Ankara talvi supisti rakentamista

Uponor Oyj    Osavuosikatsaus 1-3/2010    28.4.2010
                          

Ankara talvi supisti rakentamista                        

- Ankara talvi hiljensi taantumasta toipuvia rakentamisen markkinoita vuoden  
ensimmäisellä neljänneksellä - etenkin yhdyskuntatekniikka kärsi        
- Sopeutuksen ja tehostamistoimien ansiosta Uponorin kannattavuus parani    
- Tammi-maaliskuun liikevaihto 157,4 (171,0) milj. euroa, muutos -8,0 %     
- Tammi-maaliskuun liikevoitto 1,5 (-1,0) milj. euroa, muutos +2,5 milj. euroa 
- Osakekohtainen tulos -0,03 (-0,05) euroa                   
- Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,1 % (-3,0 %) ja nettovelkaantumisaste 60,4 % 
(58,6 %)                                    
- Liiketoiminnan rahavirta laski -28,0 (-14,0) milj. euroon           
- Koko vuoden ohjeistus säilyy ennallaan                    

(Luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu.)      


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi katsauskautta:            

- Vaikean talven tuomasta lisähaasteesta huolimatta Uponorin tuloskehitys    
ensimmäisellä neljänneksellä osoitti viime vuoden tehostamis- ja säästötoimien 
olleen onnistuneita. Pystyimme kääntämään edellisvuoden liiketappion      
positiiviseksi liikevaihdon laskusta huolimatta.  
               
- Olemme vahvistaneet kilpailukykyämme monin tavoin ja valmiutemme vastata   
tulevaisuuden haasteisiin ovat hyvät. Talotekniikan merkitys vihreässä     
rakentamisessa ja asumisessa korostuu, ja Uponorilla on valmiita ratkaisuja,  
jotka ovat ekologisia ja säästävät kustannuksia elinkaarensa aikana.  
     
- Uskomme, että iso osa tammi-helmikuun aikana menetetystä liiketoiminnasta   
saadaan vuoden aikana takaisin, mikäli sääolot ovat normaalit. Odotamme     
rakennusmarkkinoiden kehittyvän vakaasti mutta kasvun jäävän hitaaksi kuluvan  
vuoden aikana.                                 


Esitysaineisto ja webcast-esitys:                        

Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen   
esillä osoitteessa www.uponor.com > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.    

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään tänään
klo 10.00. Linkki esitykseen on sivulla www.uponor.com >Sijoittajat.      

Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com.          


Markkinat                                    

Kansainvälisestä talouskriisistä hiljalleen toipuvat rakennusmarkkinat kärsivät 
lähes koko pohjoisella pallonpuoliskolla voimakkaan talvisista olosuhteista,  
joiden vuoksi sekä talonrakennustoiminta että erityisesti yhdyskuntatekninen  
rakentaminen kehittyi selvästi odotuksia heikommin. Työmaita seisautettiin ja  
hankkeita lykättiin tammi-helmikuun aikana niin, että rakentamisen kysyntä jäi 
markkina-alueesta riippuen jopa 3-6 viikkoa aikataulustaan jälkeen. Kevään nopea
eteneminen maaliskuussa piristi markkinoita selvästi, mutta kaikkea menetettyä 
kysyntää ei saatane takaisin loppuvuoden aikana.                

Toipuminen vuoden 2007 jälkipuoliskolla alkaneesta rakennusalan lamasta on   
vähitellen alkanut. Lounaista Eurooppaa ja joitakin Itä-Euroopan markkinoita  
lukuun ottamatta rakentamisen kokonaiskysynnän lasku on pääsääntöisesti jo   
pysähtynyt ja alkanut jopa piristyä. Pohjoismaissa kysyntä on kasvanut vauhdilla
muun muassa yhteiskunnan oikea-aikaisten elvytystoimien tukemana.        
Pohjois-Amerikassa viime vuoden jälkipuoliskon orastava nousu tasaantui     
katsauskauden aikana.                              

Markkinasegmenteistä voimakkaimmin ovat kehittyneet asuntojen          
korjausrakentaminen ja pientalojen uudisrakentaminen, kun taas liikerakennuksia 
ja julkisia kohteita suunnitellaan ja rakennetaan huomattavasti vähemmän kuin  
vuonna 2009. Joillakin markkinoilla rahoituksen vaikea saatavuus on edelleen  
jarruttanut suurempien hankkeiden aloittamista.                 


Liikevaihto                                   

Uponorin liikevaihto vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä oli 157,4 (2009: 
171,0) milj. euroa, mikä on 8,0 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla jaksolla  
vuonna 2009. Vuoden ensimmäisen neljänneksen vaihtelut ovat perinteisesti    
suuria, johtuen pääasiassa säiden vaikutuksesta talvirakentamiseen. Tänä vuonna 
kylmä ja runsasluminen talvi haittasi erityisesti yhdyskuntateknistä
rakentamista Pohjoismaissa sekä talonrakentamista Saksassa ja muuallakin Keski-
ja Itä-Euroopassa. 

