Osavuosikatsaus 1-6/2012: Uponor kasvoi Pohjois-Amerikassa, Euroopassa markkinat heikentyivät

Uponor Oyj                           Osavuosikatsaus 1-6/2012                        10.8.2012 8.00 


Uponor kasvoi Pohjois-Amerikassa, Euroopassa markkinat heikentyivät 

 • Vilkastuneet Pohjois-Amerikan markkinat eivät riittäneet kompensoimaan kysynnän hiipumista Euroopassa
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu toisella neljänneksellä oli 2,4 %
 • Huhti-kesäkuun liikevaihto 218,1 (222,6) milj. euroa, muutos –2,0 %
 • Huhti-kesäkuun liikevoitto 16,1 (15,5) milj. euroa, kasvua 4,2 %
 • Tammi–kesäkuun liikevaihto 410,6 (395,8) milj. euroa, kasvua 3,7 %
 • Tammi–kesäkuun liikevoitto 25,4 (18,7) milj. euroa, kasvua 35,9 %
 • Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos 0,18 (0,15) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto tammi-kesäkuussa 15,3 % (10,6 %) ja nettovelkaantumisaste 74,2 % (67,7 %)
 • Tammi–kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta parani –28,2 (–32,4) milj. euroon
 • Koko vuoden ohjeistus säilyy ennallaan.

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Katsauskausi on tammi–kesäkuu.)

 

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä: 

 • Pohjois-Amerikassa kehitys jatkui myönteisenä, mutta Euroopassa tilanne alkaa näyttää yhä huolestuttavammalta, kun merkkejä markkinoiden heikkenemisestä edelleen tulee näkyviin yhä uusilla alueilla.
   
 • Haastavassakin markkinatilanteessa olemme kuitenkin pystyneet hyödyntämään uusien tuotelanseerausten ja kestävän rakentamisen kasvun luomia mahdollisuuksia.
   
 • Viime ja tänä vuonna harjoitetun aktiivisen hinnoittelupolitiikan ansiosta onnistuimme saavuttamaan kohtuullisen hyvän bruttokatemarginaalin. Euroopan markkinoiden jatkuva heikentyminen pakottaa meidät kuitenkin etsimään uusia keinoja kustannustason sopeuttamiseksi liiketoiminnan kokoon. 
   
 • Vaikka Uponor onkin varautunut pitkähköön hitaan kasvun jaksoon, toteutamme silti määrätietoisesti kasvustrategiaamme panostamalla orgaaniseen kasvuun ja yritysostoihin. Hyödynnämme vahvaa markkina-asemaamme ja tarjoamme kilpailukykyisiä ja kestäviä ratkaisuja kumppaneillemme päämarkkina-alueillamme Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myös vientimarkkinoilla.

  

Tietoja tammi–kesäkuun 2012 osavuosikatsaustiedotteesta

Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi-kesäkuun 2012 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.


Esitysaineisto ja webcast-esitys

Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen esillä osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Osavuosituloksesta järjestetään englanninkielinen webcast-esitys perjantaina 10.8. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen os. ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen os. www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Uponor Oyj julkaisee vuoden 2012 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen perjantaina 26.10.2012. Suljetun ikkunan aikana 1.10.–26.10. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 

TIIVISTELMÄ TAMMI-KESÄKUUN 2012 OSAVUOSIKATSAUKSESTA:


Markkinat

Markkinoiden kehitys Uponorille tärkeillä alueilla on yleisesti ottaen ollut vaatimattomampaa kuin vuonna 2011 ennustettiin. Edellisvuoden tavoin myös tämän vuoden toisella neljänneksellä kysyntä laski alkuvuoteen verrattuna. Heikon markkinatilanteen vaikutukset tuntuivat selkeimmin Euroopassa, Uponorin päämarkkina-alueella, missä huomio on luonnollisestikin kiinnittynyt euroalueen talousongelmiin, joiden seuraukset leviävät pikkuhiljaa koko maanosaan. Erityisesti Etelä-Euroopan maiden hallitukset ovat pyrkineet tiukentamaan talouspolitiikkaansa, mikä on puolestaan heikentänyt kuluttajien ja yritysten luottamusta taloustilanteen elpymiseen ja vähentänyt halukkuutta investointeihin. Hintakilpailu Uponorin liiketoiminta-alueilla eri puolilla Eurooppaa on kiristynyt, kun kilpailijat pyrkivät hyödyntämään kaikki tarjolla olevat kauppamahdollisuudet samalla, kun asiakkaat yhä enenevissä määrin kärsivät kiristyneestä rahoituksesta ja luottovaihtoehtojen vähenemisestä.

