Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2009

Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2009                    

Uponorin kannattavuus parani hiljaisilla markkinoilla              

- Liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät rakennusalan taantuman jatkuessa    
kaikilla markkinoilla                              
- Q4 2009: liikevaihdon supistuminen selvästi pienempää kuin alkuvuonna     
- Liikevaihto 1-12: 734,1 (2008: 949,2) milj. euroa, muutos -22,7 %       
- Liikevoitto 1-12: 41,2 (51,2) milj. euroa, muutos -19,4 %           
- Yhtiön osakekohtainen tulos 0,16 (0,99) euroa                 
- Vuonna 2010 liikevaihdon arvioidaan säilyvän ennallaan ja liikevoiton     
paranevan vuoden 2009 raportoiduista luvuista                  
- Hallituksen osinkoesitys 0,50 euroa/osake                   

(Ellei erikseen mainittu, luvut koskevat jatkuvia toimintoja.)         


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi katsauskautta:            

- Vuosi 2009 oli meille kaikille haastava. Rakennustoiminta hidastui      
ennennäkemättömällä vauhdilla kaikilla keskeisillä markkinoillamme, minkä    
seurauksena myös tuotteiden ja palveluiden kysyntä heikkeni jyrkästi.      

- Keskeisin tavoitteemme vuonna 2009 oli hallita kustannuksia, pitää rahavirta 
vakaana ja parantaa tehokkuutta, missä onnistummekin hyvin. Samanaikaisesti   
Euroopassa otettiin käyttöön uusi organisaatio, jolla pyrimme yhtenäistämään  
konsernia entisestään sekä luomaan pohjaa tulevien vuosien kasvulle.      

- Emme odota ulkoisen liiketoimintaympäristön kehittyvän merkittävästi parempaan
suuntaan vuoden 2010 aikana. Voimme vaikuttaa liiketoimintamme kehittymiseen  
omilla innovaatioillamme ja yhteiskunnassa vallitsevien meille suosiollisten  
suuntausten hyödyntämisellä.                          


Osinkoesitys                                  
Uponorin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 0,50 euroa 
osakkeelta, yhteensä 36,5 miljoonaa euroa eli 316,3 prosenttia tilikauden    
tuloksesta. Osinkoesityksen seurauksena yhtiön nettovelkaantumisasteen     
arvioidaan vuonna 2010 säilyvän yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten     
tavoitteiden mukaisena eli välillä 30 - 70 vuosineljännesten keskiarvona.    

Esitysaineisto ja webcast-esitys:                        
Tulosjulkistukseen liittyvä esitysaineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen
esillä osoitteessa www.uponor.com > Sijoittajat.                

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistuksesta on klo 10.00. Esitykseen  
johtava linkki on sivulla www.uponor.com. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen   
osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen voi katsoa myös nauhoitteena myöhemmin  
samana päivänä osoitteessa www.uponor.com.                   Vuoden 2009 viimeinen neljännes                         

Kesän 2009 jälkeen todettu markkinoiden kysynnän vakautuminen jatkui edelleen. 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä kysynnän lasku loiveni ja joillakin
markkinoilla tai tuoteryhmissä havaittiin jopa lievää kasvua verrattuna vuoden 
2008 viimeisen neljänneksen matalaan tasoon. Kehitystä selittävät kuluttajien
ja yritysten lisääntynyt investointihalukkuus sekä rahoitusmahdollisuuksien
paraneminen, vaikkakin rahoituksen tiukkuus edelleen hidasti hankkeiden
käynnistämistä. 


Liikevaihto                                   

Uponorin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 174,4 (198,9)    
miljoonaa euroa, eli 12,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Liikevaihdon  
supistuminen edellisvuodesta oli viimeisellä neljänneksellä selvästi pienempää 
kuin kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.                

Liikevaihdon lasku selittyy jo kolmatta vuotta supistuvilla talo- ja      
yhdyskuntatekniikan markkinoilla pääosassa Uponorin maantieteellistä      
toiminta-aluetta. Pohjois-Amerikan liikevaihto kääntyi vuoden viimeisellä    
neljänneksellä Yhdysvaltain dollareissa mitattuna hienoiseen kasvuun. Euroopan 
talotekniikassa myynti Pohjoismaissa oli viimeisellä neljänneksellä vuoden   
vilkkainta. Myös joidenkin valuuttojen, kuten Ruotsin kruunun, vahvistuminen  
euroon nähden vaikutti suotuisasti. Päämarkkinoistaan Uponorin onnistui     
kasvattaa liikevaihtoaan ainoastaan Ruotsissa, myös paikallisessa valuutassa  
mitattuna.                                   

Liikevaihdon kehitykseen myötävaikuttivat muun muassa Uponorin         
sisäilmastojärjestelmien eteneminen, kiinnostavat uudet tuotteet sekä onnistunut
markkinointi.                                  


Liikevaihto alueittain, loka-joulukuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                   |  10-12 |  10-12 |   Muutos |
|                      |  /2009 |  /2008 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa         |  115,4 |  132,5 |   -12,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka     |  28,1 |   31,2 |    -9,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, USD  |  41,2 |   39,7 |    3,8%) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat     |  32,0 |   37,0 |   -13,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit               |  -1,1 |   -1,8 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni (jatkuvat toiminnot)       |  174,4 |  198,9 |   -12,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------Tulos ja kannattavuus                              

Uponorin loka-joulukuun liikevoitto oli 12,3 (-19,9) milj. euroa. Vuoden 2008  
viimeisen neljänneksen tulokseen sisältyi 14,5 milj. euron varaus liittyen   
tuotevaihtokorjauksiin Yhdysvalloissa.                     

Liikevoitto parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Parannus vertailukaudesta
johtuu paljolti vuoden aikana toteutetuista säästöistä ja
kustannusleikkauksista, jotka koskivat kaikkia liiketoimintoja. Merkittävimmät
tulokset saatiin Euroopan talotekniikan ja Pohjoismaiden yhdyskuntatekniikan
toimitusketjun tehostamisesta ja virtaviivaistamisesta. Pohjois-Amerikassa
tehdyistä voimakkaista tehostamistoimista saatiin hyötyä, kun markkinoiden
kysyntä piristyi. Komponenttien ja raaka-aineiden hintakehitys vaikutti
myönteisesti myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. 

Tulosta rasittivat 7,4 milj. euron kertaluonteiset rakennemuutoksista      
aiheutuneet kulut, joista pääosa eli 5,3 milj. euroa liittyi valmistukseen ja  
2,1 milj. euroa jakeluun, markkinointiin tai hallintoon. Kulut aiheutuivat   
erilaisista kustannussäästö- ja rakennemuutoshankkeista, kuten tuotannon    
uudelleenjärjestelyistä Saksassa, Tanskan Hadsundissa lopetetusta        
yhdyskuntateknisestä tuotannosta sekä henkilöstön irtisanomiskustannuksista   
esimerkiksi Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa.         


