Uponorin päämarkkinoiden näkymät jatkuvat synkkinä

Uponor Oyj    Osavuosikatsaus 1-3/2009 29.4.2009              
                           

Uponorin päämarkkinoiden näkymät jatkuvat synkkinä               

- Liikevaihto supistui voimakkaasti viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä ja
liikevoitto jäi tappiolle                            
- Tammi-maaliskuun liikevaihto 171,0 (233,8) milj. euroa, muutos -26,8 %    
- Tammi-maaliskuun liikevoitto -1,0 (19,3) milj. euroa, muutos -20,3 milj. euroa
- Osakekohtainen tulos -0,05 (0,18) euroa                    
- Sijoitetun pääoman tuotto -3,0 % (20,6 %), nettovelkaantumisaste 58,6 % (91,9 
%)                                       
- Liiketoiminnan rahavirta parani hieman -14,0 (-17,4) milj. euroon       
- Koko vuoden ohjeistus säilyy ennallaan                    

(Luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu.)      


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi katsauskautta:            

- Uponorin tuloskehitys ensimmäisellä neljänneksellä, joka kausivaihtelun vuoksi
on normaalistikin vaatimatonta, oli selvästi odotuksia heikompi johtuen     
poikkeuksellisen vaikeasta markkinatilanteesta. Tiukasta kustannuskontrollista 
ja voimakkaista korjaavista toimenpiteistä huolimatta emme kyenneet       
kompensoimaan kysynnän laskusta seurannutta tulospudotusta.           

- Rahavirta ennen rahoitusta parani hienokseltaan huolimatta tulorahoituksen  
laskusta, johtuen muun muassa aktiivisesta varastojen supistamisesta.      

- Huolimatta heikoista markkinanäkymistä Uponor on hyvissä asemissa vastaamaan 
tulevaisuuden haasteisiin. Taserakenteemme on säilynyt vahvana, rahavirran   
arvioidaan pysyvän kohtuullisella tasolla ja uudet tuoteratkaisumme kiinnostavat
asiakkaita, joiden omat asiakkaat yhä enenevissä määrin haluavat ratkaisuja,  
jotka ovat ekologisia ja säästävät kustannuksia elinkaarensa aikana.      


Esitysaineisto ja webcast-esitys:                        

Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen   
esillä os. www.uponor.com > Sijoittajat > IR-aineisto.             

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään tänään
klo 14.00 (Lontoo 12.00, New York 7.00). Linkki esitykseen on sivulla      
www.uponor.com >Sijoittajat.                          
Kysymyksiä voi lähettää etukäteen os. ir@uponor.com.              Uusi segmenttijako                               

Uponorin segmenttirakenne muodostuu 1.1.2009 alkaen liiketoimintojen ja     
maantieteellisten alueiden pohjalta määritellystä kolmesta segmentistä 1.9.2008 
julkaistun uuden organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavat segmentit ovat 
Talotekniikka - Eurooppa; Talotekniikka - Pohjois-Amerikka sekä         
Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat. Segmenttien riskit ja tuotot eroavat     
markkina- ja liiketoimintaympäristön, tuotetarjonnan, palveluiden sekä     
asiakasrakenteen osalta.                            


Markkinat                                    

Kansainvälisen talouskriisin vaikutukset jatkuivat vahvoina Uponorin      
päätoimialalla asuinrakentamisessa vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. 
Etenkin asuntojen uudisrakentamisessa käytettävien taloteknisten ratkaisujen  
kysyntä on ollut heikkoa kaikilla Uponorin päämarkkina-alueilla. Jo vuoden 2008 
alkupuolella talotekniikan kysyntä oli selvästi heikentynyt edellisvuodesta; nyt
siitä tasosta on menty tuntuvasti alaspäin. Markkinoiden kysyntä on supistunut 
edelleen vuoden 2008 viimeisestä neljänneksestä, ehkä selvimmillään eräissä   
Itä-Euroopan maissa, joissa rakentaminen on käytännössä seisahtunut. Myös    
verrattain kova talvi Keski-Euroopassa lienee osaltaan vähentänyt rakentamista. 

Odotuksien mukaisesti myös liike- ja julkisen rakentamisen kysyntä on alkanut  
hiipua. Muutos ei toistaiseksi ole ollut yhtä dramaattinen kuin         
asuinrakentamisessa, koska suuret hankkeet ovat pitkäkestoisia, mutta      
rahoitusvaikeudet jarruttavat muun muassa uusien hankkeiden käynnistämistä.   
Vaikka yleinen kehitys onkin ollut laskevaa, on liike- ja julkinen rakentaminen 
esimerkiksi Saksassa pysynyt tyydyttävällä tasolla.               