Uponorin tuotealueista sisäilmastoratkaisujen myynti kasvoi hieman etenkin   
Pohjoismaiden hyvän kehityksen ansiosta. Nostetta kysyntään toi omalta osaltaan 
asiakkaiden pyrkimys ottaa käyttöön energiatehokkaita ja uusiutuvaa energiaa  
hyödyntäviä lämmitys- ja viilennysratkaisuja. Uponorin uudet tuoteratkaisut   
vastasivat tähän tarpeeseen. Myös käyttövesiratkaisut menestyivät hyvin     
Pohjoismaissa sekä uudis- että etenkin korjausrakentamisessa. Keski-Euroopassa 
niiden kehitys oli heikompaa.                          

Kilpailutilanne markkinoilla on jatkunut kireänä. Ylikapasiteetin seurauksena ja
suurten hankkeiden vähetessä on hinnan merkitys korostunut kilpailtaessa    
pienemmistä kohteista. Uponor on määrätietoisesti panostanut uusien tuotteiden 
ja ratkaisujen kehittämiseen, joista esimerkiksi vuonna 2009 esitelty      
itsesäätyvä lämmityksen ja viilennyksen ohjausjärjestelmä on saanut hyvän    
vastaanoton asentajien ja loppukäyttäjien keskuudessa. Myös Euroopassa     
markkinoille tuotu uuden sukupolven komposiittinen nousuputkijärjestelmä    
asennusta helpottavine liitoksineen on menestynyt hyvin etenkin Espanjan    
markkinoilla. Viime vuonna aloitetusta uudesta asiakassegmentoinnista on niin  
ikään saatu hyviä tuloksia, jotka kasvattivat myyntiä.             

Pohjois-Amerikassa taloteknisten järjestelmien myynti kasvoi paikallisessa   
valuutassa mitattuna hienokseltaan vuoden 2009 vastaavasta jaksosta, lähinnä  
Kanadan markkinoiden vetämänä.
                         
Yhdyskuntatekniikan myynnin voimakas supistuminen johtui ankarasta talvesta   
Pohjoismaissa ja Baltiassa, mutta myös lisääntynyt kilpailu vähäisistä     
hankkeista supisti liikevaihtoa.                        

Valuuttakurssimuutokset kohottivat kauden liikevaihtoa 2,8 miljoonalla eurolla 
verrattuna viime vuoden lukuihin.                        

Liikevaihdon jakautuminen (tammi-maaliskuu):                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                   |   1-3/ |  1-3/ |   Muutos |
|                      |   2010 |  2009 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa         |  112,0 |  115,6 |   -3,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka     |   24,5 |  25,0 |   -1,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, USD  |   33,6 |  32,3 |   4,0 %) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka            |   21,9 |  31,4 |   -30,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit               |   -1,0 |  -1,0 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |  157,4 |  171,0 |   -8,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Tulos ja kannattavuus                              

Uponorin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 1,5 (-1,0) miljoonaa euroa eli  
parempi kuin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoittomarginaali  
koheni 1,0 prosenttiin vertailukauden -0,6 prosentista.             

Pääsyynä liikevoiton heikkoon tasoon oli alhainen liikevaihto, joka johtui sekä 
suhdannetilanteesta että ankaran talven takia vähentyneestä rakentamisesta   
lähinnä tammi-helmikuussa. Liikevoittoa vahvistivat pääasiassa edellisvuonna  
käynnistetyt säästötoimet ja niiden tuloksena saavutettu vertailujaksoa     
alhaisempi kustannustaso.                            

Euroopan taloteknisen liiketoiminnan liikevoitto koheni selvästi, mihin vaikutti
toimitusketjun tehostuminen ja kannattavuuden paraneminen kaikilla alueilla.  
Pohjois-Amerikan liiketoiminnan liiketappio pieneni sekä euroissa että     
Yhdysvaltain dollareissa mitattuna. Yhdyskuntatekniikan liikevoitto painui   
tappiolle talvisten olosuhteiden pysäyttäessä rakennustyömaita; ensimmäisen   
neljänneksen liikevoittoa rasittivat myös kunnossapitotoimet, joita oli     
ajoitettu hiljaiselle ajanjaksolle.                       

Valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevoittoon oli +0,2 miljoonaa euroa.    

Liikevoiton jakautuminen (tammi-maaliskuu):                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |  1-3/ |  1-3/ |   Muutos |
|                       |  2010 |  2009 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa           |  9,0 |   3,3 |  176,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka       |  -1,8 |  -3,2 |   42,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, USD    |  -2,5 |  -4,1 |  39,3 %) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |  -4,0 |   0,5 |  -893,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |  -1,9 |  -2,4 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                 |  0,2 |   0,8 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  1,5 |  -1,0 |  255,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin lopetettujen liiketoimintojen 0,4 miljoonan euron kulut ovat myynnissä
olevan tehdaskiinteistön ympäristöpuhdistuskuluja.               

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli -2,6 (-5,2) miljoonaa euroa. Verojen  
tulosvaikutus oli +0,8 (+1,5) milj. euroa positiivinen. Veroaste nousi 30,0   
(28,0) prosenttiin. Katsauskauden tappio oli -1,8 (-3,7) miljoonaa euroa.    
Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,05) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma  
osaketta kohti oli 3,07 (3,31), myös laimennettuna.               


Investoinnit ja rahoitus                            

Katsauskaudella saatiin valmiiksi Tanskan yhdyskuntateknisen tuotannon siirtoon 
liittyvät investoinnit Pohjoismaissa. Uusia merkittäviä investointihankkeita ei 
käynnistetty.                                  
                                        
Bruttoinvestointien määrä ensimmäisellä neljänneksellä jäi 1,8 (4,0) milj.   
euroon, mikä oli selvästi vähemmän kuin poistot, jotka olivat 7,5 (7,8) milj.  
euroa. Liiketoiminnan rahavirta heikkeni -28,0 (-14,0) milj. euroon.      

Vaikka markkinoiden vakaus on selvästi lisääntynyt viime kuukausien aikana,   
konsernin rahoitustoiminnan yhtenä päätavoitteena on edelleen maksukyvyn    
turvaaminen kaikissa tilanteissa. Myös erääntyneiden myyntisaatavien seurantaa 
ja toimenpiteitä mahdollisten luottotappioiden välttämiseksi jatketaan.     

Konsernin rahoitusasemassa ei vuoden vaihteen jälkeen ole tapahtunut isoja   
muutoksia. Yhtiön suomalaiselta eläkevakuutusyhtiöltä ottamaa 80 milj. euron  
takaisinlainaa oli kauden päättyessä jäljellä 64 milj. euroa. Käytettävissä   
olevia kahdenvälisiä luottolimiittejä oli 190 miljoonaa euroa, joista ei kauden 
päättyessä ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 milj. euron        
yritystodistusohjelmasta oli kauden päättyessä käytössä 53,9 milj. euroa.    

Huolimatta 30. maaliskuuta maksetusta 36,5 milj. euron osingosta, yhtiön    
velkaantuneisuus on hyvällä tasolla. Korolliset nettovelat jäivät 135,4 (141,7) 
miljoonaan euroon, johtuen muun muassa edellisvuotta pienemmästä        
osingonmaksusta. Kassavarat kauden lopussa olivat 6,3 milj. euroa (1.1.2010:  
13,2 milj. euroa; 31.3.2009: 33,7 milj. euroa). Nettovelkaantuminen eli gearing 
nousi 60,4 (58,6) prosenttiin, mutta on linjassa tavoitteiden kanssa.      


Tapahtumia                                   

Alkuvuoden tapahtumat keskittyvät rakennusalalla pitkälti messuesiintymisiin ja 
uusien tuotteiden markkinoille tuomiseen. Paikallisten tapahtumien ohella    
merkittävin kansainvälinen messutapahtuma oli Italian Milanossa joka toinen   
vuosi järjestettävä Mostra Convegno Expocomfort, jossa Uponorin viesti painottui
hyvään asumiseen, energiatehokkuuteen ja kestävän kehityksen mukaiseen     
rakentamiseen. Itävallassa järjestettiin jo 32. kerran pääosin suunnittelijoille
suunnattu Uponor-kongressi, jonka ohjelma painottui talotekniikan kehitykseen ja
energiakysymyksiin. Myös Espanjassa järjestettiin suuri asiakastapahtuma, johon 
osallistui noin 300 tärkeää kumppania.                     

Viime vuonna esitellyn ainutlaatuisen itsesäätyvän lämmityksen ja viilennyksen 
ohjausjärjestelmän markkinointia jatkettiin aktiivisesti sekä ammattilaisille  
että kuluttajille. Muita painopistealueita olivat uusien komposiittisten    
nousuputkijärjestelmien ja niiden liittimien esittely sekä isojen eristettyjen 
PEX-putkien myynnin käynnistäminen.                       

Uusia yhteistyösopimuksia solmittiin rakennusalan johtavien kumppanien kanssa  
Uponorin markkina-aseman vahvistamiseksi kaikilla päämarkkinoilla. Viime vuoden 
lopulla ostettu The Underfloor Heating Company -yhtiö toi johtavan       
betonielementtivalmistajan kanssa Ison-Britannian markkinoille elementin, johon 
asennetaan tehtaalla Uponorin teknologiaan perustuva viilennys- ja       
lämmityselementti. Pohjois-Amerikassa otettiin tammikuussa käyttöön uusittu ja 
laajennettu Uponor Akatemia -koulutuskeskus.                  

Toiminnan laajentaminen uusille markkinoille eteni yhtiön kasvustrategian    
mukaisesti. Kauden aikana Uponor sai tarvittavat viranomaisluvat liiketoiminnan 
harjoittamiseksi oman tytäryhtiön nimissä Kiinassa ja Sveitsissä.        

Oracle-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistelut yhdyskuntateknisessä
liiketoimintayksikössä etenivät, ja järjestelmän asennusvaihe käynnistettiin  
maaliskuussa. Valmistuessaan järjestelmä mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön   
talotekniikkayksiköiden kanssa. Lisäksi järjestelmän ulottamista pienempien   
maiden myyntiyksiköihin Euroopassa jatkettiin.                 

Baltian yhdyskuntatekninen liiketoiminta liitettiin operatiivisesti       
yhdyskuntatekniikkasegmenttiin. Tanskassa Hadsundin yhdyskuntatekniikkatehtaan 
sulkeminen ja tuotannon siirto muille tehtaille vietiin päätökseen.       

Helmikuussa Uponor Oyj:n hallitus päätti lahjoittaa 400 000 euroa uuden     
Aalto-yliopiston säätiöpääomaan tukeakseen suomalaisen osaamisen kehittämistä. 
Aalto-yliopiston painopistealueet, palveluliiketoiminta, energia ja       
luonnonvarojen kestävä käyttö sekä ihmislähtöinen elinympäristö, sopivat hyvin 
yhteen Uponorin toiminnan kanssa.                        


Henkilöstö ja hallinto                             

Yhtiön jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskauden aikana       
täysipäiväiseksi muutettuna keskimäärin 3 173 (3 572) työntekijää, mikä on 399 
vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2009. Vastaavasti katsauskauden    
lopussa palveluksessa oli 3 181 (3 526) työntekijää, mikä on 345 vähemmän kuin 
vertailukauden lopussa ja 135 vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa.        

Vuonna 2009 toteutettujen mittavien tehostamistoimien ja henkilöstövähennysten 
jälkeen joitakin hankkeita on edistetty vuoden 2010 alun aikana.        
Henkilöstömäärää on joissakin toimipisteissä edelleen jouduttu supistamaan mutta
toisaalla on myös palkattu uusia työntekijöitä. Suurimmat henkilöstövähennykset 
koskevat Saksaa, jossa varastojen sulkemiset vietiin päätökseen ja       
OEM-liiketoiminnassa sopeutettiin toimintaa kysynnän laskuun.          

Hallitus nimitti maaliskuussa tuotanto- ja logistiikkajohtaja Sebastian     
Bondestamin emoyhtiö Uponor Oyj:n toimitusjohtajan sijaiseksi.         

Helmikuussa julkistettiin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä yhtiön   
kotisivuilla.                                  


Varsinainen yhtiökokous                             

Uponorin varsinainen yhtiökokous pidettiin 17. maaliskuuta Helsingissä.     
Yhtiökokous vahvisti Uponor Oyj:n ja Uponor-konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Vuoden  
2009 osingoksi päätettiin 0,50 euroa/osake; osinko maksettiin 30.3.2010.    
Yhtiökokouksen päätöksen mukaiset muutokset yhtiöjärjestykseen merkittiin    
kaupparekisteriin 24.3.2010.                          

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo  
Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon.       

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valitsi uudeksi tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n, joka nimesi päävastuulliseksi        
tilintarkastajaksi KHT Mikael Paulin.                      

Hallituksen jäsenten palkkiot ja valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot pidettiin 
ennallaan.                                   

Hallitus valtuutettiin päättämään yhden vuoden aikana enintään 3,5 miljoonan  
oman osakkeen hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Määrä 
vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.             

Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana ja ilmoitti     
yhtiökokouksessa, ettei sillä myöskään ole välittömiä suunnitelmia valtuutuksen 
käyttämiseksi. Hallituksella ei ole muita valtuutuksia yhtiökokoukselta.    


Osakepääoma ja osakkeet                             

Uponor Oyj:n osakepääoma on 146 446 888 euroa ja osakkeiden lukumäärä 73 206  
944. Määrissä ei tapahtunut muutosta ensimmäisen neljänneksen aikana.      

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Uponorin osakevaihto NASDAQ OMX:n    
Helsingin pörssissä laski 10,2 (13,0) miljoonaan osakkeeseen, yhteisarvoltaan  
141,8 (102,1) miljoonaa euroa. Osakekannan markkina-arvo kauden päättyessä oli 
1,0 (0,5) miljardia euroa ja osakkeenomistajien määrä oli 21 579 (19 844).   

Yhtiön hallussa on 160 000 omaa osaketta, jotka hankittiin vuoden 2008     
viimeisellä neljänneksellä. Niitä on tarkoitus käyttää yhtiön osakesidonnaisessa
kannustinohjelmassa.                              


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Kokouksessaan 27.4.2010 hallitus käsitteli hallituksen ja sen valiokuntien   
työjärjestyksiä. Sen seurauksena hallituksen ja tarkastusvaliokunnan työnjakoa 
tarkennettiin hieman. Hallituksen ja sen valiokuntien ajantasaiset       
työjärjestykset ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla.           