Liikevoitto alueittain, loka-joulukuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                   |  10-12 |  10-12 |   Muutos |
|                      |  /2009 |  /2008 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa         |  10,0 |   -1,0 |  1082,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka     |   3,2 |  -18,4 |   117,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, USD  |   4,5 |  -27,0 |  116,6 %) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat     |   2,0 |   -1,2 |   260,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |  -2,8 |   -0,4 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit               |  -0,1 |   1,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni (jatkuvat toiminnot)       |  12,3 |  -19,9 |   162,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin loka-joulukuun osakekohtainen tulos, myös laimennettuna, oli 0,03   
(-0,22) euroa, kun se jatkuvien toimintojen osalta oli 0,05 (-0,22). Jakson   
rahavirta ennen rahoitusta oli 38,3 (25,7) miljoonaa euroa.           Toimintakertomus 1.1.2009 - 31.12.2009                     


Yleistä                                     

Vuosi 2009 oli odotusten mukaisesti vaikea vuosi ja rakentaminen hiljeni    
edelleen vuoteen 2008 verrattuna. Rakennusmarkkinoiden kysyntä oli       
historiallisen heikkoa kaikilla Uponorin suurilla markkinoilla, lukuun ottamatta
Saksaa, jossa markkinat myös heikkenivät mutta pysyivät kohtalaisella tasolla. 

Vuonna 2009 kaikki Uponorin päämarkkinasegmentit - asuntojen uudisrakentaminen, 
liike- ja julkinen rakentaminen sekä yhdyskuntatekniikka - elivät        
säästöliekillä. Korjausrakentaminen vilkastui joissakin maissa kuluttajille   
suunnattujen elvytysohjelmien ansiosta, mikä piristi joidenkin tuoteryhmien   
kysyntää.                                    

Uponor toteutti laajoja säästö-, kustannusleikkaus- ja kehitystoimia, joiden  
avulla muun muassa konsernin kulukehitys saatiin hyvään hallintaan. Konsernin  
integrointia jatkettiin tuloksellisesti, ja vuoden 2008 syksyllä esitellyn uuden
organisaation ansiosta etenkin toimitusketjua kyettiin tehostamaan       
merkittävästi.                                 


Liikevaihto                                   

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2009 laski 734,1 (2008: 
949,2) miljoonaan euroon, mikä on 22,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän ja   
selvästi alle pitkän tähtäyksen kuuden prosentin kasvutavoitteen. Liikevaihdon 
lasku eri segmenteissä oli samaa luokkaa, mikä heijastaa markkinakysynnän    
voimakasta heikkenemistä kaikkialla. Valuuttakurssien, lähinnä Yhdysvaltain   
dollarin, Ruotsin kruunun ja Englannin punnan muutokset supistivat liikevaihtoa 
noin 8,3 miljoonalla eurolla.                          


Liikevaihdon jakautuminen 1.1. - 31.12.2009:                  


--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                   |   2009 |   2008 | Raportoitu |
|                     |   1-12 |   1-12 |  muutos, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa         |  486,9 |  635,3 |   -23,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka     |  109,0 |  130,8 |   -16,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, USD  |  151,8 |  191,5 |   -20,7%) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat    |  143,4 |  192,1 |   -25,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit               |   -5,2 |   -9,0 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni (jatkuvat toiminnot)      |  734,1 |  949,2 |   -22,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto laski voimakkaimmin Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa, kun taas
Saksassa ja Hollannissa liikevaihdon lasku oli selvästi lievempää. Tähän    
vaikutti muun muassa Uponorin sisäilmastotarjonnan vahva eteneminen       
Keski-Euroopassa.                                

Uponorin tärkeimmät kansalliset markkina-alueet liikevaihdolla mitattuna ja   
niiden osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2009 olivat seuraavat: Saksa 17,5 %
(15,0), Suomi 12,1 % (11,8), USA 11,4 % (11,1), Ruotsi 9,7 % (9,1), Espanja 
6,0 % (8,3), Tanska 5,4 % (6,1), Italia 5,3 % (5,5) ja Hollanti 5,2 % (4,3).  

  
Tulos                                      

Uponor-konsernin jatkuvien liiketoimintojen bruttokate 271,1 (341,8) milj. euroa
laski 20,7 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Bruttokateprosentti parani   
edellisvuodesta huolimatta liikevaihdon laskusta. Suhteellisen kannattavuuden  
paranemisen selittää muun muassa tuotannon ja jakelutien tehostuminen. Lisäksi 
vertailuvuoden bruttokatetta rasittivat nopeasti nousseet raaka-ainehinnat,   
joita ei silloin saatu myyntihinnoilla kompensoitua.              

Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 41,2 (51,2) miljoonaa euroa, muutos -19,4 
(-62,3) prosenttia. Kannattavuus eli liikevoittoprosentti parani hienokseltaan 
ja nousi 5,6 (5,4) prosenttiin liikevaihdosta.                 

Liikevoiton euromääräinen supistuminen johtui markkinoiden heikkenemistä, mutta 
lasku oli selvästi pienempi kuin edellisvuonna. Liikevoiton heikkenemiseen   
vaikutti voimakkaimmin Euroopan talotekniikan liikevaihdon nopea lasku.     
Yhdyskuntatekniikan ja Pohjois-Amerikan talotekniikan liikevoitot vahvistuivat 
merkittävästi.                                 

Vuoden aikana toteutettujen säästöjen, kustannusleikkausten ja tehostamistoimien
ansiosta kuluja onnistuttiin vähentämään niin varastoinnissa, markkinoinnissa  
kuin hallinnossakin. Tehostamisohjelmista aiheutui 12,5 milj. euron       
kertaluonteiset kulut, joista 8,9 milj. euroa hankinnan ja valmistuksen kuluissa
ja 3,6 milj. euroa liiketoiminnan kiinteissä kuluissa.             

Muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyy 2,9 milj. euron omaisuusvakuutuskorvaus 
kesällä tulipalosta kärsineestä yhdyskuntatekniikan tuotannosta Tanskassa.   


Liikevoiton jakautuminen 1.1. - 31.12.2009:                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  |  2009 |   2008 |  Raportoitu |
|                     |  1-12 |   1-12 |   muutos, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa        |  32,4 |   65,6 |    -50,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka    |   3,9 |  -16,0 |    124,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, USD |   5,5 |  -23,4 |   123,3 %) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat    |  14,4 |   10,0 |    45,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |  -9,3 |   -9,5 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit              |  -0,2 |   1,1 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni (jatkuvat toiminnot)      |  41,2 |   51,2 |    -19,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Lopetettujen toimintojen kulut sisältävät Irlannissa myynnissä olevan      
tehdaskiinteistön ennalta arvaamattomia ympäristöpuhdistuskuluja, joihin    
viitattiin jo tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa. Käytettävissä olevien    
asiantuntijoiden arvioiden mukaan puhdistus saadaan piakkoin päätökseen.    
Jäljellä olevasta puhdistustyöstä on saatu kustannusarviot, jotka sisältyvät  
varauksina lopetettujen toimintojen vuoden 2009 tulokseen, joka on -5,7 milj.  
euroa.                                     

Konsernin tulos ennen veroja laski 30,7 prosenttia ja oli 28,4 (41,0) milj.   
euroa. Konsernin nettorahoituskulut nousivat 12,7 (10,2) milj. euroon, josta 6,3
(1,7) milj. euroa tuli valuuttakurssieroista.                  

Tuloverojen määrä oli 11,3 (10,9) miljoonaa euroa, kun veroaste oli 39,6 (26,6) 
prosenttia. Konsernin veroasteen nousu johtui pääasiassa siitä, että konsernin 
verotettava tulos vuonna 2009 muodostui keskimääräistä korkeampien veroasteiden 
maissa. Lisäksi vähennyskelvottomien kulujen suhteellinen osuus verotettavasta 
tuloksesta pieneni vertailuvuoteen verrattuna. Konsernin tilikauden tulos oli  
11,5 (72,5) miljoonaa euroa, josta jatkuvien liiketoimintojen osuus oli 17,2  
(30,1) miljoonaa euroa.                             

Oman pääoman tuotto jäi 4,1 (22,7) prosenttiin ja sijoitetun pääoman tuotto 8,1 
(22,2) prosenttiin, kun pitkän tähtäyksen tavoite on vähintään 30 prosenttia.  

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,99) euroa, kun se jatkuvien     
liiketoimintojen osalta oli 0,24 (0,41) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli  
3,53 (4,18) euroa. Muut osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osasta.     

Rahavirran hallintaan kiinnitettiin päättyneenä vuonna erityistä huomiota, jotta
yhtiön rahoitusasema pysyisi vakaana. Liikevaihdon laskun vuoksi liiketoiminnan 
rahavirta ei kuitenkaan saavuttanut vuoden 2008 tasoa. Nettokäyttöpääoman    
tehostamista jatkettiin edelleen, ja rahavirta ennen rahoitusta ilman      
kertaluonteisia eriä parani edellisvuodesta. Vuonna 2008 rahavirta ennen    
rahoitusta sisälsi Brittein saarten kunnallisteknisen liiketoiminnan myynnistä 
saadun 76,4 milj. euron myyntitulon.                      

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 78,8 (95,4) milj. euroa ja rahavirta   
ennen rahoitusta 60,6 (133,6) milj. euroa.                   
                                        
Tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksestä viiden vuoden ajalta.           


Investoinnit, tutkimus ja kehitys sekä rahoitus                 

Pitkän tähtäyksen investointi- ja kehitysohjelmaa sopeutettiin voimakkaasti   
normaalia heikompaan liiketoimintaympäristöön. Pääosa investoinneista suuntautui
prosessikehitykseen ja tehokkuuden parantamiseen. Suurimmat yksittäiset     
investoinnit olivat The Underfloor Heating Company Ltd:n osto          
Isosta-Britanniasta sekä yhdyskuntateknisen tuotannon siirtoon liittyvät    
investoinnit Pohjoismaissa. Keväällä myytiin metalliliitinten          
alihankintavalmistus Ruotsin Kungsörissä sekä vuoden päätyttyä Hewing GmbH:n  
paneelituotanto Saksan Ochtrupissa.                       

Eurooppalainen toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön kuudessa uudessa  
yksikössä.                                   

Bruttoinvestointien määrä oli 27,4 (39,0) miljoonaa, eli 11,6 miljoonaa euroa  
vähemmän kuin edellisvuonna. Nettoinvestointien määrä oli 22,7 (36,4) miljoonaa 
euroa. Investoinnit sisältävät Tanskan palon vakuutuskorvauksella katettuja   
korvausinvestointeja 2,9 milj. euroa.                      

Osana konsernin järjestelmäharmonisointia etenkin Euroopassa myös        
kehitystoimintaa suunnattiin suurempiin kokonaisuuksiin, jolloin euromääräistä 
panostusta voitiin vähentää tulosten kärsimättä. Panostukset tutkimukseen ja  
kehitykseen olivat yhteensä 15,5 (18,6) miljoonaa euroa eli 2,0 (1,9) prosenttia
liikevaihdosta.                                 

Markkinoiden epävarmuuden jatkuessa rahoitustoiminnan päätavoitteeksi asetettiin
maksukyvyn turvaaminen. Aiemmin aktiivisesti hyödynnetyt yritystodistusmarkkinat
pysyivät heikkoina kevään aikana eikä rahoituksen turvaaminen sitä kautta ollut 
varmaa. Uponor korvasi 120 miljoonan euron suuruisen syndikoidun luoton, joka  
olisi erääntynyt helmikuussa 2010, useilla sitovilla kahdenvälisillä      
luottolimiittisopimuksilla pääpankkiensa kanssa. Niiden yhteismäärä on 190 milj.
euroa ja ne erääntyvät vuonna 2012. Lisäksi yhtiöllä on suomalaiselta      
eläkevakuutusyhtiöltä otettu 80 milj. euron takaisinlaina, joka erääntyy vuosina
2010-13. Sitä oli vuodenvaiheessa jäljellä 64 milj. euroa.           

Tilinpäätöspäivänä konserni ei käyttänyt yllämainittuja kahdenvälisiä      
luottolimiittejä. Myös 150 milj. euron kotimainen yritystodistusohjelma on   
edelleen käytettävissä.                             

Konsernin korolliset nettovelat nousivat hienokseltaan 64,6 (60,6) miljoonaan  
euroon. Konsernin omavaraisuusaste oli 51,8 (51,4) prosenttia ja        
velkaantumisaste 25,0 (19,8) prosenttia. Velkaantumisasteen vuosineljännesten  
keskiarvoksi muodostui 45,2 (46,4), kun sen vaihteluväli yhtiön taloudellisissa 
tavoitteissa on 30-70.                             


Tapahtumia                                   

Euroopan markkinoille esiteltiin lämmitys- ja LVI-alan päätapahtumassa     
ISH-messuilla Frankfurtissa keväällä ainutlaatuinen automaattisesti säätyvä   
lämmityksen ja jäähdytyksen ohjausjärjestelmä, joka sai innostuneen vastaanoton 
asiakkailta. Järjestelmän avulla vanhojen tai uusien lattialämmitys- tai    
viilennyskohteiden energiankulutusta voidaan pudottaa merkittävästi       
asuinmukavuuden kärsimättä.                           

Saksassa tehtiin merkittävä yhteistyösopimus paikallisen            
lämmityslaitevalmistajan kanssa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille     
energiatehokas ja ympäristöystävällinen lämmöntuotannon ja -jakamisen      
kokonaispaketti sekä asuin- että liikekiinteistöihin.              

Euroopassa sekä talo- että yhdyskuntatekniikan toimitusketjua tehostettiin   
merkittävästi keskittämällä varastoja ja tehostamalla palveluverkostoa. Tanskan 
Hadsundissa lopetettiin yhdyskuntateknisten tuotteiden valmistus, ja      
tuotantolinjat siirrettiin Ruotsin ja Suomen tehtaille. Englannista ostettiin  
vuoden lopulla The Underfloor Heating Company Ltd:n koko osakekanta Uponorin  
kansainvälisen projektiliiketoimintaosaamisen vahvistamiseksi.         