Pohjoismaissa yhdyskuntateknisen rakentamisen kysyntä on niin ikään kärsinyt  
talouden lamasta, mutta monien julkisten hankkeiden piristämänä se on säilynyt 
verrattain elinvoimaisena. Ero viime vuoden vastaavaan jaksoon on kuitenkin   
selkeä. Joissakin tuoteryhmissä kysyntä on pysynyt vilkkaana.          


Liikevaihto                                   

Uponorin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 171,0 (233,8) milj.
euroa, mikä on 26,8 prosenttia vähemmän kuin vertailujaksolla.         
Valuuttakurssimuutosten negatiivista vaikutusta kompensoi osittain Yhdysvaltain 
dollarin vahvistuminen edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.     

Liikevaihto heikkeni voimakkaasti asuinrakentamisen kysynnän myötä lähes    
kaikilla markkinoilla. Voimakkainta liikevaihdon supistuminen oli        
Itä-Euroopassa, Pyreneiden niemimaalla ja Pohjoismaissa. Keski-Euroopan maissa 
myynnin kehitys vaihteli pienestä laskusta pieneen kasvuun edellisvuoden    
vastaavaan jaksoon verrattuna. Pohjois-Amerikan talotekniikan liikevaihto    
euroissa hyötyi myönteisesti valuuttakurssimuutoksista.             

Liike- ja julkisen rakentamisen liikevaihto jäi odotusten mukaisesti      
edellisvuodesta, joskin keskisessä Euroopassa myynti säilyi edellisvuoden    
tasolla. Yhdysvalloissa markkinointipanostukset tähän segmenttiin saivat hyvän 
vastaanoton asiakkaiden keskuudessa, mutta siitä syntynyt liikevaihto ei vielä 
riittänyt kompensoimaan asuinrakentamisen laskun vuoksi vähentynyttä myyntiä.  
Espanjassa ja Portugalissa Uponorin sisäilmastojärjestelmät, jotka voivat    
hyödyntää uusiutuvaa energiaa, ovat herättäneet asiakkaiden kiinnostusta. Niiden
kilpailuasema on parantunut rakennusten tiukentuneiden energiavaatimusten    
ansiosta.                                    

Pohjoismaisen yhdyskuntatekniikan myynti supistui selvästi edellisvuoden    
poikkeuksellisen vahvoista vertailuluvuista.                  


Liikevaihdon jakautuminen (tammi-maaliskuu):                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  1-3/ |  1-3/ |    Muutos |
|                      |  2009 |  2008 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          | 116,0 |  163,4 |   -29,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |  25,0 |  26,9 |    -7,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, USD   |  32,3 |  41,0 |   -21,4 %) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat     |  31,0 |  45,6 |   -31,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |  -1,0 |  -2,1 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 171,0 |  233,8 |   -26,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Tulos ja kannattavuus                              

Uponor-konsernin liikevoitto oli -1,0 (19,3) miljoonaa euroa eli 20,3 milj.   
euroa vähemmän kuin vuoden 2008 vielä kohtalaisen vahvalla ensimmäisellä    
neljänneksellä. Liikevoittomarginaali heikkeni vertailukaudella 8,3 prosentista 
-0,6 prosenttiin.                                

Liikevoiton supistumisen pääsyynä oli voimakas liikevaihdon lasku, jota ei   
pystytty kompensoimaan kustannussäästöillä. Erityisesti tuotantokapasiteetin  
käyttöasteen heikkeneminen muodostui haasteeksi. Aiempien toimien lisäksi jakson
aikana käynnistettiin uusia voimakkaita tuotannon supistamistoimia.       
Henkilöstökuluja leikattiin henkilöstömäärän voimakkailla vähennyksillä, työajan
lyhentämisillä sekä muilla vapaaehtoisilla ratkaisuilla. Logistiikkaverkoston  
kustannustehokkuuden parantamiseksi tehtiin päätös varaston sulkemisesta    
Tanskassa. Hiljaisena jatkuvaa kysyntää ennakoiden varastoja supistettiin vuoden
vaihteesta, päinvastoin kuin normaalin kausivaihtelun puitteissa tehtäisiin,  
mikä vahvisti rahavirtaa.                            

Liikevoiton jakautuminen (tammi-maaliskuu):                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |  1-3/ |  1-3/ |   Muutos |
|                       |  2009 |  2008 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa           |  3,1 |  20,1 |  -84,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka       |  -3,2 |  -0,7 |  -346,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, USD    |  -4,1 |  -1,1 | -278,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |  0,7 |   2,3 |  -70,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |  -2,4 |  -2,6 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                 |  0,8 |   0,2 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  -1,0 |  19,3 |  -105,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli -5,2 (18,8) miljoonaa euroa. Verojen  
tulosvaikutus oli +1,5 milj. euroa positiivinen, kun verot vertailukaudella   
olivat 5,7 milj. euroa. Veroaste laski selvästi ja oli 28,0 (31,5) prosenttia. 
Katsauskauden tappio oli -3,7 (+13,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 
-0,05 (0,18) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,31   
(3,22), myös laimennettuna.                           


