Osavuosikatsaus 1-6/2013: Uponorin tulos kehittyi vakaasti; Yhdysvaltojen vahva kasvu kompensoi Euroopan heikkoja markkinoita

Uponor Oyj        Osavuosikatsaus 1-6/2013         26.7.2013 12.00

Osavuosikatsaus 1-6/2013: Uponorin tulos kehittyi vakaasti; Yhdysvaltojen vahva kasvu kompensoi Euroopan heikkoja markkinoita

• Rakennusalan kysyntä säilyi vahvana Yhdysvalloissa, Euroopassa kysyntä oli edelleen alavireistä
• Huhti-kesäkuun liikevaihto 211,4 (218,1) milj. euroa, muutos -3,0 %
• Huhti-kesäkuun liikevoitto 19,7 (16,1) milj. euroa, kasvua 22,0 %
• Tammi-kesäkuun liikevaihto 389,1 (410,6) milj. euroa, muutos -5,2 %
• Tammi–kesäkuun liikevoitto 25,8 (25,4) milj. euroa, kasvua 1,6 %
• Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos 0,21 (0,18) euroa
• Sijoitetun pääoman tuotto tammi-kesäkuussa 14,7 % (15,4 %) ja nettovelkaantumisaste 74,5 % (74,8 %)
• Tammi–kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta parani -9,3 (-28,2) milj. euroon
• Uponor ei anna tulosohjeistusta vuoden 2013 jälkipuoliskolle

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Katsauskausi on tammi–kesäkuu.)

 

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

• Toisen vuosineljänneksen tulos on parantunut pääasiassa Yhdysvaltain asuinrakennusmarkkinoiden piristymisen ansiosta. Hyvää tuloskehitystä on tukenut myös ostohintojen vakaus, joka on hyödyttänyt erityisesti Yhdyskuntatekniikkaa.

• Olemme tyytyväisiä uutisista, joita voimme kertoa Yhdyskuntatekniikka-segmentistämme. Yhteisyritys KWH-yhtymän kanssa on toteutettu ja yritysten yhdyskuntateknisten liiketoimintojen liittäminen yhdeksi Uponor Infra Oy:ksi on käynnissä.

• Euroopan uudisrakentamisen näkymät pysyvät vaikeina eikä luottamusta käynnistää rakennusten ja kunnallistekniikan korjausrakentamisinvestointeja niiden ilmeisestä ja kasvavasta uudistustarpeesta huolimatta tunnu löytyvän.

 

Tietoja tammi–kesäkuun 2013 osavuosikatsaustiedotteesta
Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen esillä osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Osavuosituloksesta järjestetään englanninkielinen webcast-esitys perjantaina 26.7. klo 14.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.fi. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus
Uponor Oyj julkaisee vuoden 2013 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen perjantaina 25.10.2013. Suljetun ikkunan aikana 1.10.–25.10. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 

Markkinat

Liiketoimintaympäristö koko Euroopassa, joka on myynnin määrässä mitattuna Uponorin tärkein markkina-alue, on pysynyt aikaisempien katsauskausien tapaan haasteellisena eikä näkyvissä ole käännettä parempaan. Julkiset investoinnit erityisesti rakentamiseen ovat pysyneet vaatimattomina. Myös yritysten ja kuluttajien halu sijoittaa rakentamiseen ja asumiseen on ollut laimeaa johtuen rahoituksen vaikeutumisesta ja heikosta luottamuksesta talouden kehitykseen. Yhdysvalloissa sen sijaan rakennusteollisuuden elpyminen on jatkunut, mikä lupaa hyvää laajemmaltikin maan taloudelle ja vahvistaa kuluttajien ja yritysten luottamusta tulevaisuuteen.