Markkina-asemaa itäisessä Euroopassa ja Aasiassa vahvistettiin avaamalla uusia 
toimipisteitä ja myyntikonttoreita muun muassa Turkissa, Slovakiassa, Kroatiassa
sekä Kiinan Pekingissä.                             

Joulukuussa yhtiön hallitus teki päätöksen Suomessa 1.1.2010 toimintansa    
käynnistäneen Aalto-yliopiston tukemisesta 400 000 euron lahjoituksella. Tästä 
puolet maksettiin ja kirjattiin verotuksessa vähennyskelpoisena menona vuoden  
2009 tulokseen.                                 


Henkilöstö ja organisaatio                           

Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 3 316 (3 678) työntekijää, eli 362  
henkeä vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa, täysipäiväiseksi muutettuna.     
Keskimäärin henkilömäärä vuoden aikana oli 3 426 (4  211) henkeä.        

Henkilöstömäärän supistuminen johtui voimakkaasta sopeuttamisohjelmasta kaikissa
alueorganisaatioissa. Henkilöstöryhmittäin suurimmat vähennykset toteutettiin  
tuotannossa, varastossa ja lähettämössä sekä markkinoinnissa.          

Konsernin henkilöstö jakaantui maittain seuraavasti: Saksa 1 113 (33,5 %),   
Ruotsi 495 (14,9 %), Suomi 463 (14,0 %), Yhdysvallat 386 (11,6 %), Espanja 195 
(5,9 %), Iso-Britannia 128 (3,9 %), Tanska 103 (3,1 %), ja muut maat 433 (13,1 
%).                                       

Konsernissa maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli 
182,6 (203,3) miljoonaa euroa.                         

Uponorin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin kesäkuusta alkaen
KTM Riitta Palomäki. Henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Paula Aarnio erosi 
yhtiön palveluksesta huhtikuussa.                        


Liiketoimintaan kohdistuvat riskit                       

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, operatiivisille,
taloudellisille ja vahinkoriskeille. Yksityiskohtainen analyysi riskeistä löytyy
vuosikertomuksesta.                               

Markkinariskit                                 
Uponorin toiminta on keskittynyt Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, joissa    
poliittinen riski luokitellaan vähäiseksi. Uponorin liikevaihto jakaantuu    
laajalle joukolle asiakkaita, joista useimmat ovat itse jakelijoita       
(tukkuliikkeitä), ja siten Uponorin tuotteiden loppukysyntä on hajautunut    
laajalle. Suurin yksittäinen asiakas tuottaa noin 10 prosenttia Uponorin    
liikevaihdosta.                                 

Uponorin lopputuotteiden kysyntä on riippuvainen rakennusalan suhdanteista.   
Yhtiön tuotteiden päämarkkinasegmentti on perinteisesti käsittänyt       
pientalorakentamisen, mutta tuotteita toimitetaan yhä enemmän myös julkiseen ja 
liikerakentamiseen. Näiden kysyntävaihtelut poikkeavat usein toisistaan.    
Kokonaisuutta tasoittaa omalta osaltaan myös korjausrakentamisen kysyntä, joka 
ei aina ole samalla lailla harkinnanvaraista kuin uudisrakentaminen. Lisäksi  
viidesosa yhtiön liikevaihdosta tulee yhdyskuntatekniikasta.          

Operatiiviset riskit                              
Muoviputkijärjestelmien valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden hinnat ovat 
alttiita muiden petrokemian tuotteiden ja metallien hintavaihteluille. Viime  
vuosina Uponor on kyennyt siirtämään näiden hintavaihteluiden vaikutukset    
myyntihintoihinsa kohtuullisella viiveellä, eikä tästä ole aiheutunut olennaista
tulonmenetystä Uponorille. Uponor suojautuu metallien ja muoviraaka-aineiden  
hintariskiä vastaan myös kiinteähintaisilla hankintasopimuksilla. Uponor    
hallitsee sähkön hintavaihteluriskiä pohjoismaisella tasolla          
rahoitusinstrumenteilla.                            

Uponor hallitsee organisaatio- ja johtamisriskejä, kuten esimerkiksi henkilöstön
vaihtuvuutta, ikäjakauman vääristymistä ja tarpeetonta rekrytointia       
analysoimalla jatkuvasti henkilöresursseja ja varmistamalla, että        
organisaatiorakenne tukee tehokasta toimintaa. Henkilöstön kehittämisohjelmat  
keskittyvät erityisesti johtamisen osaamisen kasvattamiseen.          

Noudatamme ISO 9000 -laatujärjestelmää ja ISO 14000               
-ympäristöjohtamisjärjestelmää tai vastaavia järjestelmiä tuotantoyksiköissämme,
mikä parantaa tuotannon turvallisuutta ja tuottavuutta.             

Komponenttien ja raaka-aineiden toimittajapuolella Uponorin tavoitteena on   
käyttää materiaaleja tai raaka-aineita, joilla on useampia toimittajia. Mikäli 
kyseessä on yksi toimittaja, heillä tulee olla vähintään kaksi tuotantolaitosta,
jotka valmistavat Uponorin käyttämää hyödykettä. Konsernilla on käytössään   
materiaalien ja raaka-aineiden laadunvarmennusjärjestelmä sekä toimittajien   
hyväksymisprosessi.                               

Rahoitusriskit                                 
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on lisännyt rahoituksen saatavuuteen liittyviä 
riskejä merkittävästi. Uponorin rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään  
takaamaan riittävien luottolimiittireservien avulla, lainojen tasapainoisen   
maturiteettijakauman avulla sekä käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita   
pankkeja ja erilaisia rahoitusmuotoja.                     

Konsernin maksuvalmiutta hallitaan tehokkaiden kassanhallintaratkaisujen avulla 
ja sijoittamalla vain matalan riskin kohteisiin, jotka ovat nopeasti ja selkeään
markkinahintaan muunnettavissa käteisvaroiksi.                 

Osa Uponorin liikevaihdosta syntyy muussa valuutassa kuin euroissa, jolloin myös
liikevaihtoon kohdistuvat kulut ovat ko. paikallisessa valuutassa. Toiminnan  
kansainvälisyys altistaa konsernin eri valuuttojen välisille valuuttariskeille. 
Rahoitustoiminto vastaa konsernitason valuuttariskien suojaamisesta ulkoisilla 
valuuttamarkkinoilla. Suojausinstrumentteina käytetään pääasiallisesti     
valuuttatermiinejä ja valuuttaoptioita.                     

Uponor altistuu myös valuuttakurssien muunnos- eli translaatioriskille, joka  
ilmenee muunnettaessa euroalueen ulkopuolella syntynyttä tulosta        
euromääräiseksi. Uponorin suojauspolitiikan mukaisesti euroalueen ulkopuolisia 
tase-eriä ei suojata.                              
                                        
Vahinkoriskit                                  
Uponorilla on 10 tuotantolaitosta viidessä maassa. Konsernin liikevaihdosta   
merkittävä osa syntyy tuotteista, jotka on valmistettu näissä          
tuotantolaitoksissa. Konsernitasolla ohjataan keskitetysti tämän        
käyttöomaisuuden vahinko- ja keskeytysvakuutuksia tavoitteena kattava      
vakuutussuoja mahdollisten konerikko-, tulipalo- yms. riskien toteutumisesta  
aiheutuville taloudellisille vahingoille. Toinen olennainen vahinkoriski liittyy
Uponorin valmistamien ja myymien tuotteiden tuotevastuuseen, joka on myös    
vakuutettu konsernitasolla.                           
Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin eri keinoin, kuten   
esimerkiksi henkilöstön turvakoulutuksella, säännöllisellä koneiden       
huoltamisella ja tärkeimpien varaosien pitämisellä saatavilla.         

Riskienhallinta vuonna 2009                           
Koko maailmaa koetellut taloudellinen taantuma heijastui myös Uponorin     
tuotteiden kysyntään. Markkinariskien kasvaessa vuonna 2009 riskienhallinnan  
painopistettä suunnattiin sopeuttamaan toimintaa muuttuneeseen         
markkinatilanteeseen.                              

Vuoden 2009 alussa yhtiön hallitus hyväksyi konsernin uuden kokonaisvaltaisen  
riskienhallintapolitiikan. Osana tätä riskienhallintapolitiikkaa Uponorilla   
otettiin käyttöön jatkuvuuden hallinnan ohjeistus. Lisäksi vuonna 2009 otettiin 
käyttöön useita konserniohjeistuksia, joilla osaltaan pyritään hallitsemaan   
riskejä.                                    

Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutettiin kattava riskikartoitus ja  
päivitettiin toimintasuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Syksyn 2009 aikana  
tehtiin liiketoiminnan keskeytysvaikutusanalyysi kaikissa tuotantoyksiköissä.  

Vuoden 2009 aikana Uponor arvioi viiden tuotantolaitoksensa riskienhallinnan  
toimivuutta. Kaiken kaikkiaan yksiköiden riskienhallinnan todettiin olevan   
hyvällä tasolla.                                

Talouskriisin vuoksi rahoitusriskeissä keskityttiin erityisesti maksuvalmiuden 
turvaamiseen varmistamalla riittävät luottolimiittireservit ja hallitsemalla  
rahavirtaa mahdollisimman tarkasti. Markkinoiden heikentyneen taloustilanteen  
vuoksi erityistä huomiota kiinnitettiin luottoriskeihin. Luottoriskipolitiikka 
päivitettiin ja otettiin käyttöön.                       

Vuoden 2008 lopussa Yhdysvalloissa aloitetut tuotevaihtokorjaukset, jotka    
liittyivät Uponorin jo käytöstä poistuneella tuotemerkillä myytyihin kolmannelta
osapuolelta ostettuihin kiristysrenkaisiin, etenivät vuoden 2009 aikana     
suunnitellusti, ja valtaosa korjausohjelmasta on toteutettu. Korjausohjelman  
kustannukset varattiin täysimääräisesti vuoden 2008 tilinpäätökseen. Uponor on 
käynnistänyt toimet, joilla se pyrkii perimään korjausohjelman kulut      
kiristysrenkaiden toimittajalta sekä yhtiön silloiselta vakuutusyhtiöltä.    

Keväällä 2009 Tanskan tuotantolaitoksessa syttyi tulipalo. Uponorin omaisuus- ja
keskeytysvakuutus korvaa Uponorille tulipalosta aiheutuneet vahingot.      
                                        
Uponor on mukana useissa oikeusprosesseissa eri maissa. Vuoden aikana ei    
toteutunut muita sellaisia riskejä eikä ollut vireillä oikeudenkäyntejä tai   
muita oikeudellisia tai viranomaistoimenpiteitä, joilla olisi ollut olennainen 
merkitys konsernille.                              


Hallinto ja tilintarkastus                           

Vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous 18. maaliskuuta valitsi hallitukseen    
uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Anne-Christine Silfverstolpe Nordinin,   
Jorma Elorannan, Jari Paasikiven, Aimo Rajahalmeen ja Rainer S. Simonin.    
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi  
Aimo Rajahalme. Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.
Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Lasse Holopainen.   


Osakepääoma ja osakkeet                             

Uponorin osakevaihto NASDAQ OMX Helsinki -arvopaperipörssissä vuonna 2009 oli  
45,8 (99,2) milj. kappaletta, yhteensä 455,8 (1 195,1) milj. euroa. Osakkeen  
kurssi vuoden 2009 lopussa oli 15,00 (7,70) euroa ja liikkeellä olevan     
osakekannan markkina-arvo 1 098,1 (563,7) milj. euroa. Vuoden päättyessä    
yhtiöllä oli 20 214 (18 629) osakkeenomistajaa. Ulkomainen omistus yhtiössä oli 
katsauskauden päättyessä 23,7 % (22,6 %).                    

Uponor Oyj:n osakepääoma vuonna 2009 oli 146 446 888 euroa ja osakkeiden    
lukumäärä 73 206 944. Näissä ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia.       

Vuoden aikana ei tehty omistukseen liittyviä liputusilmoituksia. Lisää     
osakkeisiin ja omistukseen liittyviä lukuja löytyy tilinpäätöksestä.      

Hallituksen valtuutukset                            
Yhtiökokous 18.3.2009 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden 
hankinnasta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hankittavien     
osakkeiden enimmäismäärä on 3,5 miljoonaa osaketta eli noin 4,8 prosenttia   
yhtiön osakemäärästä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksesta 
lukien.                                     


Omat osakkeet                                  
Vuoden lopussa Uponorin hallussa oli 160 000 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,2
prosenttia osake- ja äänimäärästä.                       

Johdon osakeomistus                               
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän yhtiön tiedossa olevat
määräysvaltayhteisönsä omistivat 31.12.2009 yhteensä 674 357 (620 615)     
Uponor-osaketta. Näiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista ja osakkeiden   
yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,9 prosenttia.                

Osakesidonnainen kannustinohjelma                        
Uponor Oyj:n hallitus käynnisti vuosina 2007 ja 2008 konsernin johtoryhmää ja  
kansainvälistä johtoa koskevan pitkäaikaisen kannustinohjelmat. Molempien    
ohjelmien palkkiot jaetaan keväällä 2012. Lisätietoja ohjelmista löytyy     
hallinto- ja ohjausjärjestelmän kuvauksesta vuosikertomuksesta tai yhtiön    
verkkosivuilta.                                 


Tilikauden jälkeiset tapahtumat                         

Uponor Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta käsitteli hallinto- ja       
ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen kokouksessaan 5.2.2010. Selvitys on 
laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, ja se on luettavissa  
yhtiön vuosikertomuksesta ja Internet-sivuilla os. www.uponor.com.       
                                        

Näkymät vuodelle 2010                              

Vuoden 2007 syksyllä alkanut markkinoiden laskeva kehitys on viimeisten     
kuukausien aikana ollut vakiintumaan päin. Kysynnän lasku on pääsääntöisesti  
loiventunut ja joillakin alueilla on esiintynyt kasvuakin. Kansantalouksien   
kasvuedellytykset ovat kuitenkin edelleen heikot, eikä rakentamisen kysynnän  
Uponorin markkina-alueilla odoteta kääntyvän paremmaksi vuoden 2010 aikana.   

Vuosina 2008-09 käynnistetyt julkiset elvytysohjelmat vaikuttavat edelleen   
kysyntää tukevasti. Merkittäviä uusia elvytysohjelmia ei ole näköpiirissä.   
Joissakin maissa heikko julkinen talous rajoittaa tukitoimia. Vaikka      
kuluttajilla olisikin kasvavaa halua investointeihin, kehitystä rauhoittaa myös 
rahoitusmarkkinoiden varovaisuus.                        

Monien Uponorin tuotejärjestelmien markkinaosuudet kehittyivät myönteisesti   
vuonna 2009. Erityisesti sisäilmastoratkaisut eli lämmitys- ja         
viilennysjärjestelmät ovat hyötyneet korkeammista energian hinnoista ja     
ympäristömyönteisyyden kasvusta. Kehityksen uskotaan jatkuvan. Uponorin kasvua 
tukevat merkittävät uudet tuote- ja palveluratkaisut, joita asiakkaille on   
vastikään esitelty.                               

Merkittävimmät rakennemuutokset toiminnan sopeuttamiseksi nykyiseen       
kysyntätasoon on tehty, mutta normaalia kehittämistoimintaa jatketaan. Uponorin 
uusi organisaatiorakenne on tuonut merkittäviä etuja etenkin Euroopassa. Niistä 
saatujen hyötyjen uskotaan säilyvän voimassa. Kuluvana vuonna lisähyötyjä    
saavutetaan vähäisestä investointitarpeesta ja varastoihin sitoutuneen pääoman 
pienenemisestä, mutta toisaalta pitkän säästöohjelman jälkeen suunnataan    
kohdennettuja panostuksia myös kasvuun.                     

Tässä ympäristössä Uponorin liikevaihdon vuonna 2010 ennustetaan säilyvän vuoden
2009 tasolla ja liikevoiton arvioidaan paranevan viime vuoden raportoidusta   
liikevoitosta. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrä ei odoteta ylittävän 
poistojen määrää, ja tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin  
rahavirran odotetaan säilyvän kohtuullisella tasolla.              


Uponor Oyj                                   
Hallitus                                    
Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski, 020 129 2824                  
Talousjohtaja Riitta Palomäki, 020 129 2822                   


Uponor Oyj                                   

Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
puh. 020 129 2852                                


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX - Helsinki                              
Tiedotusvälineet                                
www.uponor.com                                 
LIITE: Taulukko-osa                               


Teksti saattaa sisältää sellaisia arvioita tulevaisuudesta, jotka perustuvat  
yhtiön nykyiseen toiminnan laajuuteen ja johdon tämänhetkisiin oletuksiin tai  
odotuksiin mutta joiden toteutuma saattaa poiketa olennaisesti näistä arvioista.
                                        Tietoa tilinpäätöstiedotteesta                         

Tämän pörssitiedotteen suluissa olevat luvut ovat vuoden 2008 vastaavan jakson 
lukuja. Tilinpäätöstiedotteen muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista  
eikä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.            

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2009                          

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |  1-12/ |   1-12/ |   10-12/ |   10-12/ |
|              |   2009 |    2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  734,1 |   949,2 |    174,4 |   198,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja valmistuksen |  463,0 |   607,4 |    106,7 |   136,6 |
| kulut           |     |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate        |  271,1 |   341,8 |    67,7 |    62,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut liiketoiminnan    |   4,2 |    1,4 |     3,9 |    0,8 |
| tuotot          |     |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varastointimenot     |   32,4 |    30,2 |     8,2 |    7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin |  140,1 |   175,0 |    34,8 |    44,0 |
| kulut           |     |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut      |   45,0 |    50,8 |    11,0 |    11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |   16,6 |    36,0 |     5,3 |    20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |   41,2 |    51,2 |    12,3 |   -19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto   |   12,7 |    10,2 |     2,9 |    5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja    |   28,5 |    41,0 |     9,4 |   -25,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |   11,3 |    10,9 |     6,0 |    -9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos jatkuvista     |   17,2 |    30,1 |     3,4 |   -15,9 |
| toiminnoista       |     |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen toimintojen |   -5,7 |    42,4 |    -1,5 |    -0,1 |
| tulos           |     |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos       |   11,5 |    72,5 |     1,9 |   -16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron muutos     |   2,4 |    5,2 |     3,0 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus    |   0,5 |    -1,4 |     0,6 |    -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudelle kirjatut laajan |   2,9 |    3,8 |     3,6 |    3,8 |
| tuloksen erät       |     |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja tulos    |   14,4 |    76,3 |     5,5 |   -12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR |   0,16 |    0,99 |    0,03 |   -0,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot   |   0,24 |    0,41 |    0,05 |   -0,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot   |  -0,08 |    0,58 |    -0,02 |    0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu        |   0,16 |    0,99 |    0,03 |   -0,22 |
| osakekohtainen tulos, EUR |     |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot   |   0,24 |    0,41 |    0,05 |   -0,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot   |  -0,08 |    0,58 |    -0,02 |    0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      |    31.12. |   31.12. |
|                        |     2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      |     175,1 |    184,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet             |     101,5 |    101,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset    |      7,5 |     6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset          |     12,0 |    17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä          |     296,1 |    309,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                |     74,3 |    104,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                 |     88,2 |    91,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                 |     26,8 |    36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset            |     13,2 |    53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä          |     202,5 |    285,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                 |     498,6 |    594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                   |     258,0 |    305,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                |     60,2 |    77,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat            |      9,7 |     8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |      5,7 |     7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat         |     22,1 |    21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä          |     97,7 |    114,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                |     17,6 |    36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |     12,7 |    22,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                   |     45,0 |    50,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                   |     67,6 |    66,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä          |     142,9 |    175,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä          |     498,6 |    594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      |     1-12/ |    1-12/ |
|                        |     2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus                  |     65,7 |    85,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              |     25,9 |    55,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                 |     -8,5 |    -39,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                 |     -5,2 |    -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                  |      0,9 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |     78,8 |    95,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinnat            |     -1,9 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynnit   |       - |    76,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit           |     -24,0 |    -39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myyntituotot         |      7,3 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                 |      0,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut         |      0,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |     -18,2 |    38,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot ja takaisinmaksut       |     -36,4 |    19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako                  |     -62,1 |   -102,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden ostot             |       - |    -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingmaksut             |     -2,0 |    -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta             |    -100,5 |    -86,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoerot             |     -0,1 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |     -40,0 |    46,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1. tammikuuta            |     53,2 |     6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa            |     13,2 |    53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos taseen mukaan              |     -40,0 |    46,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | Osake-|Ylikurssi|  Muut |  Omat | Kertyneet|Edellisten| Yhteensä|
|     | pää- | rahasto |rahastot| osakkeet| muunto- | tilikau- |     |
|     |  oma |     |    |     |   erot |   sien|     |
|     |    |     |    |     |     |  voitto |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  50,2 |  0,8 |  -1,2 |  -16,4 |  125,8 |  305,6 |
| pääoma |    |     |    |     |     |     |     |
| 31.12. |    |     |    |     |     |     |     |
| 2008  |    |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos  |  0,5 |     |   2,4 |   11,5 |  14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot (0,85  |    |     |     |  -62,1 |  -62,1 |
| euroa/osake)       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut       |  0,0 |     |     |   0,0 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkio-ohjelma   |    |     |     |   0,1 |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  50,2 |  1,3 |  -1,2 |  -14,0 |   75,3 |  258,0 |
| pääoma |    |     |    |     |     |     |     |
| 31.12. |    |     |    |     |     |     |     |
| 2009  |    |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  50,2 |  2,2 |    - |  -24,1 |  158,3 |  333,0 |
| pääoma |    |     |    |     |     |     |     |
| 31.12. |    |     |    |     |     |     |     |
| 2007  |    |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos  |  -1,4 |     |   5,2 |   72,5 |  76,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osto   |    |  -1,2 |     |     |  -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot (1,40  |    |     |     |  -102,5 | -102,5 |
| euroa/osake)       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut       |    |     |   2,5 |   -2,5 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  50,2 |  0,8 |  -1,2 |  -16,4 |  125,8 |  305,6 |
| pääoma |    |     |    |     |     |     |     |
| 31.12. |    |     |    |     |     |     |     |
| 2008  |    |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT                        

