Osavuosikatsaus 2/2011: Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponor Oyj                   Osavuosikatsaus 1-6/2011                    10.8.2011 8.00 
 

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana 

 • Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta
 • Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin
 • Huhti-kesäkuun liikevaihto 222,6 (204,6) milj. euroa, muutos 8,8 %
 • Huhti-kesäkuun liikevoitto 15,5 (18,8) milj. euroa, muutos -3,3 milj. euroa
 • Tammi-kesäkuun liikevaihto 395,8 (362,0), muutos 9,4 %
 • Tammi-kesäkuun liikevoitto 18,7 (20,3) milj. euroa, muutos -1,6 milj. euroa
 • Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos 0,15 (0,12) euroa
 • Tammi-kesäkuun sijoitetun pääoman tuotto 10,6 (9,0) % ja nettovelkaantumisaste 67,7 (54,3) %
 • Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta heikkeni -32,4 (-19,0) milj. euroon
 • Koko vuoden ohjeistus säilyy ennallaan

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Katsauskausi tarkoittaa jaksoa tammi-kesäkuu.)
 

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

 • Saavutimme Pohjois-Amerikassa selkeän tulosparannuksen edellisvuodesta heikkona jatkuneessa markkinatilanteessa tarkemmalla myyntiponnistusten kohdistamisella. Myös Saksassa saimme hyvän markkinakehityksen siivittämänä aikaan odotuksiamme selvästi paremman orgaanisen kasvun.
 • Vuoden toisen neljänneksen tuloskehitys ei ollut tyydyttävä. Suurimpana syynä siihen oli materiaalikustannusten nopea nousu ja myyntihintojen korotusten viiveellä tuleva vaikutus.
 • Lisääntynyt makrotalouden epävarmuus ja se, että alkuvuoden tuloskehityksemme jäi selkeästi tavoitteista, edellyttävät tehostamistoimia ja kustannusten sopeuttamista, jotta yhtiön kannattava kasvu voidaan turvata. Palaamme näiden suunnitelmiin ja toimenpiteisiin myöhemmin kuluvan vuoden aikana.


Esitysaineisto ja webcast-esitys:

Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen esillä osoitteessa www.uponor.fi> Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Osavuosituloksesta järjestetään englanninkielinen webcast-esitys keskiviikkona 10.8.
klo 10.00. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen
ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen sivulta www.uponor.fi> Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Uponor Oyj julkaisee vuoden 2011 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 26.10.2011. Suljetun ikkunan aikana 1.10. – 26.10. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 

Markkinat

Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen toiveikkuus on toisen neljänneksen aikana monilla markkinoilla muuttunut varovaisuudeksi ja varautuneisuudeksi. Euroopan kriisimaiden vaikeudet, Yhdysvaltain talouden pitkittynyt toipuminen sekä lisääntyvät haasteet myös nopeasti kasvavilla kehittyvien maiden markkinoilla ovat vanginneet niin kuluttajien kuin yritystenkin huomion. Rakennusinvestointeja on supistettu tai lykätty pyrittäessä turvaamaan oma toiminta maailmantalouden kehityksen mahdollisesti heiketessä. Myös investointien rahoitusongelmien määrä on kasvanut. Apua ei ole saatu julkiseltakaan sektorilta, jonka elvytysvaroja on jo viime vuosina käytetty laman torjuntaan.

Rakentaminen ja talotekniikan kysyntä Uponorin toimintamaissa ovat pääosin noudattaneet yleistä talouskehitystä. Poikkeuksena on Euroopan saksankielinen alue ja Benelux-maat, joissa talouskehitys - ja rakentaminen sen imussa - säilyi vuoden toisella neljänneksellä vielä varsin vilkkaana. Pohjoismaissa kasvu tasaantui vilkkaasta alkuvuodesta mutta säilyi pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Etelä- ja Länsi-Euroopassa kehitys oli odotetusti vaatimatonta, ja Ranskaa ja Englantia lukuunottamatta jopa heikkenevää. Pohjois-Amerikassa rakentamisen kysyntä heikkeni hieman alkuvuodesta, ja etenkin Yhdysvalloissa ero vertailuvuoden vahvaan toiseen neljännekseen oli selvä. Itä-Euroopassa markkinoiden välillä oli suuria eroja: toimeliaisuus oli selvästi kohonnut vuoden takaisesta Venäjällä ja Baltian maissa mutta muissa maissa kysynnän kasvu tyrehtyi ja kääntyi jopa laskuun. Yhdyskuntatekniikan kysyntä piristyi odotetusti kevätsesongin saavuttua, ja markkinat tuntuivat myös vertailukautta vilkkaammilta.


Liikevaihto

Vaikka markkinatilanne oli haasteellinen, Uponorin onnistui useilla markkinoilla kasvattaa liikevaihtoaan päätuoteryhmissään. Pääsyinä tähän olivat viime aikojen onnistuneet uudet tuoteratkaisut, joiden myyntiä vauhditettiin voimakkailla ja laajoilla markkinointitoimilla, sekä viime vuosina läpiviedyn asiakassegmentoinnin tehokas hyödyntäminen markkinoinnissa ja teknisessä palvelussa. Rakentamisessa yhä tärkeämmiksi valintatekijöiksi ovat muodostuneet energiatehokkuus, ratkaisujen joustavuus erilaisiin käyttötarpeisiin sekä se, että yhtiön ja sen tuotteiden pitää edustaa kestävää kehitystä. Ne loivat myönteistä taustavirettä, josta Uponor pystyi hyötymään tuotteidensa ja järjestelmiensä myynnissä kaikilla markkina-alueilla.

Uponorin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 222,6 (204,6) milj. euroa, joka on 8,8 prosenttia enemmän kuin vertailujaksolla. Konsernin liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 5,7 prosenttia. Talotekniikka – Euroopassa Keski-Euroopan liikevaihto kasvoi erityisesti Saksan vilkkaan myynnin ansiosta. Lisäksi Saksan liikevaihtoa kasvatti Zent-Frenger-yhtiön enemmistöosuuden hankinta toisen neljänneksen alusta lähtien. Pohjoismaissa talotekniikan liikevaihdon kasvu piristyi vuoden ensimmäisestä neljänneksestä, mutta maiden välillä oli selviä eroja. Etelä- ja Länsi-Euroopan liikevaihto säilyi ennallaan samaan aikaan, kun alueen rakennusmarkkinat yleisesti supistuivat tai pysyivät entisellä tasolla. Itä-Euroopassa liikevaihto kasvoi lähes kaikilla markkinoilla mutta kehitys vaihteli maittain huomattavasti. Pohjois-Amerikassa liikevaihto kasvoi selvästi Kanadassa mutta supistui Yhdysvalloissa heikossa markkinatilanteessa paikallisissa valuutoissa mitattuna. Yhdyskuntatekniikan liikevaihto kasvoi lähinnä Ruotsin ja Tanskan myynnin vetämänä.

Hinnankorotukset, joita toteutettiin kohonneiden kustannusten kattamiseksi, kasvattivat liikevaihtoa vertailukauteen nähden noin 5,0 miljoonaa euroa. Yhtiö ilmoitti toisen neljänneksen aikana tulevista hinnankorotuksista lähinnä talotekniikkaliiketoiminnassa; niiden vaikutus tulee näkyviin pääosin vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä.

Valuuttakurssien muutokset korottivat katsauskauden liikevaihtoa 0,8 milj. eurolla. Suurimmat vaikutukset tulivat Ruotsin kruunun positiivisesta ja Yhdysvaltain dollarin negatiivisesta muutoksesta.
 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, huhti-kesäkuu:
 

M€ 4-6/2011 4-6/2010 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 147,8 130,9 13,0 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 29,5 33,5 -11,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 42,8 42,5 0,8 %
Yhdyskuntatekniikka 47,3 42,6 11,0 %
Eliminoinnit -2,0 -2,4  
Yhteensä 222,6 204,6 8,8 %


Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 395,8 (362,0) milj. euroa, eli 9,4 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Osa kasvusta tuli toisella neljänneksellä Saksassa tehdystä yritysostosta.
 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi-kesäkuu:

 

M€ 1-6/2011 1-6/2010 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 270,1 242,9 11,3 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 56,2 58,0 -3,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 80,0 76,1 5,2 %
Yhdyskuntatekniikka 73,3 64,5 13,7 %
Eliminoinnit -3,8 -3,4  
Yhteensä 395,8 362,0 9,4 %

 

Tulos ja kannattavuus

Uponor-konsernin toisen neljänneksen liikevoitto oli 15,5 (18,8) miljoonaa euroa eli 3,3 milj. euroa vähemmän kuin vertailukaudella. Kannattavuus eli liikevoittomarginaali heikkeni vertailukauden 9,2 prosentista 7,0 prosenttiin.

Myyntihintojen korotuksista huolimatta kohonneita raaka-ainehintoja ei kokonaisuudessaan saatu takaisin asiakkailta tiukan markkinatilanteen takia. Tämä vaikutti kielteisesti liikevoittoon erityisesti yhdyskuntatekniikassa. Kaikkiin liiketoimintaryhmiin vaikutti se, että kustannustaso oli vertailujaksoa korkeampi muoviraaka-aineitten lisäksi myös metalleissa, komponenteissa, energiassa ja kuljetuksissa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen tapaan voimakkaat markkinointipanostukset etenkin Talotekniikka - Euroopassa vaikuttivat kannattavuuden heikkenemiseen myös toisella neljänneksellä. Lisäksi jaksoon osui joitakin pienehköjä kuluja liittyen toiminnan ja tuotteiden laatumielikuvan varmistamiseen Euroopan taloteknisessä liiketoiminnassa. Tarkasti kohdennetuilla kustannussäästöillä oli myönteinen vaikutus liikevoittoon Pohjois-Amerikan liiketoiminnassa.
 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, huhti-kesäkuu:

M€ 4-6/2011 4-6/2010 Muutos
Talotekniikka - Eurooppa 13,9 16,4 -14,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 2,7 2,0 30,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 3,8 2,7 40,7 %)
Yhdyskuntatekniikka 1,7 3,1 -45,2 %
Muut -2,6 -2,7 6,8 %
Eliminoinnit -0,2 0,0  
Yhteensä 15,5 18,8 -17,4 %


Huhti-kesäkuun tulos ennen veroja oli 13,5 (15,5) miljoonaa euroa. Verojen tulosvaikutus oli 4,5 milj. euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 4,7 milj. euroa. Toisen neljänneksen voitto oli 9,0 (10,8) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 18,7 (20,3) miljoonaa euroa eli 1,6 milj. euroa vähemmän kuin vertailukaudella. Kannattavuus eli liikevoittomarginaali oli 4,7 prosenttia, kun se vertailukaudella oli 5,6 prosenttia. Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,12) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,00 (3,30) euroa, myös laimennettuna.


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi-kesäkuu:

M€ 1-6/2011 1-6/2010 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 20,5 25,4 -19,3 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 3,4 0,2 +2039 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 4,8 0,2 +2188 %)
Yhdyskuntatekniikka -2,3 -0,9 -143,0 %
Muut -3,7 -4,6 21,2 %
Eliminoinnit 0,8 0,2  
Yhteensä 18,7 20,3 -7,8 %

 

Investoinnit ja rahoitus

Katsauskauden investointivarat suunnattiin lähinnä ylläpitoon ja parannuksiin. Suurin yksittäinen hanke oli huhtikuun 11. päivänä päätökseen saatu kauppa, jossa Uponor hankki 50,3 prosentin osake-enemmistön saksalaisesta Zent-Frenger Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH -yhtiöstä. Yhtiön liittäminen osaksi Uponor-konsernia on edennyt hyvin.

 Bruttoinvestointien määrä tammi-kesäkuussa oli 9,2 (5,4) milj. euroa. Se alitti poistojen määrän, joka oli 14,0 (15,0) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta heikkeni normaalia kausivaihtelua noudattaen –32,4 (-19,0) milj. euroon.

Markkinatilanteen epävarmuuden jatkuessa konsernissa kiinnitetään edelleen erityistä huomiota maksukyvyn ylläpitämiseen hyvänä. Myös erääntyneiden myyntisaatavien seurantaa ja muita toimenpiteitä luottotappioiden välttämiseksi jatketaan.

Konsernin rahoitusrakennetta uudistettiin laskemalla kesäkuussa liikkeelle kaksi yhteensä 100 miljoonan euron määräistä joukkovelkakirjalainaa. Vaihtuvakorkoisen viiden vuoden lainan määrä on 20 milj. euroa ja vaihtuvakorkoisen seitsemän vuoden lainan määrä 80 milj. euroa. Uudistuksella haluttiin laajentaa rahoituslähteitä ja pidentää rahoituksen maturiteettia. Joukkovelkakirjalainojen sijoittajat olivat kotimaisia institutionaalisia sijoittajia.

Samassa yhteydessä tehtiin koronvaihtosopimus, jolla osa joukkovelkakirjalainan korosta muutettiin kiinteäksi koroksi neljäksi vuodeksi. Korkosuojaukset otettiin suojauslaskennan piiriin koronvaihtosopimuksen tekopäivästä lähtien.

Yhtiö maksoi kesäkuussa pois suomalaiselta eläkevakuutusyhtiöltä ottamansa 80 milj. euron takaisinlainan. Maksuhetkellä sitä oli jäljellä 40 milj. euroa. Yhtiöllä on käytettävissään kahdenvälisiä luottolimiittejä 190 milj. euron arvosta; niistä ei kauden päättyessä ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 74,5 milj. euroa.

Konsernin korolliset nettovelat nousivat 150,9 (130,8) milj. euroon. Rahavarat kauden lopussa olivat 36,2 (6,8) milj. euroa. Nettovelkaantuminen eli gearing nousi 67,7 (54,3) prosenttiin, joka on yhä linjassa konsernin tavoitteiden kanssa.

 

Katsauskauden tapahtumia

Alkuvuonna messuilla esiteltyjen tuoteuutuuksien markkinointia on jatkettu voimakkaasti. Uponorin talotekniikan tärkeimpiä uutuuksia oli muun muassa uusi RTM-liitinteknologia käyttövesiputkiin. Asiakkaiden kiinnostus sitä kohtaan on ollut suurta ja tukkukaupan ennakkotilaukset ovat ylittäneet odotukset. RTM-teknologia edustaa kokonaan uudenlaista puristusliitostapaa eikä liittämiseen enää tarvita työkalua. Toinen merkittävä talotekniikkauutuus oli yhteistyössä johtavan työkaluvalmistajan kanssa kehitetty PEX-putkiliitostyökalu, joka nopeuttaa Quick & Easy –liitosten tekoa ja on helpompi käsitellä. Molempien yllä mainittujen uutuuksien avulla Uponor on lujittanut asemaansa johtavana toimijana alallaan ja hankkinut muun muassa uusia myyntikanavia.

Toisella vuosineljänneksellä esiteltiin uusia tuotteita Uponorin ohjausjärjestelmätarjontaan. Merkittävin uudistus on kokonaan uusi sisäilmastojärjestelmän ohjausyksikkö, joka mahdollistaa tehokkaan ja energiaa säästävän lämmityksen ja viilennyksen säätämisen samalla laitteella. Se liittyy saumattomasti Uponorin viime vuonna esittelemään DEM-säätöteknologiaan. Lisäksi DEM-järjestelmää täydennettiin johdollisella seinätermostaatilla viime vuonna esitellyn langattoman mallin vaihtoehdoksi.

Pohjois-Amerikan markkinoille tuotiin asennustyötä helpottava lattialämmityksen tekninen keskusyksikkö, johon on tehtaalla valmiiksi asennettu kaikki keskeiset komponentit. Lattialämmityksen putkipiirien asennuksen nopeuttamiseksi markkinoille tuotiin uudenlainen asennuspohjalevy, joka sopii niin korjausrakentamiseen, jälkiasennuksiin kuin uudisrakentamiseenkin.

Myös yhdyskuntateknistä tarjontaa uudistettiin. Talvella Ruotsissa esitelty uusi IQ-viemäriputkijärjestelmä tuotiin markkinoille myös Tanskassa, jossa se sai hyvän vastaanoton. Myös uusia kaivoratkaisuja tuotiin markkinoille.

Uuden asiakassegmentointimallin käyttöönottoa kaikilla markkinoinnin osa-alueilla jatkettiin määrätietoisesti. Kauden aikana uudistettiin tuoteryhmien kehitys- ja markkinointiorganisaatioita.

