Osavuosikatsaus 3/2011: Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa

Uponor Oyj                          Osavuosikatsaus 1-9/2011                      26.10.2011 8.00

Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa 

 • Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta liikevaihto on ollut vahvaa Saksassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa, kannattavuuskehityksessä yhä haasteita
 • Heinä-syyskuun liikevaihto 213,6 (205,5) milj. euroa, muutos 3,9 %
 • Heinä-syyskuun liikevoitto 19,7 (23,5) milj. euroa, muutos -3,8 milj. euroa
 • Tammi-syyskuun liikevaihto 609,4 (567,5) milj. euroa, muutos 7,4 %
 • Tammi-syyskuun liikevoitto 38,4 (43,8) milj. euroa, muutos -5,4 milj. euroa
 • Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos 0,32 (0,32) euroa
 • Tammi-syyskuun sijoitetun pääoman tuotto 15,3 % (15,5 %) ja nettovelkaantumisaste 53,7 % (40,9 %)
 • Tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta heikkeni -4,9 (7,9) milj. euroon
 • Koko vuoden ohjeistus säilyy 27.9.2011 annetun ilmoituksen mukaisena

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Katsauskausi tarkoittaa jaksoa tammi-syyskuu.)

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

 • Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta liikevaihtomme kasvoi voimakkaasti avainmarkkinoillamme, kuten Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Saksassa. Asiakkaat ovat kiinnostuneita Uponorin tarjonnasta, kuten energiatehokkaista lämmitys- ja viilennysjärjestelmistä. Esimerkiksi Pyreneiden niemimaalla onnistuimme joissakin tuoteryhmissä kasvattamaan myyntiä kaksinumeroisilla luvuilla.
   
 • Uponorin bruttokate on laskenut selvästi, johtuen pääosin kustannusten nousun hitaasta siirtymisestä myyntihintoihin Euroopassa. Liikevaihdon kasvun jäätyä vaatimattomaksi myös kasvun skaalaetujen vaikutus kannattavuuteen jäi vähäiseksi.
   
 • Olemme käynnistäneet toimia organisaation tehostamiseksi, kustannusten säästämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Aiomme nopeuttaa toimitusketjuun liittyviä hankkeita, kuten Euroopan varastotoimintojen keskittämistä. Nämä toimet eivät kuitenkaan vaaranna pitkäaikaisten strategisten hankkeiden toteuttamista. 

Esitysaineisto ja webcast-esitys:

Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on esillä osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset. 

Englanninkielinen webcast-esitys on tänään klo 10.00. Sen yhteydessä on puhelinkonferenssi kysymyksiä varten. Lisätietoja puhelinkonferenssista löytyy verkkosivuiltamme, www.uponor.fi > Sijoittajat > Q3/2011 webcast. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse ennen esitystä tai sen aikana osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa tulosjulkistuksen jälkeen samassa osoitteessa.

Uponor Oyj julkaisee vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 10.2.2012. Suljetun ikkunan aikana 1.1.–10.2.2012 yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä tai liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja.


Markkinat

Vuoden 2011 toisen neljänneksen katsauksessa Uponor kertoi alkuvuoden toiveikkuuden muuttuneen monilla markkinoilla varovaisuudeksi, ja kasvun heikenneen Saksaa lukuunottamatta. Kehitys jatkui samansuuntaisena myös kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja syyskuun loppupuolella yhtiö muuttikin koko vuoden ohjeistusta ja ilmoitti vuoden 2011 tuloksen jäävän aiemmasta arviosta.

Vaikka kysyntä joillakin markkina-alueilla, kuten Saksassa, kehittyi vakaasti ja jopa kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä, huoli maailmantaloutta mahdollisesti uhkaavasta toisesta taantumasta ja siitä johtuva epävarmuus on alkanut vaikuttaa kielteisesti yrityksiin ja loppukäyttäjiin useilla markkinoilla, mikä on heikentänyt talo- ja yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntää. Ilmiö on näkynyt voimakkaimmin projektiliiketoiminnassa, missä suunnitteluvaiheessa olevien suurten liike- ja teollisuuskohteiden rakennusprojekteissa on esiintynyt odotettua useammin lykkäyksiä. Näin on tapahtunut esimerkiksi eräissä Lounais-Euroopan maissa. Asuinrakentamisen markkinoilla kysyntä on sen sijaan säilynyt kohtuullisen hyvänä, erityisesti Keski-Euroopassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Venäjällä, joskin merkkejä markkinoiden hiljenemisestä oli katsauskauden loppupuolella havaittavissa myös näillä alueilla. Pohjois-Amerikassa asuinrakennusmarkkinat ovat pysyneet heikkoina ja myös kuluttajien usko on laskenut siitäkin huolimatta, että rakennuslupien määrä kasvoi hienokseltaan Yhdysvalloissa.

Yhdyskuntatekniikan markkinoilla toisen vuosineljänneksen aikana havaittu piristyminen hiipui, ja markkinat jäivät vuoden 2010 vahvaa vertailukautta heikommiksi. Katsauskauden loppua kohti oli havaittavissa hienoista heikkenemistä erityisesti asuinrakennussektorille suuntautuvassa jälleenmyyntiportaassa, kun yritykset tehostivat varastonhallintaansa.

Kilpailutilanne niin taloteknisillä kuin yhdyskuntateknisilläkin markkinoilla jatkui kireänä ja hintakeskeisenä.


Liikevaihto

Uponorin liikevaihdon kasvu jatkui heinä-syyskuussa, joskin hitaampana kuin kahden edeltävän katsauskauden aikana. Konsernin liikevaihto oli 213,6 (205,5) milj. euroa, joka on 3,9 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Konsernin orgaaninen kasvu pysähtyi ja liikevaihto kasvoi lähinnä aikaisemmin tänä vuonna hankitun saksalaisen Zent-Frenger-yhtiön ansiosta.

Suurinta kasvu oli Pohjois-Amerikan taloteknisessä liiketoiminnassa, jossa euromääräinen kasvu oli 11,2 prosenttia ja Yhdysvaltain dollareissa mitattuna 19,6 prosenttia. Kasvu perustuu systemaattisiin ja pitkäjänteisiin panostuksiin sekä myynnissä että uusien tuotteiden kehitystyössä, jotka tuottavat tulosta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Euroopassa Zent-Frenger-yhtiön hankinta kasvatti Talotekniikan liikevaihtoa, ja kasvua tuki lisäksi vahva kysyntä joidenkin maiden asuinrakennusmarkkinoilla. Joillakin alueilla, kuten Lounais-Euroopassa, liikevaihdon kasvu on ollut heikkoa tai laskevaa.

Yhdyskuntatekniikan liikevaihto kasvoi hieman. Liikevaihdon kasvua tuki inflaation vaikutus hintoihin ja Skandinavian maiden aikaisempaa vireämpi liikevaihto.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, heinä-syyskuu:

M€ 7-9/2011 7-9/2010 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 140,9 137,9 2,0 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 33,2 29,9 11,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 46,8 39,2 19,6 %)
Yhdyskuntatekniikka 42,1 40,4 4,2 %
Eliminoinnit -2,6 –2,7  
Yhteensä 213,6 205,5 3,9 %

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 609,4 (567,5) milj. euroa, eli 7,4 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihdon muutokseen edellisvuodesta oli 1,4 milj. euroa. Suurimmat vaikutukset tulivat Yhdysvaltain dollarista.

Kasvun selvä hidastuminen vuoden alusta heijastaa liiketoimintaympäristön asteittaista heikkenemistä. Makrotalouden lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta Uponorin myönteistä kasvukehitystä tukee kaksi keskeistä pitkän aikavälin trendiä, eli kestävän kehityksen merkityksen kasvaminen päätöksenteossa ja kokonaisratkaisuiden tarjoaminen, jotka ovat tärkeitä Uponorin asiakkaille.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi-syyskuu:

M€ 1-9/2011 1-9/2010 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 411,0 380,8 7,9 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 89,4 87,9 1,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 126,9 115,3 10,1 %)
Yhdyskuntatekniikka 115,4 104,9 10,0 %
Eliminoinnit -6,4 –6,1  
Yhteensä 609,4 567,5 7,4 %


Tulos ja kannattavuus

Uponor-konsernin liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 19,7 (23,5) milj. euroa eli 16,2 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Prosentuaalinen lasku on hieman tasoittunut toisesta vuosineljänneksestä. Kannattavuus eli liikevoittomarginaali heikkeni vertailukauden 11,4 prosentista 9,2 prosenttiin.

Euroopassa liikevoitto heikkeni selvästi molemmissa liiketoimintaryhmissä. Pohjois-Amerikan taloteknisessä liiketoiminnassa liikevoitto sen sijaan parani voimakkaasti. Euroopan toimintoja rasittivat kohonneet myynti- ja markkinointikustannukset sekä se, etteivät myyntihintojen korotukset ehtineet vielä vaikuttaa koko vuosineljänneksen tulokseen. Joillakin markkinoilla tuotevalikoimaan ja asiakaskuntaan liittyvät seikat ovat vaikuttaneet heikentävästi kannattavuuden kehitykseen. Pohjois-Amerikassa Uponor on pystynyt edelleen vahvistamaan markkina-asemaansa onnistuneilla markkinointikampanjoilla ja hinnankorotusten tehokkaalla toteutuksella. Sen kannattavuuden myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut myös tuotannon tehostaminen. Yhdyskuntatekniikan liikevoitto ei hintojen korotuksista huolimatta yltänyt edellisvuoden tasolle. Tuloskehitykseen vaikutti katteiden heikkeneminen etenkin tukkukauppa- ja projektikanavissa, joissa hinnankorotuksia ei varsinkaan Suomessa saatu täysin vietyä läpi.

Heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli 18,4 (22,0) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 6,1 milj. euroa, kun vastaava verojen määrä vertailukaudella oli 6,6 milj. euroa. Kolmannen neljänneksen voitto oli 12,3 (15,4) milj. euroa.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, heinä-syyskuu:


M€
7-9/2011 7-9/2010 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 13,4 21,5 -37,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 4,9 1,9 +156,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 7,0 2,5 +177,1%)
Yhdyskuntatekniikka 1,4 2,2 -41,0 %
Muut 0,1 -1,7  
Eliminoinnit -0,1 -0,4  
Yhteensä 19,7 23,5 -16,1 %

Tammi-syyskuun liikevoitto oli 38,4 (43,8) milj. euroa, eli 5,4 milj. euroa tai 12,2 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Liikevoiton laskuun vaikutti lähinnä Euroopan taloteknisen liiketoiminnan heikko kehitys, eikä Pohjois-Amerikan taloteknisen liiketoimintaryhmän voimakas myönteinen kehitys riittänyt tasaamaan muissa liiketoimintaryhmissä tapahtunutta laskua. Euroopan edellisvuotta heikompaan tulokseen vaikuttivat pääasiassa orgaanisen kasvun pysähtyminen sekä kohonneet materiaalikustannukset, joita ei pystytty kokonaisuudessaan siirtämään myyntihintoihin.

Kannattavuus eli liikevoittomarginaali oli 6,3 prosenttia, kun se vertailukaudella oli 7,7 prosenttia. Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,32) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,18 (3,40) euroa, myös laimennettuna.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi-syyskuu:

M€ 1-9/2011 1-9/2010 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 33,9 46,9 -27.7%
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 8,3 2,1 +298,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 11,8 2,7 +331,2 %)
Yhdyskuntatekniikka -0,9 1,3 -167,4 %
Muut -3,6 -6,3  
Eliminoinnit 0,7 -0,2  
Yhteensä 38,4 43,8 -12,2 %

  

Investoinnit ja rahoitus

Katsauskauden investointivarat suunnattiin lähinnä ylläpitoon ja parannuksiin. Tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 12,8 (9,4) milj. euroa, mikä alittaa selvästi kauden poistot 20,8 (22,4) milj. euroa. Suurin yksittäinen hanke oli 50,3 prosentin osake-enemmistön osto saksalaisesta Zent-Frenger Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH –yhtiöstä huhtikuussa.

Liiketoiminnan rahavirta jäi -4,9 (7,9) milj. euroon, johtuen maksettujen verojen kasvusta ja kohonneista myyntisaatavista ja varastoarvoista.

Konsernissa kiinnitetään edelleen erityistä huomiota hyvän maksuvalmiuden säilyttämiseen. Myös myyntisaamisten seurantaa ja muita toimenpiteitä luottotappioiden välttämiseksi jatketaan.

Uponor laski kesäkuussa liikkeelle kaksi yhteensä 100 milj. euron joukkovelkakirjalainaa. Ensimmäisen vaihtuvakorkoisen lainan määrä on 20 milj. euroa ja laina erääntyy kesäkuussa 2016. Toisen lainan määrä on 80 milj. euroa ja se erääntyy kesäkuussa 2018. Samassa yhteydessä tehtiin koronvaihtosopimus, jolla osa joukkovelkakirjalainan korosta muutettiin kiinteäksi koroksi neljäksi vuodeksi. Korkosuojaukset otettiin suojauslaskennan piiriin koronvaihtosopimuksen tekopäivästä lähtien. Niin ikään kesäkuussa yhtiö maksoi pois suomalaiselta eläkevakuutusyhtiöltä ottamansa 80 milj. euron takaisinlainan. Maksuhetkellä sitä oli jäljellä 40 milj. euroa.

Yhtiöllä on käytettävissään kahdenvälisiä luottolimiittejä 190 milj. euron arvosta; niistä ei kauden päättyessä ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 25,0 milj. euroa.

Konsernin vakavaraisuus säilyi vakaana 41,9 (45,8) prosentissa. Korolliset nettovelat nousivat 126,8 (101,5) milj. euroon, ja ne rahoitettiin uusilla joukkovelkakirjalainoilla. Kassavarat kauden lopussa olivat 9,9 (4,1) milj. euroa. Nettovelkaantuminen eli gearing nousi 53,7 (40,9) prosenttiin, joka on yhä linjassa konsernin tavoitteiden kanssa.


Katsauskauden tapahtumia

Uponor perusti yhteistyöyrityksen Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin hyödyntääkseen Lähi-idän kasvavien talouksien tarjoamia mahdollisuuksia. Samalla kaksi uutta myyntitoimistoa avattiin Dubaissa ja Saudi-Arabiassa.

Uponor päätti lakkauttaa Euroopan liiketoiminnan kehitysyksikön, joka on pitkälti vastannut uusien markkinoiden avaamisesta. Sen tehtävä on pitkälti jo suoritettu, ja tulevaisuudessa liiketoiminnan kehitys kohdistuu pääosin Aasiaan. Myös Turkin myyntitoimisto suljettiin ja Kroatian toimistoa supistettiin, jolloin maat ovat nyt Uponorin vientimarkkinoita.

Uponor jatkaa Euroopan toimitusketjun varasto- ja logistiikkatoimintojen kehittämistä keskittämällä jakelutoiminnot suuriin yksiköihin Ruotsissa ja Saksassa.

Kasvustrategiansa mukaisesti Uponor on jatkanut hiljattain lanseerattujen uusien tuotteiden aktiivista markkinointia. Uponorin uutuuksiin kuuluvat mm. RTM-liittimet, PEXa-putkiliitostyökalut ja itsekiinnittyvä lattialämmitysjärjestelmä. Uusien tuotteiden ja vielä kehitysvaiheessa olevien innovaatioiden ansiosta Uponor pystyy hyödyntämään PEXa-putkien ja monikerroksisten komposiittiputkien lisääntyvää käyttöä käyttövesijärjestelmissä.

Pohjois-Amerikassa Uponor on käynnistänyt yhteistyön kahden johtavan kestävän kehityksen organisaation kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää malliomakotitalo, jonka energiankulutus vastaa passiivi- ja nollaenergiataloille asetettuja standardeja. Uponor on myös valittu johtavien yhdysvaltalaisten innovaatioyritysten muodostamaan Emerald Circle -ryhmään, johon kuuluvat yritykset ovat sitoutuneet tukemaan kestävää kehitystä.

Yhdyskuntatekniikassa jatkettiin markkinoilla hyvän vastaanoton saaneiden IQ-hulevesiputkien markkinointia ja samalla valikoimaa laajennettiin. Käytetty teknologia edustaa aivan uudenlaista konseptia. Nyt samoja liittimiä ja kaivoja voidaan käyttää myös Uponorin uudessa, kaksinkertaisten Ultra Double -viemäriputkien muodostamassa järjestelmässä. Tämän kehitystyön rinnalla on kehitetty myös uusi kolmikerroksinen viemäriputki, jonka hiilijalanjälki on selvästi aiempaa parempi.


Lähiajan näkymät

Makrotalouden kehityksen epävarmuus alkoi näkyä toisen vuosineljänneksen aikana ja voimistui kolmannen vuosineljänneksen aikana. Voimakkaimmin vaikutukset ovat luonnollisesti tuntuneet Lounais-Euroopassa, vaikka epävarmuus on koetellut myös pohjoista Eurooppaa. Keski-Euroopan suuret markkinat ovat olleet niille vastustuskykyisiä, ainakin Uponorille merkittävillä liiketoiminta-alueilla. Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltojen rakennusmarkkinat ovat olleet kaikkien aikojen pohjalukemissa, ja maan sisäiset talousvaikeudet ovat pitkälti tukahduttaneet piristymisen yritykset. Kanadassa kehitys on ollut tasaista ja osittain myönteistäkin.

Uponorille tärkeiden rakennusmarkkinoiden kysynnän kehitykseen vaikuttavat sekä maailmantalouden suunta että maiden bruttokansantuotteiden kehitys, jotka molemmat ovat tällä hetkellä vaikeita ennustaa. Niiden lisäksi on myös pidemmän aikavälin tekijöitä, jotka vaikuttavat kysyntään myönteisesti juuri Uponorin liiketoiminta-alueilla. Näitä ovat nousevat maailmanlaajuiset trendit, kuten energian säästön kasvava merkitys; rakentajien, rakennusten omistajien ja loppukäyttäjien vaatimukset kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta rakentamisesta; sekä rakennusprosessia nopeuttavat ja lopputuloksen laatua merkittävästi parantavat kokonaisratkaisut.

Uponor on viime kuukausien aikana tuonut markkinoille uusia innovaatioita ja lisää on kehitteillä. Näiden avulla yritys voi hyödyntää edellä mainittuja maailmanlaajuisia trendejä kysynnän palatessa normaaliksi.

Uponorin taloudellinen tulos on kuitenkin alttiina monille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Tarkempi riskianalyysi löytyy yhtiön vuosikertomuksesta.

Uponorin johto on käynnistänyt toimia, joiden tavoitteena on kohdentaa strategisia panostuksia paremmin, pienentää kuluja ja parantaa kassavirtaa. Uponor vetäytyy heikosti tuottavilta markkinoilta ja pyrkii pienentämään kiinteitä ja henkilöstökustannuksia eri tavoin. Tuotannon supistamisella ennakoitua kysyntää vastaavaksi pyritään pienentämään varastoja ja tukemaan tämän vuoden kassavirtaa.

Uponor säilyttää pörssitiedotteessa 27.9.2011 annetun ohjeistuksen vuodelle 2011:

Uponorin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2010 tasolta, mutta liikevoiton arvioidaan jäävän jonkin verran viime vuoden raportoidusta liikevoitosta. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää.

Nettokäyttöpääoman parannusohjelman tulosten ennustaminen on siinä määrin haasteellista, ettei Uponor julkaise ohjeistusta koko vuoden 2011 rahavirrasta.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen teknisesti kehittyneitä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3200 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli €750 miljoonaa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.