Osavuosikatsaus 1-3/2014: Suotuisat säät ja vakaat markkinat tukivat Uponorin vahvaa kasvua

Uponor Oyj          Osavuosikatsaus 1-3/2014          28.4.2014          08.00


Osavuosikatsaus 1-3/2014: Suotuisat säät ja vakaat markkinat tukivat Uponorin vahvaa kasvua

• Päättynyt talvi oli koko Euroopassa poikkeuksellisen leuto vuoden 2013 ankaraan ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna, mikä vaikutti myönteisesti liiketoimintaan. Sen sijaan Pohjois-Amerikassa kulunut talvi oli ankara.
• Tammi–maaliskuun liikevaihto 230,9 (177,7) milj. euroa, kasvua 30,0 %, vertailukelpoinen kasvu 6,5 %
• Tammi–maaliskuun liikevoitto 4,8 (6,1) milj. euroa, muutos -20,8 %; ilman kertaluonteisia 3,8 milj. euron kuluja liikevoitto kasvoi 40,8 %
• Osakekohtainen tulos 0,04 (0,05) euroa
• Sijoitetun pääoman tuotto 3,5 % (7,0 %); nettovelkaantumisaste 56,9 % (77,6 %)
• Liiketoiminnan rahavirta oli -18,4 (-15,5) milj. euroa
• Uponor pitää ennallaan 14.2.2014 annetun ohjeistuksen vuodelle 2014

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu.)

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi katsauskauden tapahtumia:
• Leuto ja rakentamista suosinut talvi kasvatti Uponorin katsauskauden liikevaihtoa Euroopassa. Pohjois-Amerikassa talvi oli kuitenkin poikkeuksellisen ankara, mikä hiljensi rakentamista. Tästä huolimatta saavutimme Pohjois-Amerikassa kaksinumeroisen kasvuluvun paikallisessa valuutassa mitattuna.
• Euroopan taloteknisessä liiketoiminnassa jatkamme asiakaspalvelumme kehittämistä samalla vähentäen toimintamme ympäristövaikutuksia ja lisäten kustannustehokkuutta. Katsauskauden liikevoittoa rasittavat 3,8 milj. euron kertaluonteiset kulut, jotka liittyvät yhtiön päätökseen keskittää Keski-Euroopan jakelu- ja varastointitoiminnot lähemmäs yhtiön asiakkaita ja tuotantoyksiköitä. Siirto toteutetaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
• Uponor Infran integraatio etenee suunnitellusti ja odotamme saavuttavamme hankkeeseen liittyvät kulusäästötavoitteet osittain jo kuluvan vuoden aikana ja täysimääräisesti vuonna 2015. Vertailukelpoisin historialuvuin mitattuna saavutimme liikevaihdossa hienoista kasvua pääosin suotuisien säiden ansiosta, mutta infrastruktuurihankkeiden vähäinen määrä supisti liikevaihtoa erityisesti Suomessa.


Tietoja tammi–maaliskuun 2014 osavuosikatsaustiedotteesta
Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi–maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.
Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 28.4. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen ir@uponor.com  Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen Uponorin sivulta osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.
Seuraava osavuosikatsaus
Uponor julkaisee vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 25.7.2014. Suljetun ikkunan aikana 1.–25.7. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja. 
Markkinat

Yleinen taloustilanne Uponorin päämarkkinoilla jatkui tammi–maaliskuussa kutakuinkin samana kuin vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Äärimmäiset sääilmiöt vaikuttivat kuitenkin yhtiön liiketoimintaan: talvi oli poikkeuksellisen leuto koko Euroopan mantereella, erityisesti Keski- ja Pohjois-Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa talvi oli ankara. Vertailukaudella tammi–maaliskuussa 2013 Euroopan markkinat kärsivät pitkästä ja kylmästä talvesta.

Euroopassa leuto talvi vauhditti sekä talonrakentamista että tie- ja vesirakennushankkeita. Joidenkin kevääksi suunniteltujen hankkeiden toteutusta todennäköisesti aikaistettiin suotuisien työskentelyolosuhteiden vuoksi. Pohjois-Amerikassa taas rakennushankkeet viivästyivät tai niitä lykättiin pakkasten ja runsaan lumentulon vuoksi. Sääoloista riippumatta asuinrakennusmarkkinoiden kysyntä oli useilla maantieteellisillä alueilla parempi kuin julkis- ja liikerakentamisen ja kunnallisteknisen rakentamisen kysyntä.

