Tilinpäätöstiedote 1-12/2011: Uponorin liikevaihto kasvoi, kertaluonteiset erät vaikuttivat tulokseen

Uponor Oyj                                  Tilinpäätöstiedote 1-12/2011                   10.2.2012 8.00


Tilinpäätöstiedote 1-12/2011: Liikevaihto kasvoi, kertaluonteiset erät vaikuttivat tulokseen

 • Liikevaihto kasvoi edelleen loka-joulukuussa, mutta kertaluonteiset erät rasittivat heikentynyttä kannattavuutta
 • Liikevaihto 1–12: 806,4 milj. euroa (2010: 749,2 milj. euroa), muutos +7,6 %, orgaaninen kasvu 4,9 %
 • Liikevoitto 1–12: 35,4 milj. euroa (52,4 milj. euroa), muutos –32,4 %, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 45,9 milj. euroa, muutos –12,5 %
 • Kertaluonteisten erien vaikutuksesta johtuen yhtiön osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,34) euroa. Ilman kertaluonteisia eriä osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,34) euroa
 • Ohjeistus: Uponorin liikevaihdon orgaanisen kasvun ennustetaan olevan suurempi kuin vuonna 2011 ja liikevoiton uskotaan ylittävän 50 milj. euroa.
 • Hallituksen osinkoesitys on 0,35 (0,55) euroa/osake


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

 • Talouden yleisestä heikkenemisestä huolimatta muoviraaka-aineiden hinnat nousivat nopeasti vuoden 2011 aikana, mikä vaikutti negatiivisesti Uponorin bruttokatteeseen. Myyntihintojen tarkistus tuli jälkijunassa, ja sen vaikutukset alkoivat todella näkyä vasta vuoden loppupuolella. Siitäkin huolimatta hintainflaation negatiivinen vaikutus vuoden 2011 bruttokatemarginaaliin oli 0,9 prosenttia.
 • Tammikuussa 2012 allekirjoitettiin sopimus saksalaisen, OEM-liiketoimintaa harjoittavan Hewing GmbH:n myynnistä. Pitkästä yhteisestä historiasta huolimatta yritys ei kuulu Uponorin ydinliiketoimintaan, ja viimeaikaiset muutokset teollisessa ympäristössä ovat heikentäneet yrityksen strategista merkitystä Uponorille rasittaen konsernin kokonaistulosta. Uskon, että tehty sopimus hyödyttää pidemmällä aikavälillä molempia osapuolia.
 • Olen erittäin pettynyt suuriin kertaluonteisiin eriin neljännen vuosineljänneksen luvuissa. Näitä ovat verottajan päätökset sekä vuonna 2008 Ison-Britannian ja Irlannin kunnallisteknisen liiketoiminnan myyntiin liittyvän lainasaamisen alaskirjaus.
 • Vuoden 2011 kassavirta pysyi vahvana kannattavuuden heikkenemisestä huolimatta. Vaikka päätöksemme pienentää varastoja epävarmassa toimintaympäristössä rasitti viimeisen vuosineljänneksen bruttokatetta käyttöasteen heikentymisen myötä, varastojen absoluuttinen pieneneminen edellisvuoteen verrattuna oli kuitenkin positiivinen saavutus.
 • Kysyntä vuonna 2012 näyttäisi pysyvän suhteellisen vakaana mutta vaihtelevan suuresti eri maantieteellisillä alueilla. Raaka-aineiden hintojen nousu oletettavasti tasaantuu vuoden 2011 rajuihin muutoksiin verrattuna. Olemme parantaneet toimintojemme kustannustehokkuutta ja sitä kautta pyrkineet keventämään yleiskustannuksiin kohdistuvia kasvupaineita. Tämä luo hyvän perustan liikevoiton kasvulle vuonna 2012.


Kertaluonteiset erät vuoden 2011 tilinpäätöksessä

Vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä Uponorin jatkuvien toimintojen tulokseen vaikuttivat seuraavat erät, jotka yhtiö määrittelee kertaluonteisiksi eriksi:

 • 10,5 milj. euron alaskirjaus, joka liittyy Hewing GmbH:n osakekannan myyntiin; kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin
 • 6,0 milj. euron lainasaamisen alaskirjaus, joka liittyy Englannissa ja Irlannissa sijainneen yhdyskuntateknisen liiketoiminnan myyntiin vuonna 2008; kirjattu rahoituskuluihin
 • 3,2 milj. euroa viivemaksuja, jotka liittyvät Suomen veroviranomaisten jälkiverotuspäätöksiin; kirjattu rahoituskuluihin
 • 1,9 milj. euroa veronkorotuksia, jotka liittyvät Suomen veroviranomaisten jälkiverotuspäätöksiin; kirjattu tuloveroihin

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana ei kirjattu kertaluonteisia eriä.


Tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä:

M€ 10–12/2011 1–12/2011
Liikevaihto 197,0 806,4
Bruttokate 70,0 292.9
- % liikevaihdosta 35,5% 36,3%
Liikevoitto 7,4 45,9
- % liikevaihdosta 3,8% 5,7%
Rahoituskulut, netto 4,1 8,5
Tulos ennen veroja 3,3 37,4
Verot 2,7 13,9
Tulos jatkuvista toiminnoista 0,6 23,5
     
Osakekohtainen tulos, €   0,32

(Yllä olevat luvut ovat ilman kertaluonteisia eriä.)

 

Hallituksen osinkoesitys

Hallituksen osinkoesitys 0,35 euroa osakkeelta perustuu yhtiön osinkopolitiikkaan, 0,40 euron osakekohtaiseen rahavirtaan ennen rahoitusta, 0,32 euron osakekohtaiseen tulokseen ilman kertaluonteisia eriä sekä yhtiön taloudelliseen asemaan ja vuoden 2012 näkymiin.


Tietoja tästä tilinpäätöstiedotteesta

Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin vuoden 2011 tilinpäätöksestä, joka on liitetty tähän tiedotteeseen. Se on saatavilla myös yhtiön www-sivuilta. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.


Esitysaineisto ja webcast-esitys

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 10.2. klo 10.00. Lisätiedot webcastista löytyvät osoitteesta www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen Uponorin sivulta osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.


Seuraavan vuosineljänneksen tulos

Uponor julkaisee vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 27.4.2012. Suljetun ikkunan aikana 1.–26.4. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 

Vuoden 2011 viimeinen neljännes

Vuoden 2011 viimeisen neljänneksen aikana ei markkinatilanteessa eikä yleisissä näkymissä tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Kaikilla maantieteellisillä alueilla Uponorin ratkaisujen ja palveluiden kysyntä pysyi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna suhteellisen vakaana. Lämmin syksy ja myöhäinen talventulo pidensivät erityisesti yhdyskuntateknisen rakentamisen sesonkia Pohjoismaissa, mutta tätä positiivista kehitystä rasitti huoli eurooppalaisesta ja kansainvälisestä taloustilanteesta, joka aiheutti epävarmuutta ja vaikutti vientiteollisuuteen.

 

Liikevaihto

Talotekniikka – Eurooppa onnistui nostamaan liikevaihtonsa tyydyttävälle tasolle, ja myös Pohjois-Amerikan lukemat jatkuivat vahvoina edellisen vuosineljänneksen tapaan. Leudosta syksystä huolimatta Yhdyskuntatekniikan liikevaihdon kasvu heikkeni lähinnä kysynnän heikkenemisen ja asiakkaiden lisääntyneen epävarmuuden vuoksi heijastellen huolta maailmantalouden tilanteesta.

Liikevaihdon jakautuminen, loka-joulukuu:

M€ 10–12/2011 10–12/2010 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 133,0 123,6 7,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 32,0 26,7 20,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 43,2 35,8 20,7 %)
Yhdyskuntatekniikka 34,3 33,4 2,7 %
Eliminoinnit -2,3 -2,0  
Yhteensä 197,0 181,7 8,4 %

 

Tulos ja kannattavuus

Uponorin viimeisen vuosineljänneksen bruttokateprosentti 35,5 (37,4) heikentyi varastojen aktiivisen pienentämisen sekä siitä johtuvan valmistuksen epäsuotuisan käyttöasteen seurauksena. Pitkin vuotta tehdyt hinnankorotukset alkoivat vaikuttaa kunnolla viimeisen vuosineljänneksen aikana, jolloin raaka-ainekustannusten noususta johtunut liikevoiton heikkeneminen rauhoittui.

Liikevoitto oli negatiivinen –3,0 (8,6) milj. euroa johtuen tammikuussa julkistettuun Hewing GmbH:n myyntiin liittyvästä 10,5 milj. euron alaskirjauksesta.


Liikevoiton jakautuminen, loka-joulukuu:

M€ 10–12/2011 10–12/2010 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 7,8 8,8 -15,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 1,8 1,0 +75,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 2,4 1,4 +72,9 %)
Yhdyskuntatekniikka -1,5 -0,9 +58,5 %
Muut -11,1 -0,5  
Eliminoinnit 0,0 0,2  
Yhteensä -3,0 8,6 -139,9 %

 


Tilinpäätös 1-12/2011

Markkinat

Makrotalous alkoi kehittyä Uponorin tärkeimmillä markkina-alueilla kohtuullisen suotuisissa merkeissä vuoden 2011 alussa. Vuoden keskivaiheilla kehitys kääntyi kuitenkin heikommaksi. Kysyntä vaihteli selkeästi myös eri alueiden välillä. Asuin- sekä liike- ja julkisen rakentamisen markkinat Keski-Euroopassa pitivät pintansa lähinnä Saksan vilkkaan kysynnän ansiosta. Lounais-Euroopan jo valmiiksi heikko markkinatilanne heikkeni entisestään rakennustoiminnan hiljentyessä erityisesti Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa. Pohjoismaat ja Pohjois-Amerikan markkinat asettuvat näiden kahden välimaastoon. Pohjoismaissa kysyntä säilyi suhteellisen vakaana, joskin heikkeni hieman edellisvuodesta. Pohjois-Amerikassa rakentajien luottamus oli vahvimmillaan vuoden 2007 jälkeen, vaikkakaan markkinoissa ei tapahtunut muutosta kumpaankaan suuntaan. Yhdyskuntatekniikan kysyntä jatkui Pohjoismaissa ja lähimarkkinoilla lähes edellisvuotta vastaavalla tasolla.

Liiketoimintaryhmittäin tarkasteltuna uudisrakennusmarkkinoiden heikkeneminen ja korjausrakentamisen suhteellinen lisääntyminen ovat olleet eduksi erityisesti käyttövesiratkaisujen kysynnälle. Sisäilmastoratkaisujen kysyntä noudattelee pääsääntöisesti uudisrakennusmarkkinoiden kehitystä, joskin suuria pintoja hyödyntävät lämmitys- ja viilennysratkaisut ovat herättäneet asiakkaissa lisääntyvää kiinnostusta pienen energiajalanjälkensä takia.

 

Liikevaihto

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2011 oli 806,4 (2010: 749,2) miljoonaa euroa, mikä on 7,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kaikki liiketoimintasegmentit onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoaan orgaanisesti. Pohjois-Amerikan taloteknisessä liiketoiminnassa kasvu oli suhteellisesti suurinta mitattuna paikallisessa valuutassa.

Orgaaninen liikevaihdon kasvu, joka ei sisällä Zent-Frengerin hankinnan vaikutusta, oli 4,9 %. Myyntihintojen korotukset ja volyymin kasvu olivat vaikutuksiltaan yhtä suuret. Valuuttakurssien muutokset vähensivät vuoden 2011 liikevaihtoa 1,2 milj. eurolla.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin 1.1. – 31.12.2011:

M€ 1–12
2011
1–12
2010
Raportoitu
muutos, %
Talotekniikka – Eurooppa 543,9 504,4 7,8 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 121,5 114,6 6,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 170,1 151,1 12,6 %)
Yhdyskuntatekniikka 149,7 138,3 8,1 %
Eliminoinnit -8,7 -8,1  
Konserni (jatkuvat toiminnot) 806,4 749,2 7,6 %

Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta maata ja niiden osuudet konsernin liikevaihdosta (vuoden 2010 osuus sulkeissa): Saksa 18,7 % (16,4 %), Suomi 11,5 % (11,9 %), USA 11,0 % (11,3 %), Ruotsi 10,5 % (10,6 %), Espanja 4,8 % (5,3 %), Norja 4,6 % (5,0 %), Tanska 4,6 % (4,7 %), Alankomaat 4,4 % (4,4 %), Italia 4,2 % (4,9 %) ja Kanada 4,1 % (4,0 %).

Euroopan talotekniikan liikevaihto kasvoi kohtalaisesti lähinnä Saksan vahvan taloustilanteen tukemien elinvoimaisten rakennusmarkkinoiden ansiosta. Kehitys oli suotuisaa myös eräissä Saksan naapurimaissa. Pohjoismaiden markkinatilanne säilyi suhteellisen vakaana alueen vahvojen talouksien tukemana, vaikkakin huoli maailmantalouden kehityksestä ja sen vaikutuksesta vientiteollisuuteen vaikutti myös Pohjoismaiden tilanteeseen. Lounais-Euroopan kireästä markkinatilanteesta huolimatta Uponorin liikevaihto on sielläkin säilynyt lähes edellisvuoden tasolla. Uponor onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan Espanjassa ja Portugalissa ja parantamaan liikevaihtoa esimerkiksi Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Pohjois-Amerikassa talotekniikan liikevaihdon kasvu on ollut seurausta kaupallisten mahdollisuuksien tehokkaasta hyödyntämisestä, esimerkiksi moni asentaja ja rakennuttaja on saatu valitsemaan Uponorin järjestelmät kilpailevien ratkaisujen sijaan. Positiivista on ollut myös suotuisa kehitys niillä maantieteellisillä alueilla, joilla markkinaosuus on aikaisemmin ollut varsin pieni. Uponor on vahvistanut asemaansa Itä-Euroopan ja erityisesti Venäjän markkinoilla ja onnistunut saamaan vankemman jalansijan kansainvälisillä markkinoilla, esimerkiksi Lähi-idässä.

Yhdyskuntatekniikan toiminta on pysynyt yleisesti ottaen suhteellisen vakaana, mutta Uponor onnistui kasvattamaan hieman sekä liikevaihtoaan että markkinaosuuttaan uusien tuotteiden lanseeraamisen, tehokkaamman asiakassegmentoinnin ja toimitusketjun hienosäätöjen ansiosta.

Talotekniikkasegmentin sisäilmastoliiketoiminnan positiivista kehitystä joudutti kasvava kestävien, energiatehokkaiden ja eri energianlähteitä hyödyntävien lämmitys- ja viilennysjärjestelmien kysyntä. Uponor on pyrkinyt kehittämään kilpailukykyisten kokonaisratkaisujensa tarjontaa tuomalla markkinoille uusia asennusta helpottavia ratkaisuja ja säätöjärjestelmiä.

Käyttövesijärjestelmien liiketoiminta kasvoi erityisen vahvasti Pohjois-Amerikan markkinoilla niille vuoden 2011 kuluessa tuotujen ainutlaatuisten innovaatioiden siivittämänä. Esimerkiksi Quick&Easy-putkiliittimet ovat olleet avainasemassa, kun uusia asiakkaita on houkuteltu siirtymään Uponorin tuotteiden käyttäjiksi.

Molemmat talotekniikan liiketoimintaryhmät hyötyivät yhtenäistetyistä avaintuotteiden markkinointikampanjoista sekä tuotteiden jatkuvasta harmonisoinnista, minkä ansiosta myynti kasvaa vaikka nimikemäärä on pienempi.

 

Tulos ja kannattavuus

Uponor-konsernin jatkuvien liiketoimintojen bruttokate oli 292,9 (288,1) milj. euroa, jossa oli 4,8 milj. euron lisäys edellisvuoteen verrattuna. Bruttokatemarginaali 36,3 prosenttia pieneni 2,1 prosenttiyksikköä johtuen erityisesti muutoksista tuotevalikoimassa. Sen lisäksi hintainflaatio heikensi marginaalia.

Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 35,4 (52,4) miljoonaa euroa, ja se laski 32,4 % edellisvuodesta. Myös kannattavuus heikkeni ja liikevoittomarginaali oli 4,4 % (7,0 %) liikevaihdosta.

Liikevoittoa rasitti tammikuussa 2012 tehty päätös myydä saksalainen Hewing GmbH. Alaskirjaus heikensi jatkuvien liiketoimintojen liikevoittoa 10,5 milj. eurolla. Ilman tätä alaskirjausta liikevoitto olisi ollut 45,9 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali vastaavasti 5,7 %.

Muita liikevoittoon vaikuttaneita tekijöitä olivat esimerkiksi raaka-aineiden korkea hinta ja energia- ja kuljetuskustannusten sekä vastaavien kulujen yleinen kustannusinflaatio samoin kuin kysynnän heikkeneminen vuoden toisella puoliskolla. Myynti- ja markkinointikustannukset olivat edellisvuotta suuremmat. Kustannusten nousuun vaikuttivat vuoden aikana tehdyt uusien tuotteiden aktiiviset lanseeraukset. Myös myyntiin ja markkinointiin liittyvät muuttuvat kulut kasvoivat liikevaihdon kasvun myötä.

Syksyllä 2011 Uponor käynnisti useita kustannussäästöihin tähtääviä toimenpiteitä tasapainottaakseen kysynnän ja liikevaihdon laskusuuntaista kehitystä. Näistä merkittävimmät olivat Turkin toimiston sulkeminen, Kroatian toimintojen supistaminen ja liiketoiminnan kehitysyksikön lakkauttaminen. Merkittäviä säästöjä saatiin myös virtaviivaistamalla organisaatiota, tehostamalla varastojenhallintaa esimerkiksi vähentäen tuotenimikkeiden määrää ja vähentämällä sisäisiin kokouksiin liittyvää matkustusta hyödyntämällä paremmin uutta viestintäteknologiaa. 

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Pohjois-Amerikan talotekniikan liikevoitto parani huomattavasti. Suotuisa kehitys oli lähinnä seurausta käyttövesiratkaisujen myynnin vilkastumisesta, kun urakoitsijoita ja asentajia on saatu valitsemaan Uponorin tuotteet kilpailijoiden tuotteiden sijaan. Euroopassa taloteknisen toiminnan liikevoitto laski liikevaihdon kasvusta huolimatta. Edellä mainittujen syiden lisäksi liikevoittoon vaikuttivat myös vuoden alun korkeat markkinointikulut ja vuoden jälkipuoliskolla vallinnut heikko markkinatilanne eräillä keskeisillä markkina-alueilla, kuten Lounais-Euroopassa. Liikevaihdon kasvusta huolimatta myös yhdyskuntatekniikan liikevoitto heikkeni edelleen, minkä voidaan katsoa johtuvan raaka-aineiden hintakehityksestä, kovasta hintakilpailusta ja uusien tuotteiden lanseeraamiseen liittyvistä kustannuksista.

Saksalaisen Hewing GmbH:n koko osakekannan myynnistä aiheutunut 10,5 milj. euron alaskirjaus rasittaa Muu-segmentin tulosta.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 1.1. – 31.12.2011:

M€ 1–12
2011
1–12
2010
Raportoitu
muutos, %
Talotekniikka – Eurooppa 41,7 55,7 -25,0 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 10,1 3,1 +223,6 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 14,2 4,1 +243,8 %)
Yhdyskuntatekniikka -2,4 0,4 -692,2 %
Muu -14,0 -6,8  
Eliminoinnit 0,0 0,0  
Konserni (jatkuvat toiminnot) 35,4 52.4 -32,4 %

Rahoituskulut nousivat merkittävästi, 17,7 (10,7) milj. euroon, mikä johtui verottajan joulukuun 2011 lopulla yritykselle maksettavaksi määräämästä viivemaksuista, joiden yhteenlaskettu määrä nousi 3,2 miljoonaan euroon, sekä helmikuussa 2012 julkaistusta Ison-Britannian 6,0 miljoonan euron lainasaamisten alaskirjaamisesta. Valuuttakurssierot olivat -1,3 milj. euroa.

Konsernin tulos ennen veroja laski 57,8 % ja oli 17,7 (41,7) milj. euroa.  Tuloverojen määrä oli 15,8 (14,7) milj. euroa, kun veroaste oli 88,8 % (35,3 %). Kolmesta edellä mainitusta kertaluontoisesta erästä – Hewing GmbH:n myynti ja Ison-Britannian lainasaamisen alaskirjaaminen sekä verottajan päätökset - mikään ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Konsernin tilikauden tulos oli 1,6 (24,7) milj. euroa, josta jatkuvien liiketoimintojen osuus oli 1,9 (27,0) milj. euroa.