LAADINTAPERIAATTEET                               

Tilinpäätöstiedote on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä          
tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia     
noudattaen. Uponor noudattaa tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja     
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009.              


AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET         

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |       1-12/ |   1-12/ |
|                       |       2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit             |       27,4 |    39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta             |        3,7 |    4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                   |       32,0 |    31,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset              |        0,5 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo   |        4,6 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokopäiväiseksi muutettuna         |       1-12/ |   1-12/ |
|                       |       2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärin                 |       3 426 |   4 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopussa               |       3 316 |   3 678 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET                |      31.12. |   31.12. |
|                       |       2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet, kpl             |      160 000 |  160 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - osakepääomasta, %             |       0,2% |    0,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| - äänimäärästä, %              |       0,2% |    0,2% |
--------------------------------------------------------------------------------SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
|        |          1-12/2009 |           1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä | Ulkoinen| Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  485,4 |   1,5 |  486,9 |  632,7 |   2,6 |  635,3 |
| - Eurooppa  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  109,0 |    - |  109,0 |  130,8 |    - |  130,8 |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Pohjois-   |     |     |     |     |     |     |
| Amerikka   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskunta-  |  139,7 |   3,7 |  143,4 |  185,7 |   6,4 |  192,1 |
| tekniikka -  |     |     |     |     |     |     |
| Pohjoismaat  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - |  -5,2 |   -5,2 |    - |   -9,0 |   -9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  734,1 |    - |  734,1 |  949,2 |    - |  949,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        |          10-12/2009 |          10-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä | Ulkoinen| Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  115,0 |   0,4 |  115,4 |  131,6 |   0,9 |  132,5 |
| - Eurooppa  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  28,1 |    - |   28,1 |  31,2 |    - |   31,2 |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Pohjois-   |     |     |     |     |     |     |
| Amerikka   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskunta-  |  31,3 |   0,7 |   32,0 |  36,1 |   0,9 |   37,0 |
| tekniikka -  |     |     |     |     |     |     |
| Pohjoismaat  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - |  -1,1 |   -1,1 |    - |   -1,8 |   -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  174,4 |    - |  174,4 |  198,9 |    - |  198,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |  1-12/ |  1-12/ |  10-12/ |  10-12/ |
|                  |   2009 |  2008 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa     |   32,4 |  65,6 |   10,0 |   -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka |   3,9 |  -16,0 |   3,2 |  -18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat |   14,4 |  10,0 |   2,0 |   -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |   -9,3 |  -9,5 |   -8,5 |   -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit           |   -0,2 |   1,1 |   -0,1 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   41,2 |  51,2 |   12,3 |  -19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |  1-12/ |  1-12/ |
|                            |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa                |   16,2 |   15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka            |   6,1 |   5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat           |   5,5 |   5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |   4,1 |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                      |   0,6 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |   32,5 |   31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |  1-12/ |  1-12/ |
|                            |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin investoinnit, jatkuvat toiminnot                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa                |   10,5 |   16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka            |   5,1 |   14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat           |   10,1 |   4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |   1,7 |   3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |   27,4 |   39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |  31.12. |  31.12. |
|                            |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa                |  398,2 |  417,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka            |  118,1 |  121,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat           |   75,2 |   67,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |  509,9 |  611,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                      |  -602,8 |  -623,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |  498,6 |  594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa                |  281,6 |  290,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka            |   69,7 |   90,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat           |   59,7 |   59,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |  451,2 |  490,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                      |  -621,6 |  -641,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |  240,6 |  289,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |  1-12/ |  1-12/ |
|                            |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin henkilöstö, keskimäärin                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa                |  2 433 |  2 803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka            |   422 |   532 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat           |   510 |   605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |    61 |    66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |  3 426 |  4 006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyslaskelma                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |  1-12/ |  1-12/ |
|                            |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien tulos yhteensä               |   41,2 |   51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto                  |   12,7 |   10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tulos ennen veroja              |   28,5 |   41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------VASTUUSITOUMUKSET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                         |  31.12. |  31.12. |
|                           |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta                   |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta                   |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta                   |    0,1 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta                  |    7,4 |    7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - konserniyhtiön puolesta              |   10,0 |    9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta                  |    6,9 |    7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET                |   30,1 |   31,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              | Nimellis-| Käypä  | Nimellis- |  Käypä  |
|                |   arvo |   arvo |   arvo |   arvo |
|                |  31.12. |  31.12. |  31.12. |  31.12. |
|                |   2009 |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset      |  115,1 |   -0,6 |   128,9 |    7,7 |
| - Termiinisopimukset      |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset      |   7,2 |   -0,7 |    7,4 |   -1,5 |
| - Termiinisopimukset      |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


OSAKEPERUSTEISET MAKSUT                             

Tilikauden aikana konsernilla on ollut kaksi osakeperusteista          
kannustinjärjestelyä, jotka on suunnattu konsernin johtoryhmälle ja       
kansainväliselle johdolle. Kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti emoyhtiö  
antaa osakkeet ilman rahavastiketta. Konsernin kaikki kannustinjärjestelyt ovat 
ehdollisia. Ehdot perustuvat yhtiön kumulatiiviseen liikevoittoon ja      
osakeohjelman puitteissa itse hankittuun määrään.                

Kannustinjärjestelmän puitteissa on hankittu yhteensä 34 952 osaketta. Vuoden  
2009 liiketulostoteuman ja 2010-2011 -ennusteiden perusteella laskettu     
osakepalkkiomäärä on 20 170 osaketta. Kannustinohjelmien arvostusvaikutus    
konsernin liiikevoittoon oli 0,2 (0,0) miljoonaa euroa, taseen omaan pääomaan  
0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja verojen maksamista varten kirjattiin velkaosuus 0,1
(0,0) miljoonaa euroa. Kannustinjärjestelmien tulos- ja tasevaikutukset on   
jaksotettu ohjelmien vaikutusajalle.                      

LOPETETUT TOIMINNOT                               

Vuonna 2008 tapahtuneet yhdyskuntateknisen liiketoiminnan myynnit Brittein   
saarilla ja Saksassa on käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuina  
toimintoina. Brittein saarten yhdyskuntateknisen liiketoiminnan myyntiin    
sisältyivät Isossa-Britanniassa toimiva Uponor Ltd. ja sen tytäryhtiö Radius  
Plastics Ltd. sekä Irlannissa toimivan Uponor Ltd:n liiketoiminta. Saksassa   
tilikauden 2008 aikana myytiin Uponor Klärtechnik GmbH.             

Vuonna 2009 konsernin lopetetuissa toiminnoissa esitetään 5,7 miljoonan euron  
kulu Irlannissa myydyn liiketoiminnan jälkikustannuksiin liittyen. Kulut    
liittyvät kesällä 2008 myydyn kunnallisteknisen liiketoiminnan käytössä olleen 
kiinteistön ympäristön puhdistuskustannuksiin, jotka aloitettiin vuonna 2008.  


--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                         |   1-12/ |   1-12/ |
|                           |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                     |     - |    8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                        |    5,7 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja                  |   -5,7 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                      |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos verojen jälkeen                |   -5,7 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos lopetettujen toimintojen myynnistä       |     - |   43,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                      |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista        |     - |   43,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista     |   -5,7 |   42,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta lopetetuista toiminnoista                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta               |   -5,2 |   -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta               |     - |   76,4 |
--------------------------------------------------------------------------------Myytyjen varojen kirjanpitoarvo                         

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                         |   1-12/ |   1-12/ |
|                           |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet         |     - |   33,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset             |     - |    1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                   |     - |   17,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset           |      |   25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                      |     - |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                    |     - |   79,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka               |     - |    3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat            |     - |    4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat        |     - |   33,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                    |     - |   40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat                      |     - |   39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteisenä saatu kauppahinta             |     - |   77,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen liiketoimintojen rahavarat         |     - |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus                  |     - |   76,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Brittein saarilla myydyn yhdyskuntateknisen liiketoiminnan yhteydessä kirjattiin
käteisenä saadun kauppahinnan lisäksi 4,0 miljoonan punnan lainasaaminen, jonka 
euromääräinen arvo kaupan toteutuessa oli 5,0 miljoonaa euroa. Lainasaaminen oli
osa 82,5 miljoonan euron kokonaiskauppahintaa.                 OSTETUT YHTIÖT                                 

Konserni osti 30.11.2009 koko osakekannan The Underfloor Heating Company Limited
-nimisestä yhtiöstä, joka sijaitsee Skelmansthorpessa Yorkshiren maakunnassa  
Iso-Britanniassa. Yhtiön liiketoimintanimi on Velta UK. Yhtiön ostohinnaksi   
sovittiin korkeintaan GBP 3,3 miljoonaa, josta ostohetkellä maksettavaksi 50  
prosenttia. Loput 50 prosenttia edustaa ehdollista lisäkauppasummaa, jonka   
suuruus määräytyy liikevoiton perusteella vuosittain 2009-2011 välisenä aikana. 
Vuoden 2009 liikevoiton perusteella ei muodostunut ehdollista lisäkauppasummaa 
ja tämän seurauksena korkein mahdollinen ostohinta laski GBP 0,4 miljoonalla.  
Koko hankintameno on kirjattu taseeseen liikearvoksi, sillä yhtiön       
nettovarallisuus oli hankintahetkellä negatiivinen, eikä omaisuuserien käypä  
arvo miltään osin ylittänyt kirjanpitoarvoja.                  


--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  |    Arvostus |   Kirjanpitoarvo |
|                    |    kaupassa |     30.11.2009 |
|                    |   30.11.2009 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikäaikaiset varat           |      0,1 |        0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            |      0,4 |        0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    |      2,5 |        2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |      0,0 |        0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä             |      3,0 |        3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat               |      3,1 |        3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat        |      0,0 |        0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä             |      3,1 |        3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat               |      -0,1 |        -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Alkuperäinen hankintameno       |      3,2 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo               |      3,3 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostojen rahavirtavaikutus    |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alkuperäinen hankintameno yhteensä   |      3,2 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta ehdollinen lisäkauppahinta    |      -1,4 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana maksettu kauppahinta      |      1,8 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |      0,0 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavirtavaikutus yhteensä    |      1,8 |          |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                         |   1-12/ |   1-12/ |
|                           |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä               |    1,7 |    2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset ja velat kauden lopussa           |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat               |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                           |   1-12/ |   1-12/ |
|                           |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR              |   0,16 |   0,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jatkuvat toiminnot                 |   0,24 |   0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lopetetut toiminnot                |   -0,08 |   0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %         |    5,6 |    5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                |    4,1 |   22,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %             |    8,1 |   22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %                 |   51,8 |   51,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %               |   25,0 |   19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, MEUR             |   64,6 |   60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, EUR               |   3,53 |   4,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella oikaistu          |   3,53 |   4,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko per osake, EUR                |  0,50*) |   0,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko per tulos, %                 |   316,3 |   85,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, %             |    3,3 |   11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PE -luku                       |   94,9 |    7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, MEUR           |  1 098,1 |   563,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys                |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alin, EUR                     |   6,80 |   6,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ylin, EUR                     |   15,10 |   18,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskikurssi, EUR                  |   9,95 |   12,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto                     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 1 000 kpl                     |  45 815 |  99 227 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - MEUR                        |    456 |   1 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskimääräisestä märästä, %            |   62,7 |   135,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Hallituksen ehdotus                             


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          


Oman pääoman tuotto (ROE), %                          
  Tulos ennen veroja - tuloverot	 
= ----------------------------   x 100        
  Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskiarvo Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %                       
  Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 
= ---------------------------- 	x 100        
  Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo Omavaraisuusaste, %	                              
  Oma pääoma + vähemmistöosuus 
= -----------------------------  x 100          
  Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, %                            
  Korollinen nettovelka 
= -----------------------------  x 100         
  Oma pääoma + vähemmistöosuus Korolliset nettovelat                              
= Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit  Tulos/osake (EPS)                                
  Kauden tulos 
= -----------------------------            
  Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia 
osakkeita Oma pääoma/osake                                
  Oma pääoma 
= ----------------------------	                       
  Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa Osinko/tulos                                  
  Osinko per osake 
= -----------------------------            
  Tulos per osake Efektiivinen osinkotuotto                            
  Osinko per osake 
= -----------------------------	x 100         
  Osakekurssi tilikauden päättyessä Hinta/voittosuhde, P/E                             
  Osakekurssi tilikauden päättyessä 
= -----------------------------            
  Tulos per osake Osakevaihdon kehitys                              
=  Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä suhteessa osakkeiden 
lukumäärän keskiarvoon                             Osakekannan markkina-arvo                            
=  Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi Osakkeen keskikurssi                              
  Osakkeiden euromääräinen vaihto 
= ---------------------------------            
  Osakkeiden kpl-määräinen vaihto