OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2013: Uponorin liikevaihto nousi yhdyskuntatekniikan yhteisyrityksen ja Yhdysvaltojen kasvun myötä

Uponor Oyj          Osavuosikatsaus 1-9/2013          25.10.2013          08.00
 

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2013: Uponorin liikevaihto nousi yhdyskuntatekniikan yhteisyrityksen ja Yhdysvaltojen kasvun myötä

• Pohjois-Amerikassa kysyntä säilyi vahvana, Euroopassa kehitys oli vaihtelevaa
• Uusi yhteisyritys, Uponor Infra, raportoidaan nyt ensimmäistä kertaa
• Orgaaninen kasvu kolmannella neljänneksellä oli 2,3 %, kasvua edellisestä vuosineljänneksestä
• Liikevoiton orgaaninen kasvu kolmannella neljänneksellä oli 16,6 %
• Heinä–syyskuun liikevaihto 279,3 (211,3) milj. euroa, kasvua 32,2 %
• Heinä–syyskuun liikevoitto 28,2 (22,1) milj. euroa, kasvua 27,5 %; liikevoittoa rasittivat Uponor Infran 1,1 milj. euron integraatiokulut
• Tammi–syyskuun liikevaihto 668,4 (621,9) milj. euroa, kasvua 7,5 %
• Tammi–syyskuun liikevoitto 54,0 (47,5) milj. euroa, kasvua 13,6 %
• Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos 0,41 (0,35) euroa
• Sijoitetun pääoman tuotto tammi–syyskuussa 17,9 % (18,2 %); nettovelkaantumisaste 45,8 % (58,3 %)
• Tammi–syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 41,5 (2,1) milj. euroa
• Uponor ilmoitti 1.7.2013, ettei sen julkaisema ohjeistus kuluvalle vuodelle ole enää voimassa. Uponor aikoo antaa uuden ohjeistuksen helmikuussa 2014.

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Katsauskausi on tammi–syyskuu.)


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

• Uponor Infran integraatio etenee hyvin. Olen tyytyväinen työntekijöidemme vahvaan motivaatioon ja intoon löytää uusia keinoja toiminnan kehittämiseksi. Uskon, että Uponor Infran merkitys Uponorin kehitykselle tulee olemaan suuri.
• Markkinatilanne on pysynyt hyvänä Pohjois-Amerikassa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana alkoi tilanne myös muutamilla muilla Uponorille tärkeillä markkina-alueilla, kuten Saksassa ja Venäjällä, kehittyä lupaavasti.
• Euroopassa panostuksemme lisäarvoa tuovaan toimintaan vaikutti myönteisesti tuloksen kehitykseen edellisvuodesta liikevaihdon niukasta kasvusta huolimatta. Pohjois-Amerikassa kasvu jatkui tasaisena Yhdysvalloissa, samalla kun Uponorin edistyksellisten ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen käyttö kasvaa uusissa asuin- ja liikerakennushankkeissa. Uponor vastaa Pohjois-Amerikan kasvavaan kysyntään laajentamalla paikallista tuotantokapasiteettia.


Tietoja tammi–syyskuun 2013 osavuosikatsaustiedotteesta

Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla.

Uponorin yhdyskuntateknisen segmentin nimi oli Yhdyskuntatekniikka 30.6.2013 asti. 1.7.2013 alkaen segmentin nimi on Uponor Infra.

Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 25.10. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen Uponorin sivulta osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava tulosjulkistus
Uponor Oyj julkaisee vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteen 14.2.2014. Suljetun ikkunan aikana 1.1.–14.2. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.Markkinat

Uponorin päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kuluvan vuoden kolmas neljännes sujui sitä edeltävään neljännekseen verrattuna varsin vaihtelevasti, mutta edellisvuoden vertailukauteen nähden kehitys oli pääsääntöisesti myönteistä.

Euroopassa rakennusmarkkinoiden kehitys vakiintui monissa maissa heikohkon kevään jälkeen. Myönteisen kehityksen suurin syy oli lisääntynyt luottamus Euroopan talouksien elpymiseen. Luottamuksen palautumisen myötä rakennushankkeisiin uskallettiin investoida erityisesti suuremmissa maissa. Näistä hyvistä merkeistä huolimatta tilanne säilyi monilla markkinoilla vielä varsin heikkona.

Liike- ja julkisrakentamisen markkinat jatkuivat tasaisina tai jopa heikkenivät lähes kaikissa Euroopan maissa. Asuinrakentamisen sektori sen sijaan hyötyi kuluttajien kasvaneesta luottamuksesta talouden elpymiseen.

Keski-Euroopan maista Saksassa talotekniikan ratkaisuiden kysyntä oli kolmannella neljänneksellä tasaisen noususuuntaista vastoin vuoden ensimmäisen ja toisen neljänneksen heikkoa kasvua, mikä hälvensi epäilyjä Saksan talouden väsymisestä. Muissa Keski-Euroopan maissa kehitys ei ollut yhtä voimakasta ja erityisesti Benelux-maiden rakennusmarkkinoilla oli hiljaista. Pitkän talven vaikutukset tuntuvat yhä Keski-Euroopassa, eikä rakentamisen uskota saavuttavan normaalia vuositasoa enää loppuvuoden aikana. Pohjoismaista Suomessa ja osin myös Ruotsissa kehitys heikkeni edellisvuodesta. Tanskassa markkinat jatkuivat verrattain heikkoina, kun taas Norjassa kehitys oli edelleen suhteellisen vilkasta. Lounais-Euroopan markkina-alueista Isossa-Britanniassa havaittiin lievää rakennusmarkkinoiden elpymistä, joskaan vaikutukset eivät vielä näkyneet Uponorin tuotealueilla. Muilla suurilla markkinoilla kuten Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa kysyntä pysyi hiljaisena. Itä-Euroopassa Venäjän ja Puolan suurten markkinoiden sekä Baltian maiden kysyntä pysyi vakaana, mutta monilla muilla markkinoilla aiemmin havaittu piristyminen ei enää jatkunut.

Euroopan rakennusmarkkinoita leimaa ylikapasiteetti, hintakilpailun kiristyminen, kauppaketjujen pyrkimys saada markkinaosuuksia omilla tuotemerkeillään sekä pienempien tuotemerkkien selviytymistaistelu.

Pohjois-Amerikassa talotekniikan ratkaisujen kysyntä jatkui vahvana. Vaikka asuinrakennusmarkkinoiden kehitys jatkui hyvänä Yhdysvalloissa, tilanne tasaantui jonkin verran edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna. Tähän vaikuttivat sekä lainakorkojen nousu että yleinen epävarmuus maan taloustilanteesta. Kanadassa asuinrakennusmarkkinoiden kasvun tasaantuminen jatkui odotetusti, suurelta osin demografisista syistä sekä patoutuneen kysynnän purkautumisen aiheuttaman piikin laimennuttua.

Yhdyskuntatekniikan markkinoiden kehitys jatkui pitkälti edellisten neljännesten kaltaisena kysynnän pysyessä suhteellisen alhaisella tasolla. Ruotsissa, Tanskassa ja Kanadassa havaittu hienoinen käänne parempaan edellisvuoteen verrattuna jäi markkinoiden ylikapasiteetin, lisääntyneen tuonnin ja kireän kilpailun jalkoihin.


Liikevaihto

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 279,3 (211,3) milj. euroa, kasvua 32,2 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat pääasiassa uusien Uponor Infran toimintojen liittäminen yhtiöön 1.7.2013 alkaen sekä Yhdysvaltojen vahvana jatkunut kasvu. Kun Uponor Infran vaikutukset otetaan huomioon, liikevaihto kasvoi orgaanisesti 2,3 prosenttia vertailukaudesta.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto supistui hienokseltaan eli 0,5 prosenttia. Supistuminen kuvastaa hyvin Keski- ja Lounais-Euroopan markkinoiden keskimäärin heikkoa tilannetta, vaikka monilla kansallisilla markkinoilla, esimerkiksi Saksassa, Venäjällä ja Tanskassa, liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto laski Norjassa, Isossa-Britanniassa ja Espanjassa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto jatkoi vahvaa kehitystä. Kasvu on seurausta kysynnän elpymisestä Yhdysvaltain asuinrakentamisen markkinoilla. Uponor on myös onnistunut lisäämään markkinaosuuttaan tietyillä liikerakentamisen sektoreilla. Kanadassa liikevaihto laski, mikä heijastelee markkinoiden yleistä kehitystä.

Uponor Infran liikevaihto oli 105,1 milj. euroa, kasvua 64,8 milj. euroa yhdistymistä edeltäviin lukuihin verrattuna. Kasvuun vaikutti uuden yhteisyrityksen käynnistyminen. Liikevaihto varsin hiljaisilla markkinoilla oli kuitenkin hieman pienempi kuin yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, heinä-syyskuu:

M€ 7-9/
2013
7–9/
2012
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 129,3 129,9 -0,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 46,9 43,1 8,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 62,4 54,5 14,5 %)
Uponor Infra 105,1 40,3 160,8 %
Eliminoinnit -2,0 -2,0  
Yhteensä 279,3 211,3 32,2 %

Uponorin tammi–syyskuun liikevaihto oli 668,4 (621,9) milj. euroa, kasvua 7,5 prosenttia tai orgaanisesti -1,4 % kuluvan vuoden heikon alkupuoliskon takia. Kun ottaa huomioon valuuttakurssien vaikutukset, liikevaihdon orgaaninen kasvu oli tammi–syyskuussa -0,4 %.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi-syyskuu:

M€ 1-9/
2013
1–9/
2012
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 367,5 396,1 -7,2 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 127,9 113,0 13,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 168,6 145,6 15,8 %)
Uponor Infra 177,7 117,6 51,2 %
Eliminoinnit -4,7 -4,8  
Yhteensä 668,4 621,9 7,5 %


Tulos ja kannattavuus

Uponorin liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä 28,2 (22,1) milj. euroa eli 27,5 % edellisvuotta suurempi. Lisäys johtuu suurelta osin uuden yhdyskuntatekniikan yhteisyrityksen vaikutuksesta. Liikevoiton orgaaninen kasvu ilman Uponor Infran uusia yksiköitä oli 16,6 %. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 10,1 (10,4) prosenttia, tai orgaanisesti 11,9 prosenttia.

Vakaat raaka-ainehinnat, tehokas kustannusten hallinta ja suurempien tuotantoerien skaalaedut vaikuttivat voimakkaasti suotuisaan tuloskehitykseen. Kireästä kilpailusta huolimatta kaikkien segmenttien tunnusluvut paranivat erityisesti Euroopassa.

Uponor Infran liikevoitto vuoden kolmannella neljänneksellä sisältää yhteisyrityksen perustamisen 1.7.2013 aiheuttamat vaikutukset. Segmentin tulosta rasittaa 1,1 milj. euron kustannus parhaillaan käynnissä olevasta Ruotsin ja Tanskan liiketoimintojen yhdistämisestä. Kustannuksia onnistuttiin kuitenkin karsimaan ja liikevoittomarginaalia parantamaan tuotevalikoiman järkeistämisen ja raaka-aineiden vakaan kustannuskehityksen ansiosta.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, heinä-syyskuu:

 
M€
7–9/
2013
7–9/
2012
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 14,6 13,9 5,2 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 7,7 7,5 3,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 10,2 9,6 7,4 %)
Uponor Infra 6,1 2,4 159,5 %
Muut 0,2 -1,4  
Eliminoinnit -0,4 -0,3  
Yhteensä 28,2 22,1 27,5 %

Heinä–syyskuun tulos ennen veroja oli 26,4 (19,5) miljoonaa euroa. Verojen tulosvaikutus oli 8,7 miljoonaa euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 7,1 milj. euroa. Kolmannen neljänneksen voitto oli 17,7 (12,4) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuun liikevoitto oli 54,0 (47,5) milj. euroa, kasvua 13,6 %. Kasvu vertailukauteen nähden johtui lähinnä kolmannella neljänneksellä käynnistyneen, uuden yhdyskuntateknisen yhteisyrityksen vaikutuksesta. Liikevoiton orgaaninen kasvu oli 7,4 %. Kannattavuus eli liikevoittomarginaali oli 8,1 prosenttia, kun se vertailukaudella oli 7,6 prosenttia. Valuuttakurssien muuntovaikutus tammi–syyskuun tulokseen oli vähäinen.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–syyskuu:

 
 
M€
1–9/
2013
1–9/
2012
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 32,4 37,8 -14,1 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 18,9 14,3 32,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 24,9 18,4 35,5 %)
Uponor Infra 6,7 2,6 152,1 %
Muut -2,9 -6,4  
Eliminoinnit -1,1 -0,8  
Yhteensä 54,0 47,5 13,6 %

Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,35) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,06 (2,76) euroa, myös laimennettuna.


Investoinnit ja rahoitus

Katsauskauden suurin käynnissä oleva investointi on Yhdysvaltojen Minnesotassa Apple Valleyn tehtaan tuotantokapasiteetin laajennus. Laajennuksen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Muut katsauskauden investoinnit kohdistuivat lähinnä ylläpitoon ja kehityshankkeisiin.

Katsauskauden bruttoinvestointien määrä käyttöomaisuuteen oli 19,1 miljoonaa euroa, mikä ylittää edellisvuoden 12,3 miljoonan euron tason. Nousu tulee pääosin Talotekniikka – Pohjois-Amerikasta. Investoinnit ovat silti pienemmät kuin poistot, jotka olivat 23,9 (21,2) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 41,5 milj. euroa, kun se vertailukaudella oli 2,1 milj. euroa. Vuoden 2012 kassavirtaa rasitti verona, lisäverona ja viivästyskorkoina maksettu 15 milj. euroa, jonka Suomen verottaja määräsi vuoden 2011 lopulla.
Lisäksi vuoden 2013 kassavirtaa paransivat korkeampi tulos ja rahoituserien positiivinen nettokassavirta.