Euroopassa taloteknisten ratkaisujen kysyntä heikkeni edellisvuoteen verrattuna Keski-Euroopan alueella. Jyrkin lasku koettiin Alankomaissa. Saksassa mieliala säilyi myönteisenä, mitä myös tärkeimmät markkinaindikaattorit osoittivat, vaikka eurokriisin vaikutukset alkoivat tuntua sielläkin. Kauden jälkipuoliskolla saksankielisissäkin maissa markkinatilanne alkoi heiketä, muun muassa kiinnostus omakotitalorakentamiseen heikkeni jonkin verran. Toisintona vuodesta 2011 kysyntä ei yllättäen kasvanut kesää ja rakentamisen sesonkikautta kohti. Pohjoismaiden kehitys jäi selvästi edellisvuoden lukemista, ja esimerkiksi Ruotsissa jo ensimmäisellä neljänneksellä alkanut kysynnän supistuminen jatkui ja jyrkkeni entisestään. Tanskassa ja Suomessa tilanne pysyi lähellä vuoden 2011 tasoa. Norjassa markkinat vahvistuivat ja talotekniikan markkinoita voisi luonnehtia peräti vilkkaiksi. Etelä- ja Länsi-Euroopassa markkinat heikkenivät vertailukaudesta, mikä johtui suurelta osin alueen maiden talousvaikeuksista, jotka ovat vaikuttaneet myös julkisilla varoilla tehtyihin hankkeisiin. Heikointa kehitys oli Pyreneiden niemimaalla ja Italiassa. Kysynnän kehitys oli vakaampaa Ranskassa ja erityisesti Isossa-Britanniassa, missä kysyntä pysyi suhteellisen hyvällä tasolla lähes koko vuosineljänneksen ajan. Kysynnän varovaista elpymistä vertailuneljännekseen nähden havaittiin myös joillakin yksittäisillä kansallisilla markkinoilla Itä-Euroopan alueella.

Pohjois-Amerikassa kysyntä kasvoi edelleen vilkkaan ensimmäisen neljänneksen jälkeen erityisesti Yhdysvalloissa. Uusien asuinrakennushankkeiden määrä kasvoi niin Yhdysvalloissa kuin Kanadassakin edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liike- ja julkisen rakentamisen markkinat sen sijaan heikkenivät.

Yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntä pysyi edellisvuoteen verrattuna melko tasaisena Suomessa ja Ruotsissa, mutta piristyi hienoisesti Baltian maissa, Norjassa ja Tanskassa. Skandinavian maiden leuto talvi mahdollisti vuodelle 2012 suunniteltujen rakennushankkeiden käynnistämisen jo ensimmäisen neljänneksen aikana, mikä heijastui toisen neljänneksen kysyntään. 
 

Liikevaihto

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon kasvu heikkeni vahvaan ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Liikevaihto 218,1 (222,6) milj. euroa pieneni edellisvuoteen verrattuna 2,0 %, johtuen muun muassa saksalaisen tytäryhtiö Hewing GmbH:n myynnistä. Orgaaninen kasvu vertailujaksoon verrattuna oli 2,4 %. Toisen neljänneksen aikana valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli positiivinen, mitä vielä lisäsi liikevaihdon kasvu euroalueen ulkopuolisissa maissa. Toisen neljänneksen aikana myyntihintoja nostettiin kattamaan kasvaneita raaka-ainekustannuksia. Myyntihintojen korotus auttoi osaltaan kompensoimaan myös volyymien supistumista kauden loppua kohti tultaessa. Talotekniikka – Pohjois-Amerikan ensimmäisen neljänneksen vahva kasvu jatkui myös toisella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna kasvu oli 16,1 % Yhdysvaltain dollareissa mitattuna. Luku heijastaa myynnin positiivista kehitystä niin Yhdysvalloissa kuin Kanadassakin. Talotekniikka – Eurooppa -segmentin liikevaihto laski selvästi. Tilanteeseen vaikuttivat Hewing GmbH:n myynnin ohella vaikea markkinatilanne eteläisessä Euroopassa ja myös eräillä päämarkkina-alueilla, erityisesti Alankomaissa ja Ruotsissa. Yhdyskuntateknisten ratkaisujen liikevaihto pysyi ennallaan.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, huhti–kesäkuu: 

M€ 4–6/2012 4–6/2011 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 133,2 147,8 –9,9 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 38,9 29,5 31,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 49,7 42,8 16,1 %)
Yhdyskuntatekniikka 47,6 47,3 0,5 %
Eliminoinnit –1,6 –2,0  
Yhteensä 218,1 222,6 –2,0 %

Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 410,6 (395,8) milj. euroa, kasvua edellisvuoden vertailukauteen 3,7 %. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 5,0 %, kun vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen luvuista jätetään pois vuoden 2011 toisella neljänneksellä hankittu Zent‑Frenger GmbH ja vuosien 2011 ja 2012 ensimmäisen ja toisen neljänneksen luvuista jätetään pois Hewing GmbH.

Valuuttakurssien muutokset kasvattivat katsauskauden liikevaihtoa 7,4 milj. eurolla eli 1,8 %:lla. Tulokseen vaikuttivat eniten USA:n ja Kanadan dollareiden kurssimuutokset ja vähemmässä määrin myös punnan kurssivaihtelut.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihdon kasvu hidastui vuoden ensimmäisestä neljänneksestä, johtuen ennen kaikkea Hewing GmbH:n myynnistä, mutta samalla se osoitti kysynnän vaimentuneen useilla kansallisilla markkinoilla eurokriisin syvetessä. Talotekniikka – Euroopan vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu tammi-kesäkuussa oli nollatasoa. Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto sen sijaan kasvoi rivakasti ja vahvistui edellisvuoteen verrattuna varsinkin Yhdysvalloissa. Liiketoimintaryhmittäin tarkasteltuna talotekniikkasegmenttien myynti oli vilkkaampaa käyttövesiratkaisuissa kuin sisäilmastoliiketoiminnassa.

Myös yhdyskuntatekniikan tammi-kesäkuun liikevaihdon kasvu hidastui ensimmäisestä vuosineljänneksestä, erityisesti Skandinaviassa, missä rakennushankkeita aikaistettiin leudon talven takia.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi–kesäkuu: 

M€ 1–6/2012 1–6/2011 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 266,2 270,1 –1,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 69,9 56,2 24,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 91,1 80,0 13,9 %)
Yhdyskuntatekniikka 77,3 73,3 5,4 %
Eliminoinnit –2,8 –3,8  
Yhteensä 410,6 395,8 3,7 %

 

Tulos ja kannattavuus

Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden toisella neljänneksellä 16,1 (15,5) milj. euroa eli 4,2 % edellisvuotta suurempi. Kannattavuutta mittaava liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 7,0 prosentista 7,4 prosenttiin.

Vuoden toisen neljänneksen bruttokatemarginaali pysyi edellisvuoteen verrattuna tyydyttävällä tasolla, seurauksena vuodesta 2011 alkaen vaiheittain toteutetuista hinnankorotuksista, siitäkin huolimatta, että raaka-ainekustannukset olivat korkealla tasolla. Kireä hintakilpailu supistuneilla markkinoilla heikensi Talotekniikka – Euroopan kannattavuutta. Pohjois-Amerikassa liikevoitto parani selkeästi volyymien kasvun tuoman mittakaavaedun, melko vakaiden raaka-ainehintojen ja tehokkaiden valmistusprosessien ansiosta.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, huhti–kesäkuu: 

M€ 4–6/2012 4–6/2011 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 12,2 13,9 –12,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 4,1 2,7 57,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 5,3 3,8 40,7 %)
Yhdyskuntatekniikka 2,2 1,7 28,5 %
Muut –2,6 –2,6  
Eliminoinnit 0,2 –0,2  
Yhteensä 16,1 15,5 4,2 %

Huhti-kesäkuun tulos ennen veroja oli 13,9 (13,5) miljoonaa euroa. Verojen tulosvaikutus oli 5,1 milj. euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 4,5 milj. euroa. Toisen neljänneksen voitto oli 8,8 (9,0) miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuun liikevoitto oli 25,4 (18,7) milj. euroa eli 6,7 milj. euroa tai 35,9 % enemmän kuin vertailukaudella. Kannattavuus eli liikevoittomarginaali oli 6,2 prosenttia, kun se vertailukaudella oli 4,7 prosenttia.

Kulut, joissa on mukana 2,3 milj. euron vaikutus valuuttakurssimuutoksista, säilyivät lähellä vuoden ensimmäisen neljänneksen tasoa.

Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,15) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma osaketta kohti oli 2,65 (3,00) euroa, myös laimennettuna. 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–kesäkuu:  

M€ 1–6/2012 1–6/2011 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 23,9 20,5 16,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 6,8 3,4 101,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 8,8 4,8 84,7 %)
Yhdyskuntatekniikka 0,3 –2,3 113,0 %
Muut –5,0 –3,7 32,6 %
Eliminoinnit –0,6 0,8  
Yhteensä 25,4 18,7 35,9 %

 

Investoinnit ja rahoitus

Katsauskaudella investointeja tehtiin lähinnä ylläpitoon ja parannuksiin. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopussa Uponor myi saksalaisen, alihankintavalmistukseen keskittyneen Hewing GmbH:n. Kauppahinta 11,9 miljoonaa euroa saatiin 2. huhtikuuta 2012. Myynti vaikutti myönteisesti kauden rahavirtaan ja maksuvalmiuteen.

Investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat 7,8 (9,2) miljoonaa euroa, mikä on selkeästi vähemmän kuin poistot, jotka olivat 14,2 (14,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta parani –28,2 (–32,4) miljoonaan euroon

Konsernissa kiinnitetään erityistä huomiota hyvän maksuvalmiuden säilyttämiseen. Luottotappioriski kasvaa erityisesti Euroopassa, ja riskien hallitsemiseksi muun muassa myyntisaamisia seurataan tarkasti. Yhtiöllä on käytettävissään kahdenvälisiä luottolimiittejä 190 milj. euron arvosta; niistä ei kauden päättyessä ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli kauden päättyessä käytössä 33,5 milj. euroa.

Konsernin vakavaraisuus laski 34,7 (37,4) prosenttiin nettokäyttöpääoman kasvun seurauksena. Korolliset nettovelat olivat 143,9 (150,9) milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 7,7 (36,2) milj. euroa. Nettovelkaantuminen eli gearing nousi 74,2 (67,7) prosenttiin. 

 

Lähiajan näkymät

Euroopan poliittinen epävakaisuus jatkuu vaikuttaen talouden kehitykseen ja vakauteen varsinkin Euroopassa. Luotettavien kehityslinjojen ennustaminen on nykyisissä olosuhteissa mahdotonta. Taloudellisen epävarmuuden lisäksi sekava tilanne vaikuttaa myös kuluttajien ja organisaatioiden halukkuuteen käynnistää pitkäaikaisia investointeja, mikä laskee kysyntää ja vaikeuttaa rakennusmarkkinoiden elpymistä. Myrskykeskus on koettu eteläisen Euroopan maissa, mutta jälkimainingit ovat tuntuneet koko maanosassa ja alkaneet keinuttaa myös vahvoja talouksia.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa kehitys on ollut vakaampaa ja markkinoiden uskotaan pysyvän vakaina myös lähitulevaisuudessa. Talouden viimeaikaisesta hiipumisesta huolimatta rakennusteollisuus on onnistunut raportoimaan kasvusta, joskin on myönnettävä, ettei vertailutasokaan ole kovin korkea.

Kuten aiemmin on kerrottu, Uponor on varautunut pitkähköön hiljaiseen kauteen ja markkinoiden varsin rajalliseen kasvuun. Toisaalta vilkas korjausrakentaminen, kestävän kehityksen ja matalaenergiarakentamisen yleistyminen sekä varautuminen äärimmäisiin sääolosuhteisiin voivat tuoda myötätuulta Uponorin sisäilmasto-, käyttövesi- ja yhdyskuntateknisille ratkaisuille.

Uponorin johto pyrkii terävöittämään yhtiön fokusta ja parantamaan kustannustehokkuutta ja rahavirtaa. Mikäli kysyntänäkymät pysyvät heikkoina, yleiskustannuksia on leikattava valikoiduilla markkinoilla. Samanaikaisesti Uponor kuitenkin tukee vahvasti kasvupyrkimyksiään hyödyntäen maksimaalisesti uusien innovatiivisten tuotteiden ja järjestelmien tuomat kilpailuedut ja markkinoiden myönteisen suhtautumisen Uponorin ympäristöystävälliseen tarjontaan.

Uponor pitää ennallaan 10.2.2012 annetun ohjeistuksen vuodelle 2012:
Uponorin liikevaihdon arvioidaan kasvavan orgaanisesti vuodesta 2011 ja liikevoiton uskotaan ylittävän 50 milj. euroa. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2011 tilinpäätöksen kohdasta ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.

 

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 800 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.uponor.fi