Euroopassa rakennusmarkkinat heijastelivat talouden yleistä tilaa ja kysyntä jatkui heikkona tai jopa heikkeni lähes koko mantereen alueella. Muutamat Itä-Euroopan maat, kuten Venäjä ja Baltian maat, olivat virkistävä poikkeus yleisestä kehityksestä. Taloteknisten ratkaisujen kysyntä heikkeni eniten eteläisessä Euroopassa ja Isossa-Britanniassa. Saksassa heikon ensimmäisen neljänneksen jälkeen odotettu kysynnän kohentuminen jäi toteutumatta markkinoiden myönteisistä tunnusluvuista huolimatta. Pohjoismaissa kehitys oli aavistuksen verran suotuisampaa kuin suurimmassa osassa muuta Eurooppaa. Kysyntä jatkui heikkona niin Tanskassa ja Suomessa kuin Ruotsissakin, missä kuitenkin oli havaittavissa heikkoja vakautumisen merkkejä. Norjassa rakennusmarkkinat pitivät melko hyvin pintansa, joskin edellisten vuosineljännesten vilkkaus on hieman rauhoittunut.

Kilpailutilanne tuotevalmistajien keskuudessa oli Euroopan markkinoilla kireä, ja monet toimijat ovat kaventaneet omia marginaalejaan työllisyyden ja käyttöasteen säilyttämiseksi. Katsauskauden aikana joitakin yrityksiä poistui markkinoilta kautta koko arvoketjun.

Pohjois-Amerikan rakennusmarkkinoilla ja erityisesti pientalorakentamisen sektorilla kysyntä kasvoi edelleen reippaasti Yhdysvalloissa, kun taas Kanadan markkinat tasaantuivat vuoden 2012 huippulukemista.

Pohjois-Euroopassa yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntä säilyi suhteellisen vakaana, joskin alhaisella tasolla. Tämä johtui suurelta osin edellisvuoteen verrattuna pitkästä talvesta, jota kesti huhtikuuhun saakka.


Liikevaihto

Euroopan rakennusmarkkinoiden heikko kysyntä heijastui Uponorin jatkuvien toimintojen liikevaihtoon, joka oli toisella neljänneksellä 211,4 (218,1) milj. euroa, laskua edellisvuoteen verrattuna oli 3,0 %, myös orgaanisesti. Uponorin kymmenen suurimman maan joukosta liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden vain Yhdysvalloissa.

Euroopassa vallitseva varovaisuus piti kysynnän heikkona ja ehkäisi tehokkaasti talvisen ensimmäisen neljänneksen jälkeen odotettua elpymistä vaikuttaen eritoten yhdyskuntateknisten ratkaisujen markkinoihin Pohjoismaissa ja taloteknisten ratkaisujen myyntiin erityisesti Keski-Euroopassa. Talotekniikka – Euroopan liikevaihdon kehitys piti parhaiten pintansa projektiliiketoiminnassa, joka ei ole yhtä altis lyhyen aikavälin muutoksille kuin muu Uponorin liiketoiminta.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan Yhdysvalloissa, missä käyttövesiratkaisujen myynti kiihtyi erityisesti julkisen ja liikerakentamisen sektoreilla. Uponor hyötyi myös asuinrakennusmarkkinoiden positiivisesta kehityksestä, koska sillä on vahva asema pientalomarkkinoilla. Kanadassa liikevaihto heikkeni hieman rakennusmarkkinoiden palautuessa normaalitasolle vuoden 2012 huippulukemista.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, huhti–kesäkuu: 

M€ 4–6/2013 4–6/2012 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 124,3 133,2 -6,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 43,8 38,9 12,6 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 57,2 49,7 14,9 %)
Yhdyskuntatekniikka 45,0 47,6 -5,4 %
Eliminoinnit -1,7 -1,6  
Yhteensä 211,4 218,1 -3,0 %

Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 389,1 (410,6) milj. euroa, eli muutos vertailukauteen oli -5,2 %. Liikevaihdon orgaaninen muutos oli -3,3 %, kun luvuista jätetään pois vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopulla myyty saksalainen tytäryhtiö Hewing GmbH.

