Uponorin markkinat jatkuivat vaikeina

Uponor Oyj    Osavuosikatsaus 1-6/2009     12.8.2009
                           

Uponorin markkinat jatkuivat vaikeina                      

- Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 364,3 (501,2)   
miljoonaa euroa, laskua 27,3 %                         
- Tammi-kesäkuun jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto oli 11,4 (48,3)     
miljoonaa euroa, laskua 76,3 %                         
- Yhtiön osakekohtainen tulos oli 0,04 (1,01) euroa               
- Katsauskauden sijoitetun pääoman tuottoaste oli 4,1 % (43,8 %), kun gearing
oli 55,4 (42,7) 
- Ohjeistus: Uponor toistaa 10. helmikuuta 2009 antamansa ohjeistuksen: Vaikea 
markkinatilanne huomioon ottaen Uponorin liikevaihdon arvioidaan jäävän vuoden 
2008 tasosta ja tilikauden 2009 tuloksen uskotaan olevan positiivinen.     
(Luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu)      


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:           

- Poikkeuksellisen haastava markkinatilanne jatkui kaikkialla, ja        
uudisrakentamisen kysyntä heikkeni edelleen ensimmäiseltä toiselle       
neljännekselle mentäessä useimmilla päämarkkinoillamme. Tyydyttävänä kehityksenä
voi pitää sitä, että liikevaihtomme supistui vain runsaalla neljänneksellä, kun 
samaan aikaan kokonaismarkkinoiden arvioidaan supistuneen paljon voimakkaammin. 

- Uponorin lyhyen tähtäyksen strategiana on ollut yhtiön toimintaedellytysten  
varmistaminen muun muassa keskittymällä rahavirran ja rahoituksen turvaamiseen. 
Olemme jatkaneet kustannusten vähentämistä määrätietoisesti samalla kun olemme 
edelleen panostaneet myyntiin ja uusiin markkinoihin. Samoilla painotuksilla  
jatkamme myös tästä eteenpäin.                         

- Haastavasta alkuvuodesta huolimatta pidämme ohjeistuksemme ennallaan, vaikka 
varmoja merkkejä suhdannepohjan ohittamisesta ei omassa liiketoiminnassamme   
vielä olekaan näköpiirissä. Johtava markkina-asemamme, kilpailukykyiset tuotteet
sekä kyky toimia menestyksellisesti myös poikkeuksellisissa oloissa valavat   
uskoamme yhtiön tulevaan kehitykseen.                      


Esitysaineisto ja webcast-esitys:                        

Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen   
esillä os. www.uponor.com > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.        

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään    
tiistaina 12.8. klo 9.00. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen    
ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen    
jälkeen sivulta www.uponor.com > Sijoittajat.                  



Uusi segmenttijako                               

Uponorin segmenttirakenne on 1.1.2009 alkaen muodostunut liiketoimintojen ja  
maantieteellisten alueiden pohjalta määritellystä kolmesta segmentistä 1.10.2008
voimaan astuneen organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavat segmentit ovat 
Talotekniikka - Eurooppa; Talotekniikka - Pohjois-Amerikka sekä         
Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat. Segmenttien riskit ja tuotot eroavat     
markkina- ja liiketoimintaympäristön, tuotetarjonnan, palveluiden sekä     
asiakasrakenteen osalta.                            


Markkinat                                    

Uponorin valmistamien ja markkinoimien tuotteiden kysyntä jatkui edelleen    
vaisuna vuoden ensimmäisen neljänneksen tapaan ja selvästi heikompana kuin   
vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Kansainvälisen rahoituskriisin seurauksena 
niin yritysten kuin yksityistenkin kulutus ja investoinnit ovat supistuneet   
voimakkaasti. Monien asiakasyhtiöiden lyhyen ajan tavoitteissa rahavirran ja  
varaston hallinta on noussut tärkeämmälle sijalle kuin myynnin kasvattaminen.  
Taloudellisen toimeliaisuuden ylläpitämiseksi useissa maissa on käynnistetty  
elvytyshankkeita julkisin varoin. Niiden vaikutus alkaa vähitellen näkyä    
markkinoilla, mutta määrällisesti ne eivät riitä kompensoimaan         
kokonaismarkkinoiden poikkeuksellisen voimakasta laskua.            

Rakennusalan vaikeudet ovat koskettaneet samanaikaisesti kaikkia Uponorin    
päämarkkinoita. Keski-Euroopan markkinat, etenkin saksankieliset maat, ovat   
säilyneet suhteellisesti elinvoimaisimpina, mutta niidenkin kehitys on heikompaa
kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä, jolloin kokonaiskysyntä oli vielä   
kasvussa. Alueen suhteelliseen vahvuuteen kevään ja alkukesän aikana ovat    
vaikuttaneet muun muassa verrattain kovan talven aiheuttaman takapakin     
kiinnikurominen sekä joidenkin asiakkaiden tarve täydentää varastojaan     
kesäsesongin edellä.                              

Pohjoismaiden asuinrakennusmarkkinat säilyivät vaikeina, ja myös        
yhdyskuntateknisen liiketoiminnan kysyntä supistui vuoden 2008 vastaavasta   
ajanjaksosta heijastaen melko suoraan asuinrakentamisen laskua.         

Etelä- ja Länsi-Euroopan heikosti kehittyneistä markkinoista erottui edukseen  
Ranska, jossa kysynnän heikkeneminen oli selvästi muita lievempää. Espanjassa  
uudisrakentamista rajoittaa edelleen suuri myymättömien asuntojen määrä.    

Pohjois-Amerikassa asuinrakentamisen markkinat supistuivat voimakkaasti sekä  
Yhdysvalloissa että Kanadassa samalla kun rakennuslupia liike- ja julkiseen   
rakentamiseen haettiin selvästi aiempaa vähemmän molemmissa maissa.       


Liikevaihto                                   

Uponorin jatkuvien toimintojen liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 193,3 (267,4)  
miljoonaa euroa, eli 27,7 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Lasku   
syveni edelleen vuoden alkuneljänneksestä, jolloin liikevaihto laski 26,8 %   
vuoteen 2008 verrattuna.                            

Uponorin liikevaihdon laskun pääsyynä on voimakkaasti vähentynyt uusien     
asuntojen rakentaminen kaikissa maissa, joissa Uponor toimii. Keski-Euroopassa 
ja etenkin Saksassa liikevaihdon laskua tosin vaimensi melko vakaana säilynyt  
liike- ja julkinen rakentaminen; tällä alueella uusien asuntojen rakentaminenkin
notkahti vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Myönteinen vaikutus Saksassa oli 
myös Uponorin uudelleen ryhmitellyllä myyntiorganisaatiolla. Sen ansiosta eri  
asiakassegmenteissä tarjoutuneita tilaisuuksia voitiin hyödyntää aiempaa    
tehokkaammin. Alihankintatoimitukset Keski-Euroopan OEM-asiakkaille supistuivat 
selvästi markkinoiden heiketessä ja asiakkaiden lisätessä omaa tuotantoaan.   
Pohjoismaissa niin talo- kuin yhdyskuntatekniikankin liikevaihto laski     
voimakkaasti; paikallisessa valuutassa mitattuna liikevaihdon lasku Ruotsissa  
oli loivempaa kuin sen naapurimaissa. Sekä Pohjoismaissa että Keski-Euroopassa 
uudisrakentamisen laskua lievensi korjausrakentamisen piristyminen, mikä    
vahvisti erityisesti siihen hyvin soveltuvien komposiittiputkijärjestelmien   
markkina-asemaa. Myös viilennysjärjestelmien myynti Euroopassa kasvoi      
edellisvuoteen verrattuna.                           

Pohjois-Amerikan liikevaihdon voimakas supistuminen johtui pääosin Yhdysvaltojen
liiketoimintaympäristön heikkenemisestä edelleen. Kanadassa liikevaihdon lasku 
paikallisessa valuutassa mitattuna oli lievempää kuin sen naapurimaassa.    


Liikevaihto alueittain, huhti-kesäkuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   4-6/2009 |   4-6/2008 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |    126,9 |    177,1 |   -28,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     26,5 |     34,5 |   -23,1 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     36,5 |     53,8 |   -32,0 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka -      |     41,2 |     58,1 |   -29,2 % |
| Pohjoismaat           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     -1,3 |     -2,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    193,3 |    267,4 |   -27,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 364,3 (501,2) miljoonaa euroa, jossa laskua oli 
27,3 %. Kehitys oli pääosin samankaltaista kuin vuoden ensimmäisellä      
neljänneksellä paitsi Pohjois-Amerikassa, jossa liikevaihdon lasku hienokseltaan
jyrkkeni.                                    

Valuuttakurssien vaikutus konsernin tammi-kesäkuun liikevaihdon muutokseen   
edellisvuodesta oli -5,8 miljoonaa euroa.                    


Liikevaihto alueittain, tammi-kesäkuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   1-6/2009 |   1-6/2008 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |    242,9 |    340,5 |   -28,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     51,5 |     61,4 |   -16,1 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     68,8 |     94,8 |   -27,4 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka -      |     72,2 |    103,7 |   -30,4 % |
| Pohjoismaat           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     -2,3 |     -4,4 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    364,3 |    501,2 |   -27,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Tulos ja kannattavuus                              

Tuotantokapasiteetin alhaisen käyttöasteen vuoksi valmistuskustannukset yksikköä
kohti nousivat toisen neljänneksen aikana ja jatkuvien toimintojen       
bruttokatemarginaali heikkeni 0,6 prosenttiyksikköä. Jatkuvien toimintojen   
liikevoitto huhti-kesäkuussa oli yhteensä 12,4 (29,0) miljoonaa euroa, laskua  
57,3 %. Lasku johtui voimakkaasti heikenneen markkinatilanteen aiheuttamasta  
liikevaihdon vähenemisestä. Liikevoittomarginaali lähes puolittui 6,4 %:iin, kun
se vastaavalla jaksolla vuonna 2008 oli 10,9 %.                 

Voimakkaista säästö- ja tehostamistoimista huolimatta toimintaan sitoutuneiden 
kiinteiden ja muuttuvien kulujen sopeutus ei täysimääräisesti vastannut     
markkinoiden nopeana jatkunutta laskua. Lokakuussa 2008 Euroopan taloteknisessä 
liiketoiminnassa otettiin käyttöön toimitusketjuorganisaatio, jonka ansiosta  
saatiin kuitenkin aikaan merkittävää tehostumista. Muun muassa varastoihin   
sitoutunutta pääomaa onnistuttiin eri toimenpitein pienentämään. Myös kuljetus- 
ja varastointitoiminnoissa saatiin aikaan selvää tehostamista.         

Liikevoiton paraneminen yhdyskuntateknisessä liiketoiminnassa johtui muun muassa
tarkasta kustannushallinnasta ja nopeasta sopeutuksesta heikentyneeseen     
markkinatilanteeseen.                              

