Tilinpäätöstiedote 1-12/2012: Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta

Uponor Oyj                                  Tilinpäätöstiedote 1-12/2012                    12.2.2013 8.00


Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta

  • Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa, liikevoitto parani Talotekniikka - Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
  • Liikevaihto 1–12: 811,5 milj. euroa (2011: 806,4 milj. euroa), muutos +0,6 %, orgaaninen kasvu 3,2 %
  • Liikevoitto 1–12: 57,7 milj. euroa (35,4 milj. euroa), muutos +63,0 %, liikevoitto ilman vuoden 2011 kertaluonteisia eriä +25,8 %
  • Osakekohtainen tulos 0,45 (0,03) euroa; ilman kertaluonteisia eriä osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,32) euroa
  • Ohjeistus vuodelle 2013: Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan orgaanisesti hieman vuodesta 2012
  • Hallituksen osinkoesitys on 0,38 (0,35) euroa/osake


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä: 

  • Kysynnän vakaa kasvu on kasvattanut Uponorin liikevaihtoa Pohjois-Amerikassa kaksinumeroisin luvuin jo kuuden peräkkäisen vuosineljänneksen ajan. Tämän seurauksena tulos on parantunut huolimatta siitä, että olemme samaan aikaan kasvattaneet kapasiteettiamme v. 2007 alkanutta talouskriisiä edeltävälle tasolle.
  • Euroopassa rakennusmarkkinat ovat Saksaa lukuun ottamatta enimmäkseen yhä heikoissa kantimissa, ja niiden odotetaan osittain edelleen heikkenevän vuoden 2013 aikana. Uskon kuitenkin, että olemme lähellä pohjaa, sillä merkkejä tilanteen vakautumisesta on näkyvissä. Arvioimme, että vuosi 2013 on hyvin pitkälti vuoden 2012 kaltainen, joskin vuoden 2013 ensimmäinen neljännes on todennäköisesti huomattavasti edellisvuotta hiljaisempi.
  • Viime vuoden merkittävin uutisemme oli yhdessä KWH-yhtymän kanssa julkistettu suunnitelma yhtiöiden yhdyskuntateknisen liiketoiminnan yhdistämisestä. Alan liiketoimintaympäristö on muuttunut viime vuosina nopeasti, ja tällä hetkellä pohjoismaiset markkinat ovat tuotteiden ja palveluiden osalta aidosti kansainväliset. Uponorin ja KWH-yhtymän yhteinen näkemys on, että uusi yhteisyritys on tärkeä askel kehitettäessä liiketoimintoja ja varmistettaessa, että asiakkaat saavat tarpeitaan vastaavia tuotteita myös tulevaisuudessa. Yhteisyrityksen toteutuminen odottaa vielä Suomen kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

 

Hallituksen osinkoesitys

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,38 (0,35) euron osinkoa osaketta kohti, jolloin osingonjakosuhteeksi tulee noin 84,4 prosenttia. Hallitus otti esitystä tehdessään huomioon yhtiön maksuvalmiuden, yhtiön osinkopolitiikan ja yhtiön näkymät.

 

Tietoja tästä tilinpäätöstiedotteesta

Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteesta, joka on liitetty tähän tiedotteeseen. Se on saatavissa myös konsernin verkkosivuilta. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

 

Esitysaineisto ja webcast-esitys

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 12.2. klo 10. Lisätiedot webcastista löytyvät osoitteesta www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen Uponorin sivulta osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

 

Seuraavan vuosineljänneksen tulos

Uponor julkaisee vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 29.4.2013. Suljetun ikkunan aikana 1.–28.4. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 

Vuoden 2012 viimeinen neljännes

Yleinen markkinatilanne vuoden 2012 viimeisen neljänneksen aikana noudatti edelliseltä vuosineljännekseltä tuttua kaavaa. Kehitys oli erittäin lupaavaa Pohjois-Amerikassa, missä Yhdysvaltain asuinrakennusmarkkinoiden jo vuoden 2011 loppupuoliskolla alkanut elpyminen jatkui vilkkaana. Euroopassa kysyntä pysyi heikkona ja jopa supistui entisestään lounaisessa Euroopassa. Keski-Euroopassa kysynnän kehitys vaihteli pienestä laskusta tasaiseen kehitykseen. Saksassakin nähtiin merkkejä maan talouden hidastumisesta, mutta vaikutukset eivät vielä ulottuneet rakennusmarkkinoiden kysyntään. Pohjois-Euroopassa rakentaminen oli vaisua ja paikoitellen heikkenevää, joskin maiden välillä oli havaittavissa selkeitä eroja niin yhdyskuntatekniikan kuin talotekniikankin markkinoilla. Itä-Euroopassa ja Kaukoidässä kysyntä säilyi entisellä tasolla tai kasvoi hieman. Monista maista poiketen rakennusmarkkinoiden kysyntä Venäjällä jatkoi kasvuaan vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä.

 

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto oli 189,6 (197,0) milj. euroa eli supistui edellisvuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna 3,8 %. Vertailukelpoinen kasvu, kun huomioidaan Hewing GmbH:n myynti vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä, oli -0,2 %. Talotekniikka - Eurooppa on Uponorin suurin liiketoimintasegmentti, jonka vaatimaton kehitys lähinnä päämarkkinoiden heikon taloustilanteen seurauksena heijastui koko yhtiön tulokseen. Neljännen neljänneksen tulokseen vaikutti myös asiakkaiden varovaisuus loppuvuoden varastotäydennyksissä sekä työpäivien poikkeuksellisen pieni määrä joulukuussa.

Talotekniikka - Pohjois-Amerikan kasvu jatkui vahvana heijastellen Yhdysvaltain rakennusmarkkinoiden elpymistä ja Kanadan verrattain hyvätasoisena säilynyttä rakentamista.

Aikainen lumentulo vaikutti yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntään Pohjois-Euroopassa.

Liikevaihdon jakautuminen, loka-joulukuu:


M€
10-12
/2012
10-12
/2011
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 121,6 132,9 -8,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 38,1 32,1 19,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 49,8 43,2 15,2 %)
Yhdyskuntatekniikka 31,4 34,3 -8,4 %
Eliminoinnit -1,5 -2,3  
Yhteensä 189,6 197,0 -3,8 %


Tulos ja kannattavuus

Uponorin tuloskehitys vuoden loppua kohti tultaessa oli koko vuoden tapaan melko tyydyttävä. Bruttokate parani vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 2,6 prosenttiyksikköä ja nousi 72,2 (70,0) milj. euroon tai 38,1 (35,5) prosenttiin. Bruttokatteen suotuisa kehitys oli suurelta osin Pohjois-Amerikan myynnin kasvun ja koko yhtiössä toteutetun tehokkaan hinnoittelupolitiikan ansiota.

Konsernin liikevoitto oli 10,2 (-3,0) milj. euroa. Vertailukelpoisesti tulosparannus oli 2,7 milj. euroa, koska vuoden 2011 lukuihin sisältyi Hewing GmbH:n myynnistä johtuva 10,5 miljoonan euron kertaluonteinen alaskirjaus.

Monilla markkinoilla vallitsevasta kireästä markkinatilanteesta huolimatta Uponor onnistui parantamaan Talotekniikka - Euroopan kannattavuutta muun muassa tarkan hinnoittelun ja edellisvuodesta poikkeavan myynnin tuotejakautuman ansiosta. Pohjois-Amerikassa suuremmat volyymit vaikuttivat ratkaisevasti kannattavuuden hyvään kehitykseen, mitä tuki myös tiukka kustannusten hallinta. Yhdyskuntatekniikan kannattavuutta heikensivät kysynnän lasku loppuvuodesta ja henkilöstön vähennyksistä aiheutuneet lisäkustannukset.

Liikevoiton jakautuminen, loka-joulukuu:  

M€ 10-12
/2012
10-12
/2011
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 9,4 7,8 19,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 3,5 1,8 90,5 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 4,6 2,4 89,5 %)
Yhdyskuntatekniikka -2,6 -1,5 -81,7 %
Muut 0,3 -10,4  
Eliminoinnit -0,4 -0,7  
Yhteensä 10,2 -3,0 438,4 %

 

Katsauskauden tapahtumia

Lokakuussa Uponor allekirjoitti yhdessä joidenkin pohjoismaisten rakennusalan toimijoiden kanssa kestävän rakentamisen toteuttamista koskevat periaatteet. Periaatteet on lueteltu Nordic Built Charterissa, jonka allekirjoittamisella alan johtavat yritykset pyrkivät luomaan kilpailukykyisiä ratkaisuja kestävään rakentamiseen. Nordic Built Charterin tavoitteet ovat linjassa niiden periaatteiden kanssa, joihin Uponor sitoutui allekirjoittamalla ENCORDin kestävän kehityksen peruskirjan vuonna 2011.

Ruotsiin on rakennettu uusi jakelukeskus, joka vastaa taloteknisen liiketoiminnan tarpeisiin Pohjoismaissa. Sen toiminta käynnistyi vuoden 2012 joulukuussa.

Joulukuun 20. päivänä markkinaoikeus myönsi Kilpailuvirastolle tämän pyytämän jatkoajan päätöksen tekemiseen liittyen Uponor Oyj:n ja KWH-yhtymä Oy:n 21.9.2012 tekemään sopimukseen yhteisyrityksen perustamisesta. Jatkoaika on voimassa 25.2.2013 saakka. Jatkoajan tarvetta perusteltiin tapauksen vaativuudella; se edellyttää muun muassa tarkempaa markkinoiden tutkimista esimerkiksi teollisuussegmentin osalta. Uponor ja KWH eivät kumpikaan vastustaneet jatkoajan myöntämistä.

 

  
Uponor Oyj:n tilinpäätös 1-12/2012


Markkinat

Pitkähkön taloudellisesti ja poliittisesti epävarman kauden jälkeen vuosi 2012 käynnistyi valoisammissa merkeissä, mutta tunnelma tasaantui vuoden edetessä, ja kokonaisuutena tarkastellen vuodesta 2012 tuli hyvin samanlainen kuin sitä edeltävästä vuodesta. Tulevaisuuden heikko ennustettavuus ja sijoittajien yleinen varovaisuus yhtä lailla julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla vaikeutti entisestään rakennusmarkkinoiden elpymistä. Vuoden loppua kohti yleinen ilmapiiri oli selvästi rauhallisempi vakaammalta vaikuttavan tulevaisuuden edessä.

Lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa, missä asuinrakennusmarkkinoiden elpyminen jatkui kiihtyvällä vauhdilla, ja Saksaa, missä markkinat pysyivät suhteellisen vahvoina, talouden yleinen epävarmuus heijastui rakennusmarkkinoihin ja kysyntä pysyi vaisuna. Uudisrakentaminen oli vähäistä, eikä vilkastunut korjausrakentaminen pystynyt täysin tasapainottamaan myynnin laskua. Pohjoismaissa kysyntä pysyi lähes tyydyttävällä tasolla, mutta Lounais-Euroopan suurilla markkinoilla kysynnän lasku jatkui edelleen.

Yhdyskuntatekniikan kokonaiskysyntä pysyi tasaisena. Baltian maissa koettu elpyminen tasapainotti kysynnän varsin tasaista kehitystä useimmissa Pohjoismaissa.

Huolimatta markkinoilla yleisesti vallitsevasta hitaan kasvun vaiheesta, jotkut kehityssuunnat ovat vaikuttaneet suotuisasti Uponorin toimintaan. Kasvava huoli kestävästä kehityksestä sekä lisääntyvä energian säästö ja uusiutuvan energian käyttö hyödynsivät Uponorin lämmitys- ja viilennysjärjestelmäliiketoimintaa paikaten samalla uudisrakentamisen laskun aiheuttamaa supistumista. Käyttövesijärjestelmien liiketoimintaan on myötävaikuttanut korjausrakentamisen lisääntyminen ja luopuminen perinteisten metalliputkien käytöstä, mikä on lisännyt Uponorin PEX- ja komposiittiputkien suosiota.

Katteita painava hintakilpailu on pysynyt kireänä niin eri tuote- kuin maantieteellisilläkin alueilla.

 

Liikevaihto

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2012 oli 811,5 (2011: 806,4) miljoonaa euroa, mikä on 0,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.  Vertailukelpoinen orgaaninen liikevaihdon kasvu, kun luvuista jätetään pois Hewing GmbH:n myynnin ja Zent-Frengerin liiketoiminnan hankinnan vaikutukset vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä, oli 3,2 % ja valuuttakurssien vaikutus huomioiden 0,8 %.

Talotekniikka - Euroopan vertailukelpoinen liikevaihto, kun yrityskaupat jätetään huomioimatta, oli -1,2 %. Myös yhdyskuntatekniikan koko vuoden liikevaihto supistui hieman edellisvuodesta lähinnä päämarkkina-alueilla vallitsevan heikon kysynnän vuoksi. Talotekniikka – Euroopan heikkoa kehitystä Benelux-maissa tasapainotti projektiliiketoiminnan orastava kasvu. Keski-Euroopan suurimmilla markkinoilla Saksassa liikevaihdon orgaaninen kehitys pysyi tasaisena. Lounais-Euroopassa liikevaihto kärsi markkinoiden supistuessa vielä entisestään Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa vuosia kestäneen alamäen jälkeen. Ranskassa ja osittain myös Isossa-Britanniassa kehitys oli lupaavampaa. Norjaa lukuun ottamatta liikevaihto supistui kaikissa Pohjoismaissa ja erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa. Venäjällä ja Baltian maissa liikevaihto sen sijaan kasvoi reippaasti.

Talotekniikka - Pohjois-Amerikan kasvu jatkui vahvana. Tasainen kasvu kuuden peräkkäisen vuosineljänneksen aikana heijastelee markkinatilanteen kohentumista erityisesti Yhdysvalloissa.

Käyttövesiratkaisujen kehitystä tuki erityisesti korjausmarkkinasegmenttien tervehtynyt kysyntä. Myös markkinoille vuosina 2011 ja 2012 tuodut uudet tuotteet ja tekniikat, kuten RTM-liittimet, joiden avulla liitokset voidaan tehdä ilman puristustyökaluja, Quick&Easy -liitinten uudet laajennustyökalut, uusi Quick&Easy -liitosrengas sekä uudistetut komposiittiputket, kasvattivat myyntiä. Käyttövesiratkaisujen liikevaihdon merkittävä kasvu useissa tärkeissä maissa tasapainotti yleisesti ottaen heikon taloustilanteen vaikutuksia. Sisäilmastoratkaisujen liiketoimintaa hyödynsi panostus projektiliiketoiminnan käynnistämiseen joissakin maissa. Se on tukenut erityisesti tavoitetta viedä rakennukseen varastoitunutta energiaa hyödyntävät TABS-järjestelmät uusiin maihin Euroopassa. Liiketoimintaryhmän liikevaihdon kasvua rajoitti kuitenkin uudisrakennushankkeiden vähäinen määrä ja sitä seurannut tiukka hintakilpailu. Yhdyskuntateknisten ratkaisujen markkina-asemaa kaikissa Pohjoismaissa vahvisti uusien tuotteiden ja tekniikoiden lanseeraaminen vuoden 2012 aikana.

Käyttövesiratkaisujen osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2012 kasvoi 47 (46) prosenttiin. Sisäilmastoratkaisujen osuus oli 35 % (37 %) ja Yhdyskuntateknisten ratkaisujen 18 % (17 %).

Liikevaihdon jakautuminen 1.1. – 31.12.2012:

M€ 1–12
2012
1–12
2011
Raportoitu
muutos, %
Talotekniikka – Eurooppa 517,7 543,9 -4,8 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 151,1 121,5 24,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 195,4 170,1 14,9 %)
Yhdyskuntatekniikka 149,0 149,7 -0,5 %
Eliminoinnit -6,3 -8,7  
Yhteensä 811,5 806,4 0,6 %

Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta maata ja niiden osuudet konsernin liikevaihdosta (vuoden 2011 osuus sulkeissa) olivat: Saksa 17,9 % (18,7 %), USA 14,1 % (11,0 %), Suomi 11,6 % (11,5 %), Ruotsi 9,8 % (10,5 %), Norja 4,8 % (4,6 %), Kanada 4,5 % (4,1 %), Tanska 4,1 % (4,6 %), Alankomaat 4,0 % (4,4 %), Iso-Britannia 3,8 % (3,5 %) ja Espanja 3,8 % (4,8 %).

 

Tulos ja kannattavuus

Bruttokate oli vuoden 2012 jokaisella vuosineljänneksellä vertailukautta parempi. Konsernin koko vuoden bruttokate oli 310,8 (292,9) milj. euroa, jossa on 17,9 milj. euron tai 2,0 prosenttiyksikön lisäys edellisvuoteen verrattuna. Suotuisa kehitys on suurelta osin Pohjois-Amerikan myyntimäärien kasvun ja koko yhtiössä toteutetun tehokkaan hinnoittelupolitiikan ansiota. Myös Hewing GmbH:n myynti vahvisti bruttokatemarginaalia.

Vuoden 2011 liiketoiminnan muut kulut sisältävät Hewing GmbH:n myyntiin liittyvän kertaluonteisen 10,5 milj. euron alaskirjauksen. Kulut pysyivät vuonna 2012 hieman edellisvuotta pienempinä, kun yllä mainittua kertaluonteista erää ei huomioida, vaikka yritysjärjestelyihin liittyvät kustannukset nousivat ja valuuttakurssien johdosta kulut kasvoivat merkittävästi.

Konsernin liikevoitto oli 57,7 (35,4) milj. euroa, mikä on 63,0 % edellisvuotta enemmän. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 4,4 prosentista 7,1 prosenttiin. Vuoden 2011 liikevoittoa rasitti tammikuussa 2012 tehty päätös myydä saksalainen tytäryhtiö Hewing GmbH, mikä on raportoitu Muu-segmentissä. Liikevoitto ilman vuoden 2011 kertaluonteisia eriä parani 25,8 prosentilla.

Liikevoitto kehittyi suotuisasti kaikissa liiketoimintasegmenteissä, ja Yhdyskuntatekniikkaa lukuun ottamatta ne kaikki myötävaikuttivat positiivisesti koko konsernin liikevoittoon. 

Liikevoiton jakautuminen 1.1. – 31.12.2012: 

M€ 1–12
2012
1–12
2011
Raportoitu
muutos, %
Talotekniikka – Eurooppa 47,2 41,7 13,0 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 17,8 10,1 75,5 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 23,0 14,2 62,1 %)
Yhdyskuntatekniikka -0,0 -2,4 98,6 %
Muu -6,1 -14,0  
Eliminoinnit -1,2 0,0  
Yhteensä 57,7 35,4 63,0 %

Rahoituskulut palautuivat tavanomaiselle tasolle 8,6 milj. euroon vuoden 2011 poikkeuksellisen korkeasta 17,7 miljoonasta eurosta. Vuonna 2011 rahoituskulut sisälsivät viivemaksuja yhteensä 3,2 milj. euron edestä. Maksut liittyivät Suomen veroviranomaisten verotuspäätöksiin vuoden 2011 joulukuun lopussa. Lisäksi vuoden 2011 rahoituskulut sisälsivät alaskirjauksen 6,0 milj. euron lainasaamisesta, joka liittyy Englannissa ja Irlannissa sijainneen yhdyskuntateknisen liiketoiminnan myyntiin. Yhtiö tiedotti asiasta helmikuussa 2012. Vuoden 2011 rahoituskulut olivat vertailukelpoisesti laskettuna 8,5 milj. euroa. Valuuttakurssierot olivat -1,9 (-1,3) milj. euroa.

Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 177,9 % ja oli 49,4 (17,7) milj. euroa. Tuloverojen määrä oli 16,5 (15,8) milj. euroa, kun veroaste oli 33,4 % (88,8 %). Mikään kolmesta seuraavassa kappaleessa kuvatusta vuoden 2011 kertaluonteisesta erästä ei ollut verotuksessa vähennyskelpoinen.

Konsernin tilikauden tulos oli 32,8 (1,6) milj. euroa, josta jatkuvien liiketoimintojen osuus oli 32,9 (1,9) milj. euroa. Vuoden 2011 tilikauden tulos sisälsi Hewing GmbH:n myyntiin ja yllämainittuun lainasaamiseen liittyvät alaskirjaukset sekä Suomen veroviranomaisen verotuspäätöksiin liittyvät lisäverot ja viivemaksut, jotka kirjattiin kertaluonteisina erinä.

Oman pääoman tuotto nousi 15,5 (0,7) prosenttiin. Oman pääoman tuotto oli 16,7 % (11,0 %).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,03) euroa ja jatkuvien liiketoimintojen osalta 0,45 (0,03) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 2,87 (2,86) euroa. Muut osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osasta.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 32,7 (58,4) milj. euroa ja rahavirta ennen rahoitusta 22,5 (29,3) milj. euroa. Parantuneesta kannattavuudesta johtuen liiketoiminnan rahavirta säilyi tyydyttävänä huolimatta vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä maksetuista lisäveroista. Investointien rahavirta supistui johtuen vähäisistä investoinneista ja Hewingin myynnistä saadusta nettorahavirrasta

 

Katsauskauden tapahtumia

Helmikuun 17. päivänä Uponor ilmoitti jättäneensä Suomen verottajan joulukuun 2011 jälkiverotuspäätöksiä koskevan valituksen ja oikaisuvaatimuksen konserniverokeskuksen oikaisulautakunnalle. Asia on yhä vireillä. Uponor maksoi yhteensä 15,0 milj. euroa veroja, lisäveroja ja viivästyskorkoa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Verotettavan tulon lisäyksestä aiheutuvat tuloverot, yhteensä 9,8 miljoonaa euroa, kirjattiin saamisiksi ja ne sisältyvät verotettavaan tuloon perustuvaan verosaamiseen vuoden 2012 taseessa.

12. maaliskuuta Uponor ilmoitti hankkineensa loput 49,7 prosenttia saksalaisen Zent-Frenger Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH:n osakkeista ja omistaa nyt 100 % yhtiön osakepääomasta.

Ensimmäisen neljänneksen lopussa Uponor sai päätökseen saksalaisen alihankintavalmistukseen keskittyneen Hewing GmbH:n myynnin, josta kerrottiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2012.

Uponor Oyj ja KWH-yhtymä Oy ilmoittivat 21.9.2012 suunnitelmasta perustaa yritys, johon siirretään molempien osapuolten yhdyskuntateknisten putkijärjestelmien liiketoiminta. Suunnitelman mukaan Uponor omistaa uudesta yrityksestä 55,3 prosenttia ja KWH-yhtymä 44,7 prosenttia. Yritys toimittaa yhdyskuntateknisiä putkijärjestelmiä Pohjois-Eurooppaan ja muualle maailmaan. Yritysjärjestelyn toteutuminen odottaa vielä Kilpailuviraston hyväksyntää, jota odotetaan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimitusketjun rakennetta ja tehokkuutta kehitettiin aktiivisesti vuoden 2012 aikana. Huomiota kiinnitettiin erityisesti varasto- ja jakelutoimintoihin. Kevään kuluessa Luoteis-Saksassa sijaitseva Wettringenin logistiikkakeskus alkoi palvella kaikkia Keski-Euroopan maita, ja siitä kehitetään koko alueen logistinen keskus, joka vastaa kaikista Uponorin taloteknisten tuotteiden toimituksista. Ruotsiin on rakennettu uusi jakelukeskus, joka vastaa taloteknisen liiketoiminnan tarpeisiin Pohjoismaissa. Toiminta käynnistyi vuoden 2012 joulukuussa.

Sisäilmastointiratkaisujen markkinointia projektiliiketoiminnan asiakkaille jatkettiin. Hyviä tuloksia saavutettiin Euroopassa, erityisesti Sveitsissä. Aktiivisen työn tuloksena Uponor sai ensimmäisen, merkittävän viilennysratkaisutilauksen Intiasta ja käynnisti uuden kumppanuussuhteen Koreassa.

 

Lähiajan näkymät

Maailmantalouden kehitys jatkuu epävakaana, mutta lyhyen aikavälin kehitys näyttää rauhalliselta. Euroopassa on pyritty turvaamaan euroalueen vakaa kehitys ja toistaiseksi eri maiden taloudet ovat pysyneet kurssissa. Pohjois-Amerikan taloustilanne on alkanut elpyä ja positiivinen kehitys jatkunee vuonna 2013. Myös Aasiassa makrotalous on pysynyt suhteellisen vakaana, joskin aktiivisuus on ollut viime vuosia heikompaa.

Uponorin päämarkkina-alueilla kehityksen uskotaan jatkuvan tulevana vuonna samoilla linjoilla kuin edellisvuonna. Lounais-Euroopassa markkinatilanteen kehityksen odotetaan jatkuvan heikkona, mutta Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa markkinoiden kehityksen uskotaan vakiintuvan tai heikkenevän vain vähän. Pohjois-Amerikan markkinoilla kasvun uskotaan jatkuvan.

Supistuneillakin markkinoilla on nähtävissä liiketoiminnan kasvua tukevia kehityslinjoja. Korjausrakentaminen on kasvussa, kestävä kehitys ja matalaenergiarakentaminen ovat nousevia trendejä ja ilmastonmuutos pakottaa varautumaan äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Nämä kaikki lupaavat myötätuulta Uponorin sisäilmasto-, käyttövesi- ja yhdyskuntateknisille ratkaisuille.

Viime vuosina Uponorin toimintamallia, organisaatiorakennetta ja tarjontaa on kehitetty tietoisesti siten, että yritys pystyy reagoimaan nopeasti kasvua tarjoaviin mahdollisuuksiin ja lisäämään volyymejä tarpeen vaatiessa.

Uponorin johto pyrkii pitämään yhtiön taloudellisen aseman vakaana terävöittämällä yhtiön fokusta ja parantamalla kustannustehokkuutta ja rahavirtaa pitäen samalla silmät auki uusien tilaisuuksien varalta. Mikäli näkymät pysyvät heikkoina, yleiskustannuksia ja muita menoeriä on ehkä leikattava edelleen valikoiduilla markkinoilla.

Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2013:
Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan orgaanisesti hieman vuodesta 2012. Ohjeistus perustuu nykyiseen tuotevalikoimaan ja organisaatiorakenteeseen sekä siihen oletukseen, ettei ulkoisessa toimintaympäristössä tapahdu merkittäviä, odottamattomia muutoksia.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2012 tilinpäätöksen kohdasta ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.