Tilinpäätöstiedote 2008: Uponor jäi tavoitteista markkinoiden hiipuessa

Uponorin tilinpäätöstiedote 1-12/2008                      

Uponor jäi tavoitteista markkinoiden hiipuessa                 

- Koko vuoden liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät rakennusalan kysynnän   
hiljennyttyä                                  
- Q4 2008: liikevaihdon ja kannattavuuden lasku jyrkkeni vuoden loppua kohti  
- Liikevaihto* 1-12: 949,2 (2007: 1 047,4) milj. euroa, muutos -9,4 %      
- Liikevoitto 1-12: 51,2 (135,7) milj. euroa, muutos -62,3 %          
- Yhtiön osakekohtainen tulos 0,99 (1,39) euroa                 
- Vuonna 2009 liikevaihdon arvioidaan jäävän vuoden 2008 tasosta ja tilikauden
2009 tuloksen arvioidaan olevan positiivinen 
- Hallituksen osinkoesitys 0,85 euroa/osake                   

(* Ellei erikseen mainittu, luvut koskevat jatkuvia toimintoja.)        


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi katsauskautta:            

- Vuoden 2008 markkinakehitys jää aikakirjoihin poikkeuksellisen voimakkaan ja 
laajan kysynnän laskun vuoksi. Uponorin taloudellinen kehitys jäi kauas     
tavoitteista, mutta onnistuimme kustannussäästöjen ja tarkan seurannan ansiosta 
säilyttämään tuloksen kohtalaisella tasolla.                  

- Liikevoittomme säilyi noin 8 prosentissa liikevaihdosta, jos kertaeriä ei   
lasketa mukaan, mikä näin vaikeassa markkinatilanteessa on varsin tyydyttävä  
taso.                                      

- Keskityimme loppuvuodesta pitkälti nettokäyttöpääoman hallintaan ja      
onnistuimme säilyttämään kassavirran hyvällä tasolla. Vuoden päättyessä sekä  
varastomme että saatavien määrä olivat ennätyksellisen alhaalla.        

- Jatkamme panostuksia strategisiin kehityshankkeisiin lähes entiseen tapaan.  
Eteneminen monikerrostalosegmentissä sujuu hyvin, ja myös uudet         
viilennysjärjestelmämme ovat myötätuulessa. Asiakkaiden kiinnostus niitä kohti 
on alkanut kasvaa, samalla kun erilaiset ympäristösäädökset luovat niille    
kilpailuetua.                                  

Osinkoesitys                                  
Uponorin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 0,85 euroa 
osakkeelta, yhteensä 62,1 miljoonaa euroa eli 85,7 prosenttia tilikauden    
tuloksesta. Osinkoesityksen seurauksena yhtiön nettovelkaantumisasteen     
arvioidaan vuonna 2009 säilyvän yhtiön pitkän tähtäyksen taloudellisten     
tavoitteiden mukaisena eli välillä 30 - 70. Viime vuonna Uponor jakoi osinkona 
1,40 euroa osakkeelta.                             

Esitysaineisto ja webcast-esitys                        
Tulosjulkistukseen liittyvä esitysaineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen
esillä os. www.uponor.com > Sijoittajat > IR-aineisto.             

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään tänään
klo 14.00 (Lontoo 12.00, New York 07.00). Esitykseen johtava linkki on sivulla 
www.uponor.com. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen os. ir@uponor.com. Esityksen 
voi katsoa myös nauhoitteena viimeistään klo 18 jälkeen os. www.uponor.com.   


Vuoden 2008 viimeinen neljännes                         

Uponorin tuotealueiden kysyntä heikkeni selvästi vuoden viimeisellä       
neljänneksellä verrattuna vuoden alkupuoliskon tilanteeseen. Vaikka       
talotekniikkajärjestelmien kysyntä oli useimmilla markkina-alueilla jo     
heikentynyt selvästi alkuvuoden aikana, vuoden lopulla kysynnän hiljeneminen  
jyrkkeni tuntuvasti. Tämä oli seurausta siitä, että rahoitusmarkkinat      
kiristyivät entisestään. Uusia rakennustyömaita ei käynnistetty ja       
aloitettujakin rakennuskohteita pysäytettiin. Markkinoiden kiristyminen     
huomattiin erityisesti Itä-Euroopassa, jossa liiketoiminta alkuvuoden vahvan  
kasvun jälkeen lähes pysähtyi. Kysyntä hiipui myös julkisen ja liikerakentamisen
segmenteissä, ja osassa markkinoita niiden kasvu taittui laskusuuntaan. Myös  
Pohjoismaissa yhdyskuntatekninen kysyntä kärsi joissakin tuoteryhmissä     
asuntorakentamisen vähentymisestä.                       


Liikevaihto                                   

Uponorin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 198,9 (238,2)    
miljoonaa euroa, eli 16,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Liikevaihto   
supistui kaikissa alueorganisaatioissa, voimakkaimmin Muun Euroopan alueella ja 
Pohjois-Amerikassa.                               

Laskun syynä oli taloteknisten markkinoiden voimakas kysynnän lasku kaikilla  
markkina-alueilla. Markkinoiden hiljenemisen vaikutusta kompensoi jonkin verran 
eteneminen monikerrostalosegmentissä, kiinnostuksen lisääntyminen        
viilennysliiketoimintaa kohtaan sekä monikerrosputkijärjestelmän hyvä      
menestyminen useilla markkinoilla.                       


Liikevaihto alueittain, loka-joulukuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |    10-12 |    10-12 |    Muutos |
|                 |    /2008 |    /2007 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa         |     70,8 |     75,7 |    -6,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat           |     71,2 |     88,1 |    -19,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa          |     46,3 |     63,9 |    -27,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka        |     31,2 |     38,7 |    -19,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Pohjois-Amerikka, MUSD     |     39,7 |     56,8 |   -30,1%) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |    -20,6 |    -28,2 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni            |    198,9 |    238,2 |   -16,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------Tulos ja kannattavuus                              

Uponorin loka-joulukuun liikevoitto oli -19,9 (25,4) milj. euroa, joka on 
45,3 milj. euroa vähemmän kuin vertailukaudella. Pääsyynä laskuun on
voimakkaasti supistunut liikevaihto. Kulut kasvoivat merkittävästi johtuen
kertaluonteisista eristä kuten Pohjois-Amerikassa tehty 14,5 milj. euron varaus 
putkistokorjauksiin sekä kustannussäästöohjelman 4,1 milj. euron kulut. 

Liikevoitto heikkeni kaikilla markkina-alueilla, voimakkaimmin         
Pohjois-Amerikassa ja Pohjoismaissa.                      

Liikevoitto alueittain, loka-joulukuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |    10-12 |    10-12 |    Muutos |
|                 |    /2008 |    /2007 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa         |     5,0 |     7,1 |    -29,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat           |    -4,2 |     7,7 |    -154,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa          |    -1,6 |     8,8 |    -117,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka        |    -18,4 |     4,0 |    -556,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Pohjois-Amerikka, MUSD     |    -27,0 |     5,9 |   -560,3%) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |    -1,1 |     -3,5 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     0,4 |     1,3 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni            |    -19,9 |     25,4 |    -178,4% |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin loka-joulukuun osakekohtainen tulos, myös laimennettuna, oli -0,22  
(0,29) euroa, kun se jatkuvien toimintojen osalta oli -0,22 (0,27). Jakson   
rahavirta ennen rahoitusta oli 25,7 (29,6) miljoonaa euroa.           

Toimintakertomus 1.1.2008 - 31.12.2008                     


Yleistä                                     

Vuosi 2008 jäi muistoihin sekä Uponorin 90. juhlavuotena että myös vuotena,   
jolloin maailmantalouden kehitys ja etenkin rakennusmarkkinoiden pitkään hyvänä 
jatkunut kasvu yllättäen romahtivat. Yhdysvaltojen asunto- ja          
rahoitusmarkkinoista vuonna 2007 liikkeelle lähteneet ongelmat laajenivat    
asteittain muihin maanosiin niin, että vuoden 2008 loppuun mennessä epidemia oli
levinnyt kaikkiin maanosiin. Muutoksen vaikutus oli erittäin voimakas Uponorin 
päämarkkinoihin eli asuinrakentamiseen, mutta se vaikutti viiveellä myös liike- 
ja julkiseen rakentamiseen sekä yhdyskuntatekniseen kysyntään. Kysynnän     
voimakkaan laskun vuoksi Uponorin liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät    
selvästi edellisvuonna saavutetusta historiallisen korkeasta tasosta.      

Yhtiön sisäisiä kehitysohjelmia jatkettiin pääpiirteissään suunnitelmien    
mukaisesti, vaikka säästäminen ja kustannusten hallinta nousivatkin korostetusti
esille. Yhtiön integrointiohjelma eteni hyvin ja vuoden loppuun mennessä vuonna 
2005 käynnistetty ERP-hanke oli olennaisilta osiltaan saatu toteutettua. Myös  
organisaatiota muutettiin niin, että toimitusketjua voidaan tehokkaasti hallita 
Euroopan laajuisesti.                              

Vuoden 2008 jälkipuoliskolla Uponorissa toteutettiin poikkeuksellisen voimakas 
sopeuttamisohjelma, jonka avulla pyrittiin varmistamaan yhtiön         
toimintaedellytykset vaikeassa markkinatilanteessa. Yhdessä viime vuosien    
strategisten kehityshankkeiden kanssa Uponor on kiinteä ja vahva yhtiö, jolla on
hyvät edellytykset menestyä lähivuosien haastavassa markkinatilanteessa ja   
käyttää hyväkseen markkinoilla esiintyviä mahdollisuuksia.           


Liikevaihto                                   

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2008 jäi 949,2 (2007:  
1 047,4) miljoonaan euroon, mikä on 9,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän ja  
selvästi alle pitkän tähtäyksen taloudellisen tavoitteen, joka on + 6      
prosenttia. Valuuttakurssien, lähinnä Yhdysvaltain dollarin, Ruotsin kruunun ja 
Englannin punnan muutokset supistivat liikevaihtoa noin 16,7 miljoonalla    
eurolla.                                    

Liikevaihto laski kaikissa Uponorin alueorganisaatioissa, voimakkaimmin     
Pohjois-Amerikassa ja Muun Euroopan alueella, joiden molempien markkinat kokivat
rakennusmarkkinoiden kysynnän laskun erityisen voimakkaana. Liikevaihto lähes  
saavutti viime vuoden tason Keski-Euroopassa, jossa liike- ja julkisen     
rakentamisen kysyntä säilyi kautta vuoden verrattain vilkkaana sekä sen     
suurimmalla markkina-alueella Saksassa että lähialueilla. Pohjoismaissa     
liikevaihdon lasku aiheutui pääosin taloteknisten markkinoiden heikkenemisestä. 

Kaikissa alueorganisaatioissa liikevaihdon lasku jäi pienemmäksi kuin      
kokonaismarkkinoiden supistuminen, johtuen siitä, että muoviputkijärjestelmät ja
vesikiertoinen lämmitys ja jäähdytys voittivat markkinaosuuksia.        

Liikevaihdon jakautuminen 1.1. - 31.12.2008:                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |    2008 |     2007 |  Raportoitu |
|                 |    1-12 |     1-12 |   muutos, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa         |    339,4 |    351,3 |     -3,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat           |    365,7 |    397,7 |     -8,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa          |    234,3 |    272,9 |    -14,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka, EUR      |    130,8 |    169,2 |    -22,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Pohjois-Amerikka, USD     |    191,5 |    233,1 |    -17,8%) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |   -121,0 |    -143,7 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    949,2 |   1 047,4 |    -9,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Toimialoittain Uponorin jatkuvien toimintojen liikevaihto laski talotekniikassa 
751,1 (839,9) miljoonaan euroon, mikä on 79,1 (80,2) prosenttia konsernin    
liikevaihdosta. Talotekniikan liikevaihto laski -10,6 (4,4) prosenttia.     
Yhdyskuntatekniikan osuus konsernin liikevaihdosta oli 20,9 (19,8) prosenttia. 
Sen liikevaihto oli 198,1 (207,5) miljoonaa euroa; muutos -4,6 (+4,1)      
prosenttia.                                   

Uponorin liiketoiminnan maantieteellinen painopiste muuttui huomattavasti vuoden
2008 aikana, johtuen sekä Brittein saarten kunnallisteknisen liiketoiminnan   
myynnistä että markkinoiden voimakkaista muutoksista vuoden aikana. Saksa, jossa
Uponor onnistui kasvattamaan myyntiään, nousi liikevaihdolla mitattuna     
suurimmaksi maaksi.                               

Uponorin tärkeimmät kansalliset markkina-alueet liikevaihdolla mitattuna ja   
niiden osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2008 olivat seuraavat: Saksa 15,0%
(13,4), Suomi 11,8 % (11,0), USA 11,1 % (13,6), Ruotsi 9,1 % (8,8), Espanja
8,3% 
(11,3), Tanska 6,1 % (6,5) ja Italia 5,5 % (5,3).               


Tulos                                      

Uponor-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto oli 51,2 (135,7)    
miljoonaa euroa, laskua 62,3 (+2,1) prosenttia. Liikevoittoprosentti oli 5,4  
(13,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoiton huomattavaan muutokseen vaikutti 
rakennusmarkkinoiden kysynnän historiallisen voimakas heikkeneminen kaikilla  
päämarkkinoilla samanaikaisesti. Erityisen voimakas liikevoiton pudotus oli   
Pohjois-Amerikassa ja Muun Euroopan alueella, jossa toiminnan sopeuttamisen   
yhteydessä samanaikaisesti panostettiin erilaisiin kasvuhankkeisiin. Konsernin 
liikevoiton heikkeneminen syveni vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin   
markkinoiden kysynnän lasku oli voimakkaimmillaan.               

Elokuussa Uponor julkisti konserninlaajuisen kustannusten vähentämisohjelman,  
jolla pyrittiin kulutason mukauttamiseen vastaamaan rakennusalan hiljentyneitä 
markkinoita. Sen tavoitteena oli vähentää rakenteellisin toimin kustannuksia  
noin 30 miljoonan euron verran viimeistään vuoden 2009 aikana. Ohjelma saavutti 
sille asetetut tavoitteet. Säästöohjelman arvioiduista 10 miljoonan euron    
kustannuksista 3,2 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 3. neljännekselle ja 4,1  
miljoonaa euroa viimeiselle neljännekselle.                   

Pohjois-Amerikassa kirjattiin vuoden viimeisellä neljänneksellä lisäksi     
kertaluonteinen 14,5 miljoonan euron varaus liittyen tuotevaihtokorjauksiin.  

Liikevoiton jakautuminen 1.1. - 31.12.2008:                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |    2008 |     2007 |  Raportoitu |
|                 |    1-12 |     1-12 |   Muutos, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa         |    38,2 |     41,1 |     -7,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat           |    23,6 |     49,7 |    -52,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa          |    15,3 |     42,2 |    -63,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka        |    -16,0 |     16,6 |    -196,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Pohjois-Amerikka, MUSD     |    -23,4 |     22,9 |   -202,1%) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |    -10,2 |    -13,2 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     0,3 |     -0,7 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni            |    51,2 |    135,7 |    -62,3% |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin tulos ennen veroja laski -69,2 prosenttia ja oli 41,0 (133,1)     
miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 10,9 (41,7) miljoonaa euroa, kun veroaste
oli 26,6 prosenttia (31,3). Konsernin tilikauden tulos oli 72,5 (101,9)     
miljoonaa euroa, josta jatkuvien liiketoimintojen osuus oli 30,1 (91,4)     
miljoonaa euroa.                                

Konsernin nettorahoituskulut nousivat 10,2 (2,6) miljoonaan euroon, josta 5,2
milj. euroa tuli nettovaluuttakurssieroista. 

Oman pääoman tuotto jäi 22,7 (30,1) prosenttiin ja sijoitetun pääoman tuotto  
22,2 (39,2) prosenttiin, kun pitkän tähtäyksen tavoite on vähintään 30     
prosenttia.                                   

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,99 (1,39) euroa, kun se jatkuvien     
liiketoimintojen osalta oli 0,41 (1,25) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli  
4,18 (4,55) euroa. Muut osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osasta.     

Uponor käynnisti vuoden jälkipuoliskolla toimia kassavirran parantamiseksi. Sen 
seurauksena sekä liiketoiminnan rahavirta että etenkin rahavirta ennen     
rahoitusta paranivat edellisvuodesta; myös silloin, kun mukaan ei lueta Brittein
saarten kunnallisteknisen liiketoiminnan myynnistä saatua 76,4 milj. euron   
myyntituloa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 95,4 (93,8) milj. euroa ja 
rahavirta ennen rahoitusta 133,6 (41,1) milj. euroa.              
                                        
Tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksestä viiden vuoden ajalta.           


Investoinnit, tutkimus ja kehitys sekä rahoitus                 

Vuodelle 2008 suunniteltua investointi- ja kehitysohjelmaa sopeutettiin     
olennaisesti liiketoimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen johdosta.     
Erityisesti rajoitettiin investointeja käyttöomaisuuteen. Suurin osa      
toteutetuista investoinneista suuntautui sellaisiin prosessikehityksen ja    
tehokkuuden parantamisen hankkeisiin, joilla on lyhyt takaisinmaksuaika.    
Yhdysvaltojen Minnesotaan rakennettiin uusi jakelukeskus. Sen ansiosta tiloja  
vapautui muualla, ja toimintoja voitiin tehostaa koko toimitusketjussa.     

Uponorin yhteisen eurooppalaisen toiminnanohjausjärjestelmän 2,5 vuotta kestänyt
käyttöönottovaihe saatiin päätökseen, kun järjestelmä otettiin käyttöön     
Isossa-Britanniassa ja Pohjoismaissa loppuvuodesta. Järjestelmä on nyt     
toiminnassa Uponorin kaikissa suurissa talotekniikkajärjestelmäpisteissä    
Euroopassa. ERP-hankkeeseen käytettiin vuoden aikana 3,2 (7,4) miljoonaa euroa. 

Jatkuvien liiketoimintojen bruttoinvestointien määrä oli 39,0 (52,0) miljoonaa, 
eli 13,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Nettoinvestointien määrä 
oli 36,4 (49,8) miljoonaa euroa.                        

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot strategian mukaisiin kohteisiin kasvoivat  
hienokseltaan ja olivat yhteensä 18,6 (17,2) miljoonaa euroa eli 1,9 (1,6)   
prosenttia liikevaihdosta.                           

Markkinoiden epävarmuuden lisääntyessä rahoitustoiminnan päätavoitteeksi    
asetettiin likviditeetin turvaaminen. Aiemmin aktiivisesti hyödynnetyt     
yritystodistusmarkkinat heikkenivät syksyn aikana eikä rahoituksen turvaaminen 
sitä kautta ollut varmaa. Uponor allekirjoitti Eläkevakuutusyhtiö Varman kanssa 
80 miljoonan euron takaisinlainan viideksi vuodeksi ja maksoi pois pääosan   
yritystodistuksien muodossa olevista lyhyistä lainoistaan.           
Tämän lisäksi konsernin kassassa olevan rahan määrää kasvatettiin: vuoden    
lopussa sitä oli 53,2 (6,3) miljoonaa euroa. Myös 150 milj. euron kotimainen  
yritystodistusohjelma on edelleen käytettävissä, mikäli markkinatilanne muuttuu.

Konsernin korolliset nettovelat laskivat 60,6 (84,5) miljoonaan euroon.     
Konsernin omavaraisuusaste oli 51,4 (50,2) prosenttia ja velkaantumisaste 19,8 
(25,4) prosenttia. Velkaantumisasteen vuosineljännesten keskiarvoksi muodostui 
46,4 (43,9), kun sen vaihteluväli yhtiön taloudellisissa tavoitteissa on 30-70. 


Tapahtumia                                   

Vuoden 2008 tapahtumat keskittyivät pitkälti toiminnan tehostamiseen ja     
sopeuttamiseen etenkin talotekniikkamarkkinoiden heikentyneeseen kysyntään.   

Tammikuussa Uponor avasi Saksassa koulutuskeskuksen, joka on konsernin suurin ja
ensimmäinen, jossa tarjotaan koulutusta yhtiön uuden painopistealueen eli    
monikerrostalosegmentin ammattilaisille.                    

Kesäkuussa saatiin päätöksen kauppa, jolla Uponor luopui Isossa-Britanniassa ja 
Irlannissa sijaitsevasta kunnallisteknisestä kaasu- ja             
vesiputkijärjestelmäliiketoiminnasta. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto   
vuonna 2007 oli 169,1 miljoonaa euroa, ja niiden mukana siirtyi 473 henkeä.   
Liiketoiminnan velaton kauppahinta oli 100 miljoonaa puntaa, josta Uponor    
kirjasi 43,5 miljoonan euron kauppavoiton.                   

Syyskuussa Uponor sulki Kaakkois-Kanadan Saint Johnissa sijaitsevan       
tuotantolaitoksensa osana kustannussäästöohjelmaa. Tehtaan sulkemisen avulla  
Uponor pyrki parantamaan toiminnallista tehokkuuttaan.             

Marraskuussa julkistettiin päätös siirtää metalliliittimien tuotanto Euroopassa 
Saksan Hassfurtissa sijaitsevaan tehtaaseen ja sulkea tuotantolaitos Ruotsin  
Kungsörissä vaiheittain kevääseen 2009 mennessä. Metalliosien valmistuksen   
keskittämisen arvioidaan tuovan Uponorille kustannussäästöjä tuotannossa ja   
logistiikassa samalla, kun se yksinkertaistaa jakeluprosesseja asiakkaille,   
joista suurin osa sijaitsee Keski- ja Etelä-Euroopassa.             

Vuoden aikana markkinoille tuotiin joitakin uusia tai uudistettuja       
tuotejärjestelmiä. Euroopassa merkittävimpiin lukeutuivat monikerros- eli    
komposiittiputkien uudet modulaariset liitosratkaisut jako- ja nousuputkiin.  
Uponorin tuotetarjontaa vahvistivat merkittävästi myös komposiittiset      
nousuputket liike- ja julkiseen rakentamiseen. Pohjois-Amerikassa laajennettiin 
voimakkaasti ohjausjärjestelmien tarjontaa, muun muassa tuotiin Yhdysvaltain  
markkinoille ensimmäisenä LVIS-ohjausyksikkö, jolla asunnon omistaja tai    
huoltoyhtiö voi säätää asunnon kaikkia taloteknisiä järjestelmiä verkon yli.  

Itäisen Euroopan alueen markkina-aseman vahvistamiseksi alueelle avattiin uusia 
toimipisteitä ja myyntikonttoreita. Vuoden 2008 aikana avattiin uusia      
toimipisteitä, muun muassa Turkin Istanbuliin, ja käynnistettiin hankkeet    
myyntikonttoreiden avaamiseksi Kroatiaan ja Slovakiaan.             


Henkilöstö ja organisaatio                           

Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 3 823 (4 743) työntekijää.       
Täysipäiväiseksi muutettuna työntekijöiden lukumäärä oli 3 678 (4 581) henkilöä 
vuoden lopussa, mikä on 903 henkeä vähemmän kuin vuonna 2007. Vähennykseen   
sisältyy myös Britannian saarten kunnallisteknisen liiketoiminnan myynnin mukana
poistuneet 491 henkeä. Jatkuvien liiketoimintojen vähennys oli 412 henkeä eli  
10,1 prosenttia. Keskimäärin henkilömäärä vuoden aikana oli 4 211 (4 497)    
henkeä.                                     

Henkilöstömäärän voimakas supistuminen johtuu elokuussa julkistetusta      
ohjelmasta, jolla toimintaa pyrittiin sopeuttamaan voimakkaasti supistuneisiin 
markkinoihin, sekä lukuisista tämän ohjelman ulkopuolella toteutetuista     
tehostustoimista. Osana säästöohjelmaa Uponor sulki tehtaansa Kanadassa     
syksyllä. Ruotsin metallikomponenttitehtaan talven 2008-09 aikana toteutettava 
alasajo käynnistettiin loppuvuodesta 2008. Kanadan tehtaan sulkemisen myötä noin
80 henkilöä menetti työpaikkansa, kun vastaava luku Ruotsissa on 75 henkilöä.  

Suurimmat henkilöstömäärän vähennykset vuonna 2008 toteutuivat Espanjassa,   
Pohjois-Amerikassa ja Pohjoismaissa. Henkilöstöryhmittäin suurimmat vähennykset 
toteutettiin tuotannossa sekä jonkin verran myös markkinoinnissa ja hallinnossa.
Oman työvoiman lisäksi myyntiedustajien ja vuokratyöntekijöiden määrä väheni  
jatkuvassa liiketoiminnassa 84 henkilöllä (täysimääräiseksi muutettuna).    

Konsernin henkilöstö jakaantui maittain seuraavasti: Saksa 1 182 (32,1 %),   
Ruotsi 604 (16,4 %), Suomi 480 (13,1 %), Yhdysvallat 399 (10,8 %), Espanja 239 
(6,5 %), Tanska 152 (4,1 %) ja muut maat 622 (17,0 %).             

Konsernissa maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli 
203,3 (220,2) miljoonaa euroa.                         

Uponorin toimitusjohtaja Jan Lång irtisanoutui yhtiön palveluksesta elokuussa ja
jätti yhtiön lokakuun lopussa. Hänen seuraajakseen nimitettiin 27. lokakuuta  
väliaikaisesti varatoimitus- ja talousjohtaja Jyri Luomakoski; nimitys     
vakinaistettiin 16. joulukuuta 2008. Jan Lång ehti palvella yhtiötä runsaan   
viiden vuoden ajan. Hänen aikanaan yhtiön yhtenäistäminen eteni voimakkain   
askelin.                                    

Syyskuun lopussa myös Uponorin Keski-Euroopan alueorganisaation johtaja Bernhard
Brinkmann siirtyi pois yhtiön palveluksesta. Organisaatiomuutoksen vuoksi hänen 
tilalleen ei palkattu uutta henkilöä.                      

Lokakuussa Uponor otti käyttöön uuden Eurooppa-organisaation, joka toi muutoksia
lähinnä taloteknisen liiketoiminnan ohjaukseen. Uudistuksella tähdätään kasvun 
nopeuttamiseen ja synergiahyötyjen lisäämiseen Euroopassa. Uudessa rakenteessa 
talotekniikan myynti ja markkinointi, tuote- ja palvelutarjonta sekä jakelutie 
erotetaan kukin omiksi itsenäisiksi organisaatioikseen. Myynti ja markkinointi 
jakautuu kahteen alueeseen: toisen muodostavat Pohjoismaat, Etelä- ja      
Länsi-Eurooppa ja toisen Keski- ja Itä-Eurooppa sekä kansainvälinen myynti. Uusi
jakelutieorganisaatio vastaa kaikesta taloteknisestä tuotannosta,        
varastoinnista, kuljetuksista sekä ostotoiminnoista Euroopassa. Tuote- ja    
palvelutarjontaorganisaatio vastaa tarjonnan kehittämisestä ja yhtenäistämisestä
sekä strategiseen markkinointiin liittyvistä valinnoista Euroopassa.      

Uuden Eurooppa-rakenteen avulla Uponor yhtenäistää toimintaansa yli maarajojen 
samalla, kun se pyrkii lisäämään liiketoiminnan asiakaspainotusta, tehostamaan 
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä sekä lisäämään toiminnan tehokkuutta
ja läpinäkyvyyttä. Muutoksen seurauksena Uponorin entiset kolme         
alueorganisaatiota Euroopassa sulautuvat yhdeksi, joka kattaa sekä taloteknisen 
että yhdyskuntateknisen liiketoiminnan.                     


Liiketoimintaan kohdistuvat riskit                       

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, operatiivisille,
taloudellisille ja vahinkoriskeille. Yksityiskohtainen analyysi riskeistä löytyy
vuosikertomuksesta.                               

Markkinariskit                                 
Uponorin toiminta on keskittynyt Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, joissa    
poliittinen riski luokitellaan vähäiseksi. Uponorin liikevaihto jakaantuu    
laajalle joukolle asiakkaita, joista useimmat ovat itse jakelijoita       
(tukkuliikkeitä), ja siten Uponorin tuotteiden loppukysyntä on hajautunut    
laajalle. Suurin yksittäinen asiakas tuottaa noin 10 prosenttia Uponorin    
liikevaihdosta.                                 

Uponorin lopputuotteiden kysyntä on riippuvainen rakennusalan suhdanteista.   
Yhtiön tuotteiden päämarkkinasegmentti on perinteisesti käsittänyt       
pientalorakentamisen, mutta yhä enenevissä määrin tuotteita toimitetaan     
monikerrostalosegmenttiin sekä asuin- että julkiseen ja liikerakentamiseen.   
Näiden kysyntävaihtelut poikkeavat usein toisistaan. Kokonaisuutta tasoittaa  
omalta osaltaan myös korjausrakentamisen kysyntä, joka ei aina ole samalla   
lailla harkinnanvaraista kuin uudisrakentaminen. Lisäksi viidesosa yhtiön    
liikevaihdosta tulee yhdyskuntatekniikasta.                   

Operatiiviset riskit                              
Muoviputkijärjestelmien valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden hinnat ovat 
alttiita muiden petrokemian tuotteiden ja metallien hintavaihteluille. Viime  
vuosina Uponor on kyennyt siirtämään näiden hintavaihteluiden vaikutukset    
myyntihintoihinsa kohtuullisella viiveellä, eikä tästä ei ole aiheutunut    
olennaista tulonmenetystä Uponorille. Uponor hallitsee sähkön          
hintavaihteluriskiä pohjoismaisella tasolla rahoitusinstrumenteillä.      

Uponor hallitsee organisaatio- ja johtamisriskejä, kuten esimerkiksi henkilöstön
vaihtuvuutta, ikäjakauman vääristymistä ja tarpeetonta rekrytointia       
analysoimalla jatkuvasti henkilöresursseja ja varmistamalla, että        
organisaatiorakenne tukee tehokasta toimintaa. Henkilöstön kehittämisohjelmat  
keskittyvät erityisesti johtamisen osaamisen kasvattamiseen.          

Noudatamme ISO 9000 -laatujärjestelmää sekä ISO 14000              
-ympäristöjohtamisjärjestelmää tai vastaavia järjestelmiä tuotantoyksiköissämme,
mikä parantaa tuotannon turvallisuutta ja tuottavuutta.             

Komponenttien ja raaka-aineiden toimittajapuolella Uponorin tavoitteena on   
käyttää materiaaleja tai raaka-aineita, joilla on useampia toimittajia. Mikäli 
kyseessä on yksi toimittaja, heillä tulee olla vähintään kaksi tuotantolaitosta,
jotka valmistavat Uponorin käyttämää hyödykettä. Uponor kehittää ja harmonisoi 
ostotoimintoja, ja siten lisää tuottavuutta ja tehokkuutta.           

Rahoitusriskit                                 
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on lisännyt rahoituksen saatavuuteen liittyviä 
riskejä merkittävästi. Uponorin rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään  
takaamaan riittävien luottolimiittireservien avulla, lainojen tasapainoisen   
maturiteettijakauman avulla sekä käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita   
pankkeja ja erilaisia rahoitusmuotoja.                     

Konsernin maksuvalmiutta hallitaan tehokkaiden kassanhallintaratkaisuiden avulla
sekä sijoittamalla vain matalan riskin kohteisiin, jotka ovat nopeasti ja   
selkeään markkinahintaan muunnettavissa käteisvaroiksi.             

Osa Uponorin liikevaihdosta syntyy muussa valuutassa kuin euroissa, jolloin myös
liikevaihtoon kohdistuvat kulut ovat ko. paikallisessa valuutassa. Toiminnan  
kansainvälisyys altistaa konsernin eri valuuttojen välisille valuuttariskeille. 
Rahoitustoiminto vastaa konsernitason valuuttariskien suojaamisesta ulkoisilla 
valuuttamarkkinoilla. Suojausinstrumentteina käytetään pääasiallisesti     
valuuttatermiineitä ja valuuttaoptioita.                    

Uponor altistuu myös valuuttakurssien muunnos- eli translaatioriskille, joka  
ilmenee muunnettaessa euroalueen ulkopuolella syntynyttä tulosta        
euromääräiseksi. Uponorin suojauspolitiikan mukaisesti euroalueen ulkopuolisia 
tase-eriä ei suojata.                              
                                        
Vahinkoriskit                                  
Uponorilla on 11 tuotantolaitosta kuudessa maassa. Konsernin liikevaihdosta   
merkittävä osa syntyy tuotteista, jotka on valmistettu näissä          
tuotantolaitoksissa. Konsernitasolla ohjataan keskitetysti tämän        
käyttöomaisuuden vahinko- ja keskeytysvakuutuksia tavoitteena kattava      
vakuutussuoja mahdollisten konerikko-, tulipalo- yms. riskien toteutumisesta  
aiheutuville taloudellisille vahingoille. Toinen olennainen vahinkoriski liittyy
Uponorin valmistamien ja myymien tuotteiden tuotevastuuseen, joka on myös    
vakuutettu konsernitasolla.                           

Vuoden 2008 viimeiselle neljännekselle kirjattiin 14,5 miljoonan euron varaus  
kattamaan Yhdysvalloissa toteutettavia asuinrakennusten käyttövesiputkiliitosten
korjauksia. Ne liittyvät Uponorin jo käytöstä poistuneella tuotemerkillä    
myytyihin, kolmannelta osapuolelta ostettuihin kiristysrenkaisiin, joita    
käytettiin putkiliitoksissa. Uponor on käynnistänyt toimia, joilla se pyrkii  
perimään korjausohjelman kulut kiristysrenkaiden toimittajalta sekä yhtiön   
silloiselta vakuutusyhtiöltä.                          

Uponor on mukana monenlaisissa oikeusprosesseissa eri maissa. Vuoden aikana ei 
toteutunut muita sellaisia riskejä eikä ollut vireillä oikeudenkäyntejä tai   
muita oikeudellisia tai viranomaistoimenpiteitä, joilla olisi ollut olennainen 
merkitys konsernille.                              


Hallinto ja tilintarkastus                           

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta valitsi hallitukseen    
uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Anne-Christine Silfverstolpe Nordinin,   
Jorma Elorannan, Jari Paasikiven, Aimo Rajahalmeen ja Rainer S. Simonin. Aiempi 
hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi ei ollut ehdolla. Hallituksen     
puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Aimo     
Rajahalme. Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.   
Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Sixten Nyman.     


Osakepääoma ja osakkeet                             

Uponor Oyj:n osakepääoma vuonna 2008 oli 146 446 888 euroa ja osakkeiden    
lukumäärä 73 206 944. Näissä ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia.       

Vuoden aikana ei tehty omistukseen liittyviä liputusilmoituksia. Lisää     
osakkeisiin ja omistukseen liittyviä lukuja löytyy tilinpäätöksestä.      

Hallituksen valtuutukset                            
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hankittavien osakkeiden      
enimmäismäärä on 3,5 miljoonaa osaketta eli noin 4,8 prosenttia yhtiön     
osakemäärästä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien. 
Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja  
muissa teollisissa järjestelyissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, investointien
rahoittamiseksi, muulla tavoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.   

Omat osakkeet                                  
Hallitus ilmoitti 6. marraskuuta käynnistävänsä omien osakkeiden        
takaisinosto-ohjelman tavoitteenaan hankkia enintään 200 000 osaketta      
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Takaisinoston peruste oli   
osakkeiden käyttö vastikkeena yhtiön osakesidonnaisissa kannustinohjelmissa. Sen
mukaisesti yhtiö hankki 17.11.-5.12. välisenä aikana yhteensä 160 000 omaa   
osaketta, yhteisarvoltaan ostohetkellä noin 1,2 miljoonaa euroa. Osakkeiden   
keskihankintahinta oli 7,28 euroa. Uponorin hallussa ei ole muita omia     
osakkeita.                                   

Johdon osakeomistus                               
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän yhtiön tiedossa olevat
määräysvaltayhteisönsä omistivat 31.12.2008 yhteensä 620 615 (1 094 182) yhtiön 
osaketta. Näiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista ja osakkeiden       
yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,8 prosenttia.                

Osakesidonnainen kannustinohjelma                        
Uponor Oyj:n hallitus käynnisti 25.9.2007 konsernin johtoryhmää koskevan    
pitkäaikaisen kannustinohjelman. Osallistuakseen ohjelmaan johtoryhmän jäsenen 
tuli elokuun 2008 loppuun mennessä hankkia ohjelmassa määritellyn rahamäärän  
arvosta yhtiön osakkeita. Marraskuussa 2008 hallitus suuntasi uuden,      
kolmevuotisen osakekannustinohjelman osalle konsernin kansainvälistä johtoa.  
Ohjelmaan osallistuminen edellyttää, että henkilö hankkii ohjelmassa määritellyn
rahamäärän arvosta yhtiön osakkeita elokuun 2009 loppuun mennessä. Molempien  
ohjelmien palkkiot jaetaan keväällä 2012. Lisätietoja ohjelmista löytyy     
vuosikertomuksen hallinnointia ja ohjausjärjestelmiä koskevasta osiosta.    


Tilikauden jälkeiset tapahtumat                         

Tammikuussa Uponor julkisti vuoden 2008 viimeiselle neljännekselle tekemänsä  
14,5 miljoonan euron varauksen, joka koskee Yhdysvalloissa toteutettavia    
asuinrakennusten käyttövesiputkiliitosten korjauksia. Yksi konsernin nyttemmin 
lakkautetuista tuotemerkeistä toimitti 2000-luvun alkupuolella asuinrakennuksiin
käyttövesijärjestelmiä, joiden liitoksissa käytettiin kolmannen osapuolen    
toimittamia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiristysrenkaita. Näiden 
kiristysrenkaiden on todettu pettävän tietyissä olosuhteissa. Uponor aikoo   
toteuttaa asennuskohteissa tuotevaihtoja lisävahinkojen välttämiseksi. Uponor on
käynnistänyt toimia, joilla se pyrkii perimään korjausohjelman kulut      
kiristysrenkaiden toimittajalta sekä yhtiön vakuutusyhtiöltä.          


Näkymät vuodelle 2009                              

Vaikka markkinoiden kehitys on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut hyvin    
heikkoa, ei kysynnän lähiaikoinakaan arvioida kääntyvän parempaan suuntaan.   
Kuluvan vuoden kysynnän arvioidaan Uponorin tuotealueilla säilyvän       
parhaimmillaankin enintään vuoden 2008 jälkipuoliskon tasolla. Kansantalouksien 
vaikeudet, rahoitusmarkkinoiden varovaisuus ja kuluttajien haluttomuus toteuttaa
merkittäviä hankintoja jarruttavat investointeja ja teollisuuden tilauskantaa. 
Eri maissa toteutettavilla tukitoimilla on myönteinen mutta määrällisesti    
kuitenkin vaatimaton vaikutus kokonaiskysyntään.                

Euroopan asuin- ja liikerakentamisen markkinoiden odotetaan kokonaisuutena   
supistuvan tänä vuonna, ja kokonaismarkkinat jäävät selvästi pienemmäksi kuin  
vuonna 2008. Korjausrakentamisen arvioidaan toki kehittyvän myönteisesti, mutta 
sen merkitys Uponorin tuotealueilla ei ole yhtä merkittävä kuin         
uudisrakentamisen. Myös Yhdysvalloissa asuinrakennusmarkkinoiden uskotaan    
edelleen hiljenevän. Liike- ja toimistorakentamisen sekä yhdyskuntatekniikan  
kysynnän arvioidaan säilyvän selvästi paremmalla tasolla kuin asuinrakentamisen,
mutta kasvua ei saavutettane Uponorin päämarkkina-alueilla.           

Uponorin tuotteiden myynti ei ole laskenut samassa tahdissa markkinoiden kanssa.
Pääsyynä tähän on ollut se, että muovi- ja komposiittiputkijärjestelmät sekä  
nestekiertoiset sisäilmastojärjestelmät valtaavat markkinaosuutta muilta    
ratkaisuilta. Uponorin sisäilmastoratkaisut, eli lämmitys- ja          
jäähdytysjärjestelmät, ovat saaneet vahvaa vetoapua kohonneista         
energiakustannuksista sekä kuluttajien ja kiinteistönomistajien halusta valita 
ratkaisuja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja joiden ekologinen jalanjälki  
etenkin elinkaaritasolla on nykyodotusten mukainen. Uponor uskoo tämän     
kilpailuedun edelleen vahvistuvan tulevina vuosina.               

Uponorin strategiassa ns. monikerrostaloliiketoiminta on ollut merkittävän   
panostuksen kohteena viime vuosina. Hanke on osoittautunut ajoitukseltaan    
suotuisaksi, sillä sen kysynnän säilymisellä tyydyttävällä tasolla viime vuonna 
oli myönteinen merkitys Uponorin talouskehityksessä. Myös kuluvana vuonna liike-
ja toimistorakentamisen kysynnän uskotaan säilyvän vakaampana kuin       
asuntorakentamisen.                               

Uponor on toteuttanut merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ja tehostamistoimia
viime vuosien aikana. Yksi näistä on eurooppalainen toiminnanohjausjärjestelmä, 
joka on nyt käytössä yhtiön kaikissa merkittävissä taloteknisissä        
toimipisteissä. Järjestelmän uskotaan tehostavan asiakaspalvelua ja tuovan   
kustannussäästöjä. Viime vuonna toteutettujen sopeuttamistoimien ansiosta    
Uponorilla on verrattain hyvä kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin ja kysyntään 
ja samalla turvata osakkeenomistajien odotukset yhtiön tulevaisuuden suhteen.  
Yhtiön kyky vastata myös lisääntyvään kysyntään on verrattain hyvä, vaikka   
sellaista muutosta ei olekaan lähiajan näköpiirissä.              

Vaikea markkinatilanne huomioon ottaen Uponorin liikevaihdon arvioidaan jäävän 
vuoden 2008 tasosta ja tilikauden 2009 tuloksen uskotaan olevan positiivinen.  
Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrä ei ylitä poistojen määrää, ja    
tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin rahavirran odotetaan  
säilyvän kohtuullisella tasolla.                        


Uponor Oyj                                   
Hallitus                                    
Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski, 040 515 4498                  Uponor Oyj                                   

Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
puh. 020 129 2852                                JAKELU:                                     
NASDAQ OMX - Helsinki                              
Tiedotusvälineet                                
www.uponor.com                                 
LIITE: Taulukko-osa                               Teksti saattaa sisältää sellaisia arvioita tulevaisuudesta, jotka perustuvat  
yhtiön nykyiseen toiminnan laajuuteen ja johdon tämänhetkisiin oletuksiin tai  
odotuksiin mutta joiden toteutuma saattaa poiketa olennaisesti näistä arvioista.

Tietoa tilinpäätöstiedotteesta                         

Tämän pörssitiedotteen suluissa olevat luvut ovat vuoden 2007 vastaavan jakson 
lukuja. Tilinpäätöstiedotteen muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista  
eikä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.            


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2008                          


KONSERNITULOSLASKELMA                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |   1-12/ |   1-12/ |   10-12/ |   10-12/ |
|              |    2008 |   2007 |    2008 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |   949,2 |  1047,4 |   198,9 |   238,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja valmistuksen |   607,4 |   640,4 |   136,6 |   146,0 |
| kulut           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate        |   341,8 |   407,0 |    62,3 |    92,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut liiketoiminnan    |    1,4 |    5,9 |    0,8 |    0,9 |
| tuotot          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varastointimenot     |    30,2 |   28,8 |    7,1 |    7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin |   175,0 |   178,5 |    44,0 |    41,6 |
| kulut           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut      |    50,8 |   51,7 |    11,5 |    12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |    36,0 |   18,2 |    20,4 |    6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |    51,2 |   135,7 |   -19,9 |    25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto   |    10,2 |    2,6 |    5,6 |    -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja    |    41,0 |   133,1 |   -25,5 |    26,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |    10,9 |   41,7 |    -9,6 |    7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos jatkuvista     |    30,1 |   91,4 |   -15,9 |    19,9 |
| toiminnoista       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen toimintojen |    42,4 |   10,5 |    -0,1 |    1,4 |
| tulos           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos       |    72,5 |   101,9 |   -16,0 |    21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR |    0,99 |   1,39 |   -0,22 |    0,29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot   |    0,41 |   1,25 |   -0,22 |    0,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot   |    0,58 |   0,14 |    0,00 |    0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu        |    0,99 |   1,39 |   -0,22 |    0,29 |
| osakekohtainen tulos, EUR |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot   |    0,41 |   1,25 |   -0,22 |    0,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot   |    0,58 |   0,14 |    0,00 |    0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      |    31.12. |   31.12. |
|                        |     2008 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      |     184,5 |    218,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet             |     101,3 |    101,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset    |      6,3 |     3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset          |     17,0 |    16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä          |     309,1 |    340,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                |     104,5 |    150,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                 |     91,4 |    144,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                 |     36,7 |    22,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset            |     53,2 |     6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä          |     285,8 |    323,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                 |     594,9 |    664,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                   |     305,6 |    333,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                |     77,0 |    14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat            |      8,1 |    15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |      7,7 |     8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat         |     21,3 |    28,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä          |     114,1 |    66,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                |     36,8 |    76,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |     22,3 |     7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                   |     50,1 |    75,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                   |     66,0 |    106,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä          |     175,2 |    264,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä          |     594,9 |    664,3 |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      |     1-12/ |    1-12/ |
|                        |     2008 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus                  |     85,0 |    186,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              |     55,7 |    -45,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                 |     -39,8 |    -42,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                 |     -6,8 |    -7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                  |      1,3 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |     95,4 |    93,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynnit   |     76,4 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit           |     -39,0 |    -58,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myyntituotot         |      0,4 |     5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                 |      0,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut         |      0,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |     38,2 |    -52,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta             |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot                |     19,1 |    57,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako                  |    -102,5 |   -102,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden ostot             |     -1,2 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingmaksut             |     -2,0 |    -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta             |     -86,6 |    -47,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoerot             |     -0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |     46,9 |    -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1. tammikuuta            |      6,3 |    12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa            |     53,2 |     6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos taseen mukaan              |     46,9 |    -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Osake |Ylikurssi-|  Muut |  Omat | Kertyneet| Edellisten| Yhteensä|
|    | pääoma| rahasto |rahastot| osakkeet|  muunto-|   tili- |     |
|    |    |     |    |     |   erot|  kausien |     |
|    |    |     |    |     |     |  voitto |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 146,4 |   50,2 |  2,2 |    - |  -24,1 |   158,3 |  333,0 |
| pääoma|    |     |    |     |     |      |     |
| 1.1. |    |     |    |     |     |      |     |
| 2008 |    |     |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |   5,2 |      |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kirjattu omaan     |  -1,4 |     |     |      |  -1,4 |
| pääomaan, veroilla    |    |     |     |      |     |
| vähennettynä       |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                   |   72,5 |  72,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut  |  -1,4 |     |   5,2 |   72,5 |  76,3 |
| tuotot ja kulut yhteensä |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osto       |  -1,2 |     |      |  -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                    |  -102,5 | -102,5 |
| 1,40 euroa/osake)                   |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                |   2,5 |   -2,5 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 146,4 |   50,2 |  0,8 |  -1,2 |  -16,4 |   125,8 |  305,6 |
| pääoma|    |     |    |     |     |      |     |
| 31.12.|    |     |    |     |     |      |     |
| 2008 |    |     |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 146,4 |   50,2 |  1,5 |  -1,6 |  -12,7 |   160,6 |  344,4 |
| pääoma|    |     |    |     |     |      |     |
| 1.1. |    |     |    |     |     |      |     |
| 2007 |    |     |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |  -11,4 |      |  -11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kirjattu omaan     |  0,5 |     |     |      |   0,5 |
| pääomaan, veroilla    |    |     |     |      |     |
| vähennettynä       |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                   |   101,9 |  101,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut  |  0,5 |     |  -11,4 |   101,9 |  91,0 |
| tuotot ja kulut yhteensä |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden mitätöinti    |   0,3 |     |   -0,3 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                    |  -102,5 | -102,5 |
| (1,40 euroa/osake)                   |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkio-ohjelma       |   1,3 |     |   -1,3 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut      |  0,2 |     |     |   -0,1 |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 146,4 |   50,2 |  2,2 |    - |  -24,1 |   158,3 |  333,0 |
| pääoma|    |     |    |     |     |      |     |
| 31.12.|    |     |    |     |     |      |     |
| 2007 |    |     |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT                        

LAADINTAPERIAATTEET                               

Tilinpäätöstiedote on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä          
tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia     
noudattaen. Uponor noudattaa tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja     
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008.              

Yhdyskuntateknisen liiketoiminnan myynnit Brittein saarilla ja Saksassa on   
käsitelty lopetettuina toimintoina.                       


AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET         
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |     1-12/ |    1-12/ |
|                        |     2008 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit              |     39,0 |     58,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta              |      4,1 |     4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                    |     31,8 |     37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo    |      5,2 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ                  |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokopäiväiseksi muutettuna          |     1-12/ |    1-12/ |
|                        |     2008 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärin                  |     4 211 |    4 497 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopussa                |     3 678 |    4 581 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET                 |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    31.12. |    31.12. |
|                        |     2008 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet, kpl              |    160 000 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - osakepääomasta, %              |     0,2% |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - äänimäärästä, %               |     0,2% |      - |
--------------------------------------------------------------------------------


SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteelliset segmentit                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |          1-12/2008 |           1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot          |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-    |  280,3 |  59,1 |  339,4 |  283,7 |   67,6 |  351,3 |
| Eurooppa   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat |  305,3 |  60,4 |  365,7 |  325,4 |   72,3 |  397,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa |  232,8 |   1,5 |  234,3 |  271,1 |   1,8 |  272,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-   |  130,8 |    - |  130,8 |  167,2 |   2,0 |  169,2 |
| Amerikka   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - | -121,0 |  -121,0 |    - |  -143,7 |  -143,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  949,2 |    - |  949,2 | 1 047,4 |    - | 1 047,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |          10-12/2008 |           10-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-    |  60,2 |  10,6 |   70,8 |   61,3 |   14,4 |   75,7 |
| Eurooppa   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat |  61,5 |   9,7 |   71,2 |   74,6 |   13,5 |   88,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa |  46,0 |   0,3 |   46,3 |   63,6 |   0,3 |   63,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-   |  31,2 |    - |   31,2 |   38,7 |    - |   38,7 |
| Amerikka   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - |  -20,6 |  -20,6 |    - |  -28,2 |  -28,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  198,9 |    - |  198,9 |  238,2 |    - |  238,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     |     |     |  1-12/ |  1-12/ |  10-12/ |  10-12/ |
|       |     |     |   2008 |   2007 |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa          |   38,2 |   41,1 |   5,0 |   7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat           |   23,6 |   49,7 |   -4,2 |   7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa           |   15,3 |   42,2 |   -1,6 |   8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka         |  -16,0 |   16,6 |  -18,4 |   4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |  -10,2 |  -13,2 |   -1,1 |   -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit           |   0,3 |   -0,7 |   0,4 |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   51,2 |  135,7 |  -19,9 |   25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |  1-12/ |  1-12/ |
|                            |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa                     |   8,3 |   7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat                      |   10,1 |   10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa                      |   2,9 |   2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka                    |   5,6 |   5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |   4,1 |   3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                      |   0,4 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |   31,4 |   29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin investoinnit, jatkuvat toiminnot            |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa                     |   8,5 |   11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat                      |   11,1 |   15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa                      |   1,1 |   4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka                    |   14,4 |   13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |   3,9 |   8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |   39,0 |   52,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |  31.12. |  31.12. |
|                            |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat                    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa                     |  180,9 |  181,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat                      |  152,7 |  185,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa                      |  144,5 |  240,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka                    |  121,8 |  123,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |  604,6 |  577,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                      |  -609,6 |  -644,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |  594,9 |  664,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat                    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa                     |  112,4 |  119,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat                      |  178,2 |  233,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa                      |   47,1 |  101,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka                    |   90,3 |   55,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |  488,9 |  477,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                      |  -627,6 |  -655,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |  289,3 |  331,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |  1-12/ |  1-12/ |
|                            |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin henkilöstö, keskimäärin           |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa                     |  1 240 |  1 261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat                      |  1 352 |  1 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa                      |  1 021 |  1 224 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka                    |   532 |   573 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |    66 |    59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |  4 211 |  4 497 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                   |  4 006 |  4 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                  |   205 |   489 |
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoimintasegmentit                             
--------------------------------------------------------------------------------
|                |                1-12/2008 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot konsernin    | Talotekni- | Yhdyskun-|   Yhteensä |  |
| ulkopuolelta,           |    set |  tatek- |       |  |
| jatkuvat toiminnot        | ratkaisut |  niset |       |  |
|                  |      | ratkaisut|       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa          |   280,3 |    - |    280,3 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat            |   119,6 |  185,7 |    305,3 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa           |   220,4 |   12,4 |    232,8 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka         |   130,8 |    - |    130,8 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   751,1 |  198,1 |    949,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |              1-12/2007 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot konsernin    | Talotekni- | Yhdyskunta- |   Yhteensä |
| ulkopuolelta,           |    set |   tekniset |       |
| jatkuvat toiminnot        | ratkaisut |  ratkaisut |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa          |   283,7 |      - |  283,7 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat            |   133,8 |    191,6 |  325,4 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa           |   255,2 |     15,9 |  271,1 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka         |   167,2 |      - |  167,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   839,9 |    207,5 | 1 047,4 |  |
--------------------------------------------------------------------------------

VASTUUSITOUMUKSET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                         | 31.12.200 | 31.12.200 |
|                           |     8 |     7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni:                      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset                     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta                   |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta                  |    7,8 |   11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö:                      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - konserniyhtiön puolesta              |    9,0 |   10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta                  |    7,0 |    9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET                |   31,9 |   24,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               | Nimellis| Käypä  | Nimellis | Käypä  |
|                  |  arvo |   arvo |   arvo |   arvo |
|                  | 31.12. |  31.12. |  31.12. |  31.12. |
|                  |  2008 |   2008 |   2007 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset       |  128,9 |   7,7 |   85,9 |   1,7 |
| - Termiinisopimukset       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset        |   7,4 |   -1,5 |   3,6 |   0,8 |
| - Termiinisopimukset       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


OSAKEPERUSTEISET MAKSUT                             

Uponor Oyj:n hallitus hyväksyi marraskuussa 2008 kolmevuotisen         
kannustinohjelman, joka on suunnattu osalle konsernin kansainvälisessä johdossa 
työskenteleviä henkilöitä. Osallistuakseen ohjelmaan henkilön tulee elokuun 2009
loppuun mennessä hankkia ohjelmassa määritellyn rahamäärän arvosta yhtiön    
osakkeita. Heillä on mahdollisuus saada palkkiona Uponorin osakkeita, joiden  
määrä riippuu yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta vuosina    
2009-2011 ja ohjelman puitteissa hankitusta osakemäärästä. Toistaiseksi     
henkilöt, jotka kuuluvat tähän ryhmään, eivät ole hankkineet osakkeita ohjelman 
puitteissa. Kannustinohjelmalla ei ole vaikutusta tämän tilinpäätöksen     
tulokseen.                                   


LOPETETUT TOIMINNOT                               

Yhdyskuntateknisen liiketoiminnan myynnit Brittein saarilla ja Saksassa on   
käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuina toimintoina. Kesäkuussa  
saatiin päätökseen Brittein saarten yhdyskuntateknisen liiketoiminnan myynti.  
Kauppaan sisältyivät Isossa-Britanniassa toimiva Uponor Ltd. ja sen tytäryhtiö 
Radius Plastics Ltd. sekä Irlannissa toimivan Uponor Ltd:n liiketoiminta.    
Huhtikuussa myytiin Saksassa Uponor Klärtechnik GmbH.              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                         |   1-12/ |   1-12/ |
|                           |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                     |    8,9 |   171,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                        |   10,0 |   156,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja                  |   -1,1 |   15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                      |    0,0 |    4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos verojen jälkeen                |   -1,1 |   10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos lopetettujen toimintojen myynnistä       |   43,5 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                      |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista        |   43,5 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista     |   42,4 |   10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta lopetetuista toiminnoista         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta               |   -3,4 |   19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta               |   76,4 |   -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Myytyjen varojen kirjanpitoarvo                         
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                         |   1-12/ |   1-12/ |
|                           |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet         |   33,7 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset             |    1,9 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                   |   17,8 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset           |   25,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                      |    1,1 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                    |   79,6 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka               |    3,1 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat            |    4,3 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat        |   33,2 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                    |   40,6 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat                      |   39,0 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteisenä saatu kauppahinta             |   77,5 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen liiketoimintojen rahavarat         |    1,1 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus                  |   76,4 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------


Käteisenä saadun kauppahinnan lisäksi, kaupasta kirjattiin 5,0 miljoonan euron 
lainasaaminen. Kokonaiskauppahinta liiketoimintojen myynneistä oli 82,5 MEUR.  

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |     |  1-12/ |   1-12/ |
|                      |     |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot             |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä          |     |   2,0 |    2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset ja velat kauden lopussa      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaaminen osakkuusyhtiöiltä      |     |    - |    1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset      |     |    - |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat          |     |   0,0 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                           |   1-12/ |   1-12/ |
|                           |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR              |   0,99 |   1,39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jatkuvat toiminnot                 |   0,41 |   1,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lopetetut toiminnot                |   0,58 |   0,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %         |    5,4 |   13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                |   22,7 |   30,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %             |   22,2 |   39,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %                 |   51,4 |   50,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %               |   19,8 |   25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, MEUR             |   60,6 |   84,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, EUR               |   4,18 |   4,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella oikaistu          |   4,18 |   4,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko per osake, EUR                |  0,85*) |   1,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko per tulos, %                 |   85,9 |   100,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, %             |   11,0 |    8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PE -luku                       |    7,8 |   12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, MEUR           |   563,7 |  1260,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys                |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alin, EUR                     |   6,10 |   15,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ylin, EUR                     |   18,91 |   31,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskikurssi, EUR                  |   12,04 |   23,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto                     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 1 000 kpl                     |  99 227 |  99 423 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - MEUR                        |   1 195 |   2 362 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskimääräisestä märästä, %            |   135.6 |   135,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Hallituksen ehdotus                             
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          Oman pääoman tuotto (ROE), %                          

    Tulos ennen veroja - tuloverot	 
=	--------------------------------------- x 100                 
    Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskiarvo Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %                       

    Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 
=	--------------------------------------- x 100                 
    Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo Omavaraisuusaste, %	                              
	
    Oma pääoma + vähemmistöosuus 
=	--------------------------------------- x 100                 
    Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, %                            

    Korollinen nettovelka 
=	--------------------------------------- x 100                 
    Oma pääoma + vähemmistöosuus Korolliset nettovelat                              
=  Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit  Tulos/osake (EPS)                                

    Kauden tulos 
=   --------------------------------------------- 
   Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia
osakkeita Oma pääoma/osake                                

  Oma pääoma 
=  -------------------------------------------	                
  Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa Osinko/tulos                                  
	
   Osinko per osake 
=  ---------------------------------------------- 
   Tulos per osake 


Efektiivinen osinkotuotto                            

   Osinko per osake 
=  ---------------------------------- x 100 
   Osakekurssi tilikauden päättyessä Hinta/voittosuhde, P/E                             

	
    Osakekurssi tilikauden päättyessä 
=	----------------------------------------------                
    Tulos per osake Osakevaihdon kehitys 
                              
= Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä suhteessa osakkeiden
lukumäärän keskiarvoon Osakekannan markkina-arvo                            
= Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi Osakkeen keskikurssi                              
	
    Osakkeiden euromääräinen vaihto 
=   ------------------------------------------------ 
    Osakkeiden kpl-määräinen vaihto