Konsernin lopetetuissa liiketoiminnoissa kirjattiin vuoden toisella       
neljänneksellä 1,9 milj. euron edestä myydyn liiketoiminnan jälkikustannuksia  
Irlannissa. Ne liittyvät kesällä 2008 myydyn kunnallisteknisen liiketoiminnan  
käytössä olleen tehtaan odotettua suurempiin ympäristön puhdistuskustannuksiin. 
Tällä saattaa olla vaikutusta suunnitellun kiinteistökaupan toteutumiseen.   


Liikevoitto alueittain, huhti-kesäkuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   4-6/2009 |   4-6/2008 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |     10,8 |     26,0 |   -58,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     -0,3 |     1,5 |   -117,6 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     -0,5 |     2,3 |  -121,6 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka -      |     5,8 |     4,9 |   +19,1 % |
| Pohjoismaat           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |     -2,8 |     -3,0 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     -1,1 |     -0,4 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     12,4 |     29,0 |   -57,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Jatkuvien toimintojen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 11,4 (48,3) miljoonaa  
euroa, laskua 76,3 %. Toisen neljänneksen suurempien volyymien ja aiemmin    
käynnistettyjen tehostamistoimien vaikutusten ansiosta ensimmäisen       
vuosipuoliskon liikevoitto nousi positiiviseksi. Vuonna 2008 julkaistun     
säästöohjelman ja sen jälkeisten vastaavien toimenpiteiden avulla Uponor on   
onnistunut vähentämään kiinteitä kuluja yhteensä                
20,8 milj. euroa verrattuna                           
vuoden 2008 alkupuoliskoon.                           

Liikevoitto alueittain, tammi-kesäkuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   1-6/2009 |   1-6/2008 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |     13,9 |     46,1 |   -69,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     -3,5 |     0,8 |   -562,7 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     -4,6 |     1,2 |  -499,6 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka -      |     6,5 |     7,2 |    -9,6 % |
| Pohjoismaat           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |     -5,2 |     -5,6 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     -0,3 |     -0,2 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     11,4 |     48,3 |   -76,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 6,2 (45,4)    
miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 1,7 (13,9) miljoonaa euroa, jolloin   
veroaste oli 28,0 (31,0) prosenttia.                      

Jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos oli 4,5 (31,5) miljoonaa euroa ja   
konsernin laaja tulos 3,6 (66,9) miljoona euroa.                

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,04 (1,01) euroa, josta jatkuvien      
liiketoimintojen tulos oli 0,07 (0,43) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,38
(4,06) euroa, myös laimennettuna.                        


Investoinnit ja rahoitus                            

Uusien investointien määrä toisella neljänneksellä jäi 4,9 (7,4) miljoonaan   
euroon. Investointeja suunnattiin lähinnä ylläpitoon ja nopean hyödyn tarjoaviin
prosessien parannuksiin.                            

Bruttoinvestointien määrä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli 8,9 (15,6)   
miljoonaa euroa, eli 2,4 (3,1) prosenttia liikevaihdosta. Poistojen määrä säilyi
lähes entisellä tasollaan eli 15,5 (15,8) milj. eurossa.            

Huolimatta tulorahoituksen voimakkaasta vähenemisestä konsernin liiketoiminnan 
rahavirta parani selvästi ensimmäisestä neljänneksestä ja nousi -2,8 (26,4)   
milj. euroon. Merkittävimmät tähän myötävaikuttaneet seikat olivat käyttöpääoman
ja verojen pieneneminen. Kauden lopun kassavarat olivat 3,0 (8,5) milj. euroa. 

Korolliset nettovelat kasvoivat 136,8 (127,0) milj. euroon. Nettovelkaantuminen 
eli gearing nousi velkojen kasvaessa 55,4 (42,7) prosenttiin. Omavaraisuusaste 
säilyi lähes ennallaan eli 44,6 (44,9) prosentissa.               

Konsernin luottolimiittireservejä järjestettiin katsauskauden aikana uudelleen. 
Vuonna 2010 erääntyvä 120 milj. euron luottolimiittisopimus purettiin ja    
korvattiin kahdenvälisillä sopimuksilla pääpankkien kanssa. Osavuosikatsauksen 
julkistushetkellä konsernilla oli yhteensä 222 milj. euron edestä sitovia    
luottojärjestelyjä. Näistä eläkevakuutusyhtiön takaisinlaina, joka erääntyy   
vuosina 2009-2013, edustaa 72 milj. euroa. Loput ovat vuosina 2011-12 erääntyviä
luottolimiittejä, jotka eivät toisen neljänneksen lopussa olleet käytössä.   
Näiden lisäksi konsernilla on myös kotimainen 150 milj. euron          
yritystodistusohjelma.                             

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) supistui jyrkästi 4,1 (43,8)     
prosenttiin ja oman pääoman tuotto (ROE) 1,9 (47,0) prosenttiin.        


Katsauskauden tapahtumia                            

Asiakaspalvelun parantamiseksi ja Uponorin yrityskuvan edelleen kehittämiseksi 
julkistettiin kesäkuussa yhtiön uudet kansainväliset verkkosivut, joiden    
tarkoituksena on vaiheittain korvata eri maissa käytössä olevat erilliset    
sivustot. Käynnistysvaiheessa uusi sivusto palvelee lähinnä kansainvälisen   
myynnin ja Itä-Euroopan alueen asiakkaita; loppuvuoden aikana palvelu ulotetaan 
jo suurimpaan osaan Uponorin maantieteellistä toiminta-aluetta. Uusi sivusto  
tarjoaa aiempaa enemmän eri ammattilaisryhmille suunnattuja palveluja ja    
työkaluja.                                   

Sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa solmittiin yhteistyösopimuksia muun   
muassa valmistalotehtaiden tai Uponorin tarjontaan läheisesti liittyvien    
tuotteiden valmistajien kanssa. Näiden sopimusten uskotaan auttavan vahvistamaan
Uponorin markkina-asemaa.                            

Katsauskaudella asiakkaille esiteltiin lukuisia tuoteratkaisuja, jotka     
sisältävät uusia ominaisuuksia niin asentajille kuin loppukäyttäjillekin.    
Euroopassa mielenkiintoisimpiin uutuuksiin kuului itsestään säätyvä sisäilmaston
eli viilennyksen ja lämmityksen ohjausjärjestelmä. Dynamic Energy Management™  
-niminen tuote helpottaa vesikiertoisen lattialämmityksen käyttöönottoa ja   
ohjausta sekä säästää energiaa. Järjestelmä on ensimmäinen laatuaan       
markkinoilla.                                  

Lähinnä liike- ja julkisen rakentamisen sektorille esiteltiin toisen sukupolven 
viilennyselementit, joiden lämpö- ja ääniteknisiä ominaisuuksia on onnistuttu  
edelleen parantamaan. Sekä käyttövesi- että sisäilmastojärjestelmien      
kilpailukykyä metalliputkia vastaan vahvistettiin uudella modulaarisella    
nousuputkijärjestelmällä, joka soveltuu erityisen hyvin suuriin         
rakennuskohteisiin.                               

Pohjois-Amerikan markkinoiden uutuuksia olivat muun muassa lyijyttömät     
messinkiliittimet, markkinoiden ensimmäinen Yhdysvalloissa valmistettu taipuisa 
eristetty aluelämpö- ja lämmönsiirtoputki sekä erikoismuovista valmistettu   
jakotukki lattialämmityksen kytkemiseen.                    

Yhdyskuntatekniikan merkittävimpiä tuoteuutuuksia olivat langattomalla     
tiedonsiirrolla varustetut biologisen jätevedenpuhdistuksen yksiköt sekä    
sadevesiviemärijärjestelmä, joka kattaa kaikki putkikoot halkaisijaltaan    
200-millisestä metriseen.                            

Oracle-toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen Euroopan toimitusketjun    
tehostamisessa eteni suunnitellusti. Jakson aikana järjestelmän käyttöä alettiin
laajentaa kahteen uuteen toimipisteeseen.                    


Henkilöstö ja organisaatio                           

Konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä täysipäiväisiksi muutettuna oli 
kauden aikana keskimäärin 3 515 (4 096) henkeä, kun kauden lopun vastaava    
lukumäärä oli 3 449 (4 195) henkeä. Suhteellisesti voimakkain henkilöstömäärän 
lasku toteutettiin Pohjois-Amerikassa, jossa keskimääräinen henkilöstömäärä   
laski 25,8 % eli 150 hengellä. 
                         
KTM Riitta Palomäki (51) aloitti konsernin talousjohtajana ja johtoryhmän    
jäsenenä 1. kesäkuuta 2009. Hänen vastuulleen kuuluvat taloushallinnon, 
rahoituksen ja riskienhallinnan lisäksi myös tietojärjestelmät.         


Osakepääoma ja osakkeet                             

Vuoden toisen neljänneksen aikana Helsingin arvopaperipörssissä vaihdettiin noin
10,8 (30,2) miljoonaa Uponorin osaketta. Vaihdon euromääräinen arvo oli 91,0  
(382,9) miljoonaa euroa. Kauden lopussa osakepääoman markkina-arvo oli 0,6 (0,7)
miljardia euroa ja osakkeenomistajien lukumäärä 19 879 (16 321).        

Uponor Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia. Osakepääoman arvo oli   
146 446 888 euroa ja osakkeiden määrä 73 206 944.                

Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 160 000 omaa osaketta, mikä vastaa 
0,2 % osakepääomasta ja äänistä.                        


Lähiajan näkymät                                

Asuinrakentamisen markkinat ovat odotetusti jatkuneet heikkoina kaikilla    
Uponorin päämarkkinoilla. Vaikka kysynnässä joissakin yksittäisissä tapauksissa 
havaittiin piristymistä vuoden toisen neljänneksen aikana, muun muassa     
jakelutien täyttäessä varastojaan kesää kohti tultaessa, on osalla       
markkina-alueista edelleen tapahtunut heikkenemistä muun muassa investointien  
rahoitusvaatimusten kiristymisen myötä. Myös liike- ja julkisessa        
rakentamisessa, joka on kestänyt lamaa muita paremmin, kysynnän arvioidaan   
vähenevän, kun uusia hankkeita ei käynnistetä aiempaan malliin. Julkisten    
elvytyshankkeiden sekä korjausrakentamisen kasvun vaikutusten arvioidaan olevan 
hienokseltaan myönteisiä Uponorin tuotealueiden kysyntään vuoden jälkipuoliskon 
aikana.                                     

Kokonaisuutena ottaen toimintaympäristö säilynee kuluvan vuoden jälkipuoliskolla
poikkeuksellisen haasteellisena. Rakentamisen ja asumisen kysynnän       
ennustettavuus on näissä olosuhteissa erityisen vaikeaa, koska moni asia riippuu
makrotason kehityksestä.                            

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, operatiivisille,
taloudellisille ja vahinkoriskeille. Tarkempi riskianalyysi löytyy yhtiön    
vuosikertomuksesta. Uponor on myös mukana monenlaisissa oikeusprosesseissa eri 
maissa. Yhtiön johdon arvion mukaan näillä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön 
toimintaan ennustettavissa olevan ajan kuluessa.                

Näissä olosuhteissa Uponor pitää koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan:     
Vaikea markkinatilanne huomioon ottaen Uponorin liikevaihdon arvioidaan jäävän 
vuoden 2008 tasosta ja tilikauden 2009 tuloksen uskotaan olevan positiivinen.  
Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrä ei ylitä poistojen määrää, ja    
tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin rahavirran odotetaan  
säilyvän kohtuullisella tasolla.                        

Uponor Oyj                                   
Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 040 515 4498               


Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
puh. 020 129 2852                                
                                        


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX - Helsinki                              
Tiedotusvälineet                                
www.uponor.com                                 





Tietoa osavuosikatsauksesta                           

Tämän pörssitiedotteen suluissa olevat luvut ovat vuoden 2008 vastaavan jakson 
lukuja. Osavuosikatsauksen muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä 
katsauksessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.               

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2009                            

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.               

KONSERNITULOSLASKELMA                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |   1-6 |   1-6 |   4-6 |   4-6 |   1-12 |
|             |  /2009 |  /2008 |  /2009 |  /2008 |  /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  364,3 |  501,2 |  193,3 |  267,4 |  949,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja      |  232,7 |  312,3 |  121,6 |  166,5 |  607,4 |
| valmistuksen kulut   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate       |  131,6 |  188,9 |   71,7 |  100,9 |  341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut liiketoiminnan   |   0,3 |   0,6 |   0,3 |   0,3 |   1,4 |
| tuotot         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varastointimenot    |  15,3 |  15,8 |   7,5 |   8,3 |   30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja       |  72,6 |  90,1 |   34,8 |   46,1 |  175,0 |
| markkinoinnin kulut   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut     |  24,6 |  26,4 |   13,3 |   12,5 |   50,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   8,0 |   8,9 |   4,0 |   5,3 |   36,0 |
| kulut          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  11,4 |  48,3 |   12,4 |   29,0 |   51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto  |   5,2 |   2,9 |   1,0 |   2,4 |   10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |   6,2 |  45,4 |   11,4 |   26,6 |   41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |   1,7 |  13,9 |   3,2 |   8,2 |   10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos jatkuvista    |   4,5 |  31,5 |   8,2 |   18,4 |   30,1 |
| toiminnoista      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen      |  -1,9 |  42,5 |   -1,9 |   41,4 |   42,4 |
| toimintojen tulos    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos      |   2,6 |  74,0 |   6,3 |   59,8 |   72,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron muutos    |   0,9 |  -7,8 |   -1,7 |   1,3 |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus   |   0,1 |   0,7 |   0,5 |   0,9 |   -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudelle kirjatut    |   1,0 |  -7,1 |   -1,2 |   2,2 |   3,8 |
| laajan tuloksen erät  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja tulos   |   3,6 |  66,9 |   5,1 |   62,0 |   76,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  |  0,04 |  1,01 |   0,09 |   0,82 |   0,99 |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot  |  0,07 |  0,43 |   0,12 |   0,25 |   0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot  |  -0,03 |  0,58 |  -0,03 |   0,57 |   0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu       |  0,04 |  1,01 |   0,09 |   0,82 |   0,99 |
| osakekohtainen tulos,  |     |     |     |     |     |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot  |  0,07 |  0,43 |   0,12 |   0,25 |   0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot  |  -0,03 |  0,58 |  -0,03 |   0,57 |   0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  30.6. |  30.6. |  31.12. |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |  177,0 |  179,3 |   184,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |  100,1 |  101,9 |   101,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset  |   7,8 |   8,0 |    6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |   16,3 |   15,2 |   17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |  301,2 |  304,4 |   309,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |   86,7 |  135,2 |   104,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset               |  140,7 |  192,9 |   91,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset               |   22,7 |   22,2 |   36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |   3,0 |   8,5 |   53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |  253,1 |  358,8 |   285,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |  554,3 |  663,2 |   594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                 |  247,1 |  297,4 |   305,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |   72,1 |   17,7 |   77,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |   9,5 |   11,6 |    8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   6,9 |   7,6 |    7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat       |   18,4 |   20,3 |   21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |  106,9 |   57,2 |   114,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |   67,7 |  117,8 |   36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   12,0 |   5,8 |   22,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                 |   48,0 |   79,4 |   50,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |   72,6 |  105,6 |   66,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |  200,3 |  308,6 |   175,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |  554,3 |  663,2 |   594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
|                      |  /2009 |  /2008 |   /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus                |   22,9 |   64,4 |   85,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |   -9,3 |  -16,4 |   55,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               |  -14,3 |  -18,0 |   -39,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               |   -2,8 |   -4,6 |   -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |   0,7 |   1,0 |    1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |   -2,8 |   26,4 |   95,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynnit |    - |   76,4 |   76,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit         |   -8,9 |  -15,6 |   -39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myyntituotot       |   1,5 |   0,1 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot               |   0,0 |   0,0 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut       |   0,0 |   0,1 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |   -7,4 |   61,0 |   38,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot              |   23,0 |   18,3 |   19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako                |  -62,1 |  -102,5 |  -102,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osto           |    - |    - |   -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingmaksut           |   -1,0 |   -1,0 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |  -40,1 |  -85,2 |   -86,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoerot           |   0,1 |   0,0 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos             |  -50,2 |   2,2 |   46,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1. tammikuuta          |   53,2 |   6,3 |    6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa          |   3,0 |   8,5 |   53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos taseen mukaan            |  -50,2 |   2,2 |   46,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | Osake |Ylikurssi|  Muut |   Omat| Kertyneet|Edellisten| Yhteensä|
|     |  pää | rahasto|rahastot| osakkeet|  muunto-| tilikau-|     |
|     |  oma |     |    |     |   erot|   sien |     |
|     |    |     |    |     |     |  voitto|     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  50,2 |  0,8 |  -1,2 |  -16,4 |  125,8 |  305,6 |
| pääoma |    |     |    |     |     |     |     |
| 31.12. |    |     |    |     |     |     |     |
| 2008  |    |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos  |  0,1 |     |   0,9 |   2,6 |   3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot (0,85       |     |     |  -62,1 |  -62,1 |
| euroa/osake)            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut       |  0,0 |     |     |   0,0 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  50,2 |  0,9 |  -1,2 |  -15,5 |   66,3 |  247,1 |
| pääoma |    |     |    |     |     |     |     |
| 30.6.  |    |     |    |     |     |     |     |
| 2009  |    |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  50,2 |  2,2 |    - |  -24,1 |  158,3 |  333,0 |
| pääoma |    |     |    |     |     |     |     |
| 31.12. |    |     |    |     |     |     |     |
| 2007  |    |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos  |  0,7 |     |   -7,8 |   74,0 |  66,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot (1,40       |     |     |  -102,5 | -102,5 |
| euroa/osake)            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut       |  0,0 |     |     |   -0,0 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  50,2 |  2,9 |    - |  -31,9 |  129,8 |  297,4 |
| pääoma |    |     |    |     |     |     |     |
| 30.6.  |    |     |    |     |     |     |     |
| 2008  |    |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                         

LAADINTAPERIAATTEET                               

Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä           
tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia     
noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2008 
tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla     
listattuja muutoksia. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla    
IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta     
osavuosikatsaukseen.                              

IAS1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen                  

Konserni on soveltanut uudistettua IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardia 
1.1.2009 alkaen. IAS 1 -standardin muutokset ovat vaikuttaneet lähinnä     
tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan.          

IFRS 8 Liiketoimintasegmentit                          

IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle     
toimitettuun sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin          
laskentaperiaatteisiin.                             

Uponorin segmenttirakenne muodostuu 1.1.2009 alkaen liiketoimintojen ja     
maantieteellisten alueiden pohjalta määritellyistä kolmesta segmentistä 1.9.2008
julkaistun uuden organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavat segmentit ovat 
Talotekniikka - Eurooppa, Talotekniikka - Pohjois-Amerikka sekä         
Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat. Segmenttien riskit ja tuotot eroavat     
markkina- ja liiketoimintaympäristön, tuotetarjonnan, palveluiden sekä     
asiakasrakenteen osalta.                            

Talotekniikka - Eurooppa vastaa talotekniikan liiketoiminnoista Euroopassa sekä 
vientitoiminnoista niihin Euroopan ulkopuolisiin maihin, joissa Uponorilla ei  
ole omaa toimintaa. Talotekniikka - Pohjois-Amerikka vastaa talotekniikan    
liiketoiminnasta Pohjois-Amerikassa. Talotekniikka Uponorissa tarkoittaa lähinnä
asuin-, liike- ja julkisten rakennusten lämmitys-, viilennys- ja        
käyttövesiputkijärjestelmiä. Talotekniikan asiakaskunta koostuu pääosin     
LVI-asennusliikkeistä ja rakennusyhtiöistä.                   

Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat vastaa yhdyskuntateknisistä liiketoiminnoista 
Pohjoismaissa. Sen tuotteita ja palveluja, kuten kunnallisteknisiä       
painevesiputkistoja sekä viemäröinti- ja jätevesijärjestelmiä, myydään     
kunnallistekniikan uudis- tai korjausrakentamista harjoittaville laitos- ja   
yritysasiakkaille.                               

Muut -segmentti sisältää konsernitoiminnot sekä sellaiset yhtiöt, joissa ei ole 
liiketoimintaa.                                 

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta kohdistuvat lähinnä     
liiketoimintayksiköiden liikevaihto- ja liikevoittolukuihin sekä liikevoittoon 
kohdistuvien kustannustekijöiden seurantaan ja operatiivisen nettokäyttöpääoman 
määrään. Konsernin resursseja johdetaan muun muassa kohdentamalla investointeja 
liiketoimintatarpeiden pohjalta sekä mitoittamalla henkilöstön määrä ja     
osaaminen vastaamaan liiketoimintaprosessien tarpeita.             

Segmenttien yhdistely perustuu konsernin laadintaperiaatteisiin. Segmenttien  
välinen liiketoiminta on markkinaperusteista ja kaikki segmenttien väliset   
myynnit sekä sisäiset katteet eliminoidaan konsolisoinnin yhteydessä.      

Vuoden 2008 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta.  
Tuloslaskelmaerät sisältävät segmentin jatkuvat toiminnot ja tase-erät     
muodostuvat kunkin tilinpäätöshetken konsernirakenteen mukaisesti. Vuonna 2008 
jatkuviin toimintoihin ei sisältynyt yhdyskuntatekninen liiketoiminta Saksassa, 
joka myytiin huhtikuussa eikä yhdyskuntatekninen liiketoiminta Brittein     
saarilla, jonka myynti saatettiin päätökseen kesäkuussa.            