Kesäkuussa Uponor allekirjoitti yhdessä muiden alansa johtavien jäsenyritysten kanssa Euroopan rakennusalan tutkimus- ja kehitysjärjestö ENCORDin julkilausuman, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä eurooppalaisessa rakentamisessa.

Uponor raportoi vuoden 2010 ympäristölukujaan osana Investor CDP 2011 –hanketta. Viime vuonna Uponor osallistui siihen ensimmäistä kertaa. Samassa yhteydessä alettiin laatia konserninlaajuisia pitkän tähtäyksen kestävän kehityksen tavoitteita toiminnan kehittämiseksi.

Huhtikuun alussa avattiin virallisesti Espanjan Móstolesiin uusi jakelukeskus. Sen kanssa samassa rakennuksessa toimii Etelä- ja Länsi-Euroopan alueen koulutuskeskus ja pääkonttori. Rakennuksen lämmityksessä ja viilennyksessä hyödynnetään uusiutuvaa energiaa Uponorin omien tuoteratkaisujen avulla.

Toukokuussa Uponor käynnisti Libanonissa yhteisyrityksen nimeltä Uponor Middle East SAL alueen myynnin kehittämiseksi. Samassa kuussa Romanian edustusto muutettiin tytäryhtiöksi.

 

Lähiajan näkymät

Vuosi 2011 käynnistyi varovaisen myönteisissä merkeissä mutta toisen neljänneksen aikana makrotalouden kehitykseen on jälleen tullut epävarmuutta niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Aasiassakin. Se on vaikuttanut kuluttajien ja yritysten investointihalukkuuteen ja hidastanut asuinrakentamisen markkinoiden muuten terveellä pohjalla olevaa palautumista laman aikaiselta tasoltaan. Nämä vaikutukset ovat olleet erilaisia markkina-alueesta riippuen.

Saksankielisessä Euroopassa keväällä havaitut myönteiset merkit ovat jatkuneet ja liiketoiminta on kehittynyt varsin suotuisasti. Kehityksen arvioidaan hieman heikkenevän loppuvuotta kohti mentäessä. Pohjoismaiden talotekninen kysyntä on heikentynyt alkuvuoden tasosta mutta sen arvioidaan pysyvän nykytasolla ainakin lähikuukausien ajan. Myös Yhdyskuntatekniikan kysynnän odotetaan säilyvän nykyisen kaltaisena Pohjois-Euroopassa. Etelä- ja Länsi-Euroopassa aiemmin havaitut myönteiset merkit eivät ole riittäneet markkinoiden piristämiseen eikä kysynnän lähiaikoinakaan uskota kasvavan maiden kamppaillessa talousongelmiensa kanssa. Pohjois-Amerikassa on rakennustilastojen valossa odotettavissa verraten tasaista kehitystä ja markkinoiden arvioidaankin säilyvän lähellä tämän hetken tasoa.

Asumisen ja rakentamisen markkinoiden kehitys on hyvin riippuvainen kansainvälisestä talouskehityksestä, joka saattaa muuttaa yhtiön ja sen asiakkaiden toimintaedellytyksiä huomattavastikin yllä esitetyistä arvioista. Yleisen taloudellisen ja poliittisen kehityksen ennustettavuus on juuri nyt erittäin vaikeaa. Ja kuten aina, Uponorin taloudellinen tulos on alttiina monille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy yhtiön vuosikertomuksesta.

Viime päivien kansainvälinen rahamarkkinoiden epävarmuus voi laajetessaan vaikuttaa Uponorin toimintaympäristöön ja heikentää yhtiön liiketoiminnan edellytyksiä. Perustaen arvionsa tämän hetkiseen tilanteeseen yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan:

Uponorin liikevaihdon orgaanisen kasvun ennustetaan kiihtyvän vuoden 2010 tasolta ja liikevoiton arvioidaan paranevan viime vuoden raportoidusta liikevoitosta. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää, ja tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin rahavirran odotetaan säilyvän hyvänä.

  

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

  

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

  

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen teknisesti kehittyneitä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 200 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 750 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi