Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset v. 2013 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Uponor Oyj                                       Pörssitiedote                                          12.2.2013   8.01

Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset v. 2013 varsinaiselle yhtiökokoukselle

• Tilikauden 2012 osinko on 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 28.3.2013
• Hallituksen jäsenten lukumäärä ennallaan. Uutena jäsenenä ehdolla Timo Ihamuotila
• Tilintarkastajana jatkaa Deloitte & Touche Oy 
• Hallitukselle valtuutus päättää 3,5 milj. oman osakkeen hankkimisesta


Alla kokouksen asialista sekä hallituksen ja nimitystoimikunnan esitykset kokonaisuudessaan. Niiden jälkeen on Timo Ihamuotilan lyhyt esittely.

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialista:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2012 toimintaan
7. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
8. Vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
9. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
18. Kokouksen päättäminen

 

Asialista numero 10: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudesta 2012 jaetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2013.
 

Asialista numero 12: Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion. Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön nou¬dattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaiselta kokoukselta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta, 1 200 euroa muualla Euroopassa pidetyltä kokoukselta ja 2 400 euroa Euroopan ulkopuolella pidetyltä kokoukselta. Puhelinkokousten osalta maksetaan kokouspalkkio jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 34,2 prosenttia osake- ja äänimääristä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.
 

Asialista numero 13: Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.
 

Asialista numero 14: Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Eva Nygren, Jari Paasikivi, Jari Rosendal ja Rainer S. Simon valitaan uudelle toimikaudelle ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Timo Ihamuotila.

Osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 34,2 prosenttia osake- ja äänimääristä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.
 

Asialista numero 15: Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 

Asialista numero 16: Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.
 

Asialista numero 17: Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.3.2012 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

 

Timo Ihamuotila ehdolla Uponorin hallitukseen

Timo Ihamuotila (s. 1966) on Suomen kansalainen, koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja taloustieteiden lisensiaatti (rahoitus) ja toimii Nokia Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana. Hän on työskennellyt Nokian palveluksessa 15 vuoden ajan, aluksi vuosina 1993–1996 ja uudelleen vuodesta 1999 alkaen. Ihamuotila on toiminut monipuolisesti Nokian taloushallinnossa ja liiketoimintavastuussa niin matkapuhelin- kuin verkkoliiketoiminnassakin. Ennen Nokiaa hän työskenteli muun muassa Kansallisosakepankissa ja Citibankissa.
 


Lisätietoja:
Reetta Härkki, päälakimies, Uponor Oyj, puh. 020 129 2835

 


Uponor Oyj

 

Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.