Segmenttien varat sisältävät tase-erät, jotka ovat joko suoraan tai       
perustellusti kohdistettavissa liiketoimintasegmenteille. Varat koostuvat    
pääasiassa korottomista varoista kuten aineellisista ja aineettomista      
käyttöomaisuushyödykkeistä, vaihto-omaisuudesta, toimintaan liittyvistä     
siirtyvistä eristä sekä myyntisaamisista ja muista saamisista. Konsernin    
ulkoiset pitkäaikaiset saatavat, rahavarat sekä korolliset velat sisältyvät   
pääasiassa segmenttiin Muut.                          


--------------------------------------------------------------------------------
| AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
|                      |  /2009 |  /2008 |   /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit             |   8,9 |   15,6 |   39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta            |   2,4 |   3,1 |    4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                  |   15,5 |   15,8 |   31,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo   |   1,6 |   2,7 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokopäiväiseksi muutettuna         |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
|                      |  /2009 |  /2008 |   /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärin                |  3 515 |  4 505 |   4 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopussa               |  3 449 |  4 195 |   3 678 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET                                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  30.6. |  30.6. |  31.12. |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet, kpl             | 160 000 |    - |  160 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - osakepääomasta, %            |  0,2 % |    - |   0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| - äänimäärästä, %             |  0,2 % |    - |   0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
|        | 1-6/2009          | 1-6/2008            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä| Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  242,2 |   0,7 |  242,9 |  339,5 |   1,0 |  340,5 |
| - Eurooppa  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  51,5 |    - |  51,5 |   61,4 |    - |   61,4 |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Pohjois-   |     |     |     |     |     |     |
| Amerikka   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskunta-  |  70,6 |   1,6 |  72,2 |  100,3 |   3,4 |  103,7 |
| tekniikka -  |     |     |     |     |     |     |
| Pohjoismaat  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - |  -2,3 |  -2,3 |    - |   -4,4 |   -4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  364,3 |    - |  364,3 |  501,2 |    - |  501,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 4-6/2009          | 4-6/2008            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä| Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  126,6 |   0,3 |  126.9 |  176,8 |   0,3 |  177,1 |
| - Eurooppa  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  26,5 |    - |  26.5 |   34,5 |    - |   34,5 |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Pohjois-   |     |     |     |     |     |     |
| Amerikka   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatek |  40,2 |   1,0 |  41.2 |   56,1 |   2,0 |   58,1 |
| niikka -   |     |     |     |     |     |     |
| Pohjoismaat  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - |  -1,3 |  -1.3 |    - |   -2,3 |   -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  193,3 |    - |  193.3 |  267,4 |    - |  267,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | 1-12/2008           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  632,7 |   2,6 |  635,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |  130,8 |    - |  130,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |  185,7 |   6,4 |  192,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |    - |   -9,0 |   -9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  949,2 |    - |  949,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |   1-6 |   1-6 |   4-6 |   4-6 |   1-12 |
|             |  /2009 |  /2008 |  /2009 |  /2008 |  /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -     |  13,9 |  46,1 |   10,8 |   26,0 |   65,6 |
| Eurooppa        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -     |  -3,5 |   0,8 |   -0,3 |   1,5 |  -16,0 |
| Pohjois-Amerikka    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka -  |   6,5 |   7,2 |   5,8 |   4,9 |   10,0 |
| Pohjoismaat       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |  -5,2 |  -5,6 |   -2,8 |   -3,0 |   -9,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      |  -0,3 |  -0,2 |   -1,1 |   -0,4 |   1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |  11,4 |  48,3 |   12,4 |   29,0 |   51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
|                       |  /2009 |  /2008 |  /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |   7,5 |   7,5 |   15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   3,1 |   2,7 |   5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   2,7 |   2,9 |   5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   2,0 |   2,0 |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |   0,2 |   0,4 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   15,5 |   15,5 |   31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin investoinnit, jatkuvat toiminnot                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |   3,4 |   7,3 |   16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   2,7 |   5,0 |   14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   1,7 |   1,1 |   4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   1,1 |   2,2 |   3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   8,9 |   15,6 |   39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  30.6. |  30.6. |  31.12. |
|                       |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  410,4 |  468,7 |  417,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |  113,3 |  109,3 |  121,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   82,0 |  103,8 |   67,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |  493,3 |  521,0 |  611,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |  -544,7 |  -539,6 |  -623,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  554,3 |  663,2 |  594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  272,0 |  332,7 |  290,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   69,0 |   44,1 |   90,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   71,1 |   90,9 |   59,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |  461,7 |  454,5 |  490,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |  -566,6 |  -556,4 |  -641,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  307,2 |  365,8 |  289,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
|                       |  /2009 |  /2008 |  /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin henkilöstö, keskimäärin                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  2 506 |  2 826 |  2 803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   431 |   581 |   532 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   516 |   623 |   605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |    62 |    66 |    66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  3 515 |  4 096 |  4 006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyslaskelma                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
|                       |  /2009 |  /2008 |  /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien tulos yhteensä         |   11,4 |   48,3 |   51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto            |   5,2 |   2,9 |   10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tulos ennen veroja        |   6,2 |   45,4 |   41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

VASTUUSITOUMUKSET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  30.6. |  30.6. |  31.12. |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |    - |    - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                 |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |   0,6 |   1,6 |    7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - konserniyhtiön puolesta         |   9,0 |   7,5 |    9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |   6,9 |   7,2 |    7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET           |   31,0 |   23,4 |   31,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     |Nimellis-| Käypä  |Nimellis-| Käypä  | Nimellis-| Käypä  |
|        |  arvo |  arvo |  arvo |   arvo |   arvo |   arvo |
|        |  30.6. |  30.6. |  30.6. |  30.6. |  31.12. |  31.12. |
|        |  2009 |  2009 |  2008 |   2008 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta-   |  90,0 |   0,5 |  111,6 |   1,0 |  128,9 |   7,7 |
| johdannaiset |     |     |     |     |     |     |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Termiini-   |     |     |     |     |     |     |
| sopimukset  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödyke-   |   7,2 |  -1,2 |   3,8 |   2,0 |   7,4 |   -1,5 |
| johdannaiset |     |     |     |     |     |     |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Termiini-   |     |     |     |     |     |     |
| sopimukset  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LOPETETUT TOIMINNOT                               
Vuonna 2008 tapahtuneet yhdyskuntateknisen liiketoiminnan myynnit Brittein   
saarilla ja Saksassa on käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuina  
toimintoina.                                  

Vuonna 2009 konsernin lopetetuissa liiketoiminnoissa kirjattiin vuoden toisella 
neljänneksellä 1,9 milj. euron edestä myydyn liiketoiminnan jälkikustannuksia  
Irlannissa. Ne liittyvät kesällä 2008 myydyn kunnallisteknisen liiketoiminnan  
käytössä olleen tehtaan odotettua suurempiin ympäristön puhdistuskustannuksiin. 


--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
|                      |  /2009 |  /2008 |   /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                |    - |   8,9 |    8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                   |   1,9 |   9,9 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja             |   -1,9 |   -1,0 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |   0,0 |   0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos verojen jälkeen           |   -1,9 |   -1,0 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos lopetettujen toimintojen myynnistä  |    - |   43,5 |   43,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |    - |    - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista   |    - |   43,5 |   43,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto lopetetuista       |   -1,9 |   42,5 |   42,4 |
| toiminnoista                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta lopetetuista toiminnoista    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |   -2,4 |   -3,6 |   -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |    - |   76,4 |   76,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Myytyjen varojen kirjanpitoarvo                         
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
|                      |  /2009 |  /2008 |   /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |    - |   33,7 |   33,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |    - |   1,9 |    1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |    - |   17,8 |   17,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset      |     |   25,1 |   25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |    - |   1,1 |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |    - |   79,6 |   79,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka          |    - |   3,1 |    3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat       |    - |   4,3 |    4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   |    - |   33,2 |   33,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |    - |   40,6 |   40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat                 |    - |   39,0 |   39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteisenä saatu kauppahinta        |    - |   77,5 |   77,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen liiketoimintojen rahavarat    |    - |   1,1 |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus             |    - |   76,4 |   76,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Käteisenä saadun kauppahinnan lisäksi kaupasta kirjattiin 5,0 miljoonan euron  
lainasaaminen. Kokonaiskauppahinta liiketoimintojen myynneistä oli 82,5 MEUR.  


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
|                      |  /2009 |  /2008 |   /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä          |   0,8 |   1,1 |    2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset ja velat kauden lopussa                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat          |   0,1 |   0,1 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
|                      |  /2009 |  /2008 |   /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR         |   0,04 |   1,01 |   0,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jatkuvat toiminnot            |   0,07 |   0,43 |   0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lopetetut toiminnot           |  -0,03 |   0,58 |   0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %    |   3,1 |   9,6 |    5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %           |   1,9 |   47,0 |   22,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %        |   4,1 |   43,8 |   22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %            |   44,6 |   44,9 |   51,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %          |   55,4 |   42,7 |   19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat           |  136,8 |  127,0 |   60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, EUR          |   3,38 |   4,06 |   4,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella oikaistu     |   3,38 |   4,06 |   4,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alin, EUR                |   6,80 |   9,15 |   6,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ylin, EUR                |  10,34 |  18,91 |   18,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskikurssi, EUR             |   8,13 |  14,51 |   12,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 1 000 kpl                |  23 743 |  56 260 |  99 227 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - MEUR                   |   193 |   816 |   1 195 |
--------------------------------------------------------------------------------




TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          


Oman pääoman tuotto (ROE), %                          

Tulos ennen veroja - tuloverot	                         
=	------------------------------------- -	x 100                
	Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskiarvo                    



Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %                       

	Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut               
=	----------------------------------------  x 100              
	Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo                



Omavaraisuusaste, %                               

	Oma pääoma + vähemmistöosuus                          
=	---------------------------------------	x 100                
	Taseen loppusumma - saadut ennakot                       



Nettovelkaantumisaste, %                            

	Korollinen nettovelka                             
=	---------------------------------------	x 100                
	Oma pääoma + vähemmistöosuus                          



Korolliset nettovelat                              

=	Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit    



Tulos/osake (EPS)                                

	Kauden tulos                                  
=	-------------------------------------------                
    Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia
osakkeita 


Oma pääoma/osake	                                

	Oma pääoma                                   
=	-------------------------------------                     
	Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa                  



Osakkeen keskikurssi                              

	Osakkeiden euro-määräinen vaihto                        
=	----------------------------                         
	Osakkeiden kpl-määräinen vaihto