Tammi–kesäkuussa valuuttakurssien nettovaikutus liikevaihtoon oli nolla, koska vahva Ruotsin kruunu tasapainotti muiden tärkeiden valuuttojen heikentymistä.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi–kesäkuu: 

M€ 1–6/2013 1–6/2012 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 238,2 266,2 -10,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 81,0 69,9 15,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 106,2 91,1 16,5 %)
Yhdyskuntatekniikka 72,6 77,3 -6,1 %
Eliminoinnit -2,7 -2,8  
Yhteensä 389,1 410,6 -5,2 %

  

Tulos ja kannattavuus

Uponorin jatkuvien toimintojen bruttokatemarginaali oli vuoden toisella neljänneksellä 39,1 % eli 1,8 % edellisvuotta parempi. Tämä heijastaa lähinnä Pohjois-Amerikan positiivista kehitystä ja Yhdyskuntatekniikan vakaata kustannustasoa, jotka yhdessä tasapainottivat Talotekniikka – Euroopan negatiivista vaikutusta.

Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli toisella neljänneksellä 19,7 (16,1) milj. euroa eli 22,0 % edellisvuotta suurempi. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 7,4 prosentista 9,3 prosenttiin.

Liikevoittomarginaalin myönteiseen kehitykseen vaikuttivat yhdyskuntatekniikan tasaisena pysyneet raaka-ainehinnat, Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu sekä tuotannon tehostaminen ja yleiskustannusten hallitseminen kaikissa toiminnoissa.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, huhti–kesäkuu:
 

M€ 4–6/2013 4–6/2012 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 11,1 12,2 -8,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 6,6 4,1 58,6 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 8,6 5,3 61,4 %)
Yhdyskuntatekniikka 4,3 2,2 92,4 %
Muut -1,9 -2,6  
Eliminoinnit -0,4 0,2  
Yhteensä 19,7 16,1 22,0 %

Huhti-kesäkuun tulos ennen veroja oli 17,6 (13,9) miljoonaa euroa. Verojen tulosvaikutus oli 5,8 milj. euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 5,1 milj. euroa. Toisen neljänneksen voitto oli 11,8 (8,8) milj. euroa.

Tammi–kesäkuun liikevoitto oli 25,8 (25,4) milj. euroa, kasvua 1,6 % vertailukauteen nähden johtuen lähinnä kuluvan vuoden heikosta ensimmäisestä neljänneksestä. Kannattavuus eli liikevoittomarginaali oli 6,6 prosenttia, kun se vertailukaudella oli 6,2 prosenttia.

Johdonmukaisen kustannusten hallinnan ja toimintojen tehostamisen ansiosta yleiskustannukset jäivät vuoden alkupuolella vertailukautta pienemmiksi. Säästöjä saatiin erityisesti Talotekniikka – Euroopassa ja Yhdyskuntatekniikassa, ja kuluja pienensi myös Hewing GmbH:n myynti vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopussa.

Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,18) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma osaketta kohti oli 2,68 (2,63) euroa, myös laimennettuna.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–kesäkuu: 

M€ 1–6/2013 1–6/2012 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 17,8 23,9 -25,2 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 11,2 6,8 64,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 14,7 8,8 65,8 %)
Yhdyskuntatekniikka 0,6 0,3 92,9 %
Muut -3,1 -5,0 36,8 %
Eliminoinnit -0,7 -0,6  
Yhteensä 25,8 25,4 1,6 %

  

Investoinnit ja rahoitus

Katsauskauden suurin käynnissä oleva investointi on Yhdysvaltojen Minnesotassa Apple Valleyn tehtaan laajennus, joka aloitettiin toukokuussa. Kiinteistön tuotantotiloja laajennetaan noin 1 600 neliömetrillä. Laajennustyöt on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä ja tuotanto on tarkoitus käynnistää vuoden 2014 alussa. Laajennushanke kasvattaa vuoden 2013 investointikuluja noin 12 milj. eurolla. Muut katsauskauden investoinnit kohdistuivat lähinnä ylläpitoon ja kehityshankkeisiin.

Katsauskauden bruttoinvestointien määrä käyttöomaisuuteen oli 10,4 (7,8) milj. euroa, mikä on selkeästi vähemmän kuin poistot, jotka olivat 14,4 (14,2) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta parani -9,3 (-28,2) milj. euroon.

Konsernissa kiinnitetään edelleen erityistä huomiota hyvän maksuvalmiuden säilyttämiseen. Luottotappioriski on yhä suuri etenkin Euroopassa, ja riskien hallitsemiseksi muun muassa myyntisaamisia seurataan tarkasti.