Euroopassa rakennusmarkkinat piristyivät vaisumman loppuvuoden 2013 jälkeen ja olivat suhteellisen vilkkaat lähes koko Keski-Euroopassa. Vastoin odotuksia kysyntä parani myös Alankomaissa, missä markkinat ovat olleet hiljaiset jo pitemmän aikaa. Etelä-Euroopan kansallisilla markkinoilla kysyntä jatkui laimeana ja jopa heikkeni edelleen Ranskassa ja Italiassa. Sen sijaan Isossa-Britanniassa viime vuonna havaittua kysynnän piristymistä oli jälleen nähtävissä. Pohjoismaissa kysyntä Ruotsin asuinrakennussegmentissä koheni edelleen, kun taas Suomessa kysyntä väheni. Norjassa ja Tanskassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Venäjän markkinoilla, joiden merkitys Uponorille on lisääntynyt tasaisesti jo usean vuoden ajan, kysyntä jatkui vilkkaana. 

Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltain rakennusmarkkinat kehittyivät edelleen myönteisesti, joskin hieman vaimeammin kuin edellisillä vuosineljänneksillä. Vuonna 2013 heikentyneet Kanadan markkinat osoittivat tasaantumisen merkkejä.

Yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntä väheni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna normaalin kausivaihtelun vuoksi. Edellisvuoteen verrattuna Skandinavian markkinat kasvoivat hieman leudon talven ansiosta.


Liikevaihto

Uponorin liikevaihto kasvoi merkittävästi tammi–maaliskuussa 2014. Tähän vaikutti erityisesti uuden yhtiön, Uponor Infran, perustaminen 1.7.2013. Konsernin liikevaihto kasvoi 30,0 % ja nousi 230,9 (177,7) milj. euroon. Konsernin liikevaihto kasvoi 6,5% verrattuna historiallisiin vertailulukuihin, kun otetaan huomioon entisen KWH Pipen yhdyskuntateknisten liiketoimintojen osto ja sitä seurannut Uponor Infran perustaminen.

Valuuttakurssien, pääasiassa Kanadan ja Yhdysvaltain dollarin sekä Venäjän ruplan, vaikutus liikevaihtoon oli huomattava. Kaikkien valuuttojen yhteenlaskettu kurssimuutosvaikutus oli negatiivinen supistaen konsernin liikevaihtoa 7,5 milj. euroa eli 3,1 prosenttia tammi–maaliskuuhun 2013 verrattuna.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihtoa kasvatti kysynnän elpyminen useilla päämarkkinoilla, kuten Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Venäjällä, missä leuto talvi piristi markkinoita. Ruplan heikkeneminen kuitenkin söi Venäjän liikevaihdon euromääräistä kasvua. Kaiken kaikkiaan Uponor onnistui säilyttämään myyntinsä hyvällä tasolla muista erottuvan ja lisäarvoa luovan tarjontansa ansiosta samalla, kun yhtiö onnistui lisäämään markkinaosuuttaan erikseen valituissa volyymisegmenteissä.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu hidastui hieman aiemmista vuosineljänneksistä. Epäsuotuisista säistä huolimatta yhtiö kasvoi kuitenkin kaksinumeroisin prosenttiluvuin paikallisessa valuutassa mitattuna. Myönteisintä kehitys oli Yhdysvaltain kaakkois- ja länsiosissa. Kasvu oli vahvinta käyttövesijärjestelmissä, erityisesti halkaisijaltaan suurten putkien liikevaihdossa.

Uponor Infran liikevaihto kasvoi hieman vuoden 2013 historiallisiin vertailulukuihin verrattuna. Muualla paitsi Kanadassa suotuisat sääolot tukivat Uponor Infran liiketoimintaa. Toisaalta kysyntää heikensivät julkisen vallan rahoitusongelmat, jotka rajoittivat infrastruktuuri-investointeja.

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen arvioidaan kasvattaneen tammi–maaliskuun liikevaihtoa, joskin ostokäyttäytymisen vaikutus vaihtelee sekä alueittain että segmenteittäin. Joillakin markkinoilla jälleenmyyjät täyttivät varastojaan tilivuoden päätyttyä. Lisäksi asiakkaat ennakoivat tulevia hinnankorotuksia ostamalla tuotteita varastoon, kun Uponor on ilmoittanut korottavansa hintoja tietyillä alueilla esimerkiksi valuuttakurssimuutosten vuoksi. Osa hinnankorotuksista astui voimaan katsauskaudella, ja lisää korotuksia on tulossa kevään aikana.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi–maaliskuu:

M€ 1–3/
2014
1–3/
2013
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 120,9 113,9 6,2 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 40,5 37,2 8,7 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 55,5 49,0 13,2 %)
Uponor Infra 70,8 27,6 156,8 %
Eliminoinnit -1,3 -1,0  
Yhteensä 230,9 177,7 30,0 %


Tulos ja kannattavuus

Uponor-konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 4,8 (6,1) milj. euroa eli -20,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali laski vertailukauden 3,4 prosentista 2,1 prosenttiin. Liikevoittoa heikensi 3,8 milj. euron kertaluonteinen kuluvaraus, joka liittyy jakelukeskuksen siirtämiseen uuteen liiketilaan Saksassa viimeistään vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Ilman kertaluonteista kuluvarausta liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 3,7 %, eli liikevoitto oli 40,8 prosenttia enemmän kuin vertailuluku.

Yllämainittua kertaluonteista kuluerää huomioon ottamatta Talotekniikka – Euroopan tulos kehittyi katsauskaudella myönteisesti. Nousua tuki liikevaihdon kasvu erityisesti vertailukauden vaisuun kehitykseen nähden.

Pohjois-Amerikassa kysynnän kasvu nosti muoviraaka-aineiden hintoja, mikä yhdessä Kanadan dollarin heikentymisen kanssa vähensi Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoittoa.

Euroopassa muoviraaka-aineiden hinnat pysyivät katsauskaudella melko vakaina, koska vahva euro kompensoi dollarimääräisten raaka-aineiden hinnannousun vaikutusta.

Uponor Infran liikevoitto parani historiallisiin vertailulukuihin verrattuna johtuen liikevaihdon kasvusta joissakin maissa. Lisäksi segmentin integraatiota on toteutettu suunnitelman mukaisesti, ja yhdistymisen tuomat edut alkavat näkyä. Liikevoiton paranemista rasitti jonkin verran asiakasprojektien myöhästyminen Keski-Euroopassa ja Kanadassa, jossa myös ankara talvi vaikeutti liiketoimintaa ja raaka-ainekustannukset kohosivat.

Kokonaiskustannukset kasvoivat 10,3 milj. eurolla ja olivat yhteensä 73,5 (63,2) milj. euroa. Tämä johtui useista tekijöistä, kuten Uponor Infran toimintojen yhdistäminen, 3,1 milj. euron sulkemiskustannukset, jotka liittyvät jakelukeskuksen tulevaan uudelleensijoittamiseen Saksassa sekä valuuttakurssimuutosten aiheuttama nousu.

Konsernin tammi–maaliskuun tulos ennen veroja oli 2,7 (5,0) miljoonaa euroa. Verojen tulosvaikutus oli 0,9 milj. euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 1,7 milj. euroa. Katsauskauden voitto oli 1,8 (3,3) miljoonaa euroa.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–maaliskuu:

 
M€
1–3/
2014
1–3/
2013
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 5,7 6,7 -15,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 4,4 4,6 -3,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 6,1 6,1 0,2 %)
Uponor Infra -4,2 -3,7 -13,1 %
Muut -0,8 -1,2  
Eliminoinnit -0,3 -0,3  
Yhteensä 4,8 6,1 -20,8 %


Investoinnit ja rahoitus

Vaikka Uponor lisäsikin investointeja uusien tuotteiden kehittämiseen ja niihin liittyvään tuotantokapasiteettiin Euroopan taloteknisessä liiketoiminnassa, pääosa investoinneista suuntautui katsauskaudella lähinnä ylläpitoon ja kehityshankkeisiin. Bruttoinvestointien määrä ensimmäisellä neljänneksellä oli 4,4 (4,6) miljoonaa euroa, mikä oli selkeästi vähemmän kuin poistot, jotka olivat 9,1 (7,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -18,4 (-15,5) milj. euroa. Rahoituksen rahavirtaan ja siten koko kauden rahavirtaan vaikutti myös 31. maaliskuuta maksettu osinko, joka oli 27,8 (27,8) miljoonaa euroa.

Konsernissa kiinnitetään edelleen erityistä huomiota hyvän maksuvalmiuden säilyttämiseen. Myös myyntisaamisten seurantaa ja muita toimenpiteitä luottoriskien pienentämiseksi jatketaan.

Tärkeimmät voimassa olevat rahoitusohjelmat 31.3.2014 olivat vuonna 2018 erääntyvä 80 milj. euron joukkovelkakirjalaina ja vuonna 2016 erääntyvä 20 milj. euron joukkovelkakirjalaina. Kahdenvälisten, vuosina 2015–2019 erääntyvien luottolimiittien määrä oli 150 milj. euroa. Katsauskauden aikana näistä varalla olevista rahoitusluotoista ei ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli kauden päättyessä käytössä 24,0 milj. euroa.

Konsernin vakavaraisuus on pysynyt hyvällä 37,9 (34,4) prosentin tasolla. Korolliset nettovelat olivat 147,8 (142,1) milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 30,2 (8,1) milj. euroa. Nettovelkaantuminen eli gearing oli 56,9 (77,6) prosenttia.


Lähiajan näkymät

Makrotalouden lyhyen aikavälin kehityksen odotetaan jatkuvan ilman suurempia häiriöitä Uponorin päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Myös rakennusmarkkinoiden ja tie- ja vesirakennusmarkkinoiden kysynnän odotetaan jatkuvan pitkälti samankaltaisena kuin katsauskaudella. Euroopassa talouden tasapainottumisen sekä kuluttajien ja yritysten luottamuksen elpymisen odotetaan lisäävän taloteknisten ratkaisujen kysyntää tasaisesti ja jopa tuottavan pientä kasvua joillakin Uponorin päämarkkina-alueilla. Pohjois-Amerikan markkinoiden odotetaan kasvavan edelleen sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa, joskin kasvuvauhti saattaa hidastua. Yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysynnän odotetaan jatkuvan heikkona ennen kaikkea julkisen sektorin niukkojen infrastruktuuri-investointien vuoksi.

Uponorin tulevaisuudenodotukset ovat varovaisen myönteiset. Yhtiö on varautunut siihen, että markkinoiden kasvu on vähäistä vielä pitkähkön ajan ja markkinatilanne pysyy vakaana. Uponor on käynyt läpi pitkän kehitysjakson, jonka aikana sen rakenteita on uudistettu, toimintoja on virtaviivaistettu ja yhtiö on toteuttanut strategisesti merkittävän hankkeen, jolla se vahvisti kunnallisteknisen liiketoimintansa toimintaedellytyksiä. Yhtiön tuotevalikoimaa on kehitetty asiakkaiden nykypäivän tarpeiden mukaiseksi ottamalla huomioon esimerkiksi kestävään kehitykseen, uudistuvien luonnonvarojen käyttöön ja energiatehokkuuteen liittyvät vaatimukset. Yhtiön talous on vakaalla pohjalla.

Myönteisistä näkymistä huolimatta tulevaisuuteen liittyy taloudellisia ja poliittisia riskejä. Siksi Uponorin johto seuraa kustannustehokkuutta ja rahavirtaa tarkasti samalla, kun se hakee kasvua päämarkkinoilla hyödyntäen kilpailukykyistä tuote- ja palvelutarjontaansa.

Uponor pitää ennallaan 14.2.2014 annetun ohjeistuksen vuodelle 2014:
Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2013.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2013 tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".


Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822
Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi 
Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 100 henkilöä 30 maassa. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli yli 900 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.