Osavuosikatsaus 1-3/2013: Euroopan markkinoiden odotettu alakulo vaimensi Uponorin tuloskehitystä ensimmäisellä neljänneksellä

Uponor Oyj                         Osavuosikatsaus 1-3/2013                            29.4.2013 8.00


Osavuosikatsaus 1-3/2013: Euroopan markkinoiden odotettu alakulo vaimensi Uponorin tuloskehitystä ensimmäisellä neljänneksellä  

 • Pitkä talvi painoi kysyntää edellisvuoden poikkeuksellisen vahvaan ensimmäiseen neljännekseen verrattuna
 • Tammi–maaliskuun liikevaihto 177,7 (192,5) milj. euroa, muutos -7,7 %, orgaaninen muutos -3,5 %
 • Tammi–maaliskuun liikevoitto 6,1 (9,3) milj. euroa, muutos -34,0 %
 • Osakekohtainen tulos 0,05 (0,06) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 7,0 % (11,2 %) ja nettovelkaantumisaste 77,6 % (79,8 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -15,5 (–21,4) milj. euroa
 • Koko vuoden ohjeistus säilyy ennallaan

 (Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu.)

  

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä: 

 • Pohjois-Amerikassa kehitys jatkui vahvana kysynnän kasvaessa kaksinumeroisin prosenttiluvuin nyt jo seitsemännen peräkkäisen vuosineljänneksen ajan. Vaikka kasvu onkin kuormittanut tuotantokapasiteettiamme, se on vaikuttanut myönteisesti koko konsernin tulokseen.
   
 • Kiinnitämme erityistä huomiota kustannusten hallintaan ja onnistuimmekin pitämään tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoiset kulut edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempinä. Huhtikuun alussa toteutettu organisaatiouudistus selkeyttää organisaatiorakennetta ja tehostaa toimintaa entisestään.
   
 • Jatkuva huoli talouden vakaudesta hidastaa edelleen rakennusmarkkinoiden elpymistä Euroopassa. Siitä huolimatta, että vuoden ensimmäinen neljännes oli odotustemme mukaisesti hiljainen ja markkinat ovat edelleen ailahtelevat, liikevoittomme oli toiseksi paras viiteen vuoteen. Parempi tulos saavutettiin vain viime vuoden poikkeuksellisen vahvalla ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Tietoja tammi–maaliskuun 2013 osavuosikatsaustiedotteesta
Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.


Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 29.4. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen Uponorin sivulta osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.


Seuraava osavuosikatsaus
Uponor Oyj julkaisee vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 26.7.2013. Suljetun ikkunan aikana 1. - 26.7. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja.

 

Markkinat

Yleinen talouskehitys Uponorin tärkeimmillä kansallisilla markkinoilla jatkui pitkälti samankaltaisena kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ja jo aiemmin vuoden aikana. Viime vuoden poikkeuksellisen vilkkaaseen ensimmäiseen neljännekseen verrattuna vuoden 2013 vastaava ajanjakso jäi selkeästi heikommaksi. Tähän on kolme syytä. Ensinnäkin taloustilanne Euroopassa jatkui kireänä vuoden 2012 loppupuoliskon positiivisista merkeistä huolimatta, ja niin sijoittajat kuin kuluttajatkin olivat investoinneissaan jopa varovaisempia kuin edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä. Toiseksi talvi etenkin Euroopassa oli pitkä ja joillain alueilla, kuten Itävallassa ja Sveitsissä, jopa historiallisen kylmä ja runsasluminen vaikuttaen asuinrakentamiseen liittyvään kysyntään. Kolmas merkittävä tekijä oli työpäivien vähäisempi määrä edellisvuoteen verrattuna.

Euroopassa taloteknisen liiketoiminnan kysyntä piti suhteellisen hyvin pintansa Saksassa, mutta joillakin muilla Keski-Euroopan markkinoilla havaittiin jyrkkääkin heikkenemistä. Lounaisessa Euroopassa jo pitkään vallinnut kysynnän hiipuminen jatkui pääsääntöisesti entistä rataansa; nyt myös Uponorin tuotteiden kysyntä, joka tähän saakka on säilynyt verrattain vahvana Isossa-Britanniassa ja Ranskassa, on alkanut heiketä. Pohjois-Euroopassa kysyntä on Ruotsissa ja Tanskassa tasaantunut aikaisempaa alhaisemmalle tasolle, kun taas Suomessa kysyntä säilyi suhteellisen vilkkaana ja Norjassa markkinat säilyivät noususuuntaisina. Itä-Euroopassa kehitys jatkui vahvana Baltian maissa ja Venäjällä, kun taas muilla alueen markkinoilla kysynnän kehitys oli pääsääntöisesti tasaista.

Pohjois-Amerikan rakennusmarkkinoilla - erityisesti koskien asuinrakentamista - tunnelmat olivat myönteiset, ja kysynnän kehitys Yhdysvalloissa jatkui vahvana. Kanadassa markkinatilanne tasaantui jonkin verran pitkään kestäneen vahvan kasvun jälkeen, mikä oli osittain seurausta viranomaisten toimenpiteistä rauhoittaa markkinoita ylikuumenemiselta.