Investoinnit ja rahoitus                            

Katsauskaudella ei käynnistetty uusia investointeja lukuun ottamatta tuotannon 
automatisointiin ja järkeistämiseen liittyviä hankkeita, joilla on nopea    
takaisinmaksuaika. Yhdysvalloissa uuden jakelukeskuksen rakentaminen saatiin  
päätökseen; se otettiin käyttöön kauden lopulla.                

Bruttoinvestointien määrä ensimmäisen neljänneksen aikana oli 4,0 (6,6) milj.  
euroa, eli selvästi vähemmän kuin poistot, jotka olivat 7,8 (7,6) milj. euroa. 
Liiketoiminnan rahavirta parani -14,0 (-17,4) milj. euroon huolimatta      
tulorahoituksen laskusta. Korolliset nettovelat jäivät 141,7 (216,5) miljoonaan 
euroon, johtuen sekä edellisvuotta pienemmästä osingonmaksusta että       
liiketoimintojen myyntituloista vuonna 2008. Kassavarat laskivat kauden aikana 
33,7 milj. euroon (1.1.2009: 53,2 milj. euroa), mutta olivat suuremmat kuin   
vastaavana aikana viime vuonna (31.3.2008: 12,9 milj. euroa).          
Nettovelkaantuminen eli gearing laski 58,6 (91,9) prosenttiin.         


Tapahtumia                                   

Alkuvuoden tapahtumat keskittyvät lähinnä tuote- ja asiakassuhdemarkkinointiin. 
Keski-Euroopassa Uponor osallistui Frankfurtissa pidettyihin 50. kansainvälisiin
ISH-messuihin, jotka ovat lämpö-, energia- ja talotekniikka-alan tärkeimpiä   
messutapahtumia maailmanlaajuisesti. Uponor esitteli lähinnä uutta       
järjestelmätarjontaansa ja teknistä tukipalveluaan. Itävallassa järjestettiin  
31. pääosin suunnittelijoille suunnattu Uponor-kongressi, jonka ohjelma     
painottui energiakysymyksiin ja ”vihreään rakentamiseen”.            

Tammikuussa Kaliforniassa myönnettiin osavaltionlaajuinen hyväksyntä PEX-putken 
käyttämiseksi rakennusten vedenjakeluputkissa. Päätöksestä on valitettu.    
Suurimmassa osassa osavaltiota PEX-käyttövesijärjestelmiä myydään jo nyt    
paikallisten hyväksyntien ansiosta.                       

Oracle-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistelut Italiassa etenivät. 

Maaliskuussa tulipalo tuhosi Hadsundin tehtaan yhden tuotantolinjan Tanskassa ja
haittasi tehtaan ja varaston toimintaa. Vakuutusturva kattaa vahingot pääosin. 
Kukaan ei loukkaantunut palossa. Tehtaan toiminta on palautunut lähes ennalleen.

Maaliskuun lopussa tiedotettiin, että v. 2007 allekirjoitettu Irlannin     
tehdaskiinteistön myynti on siirtynyt.                     


Henkilöstö                                   

Yhtiön jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskauden aikana       
täysipäiväiseksi muutettuna keskimäärin 3 572 (4 071) työntekijää, mikä on 499 
vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2008. Vastaavasti katsauskauden    
lopussa palveluksessa oli 3 526 (4 084) työntekijää, mikä on 558 vähemmän kuin 
vertailukauden lopussa ja 152 vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa.        

Konsernissa on ensimmäisen neljänneksen kuluessa käynnistetty erilaisia     
tehostamis- ja säästöhankkeita, jotka ovat tähdänneet toiminnan sopeuttamiseen 
hiljaisena jatkuvaan rakennusalan kysyntään. Hankkeet ovat pääosin koskeneet  
Euroopan taloteknistä liiketoimintaa.                      

Suurimmat henkilöstövähennykset on toteutettu Ruotsissa, Saksassa ja Espanjassa.
Vähennysten ohella on toteutettu erilaisia työaikaan tai palkanmaksuun     
vaikuttavia säästötoimia.                            

Uponorin henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen diplomi-insinööri Paula Aarnio 
irtisanoutui helmikuussa. Hän jätti Uponorin huhtikuun aikana. Uudeksi     
henkilöstöjohtajaksi nimitettiin 1.4. alkaen aiemmin henkilöstöpäällikkönä   
toiminut Rauna Kolehmainen. Hän ei ole johtoryhmän jäsen.            

Maaliskuun alusta lukien joitakin johtoryhmän jäsenten vastuualueita muutettiin 
vuoden 2008 lopulla tehdyn toimitusjohtajanimityksen seurauksena.        


