjohtaja saa 71 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44
000 euron vuosipalkkion. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 %
maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista
aiheutuneet kulut korvataan yhtiön nou¬dattaman matkustuskäytännön mukaisesti.
Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien jäsenille
maksetaan kultakin kokoukselta palkkiona 600 euroa Suomessa asuvalle jäsenelle,
1 200 euroa muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle ja 2 400 euroa Euroopan
ulkopuolella asuvalle jäsenelle.  Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa
noin 36,9 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa
ehdotusta. 

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
viisi. 

14. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen
Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe
Nordin ja Rainer S. Simon. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin
36,9 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta. 

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan. 

16. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se tulee valituksi, päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi vaihdetaan KHT Lasse Holopainen. 

17. Valtuutus hallitukselle hankkia yhtiön omia osakkeita
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhden (1) vuoden
aikana yhtiökokouspäivästä lukien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman
osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella kaupankäynnillä
NASDAQ OMX Helsingin pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden
hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Osakkeet hankitaan
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa
järjestelyissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi,
muulla tavoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta
alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

18. Kokouksen pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

19. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätös ja vuosikertomus
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Uponor Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.uponor.com. Uponor Oyj:n tilinpäätöstä
koskevat asiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään
keskiviikosta helmikuun 25. päivästä 2009 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. 

Yhtiön vuoden 2008 vuosikertomus lähetetään ennen yhtiökokousta niille
osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Erillistä kutsua
yhtiökokoukseen ei lähetetä. 

Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on
osakkeenomistajalla, joka 
1) on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon perjantaina 6.3.2009 ja 
2) on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 11.3.2009 klo
16.00. 

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

2. Ilmoittautuminen
Osakkeenomistaja voi ilmoittautua kokoukseen 
- Uponor Oyj:n kotisivuilla www.uponor.com tai
- telefaxilla 020 129 2851 tai
- puhelimitse 020 129 2837/Marjo Kuukka tai
- kirjeitse osoitteella Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa.

Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 11. maaliskuuta 2009 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. 
Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 
 
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle
osoitteeseen Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä,
valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta. 

5. Muut ohjeet/tiedot
Uponor Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.2.2009 yhteensä 73 206 944 osaketta
ja 73 046 944 ääntä. 

Äänilippu osakkeenomistajalle tai valtuutetulle annetaan yhtiökokoukseen
saavuttaessa ilmoittautumisen yhteydessä. 

Vantaalla 10. helmikuuta 2009

Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa:
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.com


Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin julkiseen rakentamiseen.
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 27 maassa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2008 oli 950 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.com