Oman pääoman tuotto laski 0,7 (9,7) prosenttiin ja sijoitetun pääoman tuotto 11,0 (14,4) prosenttiin.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,34) euroa ja jatkuvien liiketoimintojen osalta 0,03 (0,37) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 2,86 (3,45) euroa. Muut osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osasta.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 58,4 (49,2) milj. euroa ja rahavirta ennen rahoitusta 29,3 (35,6) milj. euroa. Onnistuneen käyttöpääoman hallinnan ansiosta liiketoiminnan rahavirta säilyi vahvana huolimatta heikosta tuloskehityksestä

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuun 24. päivänä Uponor tiedotti Hewing GmbH:n koko osakekannan myynnistä. Ochtrupissa Saksassa sijaitseva OEM-valmistukseen keskittynyt Hewing GmbH ei kuulu Uponorin ydinliiketoimintaan. Sopimuksen arvo on noin 11,9 milj. euroa, ja sen seurauksena vuoden 2011 tulokseen piti kirjata 10,5 milj. euron alaskirjaus, joka vaikutti jatkuvien toimintojen liikevoittoon. Kauppa astuu voimaan 1.1.2012 edellyttäen, että tietyt ehdot, kuten lupa kilpailuviranomaiselta, täyttyvät. Kauppa uskotaan saatavan päätökseen maalis-huhtikuussa 2012.

Helmikuun 7. päivänä Uponor ilmoitti alaskirjauksesta, joka liittyy vuonna 2008 tapahtuneen kaupan lainasaamiseen. Kaupalla Uponor myi Englannissa ja Irlannissa sijaitsevan yhdyskuntateknisen liiketoimintansa, ja osa kauppahinnasta jäi Uponor Oyj:lle lainasaamisena. Pääomitettuine korkoineen sen arvo on 6,0 milj. euroa. Uponor ilmoitti 9.5.2008 myyneensä Englannissa ja Irlannissa sijainneen yhdyskuntateknisen liiketoimintansa yksityiselle pääomasijoittajalle 3i:lle ja sen hallinnoimille rahastoille. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2007 oli 169,1 milj. euroa. Liiketoiminnan velaton kauppahinta oli 100 milj. puntaa, josta Uponor kirjasi silloin lähes 45 miljoonan euron kauppavoiton päättyneiden liiketoimintojen eränä. 

 

Lähiajan näkymät

Markkinoilla esiintynyt optimismi on selvästi laantunut viime vuodesta. Vaikka huoli maailmantalouden tilanteesta on mahdollisesti hieman helpottanut, Euroopan taloustilanteen kehitys on uutisotsikoissa lähes päivittäin eikä maantieteellisten alueiden markkinoiden kehityssuunta ole selkeä. Uponor ei kuitenkaan usko Euroopan ajautuvan vaikeaan talouskriisiin vuonna 2012.

Viime vuodet ovat rasittaneet rakennussektoria. Kysyntä on yleisesti ottaen pysynyt vakaana, ja Uponor on varautunut monien muiden yritysten tavoin pitkään hiljaiseen kauteen.

Kun markkina-alueita tarkastellaan maantieteellisesti, voidaan havaita, että mieliala Keski-Euroopassa on vahva verrattuna edellisvuosiin ja Euroopan muihin markkina-alueisiin, vaikka se onkin heikentynyt viime kesästä. Saksassa ja sen naapurimaissa koettu vilkastuminen todennäköisesti laantuu vuoden 2012 aikana. Pohjoismaissa rakentaminen on pysynyt hyvällä tasolla, mutta yhdyskuntateknisiä investointeja on leikattu. Etelä-Euroopassa hallitukset ovat leikanneet julkisen rakentamisen projekteja, työttömyysluvut ovat korkeat ja rakentaminen vähäistä. Pohjois-Amerikassa rakentajien mieliala on toiveikkaampi kuin koskaan kuluneiden neljän vuoden aikana, mutta tämä ei ole vielä näkynyt rakennusvilkkauden merkittävänä lisääntymisenä.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Edellä esitettyä tarkempi riskianalyysi löytyy edellä kohdasta liiketoimintaan kohdistuvat riskit sekä tilinpäätöksestä.

Uponorin johto pyrkii aktiivisesti terävöittämään konsernin keskittymistä tärkeisiin alueisiin, parantamaan kustannustehokkuutta ja kassavirtaa sekä vauhdittamaan orgaanista kasvua nykyisillä ja uusilla markkinoilla hyödyntäen asiakkaiden houkuttelemisessa Uponorin vahvoja tuote- ja järjestelmäinnovaatioita.

Edellä esitettyjen oletusten perusteella ohjeistus vuodelle 2012 on: 
Uponorin liikevaihdon orgaanisen kasvun ennustetaan olevan suurempi kuin vuonna 2011 ja liikevoiton uskotaan ylittävän 50 milj. euroa. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. +358 20 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. +358 20 129 2822

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. +358 20 129 2852

 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3200 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 800 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.uponor.fi