Varsinainen yhtiökokous                             

Uponorin varsinainen yhtiökokous pidettiin 18. maaliskuuta Helsingissä.     
Yhtiökokous vahvisti Uponor Oyj:n ja Uponor-konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Vuoden  
2008 osingoksi päätettiin 0,85 euroa/osake. Osinko maksettiin 31.3.2009.    

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo  
Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon.       

Yhtiökokouksen päätöksestä yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy 
Ab, joka nimesi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lasse Holopaisen.   

Hallituksen jäsenten palkkiot pidettiin ennallaan, mutta hallituksen      
valiokuntien jäsenille päätettiin maksaa palkkio kultakin valiokuntakokoukselta.
Palkkion suuruus vaihtelee jäsenen asuinalueen mukaan.             

Hallitus valtuutettiin päättämään yhden vuoden aikana enintään 3,5 miljoonan  
oman osakkeen hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Määrä 
vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.             

Hallitus ei käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana ja ilmoitti, ettei sillä 
myöskään ole välittömiä suunnitelmia valtuutuksen käyttämiseksi.        

Hallituksella ei ole muita valtuutuksia yhtiökokoukselta.            


Osakepääoma ja osakkeet                             

Uponor Oyj:n osakepääoma on 146 446 888 euroa ja osakkeiden lukumäärä 73 206  
944. Määrissä ei tapahtunut muutosta ensimmäisen neljänneksen aikana.      

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Uponorin osakevaihto NASDAQ OMX     
Helsingissä laski 13,0 (26,1) miljoonaan osakkeeseen, yhteisarvoltaan 102,1   
(433,3) miljoonaa euroa. Osakekannan markkina-arvo kauden päättyessä oli 0,5  
(1,1) miljardia euroa ja osakkeenomistajien määrä oli 19 844 (15 099).     

Yhtiön hallussa on 160 000 omaa osaketta, jotka hankittiin vuoden 2008     
viimeisellä neljänneksellä. Niitä on tarkoitus käyttää yhtiön osakesidonnaisessa
kannustinohjelmassa.                              

Uponor Oyj:n hallituksen jäsenet aikovat sijoittaa vuoden 2009 aikana kukin   
150 000 euroa Uponorin osakkeisiin. Ensimmäiset osakehankinnat tehtiin     
päättyneen vuosineljänneksen aikana. Sekä osakkeiden hankinta että       
rahoitusjärjestelyt, joissa on mukana Oras Invest Oy, ovat markkinaehtoisia.  
Vastaavanlainen järjestely toteutettiin keväällä 2007.             


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Konsernin kotimainen tytäryhtiö Uponor Suomi Oy käynnisti yt-neuvottelut 360  
hengen henkilöstönsä lomauttamiseksi enintään kahdeksi kuukaudeksi. Lomautusten 
yksityiskohdat tarkentuvat kevään aikana. Mikäli tarvittavat säästöt saadaan  
toteutettua muilla tavoin tai jos markkinat piristyvät, yhtiö tarkistaa     
mahdollisuuksia lyhentää esitettyjä lomautuksia.                

Isossa-Britanniassa ilmoitettiin enintään 19 työntekijän vähennystarpeesta   
huhtikuun aikana. Saksassa tehtiin päätös OEM-tuotannon tehostamistoimista,   
joiden arvioidaan johtavan 20 hengen vähentämiseen. Samassa yhteydessä tutkitaan
vaihtoehtoja asennuslevyjen tuotannon järkeistämiseksi.             

Huhtikuun lopulla julkistettiin KTM Riitta Palomäen (51) nimitys konsernin   
talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.6.2009 alkaen. Hänen vastuulleen  
kuuluvat konsernin taloushallinnon, rahoituksen ja riskienhallinnan lisäksi myös
tietojärjestelmät.                               


Lähiajan näkymät                                

Asuinrakentamisen markkinoiden odotetaan säilyvän heikkoina vuoden 2009 aikana 
kaikilla Uponorin päämarkkinoilla. Vaikka osalla markkina-alueista saattaa   
tapahtua piristymistä esimerkiksi julkisten elvytystoimien seurauksena, on   
todennäköistä, että joissakin markkinasegmenteissä tapahtuu edelleen      
heikkenemistä. Etenkin liike- ja julkisen rakentamisen arvioidaan kärsivän, jos 
rahoituksen saanti jatkuu tiukkana. Valoa synkkyyteen tuovat erilaiset     
elvytyshankkeet, joilla kannustetaan yksityistä kulutusta sekä vauhditetaan ja 
aikaistetaan julkisia hankkeita. Näillä voi olla myönteistä vaikutusta     
korjausrakentamiseen ja yhdyskuntatekniseen rakentamiseen. Kokonaisuutena ottaen
toimintaympäristöstä muodostunee kuluvana vuonna poikkeuksellisen haasteellinen.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, operatiivisille,
taloudellisille ja vahinkoriskeille. Tarkempi riskianalyysi löytyy yhtiön    
vuosikertomuksesta.                               

Rakentamisen ja asumisen markkinoiden ennustettavuus on vaikeaa, koska niin moni
asia riippuu maailmantalouden kokonaiskehityksestä, eikä tammi-maaliskuun    
hiljaisen sesongin perusteella voi tehdä koko vuotta koskevia johtopäätöksiä.  
Näissä olosuhteissa Uponor pitää koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan:     

Vaikea markkinatilanne huomioon ottaen Uponorin liikevaihdon arvioidaan jäävän 
vuoden 2008 tasosta ja tilikauden 2009 tuloksen uskotaan olevan positiivinen.  
Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrä ei ylitä poistojen määrää, ja    
tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin rahavirran odotetaan  
säilyvän kohtuullisella tasolla.                        


Uponor Oyj                                   
Hallitus                                    


Lisätiedot:                                   
toimitusjohtaja Jyri Luomakoski, puh. 040 515 4498               Uponor Oyj                                   

Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
puh. 020 129 2852                                


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX - Helsinki                              
Tiedotusvälineet                                
www.uponor.com                                 
Tietoa osavuosikatsauksesta                           

Tämän pörssitiedotteen suluissa olevat luvut ovat vuoden 2008 vastaavan jakson 
lukuja. Osavuosikatsauksen muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä 
katsauksessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.               


OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009                            

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.               

KONSERNITULOSLASKELMA                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                |  171,0 |  233,8 |   949,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja valmistuksen kulut      |  111,1 |  145,8 |   607,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate                 |   59,9 |   88,0 |   341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut liiketoiminnan tuotot         |   0,0 |   0,3 |    1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varastointimenot              |   7,8 |   7,5 |   30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut       |   37,8 |   44,0 |   175,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut              |   11,3 |   13,9 |   50,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut         |   4,0 |   3,6 |   36,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                |   -1,0 |   19,3 |   51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto            |   4,2 |   0,5 |   10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja             |   -5,2 |   18,8 |   41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |   -1,5 |   5,7 |   10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos jatkuvista toiminnoista       |   -3,7 |   13,1 |   30,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen toimintojen tulos       |    - |   1,1 |   42,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos                |   -3,7 |   14,2 |   72,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron muutos             |   2,6 |   -9,1 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus             |   -0,4 |   -0,2 |   -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudelle kirjatut laajan tuloksen erät   |   2,2 |   -9,3 |    3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos           |   -1,5 |   4,9 |   76,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR         |  -0,05 |   0,19 |   0,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot            |  -0,05 |   0,18 |   0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot           |    - |   0,01 |   0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR   |  -0,05 |   0,19 |   0,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot            |  -0,05 |   0,18 |   0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot           |    - |   0,01 |   0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  31.3. |  31.3. |  31.12. |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |  182,4 |  212,8 |   184,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |  100,5 |  101,1 |   101,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset  |   6,6 |   3,4 |    6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |   17,5 |   16,2 |   17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |  307,0 |  333,5 |   309,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |  100,7 |  148,4 |   104,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset               |  122,6 |  199,4 |   91,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset               |   26,0 |   18,4 |   36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |   33,7 |   12,9 |   53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |  283,0 |  379,1 |   285,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |  590,0 |  712,6 |   594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                 |  242,0 |  235,4 |   305,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |   80,0 |   17,9 |   77,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |   9,4 |   14,4 |    8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   6,9 |   8,7 |    7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat       |   19,6 |   24,3 |   21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |  115,9 |   65,3 |   114,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |   95,4 |  211,5 |   36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   20,9 |   6,2 |   22,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                 |   45,0 |   78,4 |   50,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |   70,8 |  115,8 |   66,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |  232,1 |  411,9 |   175,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |  590,0 |  712,6 |   594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus                |   3,7 |   31,6 |   85,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |   -7,7 |  -38,8 |   55,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               |   -9,4 |   -8,8 |   -39,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               |   -0,9 |   -1,8 |   -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |   0,3 |   0,4 |    1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |  -14,0 |  -17,4 |   95,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynnit |    - |    - |   76,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit         |   -4,0 |   -8,2 |   -39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myyntituotot       |   1,1 |   0,0 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot               |    - |    - |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut       |   0,0 |   0,0 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |   -2,9 |   -8,2 |   38,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot              |   59,9 |  135,2 |   19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako                |  -62,1 |  -102,5 |  -102,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osto           |    - |    - |   -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingmaksut           |   -0,5 |   -0,5 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |   -2,7 |   32,2 |   -86,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoerot           |   0,1 |   0,0 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos             |  -19,5 |   6,6 |   46,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1. tammikuuta          |   53,2 |   6,3 |    6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa          |   33,7 |   12,9 |   53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos taseen mukaan            |  -19,5 |   6,6 |   46,9 |
--------------------------------------------------------------------------------LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | Osake- | Ylikurs- |  Muut | Omat | Kerty- | Edellis- | Yhteen- |
|     | pääoma | sirahas- |rahast- | osak- |  neet |    ten |   sä |
|     |    |    to |   ot | keet | muunto- | tilikausi-|     |
|     |    |     |    |    |  erot | en voitto |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |   50,2 |  0,8 | -1,2 |  -16,4 |   125,8 |  305,6 |
| pääoma |    |     |    |    |     |      |     |
| 31.12. |    |     |    |    |     |      |     |
| 2008  |    |     |    |    |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos   |  -0,4 |    |   2,6 |   -3,7 |  -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot (0,85   |    |    |     |   -62,1 |  -62,1 |
| euroa/osake)        |    |    |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut        |  0,0 |    |     |    0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |   50,2 |  0,4 | -1,2 |  -13,8 |   60,0 |  242,0 |
| pääoma |    |     |    |    |     |      |     |
| 31.3.  |    |     |    |    |     |      |     |
| 2009  |    |     |    |    |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |   50,2 |  2,2 |   - |  -24,1 |   158,3 |  333,0 |
| pääoma |    |     |    |    |     |      |     |
| 31.12. |    |     |    |    |     |      |     |
| 2007  |    |     |    |    |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos   |  -0,2 |    |  -9,1 |   14,2 |   4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot (1,40   |    |    |     |  -102,5 | -102,5 |
| euroa/osake)        |    |    |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut        |  0,0 |    |     |    0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |   50,2 |  2,0 |   - |  -33,2 |   70,0 |  235,4 |
| pääoma |    |     |    |    |     |      |     |
| 31.3.  |    |     |    |    |     |      |     |
| 2008  |    |     |    |    |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                         

LAADINTAPERIAATTEET                               

Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä           
tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia     
noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2008 
tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla     
listattuja muutoksia. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla    
IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta     
osavuosikatsaukseen.                              

IAS1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen                  

Konserni on soveltanut uudistettua IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardia 
1.1.2009 alkaen. IAS 1 -standardin muutokset ovat vaikuttaneet lähinnä
tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan. 

IFRS 8 Liiketoimintasegmentit                          

IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle     
toimitettuun sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin          
laskentaperiaatteisiin.                             

Uponorin segmenttirakenne muodostuu 1.1.2009 alkaen liiketoimintojen ja     
maantieteellisten alueiden pohjalta määritellyistä kolmesta segmentistä 1.9.2008
julkaistun uuden organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavat segmentit ovat 
Talotekniikka - Eurooppa, Talotekniikka - Pohjois-Amerikka sekä         
Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat. Segmenttien riskit ja tuotot eroavat     
markkina- ja liiketoimintaympäristön, tuotetarjonnan, palveluiden sekä     
asiakasrakenteen osalta.                            

Talotekniikka - Eurooppa vastaa talotekniikan liiketoiminnoista Euroopassa sekä 
vientitoiminnoista niihin Euroopan ulkopuolisiin maihin, joissa Uponorilla ei  
ole omaa toimintaa. Talotekniikka - Pohjois-Amerikka vastaa talotekniikan    
liiketoiminnasta Pohjois-Amerikassa.                      
Talotekniikka Uponorissa tarkoittaa lähinnä asuin-, liike- ja julkisten     
rakennusten lämmitys-, viilennys- ja käyttövesiputkijärjestelmiä. Talotekniikan 
asiakaskunta koostuu pääosin LVI-asennusliikkeistä ja rakennusyhtiöistä.    

Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat vastaa yhdyskuntateknisistä liiketoiminnoista 
Pohjoismaissa. Sen tuotteita ja palveluja, kuten kunnallisteknisiä       
painevesiputkistoja sekä viemäröinti- ja jätevesijärjestelmiä, myydään     
kunnallistekniikan uudis- tai korjausrakentamista harjoittaville laitos- ja   
yritysasiakkaille.                               

Muut -segmentti sisältää konsernitoiminnot sekä sellaiset yhtiöt, joissa ei ole 
liiketoimintaa.                                 

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta kohdistuvat lähinnä     
liiketoimintayksiköiden liikevaihto- ja liikevoittolukuihin sekä liikevoittoon 
kohdistuvien kustannustekijöiden seurantaan ja operatiivisen nettokäyttöpääoman 
määrään. Konsernin resursseja johdetaan muun muassa kohdentamalla investointeja 
liiketoimintatarpeiden pohjalta sekä mitoittamalla henkilöstön määrä ja     
osaaminen vastaamaan liiketoimintaprosessien tarpeita.             

Segmenttien yhdistely perustuu konsernin laadintaperiaatteisiin. Segmenttien  
välinen liiketoiminta on markkinaperusteista ja kaikki segmenttien väliset   
myynnit sekä sisäiset katteet eliminoidaan konsolisoinnin yhteydessä.      

Vuoden 2008 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta.  
Tuloslaskelmaerät sisältävät segmentin jatkuvat toiminnot ja tase-erät     
muodostuvat kunkin tilinpäätöshetken konsernirakenteen mukaisesti. Vuonna 2008 
jatkuviin toimintoihin ei sisältynyt yhdyskuntatekninen liiketoiminta Saksassa, 
joka myytiin huhtikuussa eikä yhdyskuntatekninen liiketoiminta Brittein     
saarilla, jonka myynti saatettiin päätökseen kesäkuussa.            

Segmenttien varat sisältävät tase-erät, jotka ovat joko suoraan tai       
perustellusti kohdistettavissa liiketoimintasegmenteille. Varat koostuvat    
pääasiassa korottomista varoista kuten aineellisista ja aineettomista      
käyttöomaisuushyödykkeistä, vaihto-omaisuudesta, toimintaan liittyvistä     
siirtyvistä eristä sekä myyntisaamisista ja muista saamisista. Konsernin    
ulkoiset pitkäaikaiset saatavat, rahavarat sekä korolliset velat sisältyvät   
pääasiassa segmenttiin Muut.                          


--------------------------------------------------------------------------------
| AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit             |   4,0 |   8,2 |   39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta            |   2,3 |   3,0 |    4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                  |   7,8 |   9,2 |   31,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo   |   1,1 |   0,0 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokopäiväiseksi muutettuna         |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärin                |  3 572 |  4 571 |   4 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopussa               |  3 526 |  4 567 |   3 678 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET                                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |  31.3.2009 |  31.3.2008 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet, kpl      |   160 000 |      - |    160 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - osakepääomasta, %      |    0,2 % |      - |     0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| - äänimäärästä, %       |    0,2 % |      - |     0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------


SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
|                  1-3/2009 |            1-3/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoi- | Sisäi- | Yhteen- | Ulkoi-  | Sisäi-  | Yhteensä |
|        | nen   | nen   | sä   | nen   | nen   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  115,6 |   0,4 |  116,0 |  162,7 |   0,7 |  163,4 |
| - Eurooppa  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  25,0 |    - |  25,0 |   26,9 |    - |   26,9 |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Pohjois-Ameri |     |     |     |     |     |     |
| kka      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatek |  30,4 |   0,6 |  31,0 |   44,2 |   1,4 |   45,6 |
| niikka -   |     |     |     |     |     |     |
| Pohjoismaat  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - |  -1,0 |  -1,0 |    - |   -2,1 |   -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  171,0 |    - |  171,0 |  233,8 |    - |  233,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |           1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  632,7 |   2,6 |  635,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |  130,8 |    - |  130,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |  185,7 |   6,4 |  192,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |    - |   -9,0 |   -9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  949,2 |    - |  949,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |  1-12/ |
|                       |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |   3,1 |   20,1 |   65,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   -3,2 |   -0,7 |  -16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   0,7 |   2,3 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   -2,4 |   -2,6 |   -9,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |   0,8 |   0,2 |   1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   -1,0 |   19,3 |   51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |   3,7 |   3,6 |   15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   1,6 |   1,3 |   5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   1,4 |   1,5 |   5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   1,0 |   1,0 |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |   0,1 |   0,2 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   7,8 |   7,6 |   31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |  1-12/ |
|                       |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin investoinnit, jatkuvat toiminnot                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |   1,9 |   2,9 |   16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   1,7 |   2,8 |   14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   0,1 |   0,4 |   4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   0,3 |   0,5 |   3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   4,0 |   6,6 |   39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  31.3. |  31.3. |  31.12. |
|                       |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  413,9 |  446,0 |  417,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |  133,5 |  101,6 |  121,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   71,5 |  103,1 |   67,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |  558,2 |  623,8 |  611,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |  -587,1 |  -561,9 |  -623,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  590,0 |  712,6 |  594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  284,7 |  332,6 |  290,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   87,1 |   37,8 |   90,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   65,3 |   90,9 |   59,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |  520,3 |  594,0 |  490,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |  -609,4 |  -578,1 |  -641,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  348,0 |  477,2 |  289,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   1-3/ |   1-3/ |  1-12/ |
|                       |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin henkilöstö, keskimäärin	                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  2 556 |  2 802 |  2 803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   442 |   592 |   532 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   513 |   612 |   605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |    61 |    65 |    66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  3 572 |  4 071 |  4 006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyslaskelma                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |  1-12/ |
|                       |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien tulos yhteensä         |   -1,0 |   19,3 |   51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto            |   4,2 |   0,5 |   10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tulos ennen veroja        |   -5,2 |   18,8 |   41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