Julkisten investointien hiipuminen, kireä kilpailu ja ankara talvi heikensivät yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntää Pohjois-Euroopassa, jossa Uponorilla on kyseistä liiketoimintaa.

  

Liikevaihto

Uponor-konsernin liikevaihto heikkeni selvästi edellisvuoden poikkeuksellisen vahvasta ensimmäisestä neljänneksestä, mutta ylitti hienokseltaan vuoden 2011 kohtuullisen vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon. Konsernin liikevaihto vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 177,7 (192,5) milj. euroa, laskua edellisvuoteen verrattuna 7,7 %. Kun luvuissa huomioidaan alihankintavalmistukseen keskittyneen Hewing GmbH:n myynti vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopussa, muutos koko konsernin liikevaihdossa oli -3,5 % ja Talotekniikka - Euroopan liikevaihdossa -8,6 %.

Valuuttakurssien vaikutus kasvatti konsernin liikevaihtoa 1,0 milj. eurolla eli 0,6 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Edellä mainitut syyt, talouden epävarmuus Euroopassa, pitkä talvi ja työpäivien edellisvuotta vähäisempi määrä, vaikuttivat rakennusmarkkinoiden aktiivisuuteen, minkä seurauksena Talotekniikka - Euroopan liikevaihto heikkeni. Pääosin raaka-ainehintojen noususta johtunut myyntihintojen korotus vaikutti orgaaniseen kasvuun vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta vastaavaa ei koettu kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Talotekniikka - Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi vahvasti nyt jo seitsemännen peräkkäisen vuosineljänneksen aikana. Vahva kasvu on seurausta paitsi onnistuneesta myynti- ja markkinointityöstä myös rakennusaktiivisuuden vilkastumisesta useilla tärkeillä alueilla Yhdysvalloissa.

Talotekniikan liiketoimintaryhmässä käyttövesi- ja sisäilmastoratkaisujen myynnin kehitys vaihteli suuresti eri alueilla. Käyttövesiratkaisujen menestys oli vahvinta niillä markkinoilla, missä korjausrakentaminen oli vilkasta, kun taas sisäilmastoratkaisujen myynti seuraili asuinrakentamisen ja siihen liittyvän projektiliiketoiminnan kehitystä. Pohjois-Amerikassa koettu kysynnän kasvu vaikutti erityisen suotuisasti käyttövesiratkaisujen myyntiin.

Ankara talvi verotti yhdyskuntateknisten ratkaisujen liikevaihtoa edellisvuoden leudompaan ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Lisäksi Ruotsin kruunun kurssin muutokset houkuttelivat ulkomaisia kilpailijoita tavallista enemmän, mikä myös osaltaan vaikutti heikkoon kehitykseen.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi-maaliskuu: 

M€ 1–3/
2013
1–3/
2012
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 113,9 133,0 -14,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 37,2 31,0 20,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 49,0 41,4 18,5 %)
Yhdyskuntatekniikka 27,6 29,7 -7,2 %
Eliminoinnit -1,0 -1,2  
Yhteensä 177,7 192,5 -7,7 %

Suurimmista markkina-alueista liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa mitattuna eniten Yhdysvalloissa, jossa liikevaihto kasvoi 25,1 prosenttia. Myös Suomessa myynnin kehitys oli lievästi positiivista kasvaen 1,2 prosenttia. Muilla markkinoilla edellisvuoden tasoa ei saavutettu. Mikäli katsotaan viime vuoden poikkeuksellisen vahvan ensimmäisen neljänneksen ohi ja verrataan myyntiä vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen, Uponorin euromääräinen myynti viidellä suurimmalla markkina-alueella on kasvanut selkeästi.

 

Tulos ja kannattavuus

Uponor-konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 6,1 (9,3) milj. euroa eli -34,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali laski vertailukauden 4,8 prosentista 3,4 prosenttiin.

Talotekniikka - Euroopan tuloksen heikkeneminen selittyy pääosin liikevaihdon laskusta. Liikevoiton supistumista hillitsivät viime vuonna toteutettujen tehostamistoimien myötä saadut kustannussäästöt sekä markkinointikampanjoiden vähäisempi lukumäärä.

Talotekniikka - Pohjois-Amerikan liikevoitto parani selkeästi edellisvuoteen verrattuna. Kasvu oli seurausta lisääntyneestä myynnistä, tuotannon tehostumisesta ja skaalaeduista sekä yleiskustannusten tehokkaasta hallinnasta.

Liikevaihdon vaisu kehitys vaikutti myös Yhdyskuntatekniikan tulokseen, ja oman lisänsä toivat myös marginaaleja rasittava raaka-ainekustannusten nousu ja tuotevalikoiman epäedullinen kehityssuunta.

Kiinteät kustannukset olivat yhteensä 63,2 milj. euroa ja ne pienentyivät näin 2,4 milj. eurolla Hewing GmbH:n myynnin ja vuoden 2012 aikana toteutettujen kustannussäästöjen ansiosta.

Konsernin tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 5,0 (7,1) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 1,7 milj. euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 2,6 milj. euroa. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen voitto oli 3,3 (4,5) milj. euroa.   

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi-maaliskuu: 

 
M€
1–3/
2013
1–3/
2012
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 6,7 11,7 -42,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 4,6 2,7 74,6 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 6,1 3,5 72,5 %)
Yhdyskuntatekniikka -3,7 -1,9 -92,4 %
Muut -1,2 -2,4  
Eliminoinnit -0,3 -0,8  
Yhteensä 6,1 9,3 -34,0 %

 

Investoinnit ja rahoitus

Yhdysvaltojen Minnesotassa Apple Valleyn tehtaalla käynnissä olevia tuotantokapasiteetin laajennuksia lukuun ottamatta katsauskauden investoinnit kohdistuivat lähinnä ylläpitoon ja kehityshankkeisiin.

Bruttoinvestointien määrä ensimmäisellä neljänneksellä oli 4,6 (3,8) milj. euroa, mikä oli selkeästi vähemmän kuin poistot, jotka olivat 7,1 (7,3) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta parani -15,5 (-21,4) milj. euroon, lähinnä siksi, että vuonna 2012 rahavirtaan sisältyivät 15,0 milj. euron verot ja viivemaksut liittyen verottajan päätökseen joulukuussa 2011. Rahoituksen rahavirtaan ja siten koko kauden rahavirtaan vaikutti myös osingonmaksu 28. maaliskuuta, joka oli 27,8 (25,6) milj. euroa.

Konsernissa kiinnitetään edelleen erityistä huomiota hyvän maksuvalmiuden säilyttämiseen. Myös erääntyneiden myyntisaatavien seurantaa ja muita toimenpiteitä luottotappioriskin pienentämiseksi jatketaan.

Tärkeimmät voimassa olevat rahoitusohjelmat 31.3.2013 olivat vuonna 2018 erääntyvä 80 milj. euron joukkovelkakirjalaina ja vuonna 2016 erääntyvä 20 milj. euron joukkovelkakirjalaina. Näiden lisäksi voimassa oli useampia kahdenvälisiä, vuonna 2015 erääntyviä luottolimiittejä yhteensä 190 milj. euron arvosta; katsauskaudella näistä varalla olevista rahoitusluotoista ei ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli kauden päättyessä käytössä 40,0 milj. euroa.

Konsernin vakavaraisuus on pysynyt hyvällä 34,4 (33,6) prosentin tasolla. Korolliset nettovelat olivat 142,1 (145,3) milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 8,1 (12,0) milj. euroa. Nettovelkaantuminen eli gearing oli 77,6 (79,8) prosenttiyksikköä.

 

Lähiajan näkymät

Euroopassa ja euroalueella poliittisen ja taloudellisen tilanteen vakauttaminen etenee, joskin näkymät ovat yhä varsin haasteelliset, varsinkin lounaisessa Euroopassa ja eräillä Keski-Euroopan markkinoilla. Tilanne pohjoisen ja itäisen Euroopan maissa on vakaampi siinä mielessä, ettei suuria heilahduksia suuntaan tai toiseen ole odotettavissa. Euroopan markkinat ovat kuitenkin yhä haavoittuvat ja alttiit maailmantalouden suurille käänteille.

Pohjois-Amerikassa elpymisen odotetaan jatkuvan koko vuoden ajan, joskin kasvun laantuminen puolitoista vuotta kestäneen vahvan ja tasaisen nousun jälkeen on hyvin mahdollista. Kanadassa kasvu jatkunee edellisvuotta vaatimattomampana.

Näistä tekijöistä johtuen ennustettavuus Uponorin tärkeimmillä markkinoilla on edelleen vaikeaa. Uponor on varautunut pitkähköön hiljaiseen kauteen Euroopan markkinoilla ja valmistautuu samalla vastaamaan kysynnän vahvaan kasvuun Pohjois-Amerikassa sekä muutamalla pienemmällä kasvualueella.

Uponorin johto pyrkii pitämään yhtiön taloudellisen aseman vakaana seuraamalla kustannustehokkuutta ja rahavirtaa tarkasti, samanaikaisesti hyödyntäen erilaiset kasvun mahdollisuudet.

Uponor pitää ennallaan 12.2.2013 annetun ohjeistuksen vuodelle 2013:
Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan orgaanisesti hieman vuodesta 2012. Ohjeistus perustuu nykyiseen tuotevalikoimaan ja organisaatiorakenteeseen sekä siihen oletukseen, ettei ulkoisessa toimintaympäristössä tapahdu merkittäviä, odottamattomia muutoksia.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2012 tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".

  

Uponor Oyj
Hallitus

  

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. +358 20 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. +358 20 129 2822

  

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. +358 20 129 2852

  

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.com

  

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.