Tärkeimmät voimassa olevat rahoitusohjelmat 30.6.2013 olivat vuonna 2018 erääntyvä 80 milj. euron joukkovelkakirjalaina ja vuonna 2016 erääntyvä 20 milj. euron joukkovelkakirjalaina. Yhtiöllä on käytettävissään kahdenvälisiä luottolimiittejä 190 milj. euron arvosta; niistä ei kauden päättyessä ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli kauden päättyessä käytössä 41,0 milj. euroa.

Konsernin vakavaraisuus nousi hieman 35,5 (34,4) prosenttiin myönteisen tuloskehityksen ja nettokäyttöpääoman pienentymisen seurauksena. Korolliset nettovelat olivat 146,2 (143,9) milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 7,3 (7,7) milj. euroa. Nettovelkaantuminen eli gearing oli 74,5 (74,8) prosenttia.


Lähiajan näkymät

Uponorin päämarkkina-alueet Eurooppa ja Pohjois-Amerikka kehittyvät varsin selkeästi eri suuntiin. Eurooppa pyristelee jo useita vuosia jatkuneen talouskriisin kurimuksessa, johon ei ole löytynyt poliittista ratkaisua. Oletettavasti kasvu pysyy Euroopassa nollatasolla vielä pitkään. Euroopan suurimmassa taloudessa eli Saksassa rakennusmarkkinat ovat suhteellisen terveellä pohjalla, mutta rakennuskauden käynnistymisen viivästyminen vaikuttaa koko vuoden volyymeihin, ja kehitysnäkymiin vaikuttavat myös Saksan talouden vakautta koskevat epäilykset.

Myös Pohjois-Amerikan taloustilanne jatkuu heikkona, ja se on paljolti riippuvainen muun maailman talouskasvun tekijöistä. Alueen vahva kotimainen kysyntä kuitenkin tukee talouden nousemista takaisin jaloilleen.

Yllä mainituista syistä johtuen rakennusalan kysynnän odotetaan jatkuvan heikkona Euroopassa, mutta Pohjois-Amerikassa kysynnän toivotaan lähtevän vahvaan kasvuun, vaikka riskejä on näkyvissä sielläkin.

Uponor on varautunut pitkähköön hiljaiseen kauteen ja markkinoiden varsin rajalliseen kasvuun. Toisaalta vilkas korjausrakentaminen, kestävän kehityksen ja matalaenergiarakentamisen yleistyminen sekä varautuminen äärimmäisiin sääolosuhteisiin voivat tuoda myötätuulta Uponorin sisäilmasto-, käyttövesi- ja yhdyskuntateknisille ratkaisuille.

Huhtikuussa käyttöön otetun uuden organisaatiorakenteen ja 1.7.2013 perustetun uuden yhdyskuntateknisen yhteisyrityksen myötä Uponor pyrkii aktiivisesti kehittämään ketteryyttään sekä parantamaan toimintansa tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Uponorin johto pyrkii terävöittämään yhtiön fokusta ja parantamaan kustannustehokkuutta ja rahavirtaa. Mikäli näkymät pysyvät heikkoina, yleiskustannuksia ja muita menoeriä on ehkä edelleen leikattava valikoiduilla markkinoilla.

Samanaikaisesti Uponor kuitenkin tukee vahvasti kasvupyrkimyksiään hyödyntäen maksimaalisesti uusien innovatiivisten tuotteiden ja järjestelmien tuomat kilpailuedut ja markkinoiden myönteisen suhtautumisen Uponorin ympäristöystävälliseen tarjontaan.

Kuten aiemmin jo mainittiin, 1.7.2013 Uponor peruutti 12. helmikuuta 2013 julkaistun tulosohjeistuksen vuodelle 2013 johtuen uuden yhteisyrityksen, Uponor Infra Oy:n, toiminnan käynnistymisen aiheuttamista rakennemuutoksista. Uponor aikoo antaa uuden tulosohjeistuksen vuoden 2013 tulosjulkistuksen yhteydessä helmikuussa 2014.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2012 tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".


Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852


JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi


Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.