Huhtikuussa Uponor järjesti perinteiseen tapaan laajan Uponor Convention and  
Engineering Conference -asiakastapahtuman Las Vegasissa Yhdysvalloissa.     
Tilaisuuden yli 700 ammattilaisen osallistujamäärä oli kaikkien aikojen ennätys.
Tapahtuman yhteydessä julkistettiin merkittävä uusi yhteistyösopimus      
asennustyökaluvalmistajan kanssa sekä uusia kanta-asiakkaille suunnattuja    
palveluita.                                   
Lähiajan näkymät                                

Luottamus asuinrakentamisen vakaaseen kehitykseen on lisääntynyt vuoden 2009  
lopulla vallinneelta tasolta. Tätä muutosta ovat tukeneet joidenkin markkinoiden
kehitystä kuvaavien tunnuslukujen kuten myönnettyjen rakennuslupien kehitys sekä
nopeasti vilkastunut kysyntä joillakin markkinoilla. Myös Espanjassa ja muualla 
Lounais-Euroopassa luottamus markkinoiden elpymiseen on virinnyt, muun muassa  
uusimpien asuntokauppatilastojen tukemana. Pohjois-Amerikassa kysynnän elpymisen
Kanadassa uskotaan jatkuvan ja Yhdysvalloissakin kehityksen odotetaan jatkuvan 
vähintään nykyisellä tasollaan.                         

Rakentamisen segmenteistä liike- ja julkisen rakentamisen arvioidaan säilyvän  
hiljaisena, varsinkin jos rahoituksen saanti jatkuu tiukkana. Valoa synkkyyteen 
tuovat erilaiset elvytyshankkeet, joilla kannustetaan yksityistä kulutusta sekä 
vauhditetaan ja aikaistetaan julkisia hankkeita. Näillä arvioidaan olevan    
myönteistä vaikutusta eritoten asuntojen korjausrakentamiseen ja        
yhdyskuntatekniseen rakentamiseen. Kokonaisuutena ottaen toimintaympäristöstä  
muodostunee kuluvana vuonna edelleen haasteellinen.               

Uponor on viimeisten parin vuoden aikana vienyt läpi mittavan          
tehostamisohjelman, jolla yhtiön kulurakenne on saatu hyvälle tasolle. Myös   
yhtiön tuote- ja palvelutarjontaa on uusittu ja fokusoitu ja          
asiakassegmentointia on uudistettu niin, että organisaation kyky palvella    
asiakkaita on aiempaa kilpailukykyisempi. Yhtiön tavoitteena on panostaa kasvun 
aikaansaamiseen eri tavoin, ja mikäli markkinakysynnässä ei tapahdu suuria   
muutoksia nykytilanteesta, yhtiöllä ei ole aikomuksia käynnistää uusia     
tehostamisohjelmia kuluvan vuoden aikana. Uponorin taloudellinen tulos on    
kuitenkin alttiina useille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja  
vahinkoriskeille. Tarkempi riskianalyysi löytyy yhtiön vuosikertomuksesta.   

Vaikka kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen kysyntä jäi odotuksista lähinnä 
vaikean talven ansiosta, osa menetetystä kysynnästä on mahdollista kuroa kiinni 
loppuvuoden aikana, jos sääolot jatkuvat tavanomaisina. Kansantalouksien    
kehityksen odotetaan jatkuvan vakaana ja tukevan suhdanteiden verkkaista    
paranemista.                                  

Näissä olosuhteissa Uponor pitää koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan:     
- Uponorin liikevaihdon vuonna 2010 ennustetaan säilyvän vuoden 2009 tasolla ja 
liikevoiton arvioidaan paranevan viime vuoden raportoidusta liikevoitosta.   
Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen   
määrää, ja tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin rahavirran  
odotetaan säilyvän kohtuullisella tasolla.                   


Uponor Oyj                                   
Hallitus                                    


Lisätiedot:                                   
toimitusjohtaja Jyri Luomakoski, puh. 020 129 2824               
talousjohtaja Riitta Palomäki, puh. 020 129 2822                


Uponor Oyj                                   

Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
puh. 020 129 2852                                


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX - Helsinki                              
Tiedotusvälineet                                
www.uponor.com                                 
Tietoa osavuosikatsauksesta                           

Tämän pörssitiedotteen suluissa olevat luvut ovat vuoden 2009 vastaavan jakson 
lukuja. Osavuosikatsauksen muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä 
katsauksessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.               

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010                            

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.               

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                |  157,4 |  171,0 |   734,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja valmistuksen kulut      |   98,6 |  111,1 |   463,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate                 |   58,8 |   59,9 |   271,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut liiketoiminnan tuotot         |   0,6 |   0,0 |    4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varastointimenot              |   7,5 |   7,8 |   32,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut       |   35,5 |   37,8 |   140,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut              |   11,3 |   11,3 |   45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut         |   3,6 |   4,0 |   16,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                |   1,5 |   -1,0 |   41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto            |   4,1 |   4,2 |   12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja             |   -2,6 |   -5,2 |   28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |   -0,8 |   -1,5 |   11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos jatkuvista toiminnoista       |   -1,8 |   -3,7 |   17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen toimintojen tulos       |   -0,4 |    - |   -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos                |   -2,2 |   -3,7 |   11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron muutos             |   8,4 |   2,6 |    2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus             |   -0,4 |   -0,4 |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoinvestoinnin suojaus         |   -3,6 |   -0,4 |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudelle kirjatut muut laajan tuloksen   |   4,8 |   2,2 |    2,9 |
| erät                    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja tulos             |   2,6 |   -1,5 |   14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR         |  -0,03 |  -0,05 |   0,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot            |  -0,03 |  -0,05 |   0,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot           |   0,00 |    - |   -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR   |  -0,03 |  -0,05 |   0,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot            |  -0,03 |  -0,05 |   0,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot           |   0,00 |    - |   -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  31.3. |  31.3. |  31.12. |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |  173,5 |  182,4 |   175,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |  100,4 |  100,5 |   101,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset  |   7,3 |   6,6 |    7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |   13,6 |   17,5 |   12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |  294,8 |  307,0 |   296,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |   83,4 |  100,7 |   74,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset               |  116,7 |  122,6 |   88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset               |   23,5 |   26,0 |   26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |   6,3 |   33,7 |   13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |  229,9 |  283,0 |   202,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |  524,7 |  590,0 |   498,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                 |  224,1 |  242,0 |   258,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |   67,3 |   80,0 |   60,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |   9,8 |   9,4 |    9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   5,7 |   6,9 |    5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat       |   15,4 |   19,6 |   22,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |   98,2 |  115,9 |   97,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |   74,4 |   95,4 |   17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   9,0 |   20,9 |   12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                 |   45,6 |   45,0 |   45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |   73,4 |   70,8 |   67,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |  202,4 |  232,1 |   142,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |  524,7 |  590,0 |   498,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus                |   4,9 |   3,7 |   65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |  -28,8 |   -7,7 |   25,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               |   -3,7 |   -9,4 |   -8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               |   -0,4 |   -0,9 |   -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |   0,0 |   0,3 |    0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |  -28,0 |  -14,0 |   78,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinnat          |    - |    - |   -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit         |   -1,8 |   -4,0 |   -24,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myyntituotot       |   2,7 |   1,1 |    7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot               |    - |    - |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut       |   0,0 |   0,0 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |   0,9 |   -2,9 |   -18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot ja takaisinmaksut     |   57,2 |   59,9 |   -36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako                |  -36,5 |  -62,1 |   -62,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingmaksut           |   -0,5 |   -0,5 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |   20,2 |   -2,7 |  -100,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoerot           |   0,0 |   0,1 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos             |   -6,9 |  -19,5 |   -40,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1. tammikuuta          |   13,2 |   53,2 |   53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa          |   6,3 |   33,7 |   13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos taseen mukaan            |   -6,9 |  -19,5 |   -40,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Osake |Ylikurssi|  Muut | Kertyneet|  Omat | Edellisten| Yhteensä|
|    |   - |    - |rahastot*|  muunto-| osakkeet|  tilikau-|     |
|    | pääoma| rahasto |     |   erot|     |sien voitto|     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 146,4 |  50,2 |   1,3 |  -14,0 |  -1,2 |   75,3 |  258,0 |
| pääoma|    |     |     |     |     |      |     |
| 31.12.|    |     |     |     |     |      |     |
| 2009 |    |     |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |     |  -3,6 |   8,4 |     |   -2,2 |   2,6 |
| laaja tulos  |     |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut   |     |     |     |     |   -36,5 |  -36,5 |
| osingot (0,50 |     |     |     |     |      |     |
| euroa/osake) |     |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut |     |   0,0 |     |     |    0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 146,4 |  50,2 |  -2,3 |   -5,6 |  -1,2 |   36,6 |  224,1 |
| pääoma|    |     |     |     |     |      |     |
| 31.3. |    |     |     |     |     |      |     |
| 2010 |    |     |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 146,4 |  50,2 |   0,8 |  -16,4 |  -1,2 |   125,8 |  305,6 |
| pääoma|    |     |     |     |     |      |     |
| 31.12.|    |     |     |     |     |      |     |
| 2008 |    |     |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |     |  -0,4 |   2,6 |     |   -3,7 |  -1,5 |
| laaja tulos  |     |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut   |     |     |     |     |   -62,1 |  -62,1 |
| osingot (0,85 |     |     |     |     |      |     |
| euroa/osake) |     |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut |     |   0,0 |     |     |    0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 146,4 |  50,2 |   0,4 |  -13,8 |  -1,2 |   60,0 |  242,0 |
| pääoma|    |     |     |     |     |      |     |
| 31.3. |    |     |     |     |     |      |     |
| 2009 |    |     |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Sisältää -3,2 MEUR nettoinvestoinnin suojauslaskennan tehokkaan osuuden.   


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                         

LAADINTAPERIAATTEET                               

Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä           
tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia     
noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2009 
tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuun ottamatta alla    
listattuja muutoksia.                              

Suojauslaskenta                                 

Ulkomaan toimintojen osalta on sovellettu nettoinvestoinnin suojauslaskentaa  
vuoden 2010 alusta niille nettoinvestoinneille, jotka konsernin rahoituskomitea 
on erikseen määritellyt suojauslaskennan piiriin. Tehokkaan osan voitot ja   
tappiot suojausinstrumentin osalta kirjataan laajaan tuloslaskelmaan ja oman  
pääoman Muut rahastot -erään. Voitot ja tappiot tehottoman osan osuudesta    
kirjataan suoraan tuloslaskelmaan tuotoksi tai kuluksi. Muutoksella ei ole   
kertaluoteista vaikutuksia.                           


Liiketoimintasegmentit                             

Uponorin taloudellisen raportoinnin segmenttirakenne on 1.1.2009 alkaen     
muodostunut maantieteellisten alueiden ja liiketoimintojen pohjalta       
määritellyistä kolmesta segmentistä 1.10.2008 käyttöön otetun          
organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavia segmenttejä ovat olleet:    
 Talotekniikka - Eurooppa                            
 Talotekniikka - Pohjois-Amerikka                        
 Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat.                       

Rakenne säilyy edelleen pääosin samanlaisena, mutta vuoden 2010 alusta sitä on 
tarkennettu siten, että Eestin ja Latvian raportointi jaetaan talotekniikkaan ja
yhdyskuntatekniikkaan, kun aiemmin kaikki Baltian luvut raportoitiin segmentissä
Talotekniikka - Eurooppa. Lisäksi Yhdyskuntatekniseen liiketoimintaan      
sisältyneet ilmanvaihto- ja maalämpötuoteryhmät on siirretty          
Talotekniikka-segmenttiin.                           

Kyseisten muutosten euromääräinen vaikutus segmenttien kokoihin on pieni.    

Raportoitavien segmenttien nimet ovat nyt seuraavat:              
 Talotekniikka - Eurooppa                            
 Talotekniikka - Pohjois-Amerikka                        
 Yhdyskuntatekniikka.                              

Talotekniikka - Eurooppa -segmenttiin jää edelleen pieniä määriä        
yhdyskuntateknistä tuotemyyntiä joihinkin Koillis-Euroopan maihin. Niiden    
määrällä ei ole vaikutusta kokonaisuuteen.                   

Vuoden 2009 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta.  


--------------------------------------------------------------------------------
| AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit             |   1,8 |   4,0 |   27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta            |   1,1 |   2,3 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                  |   7,5 |   7,8 |   32,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset              |    - |    - |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo   |   2,1 |   1,1 |    4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokopäiväiseksi muutettuna         |   1-3/ |   1-3/ |   1-12 |
|                      |   2010 |   2009 |   /2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärin                |  3 173 |  3 572 |   3 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopussa               |  3 181 |  3 526 |   3 316 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET                                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  31.3. |  31.3. |  31.12. |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet, kpl             | 160 000 | 160 000 |  160 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - osakepääomasta, %            |  0,2 % |  0,2 % |   0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| - äänimäärästä, %             |  0,2 % |  0,2 % |   0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden kirjanpidollinen     |   0,3 |   0,3 |    0,3 |
| vasta-arvo, MEUR              |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
|          |         1-3/2010 |           1-3/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |Ulkoinen| Sisäi-|Yhteensä| Ulkoinen| Sisäinen | Yhteensä |
|          |    |  nen |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -  | 111,9 |  0,1 |  112,0 |  115,3 |   0,3 |  115,6 |
| Eurooppa     |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -  |  24,5 |   - |  24,5 |  25,0 |    - |   25,0 |
| Pohjois-Amerikka |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniik |  21,0 |  0,9 |  21,9 |  30,7 |   0,7 |   31,4 |
| ka        |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   |   - | -1,0 |  -1,0 |    - |   -1,0 |   -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 157,4 |   - |  157,4 |  171,0 |    - |  171,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |           1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Ulkoinen| Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa           |  481,1 |   1,1 |  482,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka       |  109,0 |    - |  109,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |  144,0 |   4,1 |  148,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                 |    - |   -5,2 |   -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  734,1 |    - |  734,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |  1-3/ |   1-3/ |  1-12/ |
|                       |  2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa           |   9,0 |   3,3 |   32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka       |  -1,8 |   -3,2 |   3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |  -4,0 |   0,5 |   14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |  -1,9 |   -2,4 |   -9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                 |   0,2 |   0,8 |   -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |   1,5 |   -1,0 |   41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa           |   3,3 |   3,7 |   16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka       |   1,6 |   1,6 |   6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   1,4 |   1,4 |   5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |   1,1 |   1,0 |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                 |   0,1 |   0,1 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |   7,5 |   7,8 |   32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin investoinnit, jatkuvat toiminnot                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa           |   0,7 |   1,9 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka       |   0,7 |   1,7 |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   0,4 |   0,1 |   20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |   0,0 |   0,3 |   1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |   1,8 |   4,0 |   27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |  31.3. |  31.3. |  31.12. |
|                       |  2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa           |  391,9 |  410,1 |  393,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka       |  127,6 |  133,5 |  118,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |  79,5 |   75,3 |   80,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |  486,0 |  558,2 |  509,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                 | -560,3 |  -587,1 |  -602,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  524,7 |  590,0 |  498,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa           |  279,7 |  284,4 |  281,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka       |  76,7 |   87,1 |   69,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |  58,2 |   65,6 |   60,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |  467,5 |  520,3 |  451,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                 | -581,5 |  -609,4 |  -621,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  300,6 |  348,0 |  240,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  1-3/ |   1-3/ |  1-12/ |
|                       |  2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin henkilöstö, keskimäärin                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa           |  2 220 |  2 536 |  2 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka       |   423 |   442 |   422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   471 |   533 |   527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |   59 |    61 |    61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |  3 173 |  3 572 |  3 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyslaskelma                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |  1-3/ |   1-3/ |  1-12/ |
|                       |  2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien tulos yhteensä          |   1,5 |   -1,0 |   41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto             |  -4,1 |   -4,2 |  -12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tulos ennen veroja         |  -2,6 |   -5,2 |   28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


VASTUUSITOUMUKSET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  31.3. |  31.3. |  31.12. |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |   0,0 |    - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |   0,0 |   0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |   0,1 |    - |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |   7,1 |   7,4 |    7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - konserniyhtiön puolesta         |   10,6 |   8,5 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |   6,9 |   6,9 |    6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET           |   30,4 |   36,0 |   30,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     |Nimellis-| Käypä  |Nimellis-| Käypä  | Nimellis-| Käypä  |
|        |  arvo |  arvo |  arvo |   arvo |   arvo |   arvo |
|        |  31.3. |  31.3. |  31.3. |  31.3. |  31.12. |  31.12. |
|        |  2010 |  2010 |  2009 |   2009 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajoh- |  132,6 |  -4,4 |  112,0 |   0,9 |  115,1 |   -0,6 |
| dannaiset   |     |     |     |     |     |     |
| - Termiini- |     |     |     |     |     |     |
| sopimukset  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejoh-  |   7,2 |  -0,8 |   7,0 |   -2,1 |   7,2 |   -0,7 |
| dannaiset   |     |     |     |     |     |     |
| - Termiini-  |     |     |     |     |     |     |
| sopimukset  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LOPETETUT TOIMINNOT                               

Vuonna 2010 ja 2009 konsernin lopetetuissa toiminnoissa esitetään kulut, jotka 
liittyvät vuonna 2008 myydyn Irlannin kunnallisteknisen liiketoiminnan käytössä 
olleen kiinteistön ympäristön puhdistamiseen, joka aloitettiin vuonna 2008.   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                   |   0,4 |    - |    5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja             |   -0,4 |    - |   -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |    - |    - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos verojen jälkeen           |   -0,4 |    - |   -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos lopetetuista toiminnoista      |   -0,4 |    - |   -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta lopetetuista toiminnoista                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |   -0,2 |    - |   -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä          |   0,3 |   0,4 |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset ja velat kauden lopussa                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat          |   0,1 |   0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR         |  -0,03 |  -0,05 |   0,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jatkuvat toiminnot            |  -0,03 |  -0,05 |   0,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lopetetut toiminnot           |   0,00 |    - |   -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %    |   1,0 |   -0,6 |    5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % (p.a.)       |   -3,7 |   -5,5 |    4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)    |   -1,1 |   -3,0 |    8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %            |   42,7 |   41,0 |   51,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %          |   60,4 |   58,6 |   25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat           |  135,4 |  141,7 |   64,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, EUR          |   3,07 |   3,31 |   3,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella oikaistu     |   3,07 |   3,31 |   3,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alin, EUR                |  12,40 |   6,80 |   6,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ylin, EUR                |  15,66 |   9,20 |   15,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskikurssi, EUR             |  13,95 |   7,88 |   9,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 1 000 kpl                |  10 165 |  12 960 |  45 815 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - MEUR                   |   142 |   102 |    456 |
--------------------------------------------------------------------------------

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          


Oman pääoman tuotto (ROE), %                          

  Tulos ennen veroja - tuloverot	                      
= ----------------------------------- x 100                
  Oma pääoma + vähemmistöosuus,keskiarvo 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %                       


  Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 
= ----------------------------------------  x 100 
  Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo 
Omavaraisuusaste, %                               

  Oma pääoma + vähemmistöosuus 
= ------------------------------------ x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot 
Nettovelkaantumisaste, %                            

  Korollinen nettovelka 
= ------------------------------------ x 100 
  Oma pääoma + vähemmistöosuus 
Korolliset nettovelat                              

= Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit    
Tulos/osake (EPS)                                

	
  Kauden tulos 
=  ---------------------------------------------- 
  Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita Oma pääoma/osake	                                
	
  Oma pääoma 
=  ------------------------------------- 
  Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa 


Osakkeen keskikurssi                              

	
  Osakkeiden euro-määräinen vaihto 
=  ---------------------------- 
  Osakkeiden kpl-määräinen vaihto