Uponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2010

Uponor Oyj 	Pörssitiedote			10.2.2010    8.00

Uponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2010

- Tilikauden 2009 osinko on 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 30.3.2010
- Hallituksen jäsenet ja palkkiot ennallaan
- Uudeksi tilintarkastajaksi ehdotetaan KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:tä
- Hallitukselle valtuutus päättää 3,5 milj. oman osakkeen hankkimisesta


Alla kaikki esitykset kokonaisuudessaan:

- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,50 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 22.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2010. 


- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71 000 euron,
varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta
hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitysvaliokunta
ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut
korvataan yhtiön nou¬dattaman matkustuskäytännön mukaisesti. Lisäksi
nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan
kultakin kokoukselta palkkiona 600 euroa Suomessa asuvalle jäsenelle, 1 200
euroa muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle ja 2 400 euroa Euroopan
ulkopuolella asuvalle jäsenelle. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa
noin 34,68 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa
ehdotusta. 


- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
viisi. 


- Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen
Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe
Nordin ja Rainer S. Simon. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin
34,68 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta. 


- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan. 


- Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Deloitte
& Touche Oy. Deloitte & Touche Oy on ilmoittanut, että mikäli se tulee
valituksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikael Paul. 

 
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan seuraavasti kuuluvaksi: 

9 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kuusi
(6) viikkoa ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka
julkaistaan kahdessa laajalevikkisessä Suomessa ilmestyvässä sanomalehdessä. 
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, jonka on oltava
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa, Espoossa tai Vantaalla.


- Valtuutus hallitukselle hankkia yhtiön omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhden (1) vuoden aikana
yhtiökokouspäivästä lukien päättämään yhden tai useamman kerran, yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman
osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella kaupankäynnillä
NASDAQ OMX Helsingin pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden
hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Osakkeet hankitaan
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa
järjestelyissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi
sekä muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa. 


Lisätiedot:
Reetta Härkki, päälakimies, puh. 020 129 2835


Uponor Oyj


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki 
Tiedotusvälineet
www.uponor.com


Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
viilennysratkaisut sekä käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin
julkiseen rakentamiseen. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 300 henkilöä
30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 730 miljoonaa euroa. Uponorin
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.com