Nykyisessä vaikeassa markkinatilanteessa luottotappioiden riski on pyritty pitämään mahdollisimman alhaisena kiinnittämällä erityistä huomiota myyntisaamisiin. Lisäksi konsernissa pidetään tärkeänä hyvän maksuvalmiuden säilyttämistä ja rahoitusriskien minimoimista. Tärkeimmät voimassa olevat rahoitusohjelmat 30.9.2013 olivat vuonna 2018 erääntyvä 80 milj. euron joukkovelkakirjalaina ja vuonna 2016 erääntyvä 20 milj. euron joukkovelkakirjalaina. Näiden lisäksi voimassa oli useampia kahdenvälisiä vuonna 2015 erääntyviä luottolimiittejä yhteensä 190 miljoonan euron arvosta; katsauskauden aikana näistä varalla olevista rahoitusluotoista ei ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli kauden päättyessä käytössä 3,0 milj. euroa.

Konsernin vakavaraisuus nousi 41,2 (37,5) prosenttiin. Korolliset nettovelat olivat 135,2 (117,7) milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 25,0 (8,7) milj. euroa. Nettovelkaantuminen eli gearing laski 45,8 (58,3) prosenttiin.


Lähiajan näkymät

Useita vuosia kestänyt maailmantalouden epävarmuus jatkuu edelleen. Uponor suhtautuu tulevaisuuteen varovaisen optimistisesti ja ennakoi markkinoiden kehittyvän verrattain vakaasti lähitulevaisuudessa.

Euroopassa rakennusmarkkinat alkavat hiljalleen toipua talouskriisistä, joskin viimeaikainen kehitys on ollut vaihtelevaa ja lähinnä suurten ja dynaamisten markkinoiden vetämää samalla, kun pienempien markkinoiden tilanne jatkuu vaikeana. Uponorin arvion mukaan markkinoiden vaihtelu tulee jatkumaan vaikuttaen sekä talotekniikan että yhdyskuntatekniikan ratkaisuiden kysyntään.

Pohjois-Amerikan rakennusmarkkinat ovat selkeästi päässeet pahimman yli. Erityisesti asuinrakentamisen sektorilla kysynnän odotetaan säilyvän hyvänä, vaikka Yhdysvaltain taloustilanteen elpymiseen liittyykin vielä riskejä. Kanadassa talo- ja yhdyskuntatekniikan markkinoiden uskotaan pysyvän vakaina lyhyellä aikavälillä.

Euroopassa huhtikuussa käyttöön otetun uuden organisaatiorakenteen ja 1.7.2013 perustetun uuden yhdyskuntateknisen yhteisyrityksen, Uponor Infran, myötä Uponor pyrkii aktiivisesti kehittämään ketteryyttään sekä parantamaan toimintansa tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Uponor pyrkii kehittämään tarjontaansa ja viestimään arvolupaustaan asiakkaille ollakseen valmis tarttumaan erilaisiin tilaisuuksiin liittyen korjausrakentamiseen, matalaenergiarakentamiseen tai muuttuneisiin sääolosuhteisiin varautumiseen, jollaisia on hiljaisillakin markkinoilla.

Kansantalouksien ja liiketoimintaympäristön suhteen Uponor on varautunut pitkähköön hiljaiseen kauteen ja markkinoiden varsin rajalliseen kasvuun.

Uponorin johto pyrkii panostamaan yhtiön ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja parantamaan kustannustehokkuutta, liiketoiminnan skaalaetuja ja rahavirtaa. Mikäli talousnäkymät pysyvät heikkoina, yleiskustannuksia ja muita menoeriä voidaan joutua edelleen leikkaamaan valikoiduilla markkinoilla.

Uponor ilmoitti 1.7.2013, ettei sen julkaisema tulosohjeistus kuluvalle vuodelle ole enää voimassa johtuen uuden yhteisyrityksen, Uponor Infra Oy:n, käynnistymisen aiheuttamista rakennemuutoksista. Uponor aikoo antaa uuden tulosohjeistuksen vuoden 2013 tulosjulkistuksen yhteydessä helmikuussa 2014.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2012 tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".


Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. +358 20 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. +358 20 129 2822Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. +358 20 129 2852


JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fiUponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 1. heinäkuuta 2013 Uponor ja KWH-yhtymä yhdistivät yhdyskuntatekniikan liiketoimintansa uuteen yhteisyritykseen, Uponor Infraan, joka on Pohjoismaiden johtava yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja ja toimii myös kansainvälisesti. Vuonna 2012 Uponor-konsernissa työskenteli yhteensä noin 3 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi