Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj 		Pörssitiedote			24.2.2010


Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona maaliskuun 17. päivänä 2010 klo 17.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 16.00.
Kahvitarjoilu kokouksen jälkeen. 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Asialista:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2009 toimintaan

7. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

8. Tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen

9. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,50 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 22.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2010. 

11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71 000 euron,
varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta
hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitysvaliokunta
ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut
korvataan yhtiön nou¬dattaman matkustuskäytännön mukaisesti. Lisäksi
nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan
kultakin kokoukselta palkkiona 600 euroa Suomessa asuvalle jäsenelle, 1 200
euroa muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle ja 2 400 euroa Euroopan
ulkopuolella asuvalle jäsenelle.  Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa
noin 34,3 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa
ehdotusta. 

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
viisi. 

14. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen
Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe
Nordin ja Rainer S. Simon. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin
34,3 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta. 

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan. 

16. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Deloitte
& Touche Oy. Deloitte & Touche Oy on ilmoittanut, että mikäli se tulee
valituksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikael Paul. 

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan seuraavasti kuuluvaksi: 

9 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kuusi
(6) viikkoa ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka
julkaistaan kahdessa laajalevikkisessä Suomessa ilmestyvässä sanomalehdessä.
Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, jonka on oltava
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa, Espoossa tai Vantaalla.


18. Valtuutus hallitukselle hankkia yhtiön omia osakkeita
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhden (1) vuoden aikana
yhtiökokouspäivästä lukien päättämään, yhden tai useamman kerran, yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman
osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella kaupankäynnillä
NASDAQ OMX Helsingin pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden
hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Osakkeet hankitaan
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa
järjestelyissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi
sekä muutoin  edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa. 


19. Kokouksen pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

20. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätös ja vuosikertomus
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Uponor Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.uponor.com > Sijoittajat. Uponor Oyj:n
tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään keskiviikosta helmikuun 24. päivästä 2010 alkaen. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. 

Erillistä kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä.

Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on
osakkeenomistajalla, joka 

1) on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon perjantaina 5.3.2010 ja 
2) on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 10.3.2010 klo
16.00. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 


2. Ilmoittautuminen
Osakkeenomistaja voi ilmoittautua kokoukseen 
- Uponor Oyj:n kotisivuilla www.uponor.com > Sijoittajat tai
- telefaxilla 020 129 2851 tai
- puhelimitse 020 129 2837/Marjo Kuukka tai
- kirjeitse osoitteella Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa.

Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 10. maaliskuuta 2010 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 
 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle
osoitteeseen Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 


4. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 5.3.2010 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä,
valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta. 

5. Muut ohjeet/tiedot
Uponor Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 73 206 944 osaketta ja 73 046
944 ääntä. 

Äänilippu osakkeenomistajalle tai valtuutetulle annetaan yhtiökokoukseen
saavuttaessa ilmoittautumisen yhteydessä. 


Vantaalla 9. helmikuuta 2010

Uponor Oyj
Hallitus
Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.com


Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
viilennysratkaisut sekä käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin
julkiseen rakentamiseen. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 300 henkilöä
30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 730 miljoonaa euroa. Uponorin
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.com