VASTUUSITOUMUKSET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  31.3. |  31.3. |  31.12. |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |   0,0 |   0,4 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |   7,4 |   9,8 |    7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - konserniyhtiön puolesta         |   8,5 |   9,9 |    9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |   6,9 |   7,4 |    7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET           |   36,0 |   24,3 |   31,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Nimel- | Käypä  | Nimel- | Käypä  | Nimel-  | Käypä  |
|        | lisarvo|  arvo | lisarvo|   arvo | lisarvo |   arvo |
|        |  31.3. |  31.3. |  31.3. |  31.3. |  31.12. |  31.12. |
|        |  2009 |  2009 |  2008 |   2008 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohda |  112,0 |   0,9 |  119,1 |   1,9 |  128,9 |   7,7 |
| nnaiset    |     |     |     |     |     |     |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Termiinisopim |     |     |     |     |     |     |
| ukset     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdan |   7,0 |  -2,1 |   4,2 |   0,3 |   7,4 |   -1,5 |
| naiset    |     |     |     |     |     |     |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Termiinisopim |     |     |     |     |     |     |
| ukset     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LOPETETUT TOIMINNOT                               

Vuonna 2008 tapahtuneet yhdyskuntateknisen liiketoiminnan myynnit Brittein   
saarilla ja Saksassa on käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuina  
toimintoina.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                |    - |    - |    8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                   |    - |    - |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja             |    - |    - |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |    - |    - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos verojen jälkeen           |    - |    - |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos lopetettujen toimintojen myynnistä  |    - |    - |   43,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |    - |    - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista   |    - |    - |   43,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto lopetetuista       |    - |    - |   42,4 |
| toiminnoista                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta lopetetuista toiminnoista    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |    - |    - |   -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |    - |    - |   76,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Myytyjen varojen kirjanpitoarvo                         
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |    - |    - |   33,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |    - |    - |    1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |    - |    - |   17,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset      |     |     |   25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |    - |    - |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |    - |    - |   79,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka          |    - |    - |    3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat       |    - |    - |    4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   |    - |    - |   33,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |    - |    - |   40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat                 |    - |    - |   39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteisenä saatu kauppahinta        |    - |    - |   77,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen liiketoimintojen rahavarat    |    - |    - |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus             |    - |    - |   76,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Käteisenä saadun kauppahinnan lisäksi kaupasta kirjattiin 5,0 miljoonan euron  
lainasaaminen. Kokonaiskauppahinta liiketoimintojen myynneistä oli 82,5 MEUR.  


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä          |   0,4 |   0,5 |    2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset ja velat kauden lopussa                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaaminen osakkuusyhtiöiltä      |    - |   0,9 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset      |    - |   0,7 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat          |   0,0 |   0,3 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR         |  -0,05 |   0,19 |   0,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jatkuvat toiminnot            |  -0,05 |   0,18 |   0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lopetetut toiminnot           |    - |   0,01 |   0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %    |   -0,6 |   8,3 |    5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %           |   -5,5 |   20,0 |   22,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %        |   -3,0 |   20,6 |   22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %            |   41,0 |   33,1 |   51,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %          |   58,6 |   91,9 |   19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat           |  141,7 |  216,5 |   60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, EUR          |   3,31 |   3,22 |   4,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella oikaistu     |   3,31 |   3,22 |   4,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alin, EUR                |   6,80 |  13,62 |   6,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ylin, EUR                |   9,20 |  18,91 |   18,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskikurssi, EUR             |   7,88 |  16,61 |   12,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 1 000 kpl                |  12 960 |  26 095 |  99 227 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - MEUR                   |   102 |   433 |   1 195 |
--------------------------------------------------------------------------------

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Oman pääoman tuotto (ROE), %                          

Tulos ennen veroja - tuloverot	                         
=	-------------------------------------- - x 100                
	Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskiarvo                    Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %                       

	Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut               
  =	----------------------------------------  x 100              
	Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo                Omavaraisuusaste, %                               

	Oma pääoma + vähemmistöosuus                          
=	---------------------------------------- x 100                
	Taseen loppusumma - saadut ennakot                       Nettovelkaantumisaste, %                            

	Korollinen nettovelka                             
=	----------------------------------------- x 100                
	Oma pääoma + vähemmistöosuus                          Korolliset nettovelat                              

=	Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit    Tulos/osake (EPS)                                

	Kauden tulos                                  
=	----------------------------------------------                
    Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia   
    osakkeita Oma pääoma/osake	                                

	Oma pääoma                                   
=	-------------------------------------                     
	Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa                  Osakkeen keskikurssi                              

	Osakkeiden euro-määräinen vaihto                        
=	----------------------------                         
	Osakkeiden kpl-määräinen vaihto