Uponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2011

Uponor Oyj                                        Pörssitiedote                                10.2.2011    8.00 
 

Uponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2011

 • Tilikauden 2010 osinko on 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 25.3.2011
 • Hallitukseen kuudes jäsen, ehdolla Ruotsin kansalainen Eva Nygren; muut jäsenet ennallaan
 • Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy
 • Hallitukselle valtuutus päättää 3,5 milj. oman osakkeen hankkimisesta
 • Hallitukselle valtuutus päättää osakeannista
   

Alla kaikki esitykset kokonaisuudessaan. Niiden jäljessä on Eva Nygrenin lyhyt esittely.
 

ASIALISTA NUMERO 10: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.3.2011.

 

ASIALISTA NUMERO 12: Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön nou­dattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaiselta kokoukselta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta, 1 200 euroa muualla Euroopassa pidetyltä kokoukselta ja 2 400 euroa Euroopan ulkopuolella pidetyltä kokoukselta. Puhelinkokousten osalta maksetaan kokouspalkkio jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

 

ASIALISTA NUMERO 13: Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

 

ASIALISTA NUMERO 14:Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon sekä uudeksi jäseneksi Eva Nygren.

 

ASIALISTA NUMERO 15: Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

 

ASIALISTA NUMERO 16: Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Mikael Paul.

 

ASIALISTA NUMERO 17: Nimitystoimikunnan perustamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia. Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

 1. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu;
 2. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelu;
 3. hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen;
 4. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä ja jäsenten palkitsemisasioita koskevien ehdotusten esittely.

Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity 31.8.2011 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää viimeistään 30.8.2011 yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitystoimikunta on päätösvaltainen kun enemmistö jäsenistä on paikalla.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Uponor Oyj:n hallituksen näkemyksen mukaan on yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmisteluun.

 

ASIALISTA NUMERO 18: Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman kerran, yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2010 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

 

ASIALISTA NUMERO 19: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

 

EHDOTUS HALLITUKSEN UUDEKSI JÄSENEKSI

Hallitukseen on ehdolla Ruotsin kansalainen, arkkitehti Eva Nygren (s. 1955), joka on ruotsalaisen insinööritoimisto Swecon tytäryhtiöiden Sweco Sverige AB:n ja Sweco International AB:n toimitusjohtaja. Sweco tarjoaa muun muassa rakentamiseen, energian käyttöön ja ympäristöön liittyvien hankkeiden suunnittelu- ja konsultointipalveluja.

 

Uponor Oyj
 

Lisätiedot:
Reetta Härkki, päälakimies, puh. 020 129 2835

 

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen teknisesti kehittyneitä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 750 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi