Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2010: Uponorin tulos kasvoi Euroopassa

 Uponor Oyj                          Tilinpäätöstiedote 1-12/2010                            10.2.2011 8.00 

 Uponorin tulos kasvoi Euroopassa

 • Liikevaihto kasvoi mutta liikevoitto heikkeni loka-joulukuussa
 • Koko vuoden liikevoittoon vahva parannus Euroopan talotekniikan ansiosta
 • Liikevaihto 1-12: 749,2 (2009: 734,1) milj. euroa, muutos +2,0 %
 • Liikevoitto 1-12: 52,4 (41,2) milj. euroa, muutos +27,0 %
 • Yhtiön osakekohtainen tulos 0,34 (0,16) euroa
 • Vuonna 2011 liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän ja liikevoiton paranevan
 • Hallitus perustaa osinkoesityksensä 0,55 euroa/osake muun muassa yhtiön vahvaan liiketoiminnan rahavirtaan ja taseasemaan

 Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

 • Olen tyytyväinen tulosparannukseemme Euroopan taloteknisessä liiketoiminnassa, jossa näkyy sekä Pohjoismaiden piristyneen kysynnän että ennen kaikkea liiketoiminnan integroinnin ja organisaation kehittämisen tulokset.
   
 • Suurimpia pettymyksiä aiheuttivat heikko kysyntä Pohjois-Amerikan talotekniikassa sekä Yhdyskuntatekniikan kehitys, johon ankaran kilpailutilanteen lisäksi vaikuttivat kohonneet raaka-ainehinnat, joita ei saatu siirrettyä täysmääräisinä myyntihintoihin.
   
 • Muovien ja metallien hintakehitys on viime aikoina ollut huolestuttavaa, ja se voi vaikuttaa sekä talotekniseen että yhdyskuntatekniseen liiketoimintaamme. Suunnittelemme kuluvalle vuodelle myyntihintojen korotuksia kompensoimaan nousevat materiaalikustannukset, jo tehtyjen tai ilmoitettujen korotusten lisäksi.
   

Tietoa tilinpäätöstiedotteesta

Tämä tiedote on tiivistelmä Uponorin vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteesta, joka on liitteenä kokonaisuudessaan. Se on saatavissa myös verkkosivuiltamme. Noudatamme vastaavaa tiedotuskäytäntöä myös osavuosikatsausten yhteydessä.

Tiedotteen suluissa olevat luvut ovat edellisen vuoden vastaavan jakson lukuja. Luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Tiedotteen muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä katsauksessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista. 
 

Webcast-esitys ja esitysaineisto

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistuksesta on 10.2. klo 10.00. Liittymisohjeet ovat os. www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen os. ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen sivulta www.uponor.fi > Sijoittajat. Osavuosikatsauksen esitysaineisto on esillä os. www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.
 

Seuraava tulosjulkistus

Uponor Oyj julkaisee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 28.4.2011. Suljetun ikkunan aikana 1.4. - 27.4. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 

Vuoden 2010 viimeinen neljännes

Vuoden viimeisen neljänneksen markkinatilanne jatkui pitkälti samankaltaisena kuin kolmannella vuosineljänneksellä. Aikainen talvi ja pakkaset jonkin verran haittasivat rakentamista etenkin Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Siitä huolimatta talotekniikan kysyntä varsinkin Pohjois-Euroopassa jatkui vilkkaana. Pohjois-Amerikan talotekniikan kysyntä säilyi vaatimattomana. Isoja muutoksia ei ollut muillakaan markkina-alueilla.
 

Liikevaihto

Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana suurimmassa segmentissä, Talotekniikka- Euroopassa, pitkälti Pohjoismaiden vahvan kysynnän vauhdittamana. Pohjois-Amerikassa kehitys heikkeni syksystä ja liikevaihto supistui sekä euroissa että dollareissa mitattuna. Huolimatta aikaisesta talvesta Pohjoismaissa yhdyskuntateknisen liiketoiminnan onnistui kääntää liikevaihtonsa kasvuun.  

Suurimpien valuuttojen muutokset kasvattivat liikevaihtoa 6,5 milj. eurolla neljännellä vuosineljänneksellä.

Liikevaihdon jakautuminen, loka-joulukuu:

M€ 10-12/2010 10-12/2009 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 123,6 115,8 +6,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 26,7 28,1 -5,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 35,8 41,2 -13,1 %)
Yhdyskuntatekniikka 33,4 31,6 +6,1 %
Eliminoinnit -2,0 -1,1  
Yhteensä 181,7 174,4 +4,1 %

 

Tulos ja kannattavuus

Konsernin liikevoitto kehittyi vuoden viimeisellä neljänneksellä heikommin kuin vuoden 2009 vastaavalla jaksolla, jolloin muun muassa raaka-ainehintojen kehitys oli vakaampaa. Tällä oli vaikutusta etenkin Yhdyskuntatekniikan liikevoittoon, johon vaikutti myös liikevaihdon lasku vaikean talven ja tiukan kilpailun vuoksi.

Talotekniikka – Euroopan liikevoittoa rasittivat selvästi suuremmat markkinoinnin kustannukset kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Pohjois-Amerikassa suurehkot koneiden alaskirjaukset laskivat liikevoittoa.

Liikevoiton jakautuminen, loka-joulukuu:

M€ 10-12/2010 10-12/2009 Muutos
Talotekniikka - Eurooppa 8,8 10,2 -13,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 1,0 3,2 -67,5 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 1,4 4,5 -69,0 %)
Yhdyskuntatekniikka -0,9 1,8 -153,3 %
Muut -0,5 -2,8  
Eliminoinnit 0,2 -0,1  
Yhteensä 8,6 12,3 -30,4 %


 

Uponor Oyj:n tilinpäätös 1-12/2010

 

Markkinat

Talonrakennusmarkkinoiden kysynnässä tapahtui vuonna 2010 selvä muutos edellisvuoteen verrattuna, ja kysyntä lähti osassa markkinoita – kuten suuressa osin Pohjoismaita - jo vilkkaaseen kasvuun. Keski-Euroopan markkinoilla vallitsi pääsääntöisesti myönteinen vire, etenkin saksankielisillä markkina-alueilla, mutta toisaalta esimerkiksi Alankomaissa kehitys oli heikkenevää. Myös lounaisen Euroopan alueella elettiin laskevan kokonaiskysynnän tilanteessa, eritoten Espanjan markkinoiden vaikeudet jatkuivat, kun taas muilla isoilla markkinoilla kuten Brittein saarilla, Italiassa ja Ranskassa, kysynnän laskun arvioidaan saavuttaneet taitekohdan vuoden 2010 aikana. Pohjois-Amerikan markkinoilla kasvua ei voimakkaista odotuksista huolimatta nähty, johtuen pitkälti Yhdysvaltain heikosta taloustilanteesta erityisesti rahoitussektorilla sekä kuluttajien epävarmuudesta.

Uponorin taloteknisessä liiketoiminnassa asuntojen uudisrakentamisen kehitys vuonna 2010 heijastaa pitkälti yllä kuvattua kokonaismarkkinoiden kehitystä. Sama koskee myös liike- ja julkista rakentamista, joka nykyisessä kehitysvaiheessa seuraa asuntorakentamista vielä pienellä viiveellä. Korjaus- ja muutosrakentaminen sen sijaan oli viime vuonna verrattain hyvällä tasolla monilla markkina-alueilla. 

Yhdyskuntatekniikan kysyntä kärsi voimakkaasta talvesta sekä alku- että loppuvuonna, ja tilannetta pahensi vielä suurimman loppuasiakassegmentin eli julkisen sektorin rahapula. 

Taantuman aikana toteutettujen leikkausohjelmien jälkeen Uponor käynnisti erilaisia hankkeita, joilla pyritään viemään eteenpäin strategiassa määriteltyjä kasvuohjelmia. Yhtiö jatkoi edelleen myös toimitusketjun kehitystä ja organisaation toiminnan tehostamista.
 

Liikevaihto

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2010 nousi 749,2 (2009: 734,1) miljoonaan euroon, mikä on 2,0 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Talotekniikka – Euroopan liikevaihto kasvoi voimakkaasti Pohjois-Euroopassa ja supistui Keski-Euroopassa. Muilla alueilla liikevaihto pysyi ennallaan tai kasvoi hienokseltaan. Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi euroissa mitattuna mutta supistui hienokseltaan Yhdysvaltain dollareissa. Yhdyskuntatekniikan liikevaihto laski vaikeiden talvi- ja kilpailuolosuhteiden seurauksena. 

Valuuttakurssien, lähinnä Ruotsin kruunun, Yhdysvaltain ja Kanadan dollarien sekä Norjan kruunun muutokset kasvattivat liikevaihtoa 23,3 milj. eurolla vuonna 2010. Ilman valuuttakurssivaikutusta liikevaihto olisi supistunut noin yhden prosentin. 

Liikevaihdon jakautuminen 1.1. – 31.12.2010:

M€ 2010
1-12
2009
1-12
Raportoitu
muutos, %
Talotekniikka – Eurooppa 504,4 482,2 +4,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 114,6 109,0 +5,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 151,1 151,8 -0,5 %)
Yhdyskuntatekniikka 138,3 148,1 -6,5 %
Eliminoinnit -8,1 -5,2  
Konserni (jatkuvat toiminnot) 749,2 734,1 +2,0 %

Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta maata ja niiden osuudet viime vuonna (suluissa v. 2009) olivat: Saksa 16,4 % (17,5), Suomi 11,9 % (12,1), USA 11,3 % (11,4), Ruotsi 10,6 % (9,7), Espanja 5,3 % (6,0), Norja 5,0 % (4,2), Italia 4,9 % (5,3), Tanska 4,7 % (5,4), Alankomaat 4,4 % (5,2) ja Kanada 4,0 % (3,5).
 

Tulos ja kannattavuus

Uponor-konsernin jatkuvien liiketoimintojen bruttokate oli 288,1 (271,1) milj. euroa, nousua 17 milj. euroa. Liikevaihdon kasvun myötä saavutetut skaalaedut paransivat bruttokatemarginaalia, joka nousi 1,5 prosenttiyksikköä huolimatta raaka-ainehintojen noususta.

Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 52,4 (41,2) miljoonaa euroa, muutos +27,0 (-19,4) prosenttia. Kannattavuus eli liikevoittoprosentti nousi 7,0 (5,6) prosenttiin liikevaihdosta.

Liikevoitto parani merkittävästi Talotekniikka - Euroopassa liikevaihdon kasvun myötä. Liikevoittoa onnistuttiin kasvattamaan voimakkaimmin Pohjois-Euroopassa mutta myös lounaisen Euroopan sekä Itä-Euroopan ja kansainvälisen viennin yksiköt paransivat tuloksiaan. Toimitusketjun tehostaminen vaikutti liikevoittoon myönteisesti. Talotekniikka - Pohjois-Amerikan liikevoitto supistui sekä euroissa että Yhdysvaltain dollareissa mitattuna. Osasyynä oli se, että keväällä kysynnän piristyessä käynnistettiin markkinointitoimia, jotka osoittautuivat ennenaikaisiksi markkinoiden heiketessä uudelleen kesän ja syksyn aikana. Yhdyskuntatekniikan liikevoitto putosi voimakkaasti ja jäi vain niukasti positiiviseksi liikevaihdon laskun ja kovan hintakilpailun seurauksena. Myös raaka-ainehintojen vertailukautta selvästi epäsuotuisampi kehitys rasitti yhdyskuntatekniikan kannattavuutta.

Liikevoiton jakautuminen 1.1. – 31.12.2010:

M€ 2010
1-12
2009
1-12
Raportoitu
muutos, %
Talotekniikka – Eurooppa 55,7 32,6 +70,4%
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 3,1 3,9 -20,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 4,1 5,5 -24,4 %)
Yhdyskuntatekniikka 0,4 14,2 -97,2 %
Muut -6,8 -9,3  
Eliminoinnit -0,0 -0,2  
Konserni (jatkuvat toiminnot) 52,4 41,2 +27,0 %

Lopetettujen toimintojen kulut sisältävät Irlannissa myynnissä olevan tehdaskiinteistön ennalta arvaamattomia ympäristöpuhdistuskuluja. Maaperän puhdistustyöt saatiin päätökseen kesällä 2010.  

Konsernin tulos ennen veroja nousi 46,4 prosenttia ja oli 41,7 (28,5) milj. euroa. Konsernin nettorahoituskulut laskivat 10,7 (12,7) milj. euroon, josta 4,5 (6,3) milj. euroa tuli valuuttakurssieroista. 

Tuloverojen määrä oli 14,7 (11,3) miljoonaa euroa, kun veroaste oli 35,2 (39,6) prosenttia. Konsernin veroasteen lasku johtui pääasiassa siitä, että konsernin verotettava tulos vuonna 2009 muodostui keskimääräistä korkeampien veroasteiden maissa. Lisäksi edellisvuoden vähennyskelvottomien kulujen suhteellinen osuus verotettavasta tuloksesta oli suurempi kuin 2010. Konsernin tilikauden tulos oli 24,7 (11,5) miljoonaa euroa, josta jatkuvien liiketoimintojen osuus oli 27,0 (17,2) miljoonaa euroa.

Oman pääoman tuotto nousi 9,7 (4,1) prosenttiin ja sijoitetun pääoman tuotto 14,4 (8,1) prosenttiin, kun pitkän tähtäyksen tavoite on vähintään 30 prosenttia. 

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,34 (0,16) euroa, kun se jatkuvien liiketoimintojen osalta oli 0,37 (0,24) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,45 (3,53) euroa. Muut osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osasta. 

Rahavirran hallintaan kiinnitettiin päättyneenä vuonna erityistä huomiota, jotta yhtiön rahoitusasema pysyisi vakaana. Nettokäyttöpääoman tehostamista jatkettiin edelleen, mutta rahavirta ennen rahoitusta ilman kertaluonteisia eriä heikkeni vertailuvuodesta, pääosin varastojen ja myyntisaamisten kasvun myötä, kun niitä edellisvuonna onnistuttiin selvästi supistamaan. 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 49,2 (78,8) milj. euroa ja rahavirta ennen rahoitusta 35,6 (60,6) milj. euroa. 

Tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksestä viiden vuoden ajalta.

  

Lähiajan näkymät

Toipuminen taantumasta on alkanut suurin alueellisin eroin. Tarkasteltaessa kansainvälisiä markkinoita kokonaisuutena myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan vuoden 2011 aikana. On toki olemassa monia kansainväliseen taloustilanteeseen liittyviä riskejä ja uhkakuvia, jotka toteutuessaan voivat merkittävästikin häiritä markkinoiden elpymistä. 

Talotekniikan kysynnän Pohjoismaissa arvioidaan jatkuvan hyvänä ja nykyisellä tasollaan. Keski-Euroopan kysynnän odotetaan pääosin jatkavan rauhallista mutta vakaata kasvuaan. Lounais-Euroopan isoilla markkinoilla nähtäneen kasvua, Espanjaa ja Italiaa lukuun ottamatta. Itä-Euroopan markkinoiden elpyminen jatkunee myös. Pohjois-Amerikan kysynnässä ei odoteta lyhyellä tähtäyksellä isoja muutoksia. 

Yhdyskuntatekniikan näkymiä heikentävät vaikeana alkanut talvi, loppuasiakkaiden kysynnän säilyminen edelleen heikkona vuonna 2011 sekä raaka-ainehintojen kohoaminen, jonka vaikutusta pyritään lieventämään aktiivisilla myyntihintojen korotuksilla. 

Uponorin rakennemuutos- ja kehitysohjelmat on pääsääntöisesti saatu valmiiksi ja yhtiössä on käynnistetty kasvuun tähtääviä toimia. Nämä koskevat niin tarjonnan kehittämistä, uusien ja uudenlaisten kumppanuuksien solmimista kuin myös toiminnan ulottamista uusille alueille, kuten Aasiaan. Rakennusmarkkinoiden taantumavaiheen uskotaan olevan pääosin takanapäin, ja odotettavissa on voimakasta asuin- ja liikerakentamisen kasvua, niin pitkällä kuin lyhyellä tähtäykselläkin, maantieteellisestä alueesta riippuen. Uponor on täydessä valmiudessa vastaamaan asiakkaiden kysyntään. 

Uponorin liikevaihdon orgaanisen kasvun ennustetaan kiihtyvän vuoden 2010 tasolta ja liikevoiton arvioidaan paranevan viime vuoden raportoidusta liikevoitosta. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää, ja tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin rahavirran odotetaan säilyvän hyvänä.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

 

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen teknisesti kehittyneitä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 750 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi