Osavuosikatsaus 1-6/2014: Euroopan vaisu kysyntä ja Suomen heikot yhdyskuntamarkkinat rasittivat Uponorin toista neljännestä

Uponor Oyj             Osavuosikatsaus 1-6/2014                25.7.2014               8.00


Euroopan vaisu kysyntä ja Suomen heikot yhdyskuntamarkkinat rasittivat Uponorin toista neljännestä

• Yhdysvaltain rakennusmarkkinoilla kysyntä pysyi voimakkaana, mutta heikkeni Euroopassa leudon talven vuoksi poikkeuksellisen vilkkaan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen
• Huhti–kesäkuun liikevaihto 264,5 (211,4) milj. euroa, kasvua 25,1 % Uponor Infra -yhteisyrityksen vaikutuksesta
• Huhti–kesäkuun liikevoitto 17,6 (19,7) milj. euroa, muutos –10,9 %
• Tammi–kesäkuun liikevaihto 495,4 (389,1) milj. euroa, kasvua 27,3 %
• Tammi–kesäkuun liikevoitto 22,4 (25,8) milj. euroa, muutos –13,3 %
• Tammi–kesäkuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 25,7 (25,8) milj. euroa, muutos –0.5 %
• Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos 0,17 (0,21) euroa
• Sijoitetun pääoman tuotto tammi–kesäkuussa 8,8 % (14,7 %) ja nettovelkaantumisaste 56,9 % (74,5 %)
• Tammi–kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli –18,7 (–9,3) milj. euroa.
• Uponor pitää ennallaan 14.2.2014 annetun ohjeistuksen vuodelle 2014:
Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2013.

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Katsauskausi on tammi–kesäkuu.)


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

• Suotuisten sääolojen vuoksi poikkeuksellisen vilkkaan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toisen vuosineljänneksen liikevaihto Euroopassa kehittyi heikommin, mihin vaikutti erityisesti myös yhdyskuntatekniikkasegmentin heikko kehitys. Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltain rakennusmarkkinoiden elpyminen jatkui hyvällä vauhdilla.
• Uponor Infran integraatio etenee hyvin, ja suurin osa suunnitelluista toimista on jo käynnistetty tai toteutettu. Markkinoiden kehitys on kuitenkin edelleen heikentynyt, mikä edellyttää meiltä nopeasti lisätoimia, jotta toiminta saadaan turvattua pitkällä aikavälillä hyväksyttävälle tasolle.
• Yhdysvalloissa, joka on nyt suurin yksittäinen kansallinen markkinamme, hyödymme elpyvien markkinoiden suotuisasta kehityksestä. Äskettäisen tuotantokapasiteetin laajennuksen ansiosta olemme pystyneet vastaamaan kysyntään. Olemme erityisen iloisia siitä, että avainasiakkaamme ovat aidosti kiinnostuneita tarjonnastamme, jota olemme uudistaneet aktiivisesti myös haastavina aikoina.
• Odotamme kysynnän voimakkaan vaihtelun jatkuvan edelleen mutta arvioimme seuraavien kahden vuosineljänneksen kehityksen olevan tasaisempaa kuin alkuvuonna, mikä luo pohjaa voimassaolevan ohjeistuksemme säilyttämiselle.

 

Tietoja tammi–kesäkuun 2014 osavuosikatsaustiedotteesta
Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi–kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen esillä osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Osavuosituloksesta järjestetään englanninkielinen webcast-esitys perjantaina 25.7. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.fi. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Uponor Oyj julkaisee vuoden 2014 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen keskiviikkona 29.10.2014. Suljetun ikkunan aikana 1.10.–29.10. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 


Markkinat

Poikkeuksellisen vilkkaan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toisen vuosineljänneksen liiketoimintaympäristö kehittyi jonkin verran heikommin, pääasiassa Euroopassa.

Taloteknisten ratkaisujen kysyntä väheni monilla markkinoilla Keski-Euroopassa vilkkaan alkuvuoden jälkeen. Yleisen käsityksen mukaan tämä johtui pääasiassa siitä, että valtaosassa Eurooppaa rakennushankkeita voitiin aikaistaa poikkeuksellisen leudon talven ansiosta. Keski-Euroopassa rakennusmarkkinat ovat yleisesti pysyneet suhteellisen vilkkaina. Viimeaikaisista Saksan talouden hidastumista koskevista uutisista huolimatta rakennusmarkkinoiden hiljentyminen toisen vuosineljänneksen jälkipuoliskolla näyttää aiheutuneen ainakin osittain alan toimijoiden hitaudesta aloittaa uusia projekteja tarpeeksi ajoissa vilkkaan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.

Pohjoismaissa kysyntä on saattanut jo saavuttaa huippunsa Ruotsissa, mutta jatkui edelleen melko tyydyttävänä, kun taas Suomessa rakennusmarkkinat kärsivät heikkona pysyneestä taloustilanteesta. Norjassa markkinatilanne näyttää heikentyneen edelliseen vuoteen verrattuna. Myös Tanskassa rakennustoiminta oli edelleen hiljaista.

Etelä- ja Länsi-Euroopan markkinoilla kysyntä jatkui enimmäkseen laimeana ja supistui edelleen erityisesti Ranskassa. Selkeänä poikkeuksena yleiskehitykseen oli Isossa-Britanniassa myös toisella vuosineljänneksellä jatkunut vilkastuminen.

Itä-Euroopassa markkinat pysyivät suhteellisen vakaina. Venäjän ja Baltian maiden markkinat kehittyivät myönteisesti. Ukrainan kriisi näyttää siis toistaiseksi heikentäneen liiketoimintaedellytyksiä vain vähän.

Toisin kuin Euroopassa Pohjois-Amerikan rakennusmarkkinat kehittyivät myönteisesti ja elpyivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaikuttaneesta ankarasta talvesta. Näin oli erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla, joilla kysyntä vahvistui edelleen edellisvuodesta. Kanadassa kysyntä pysyi jotakuinkin samalla tasolla tai heikentyi hieman vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Yhdyskuntateknisen rakentamisen markkinatilanne oli Euroopassa haastava, ja kysyntä supistui entisestään. Liiketoimintaedellytykset heikkenivät erityisesti Suomessa, jossa rakennusalan markkinatilanteesta kehittyy todennäköisesti huonoin 17 vuoteen. Merkittävin myönteinen poikkeus oli Ruotsi. Kanadassa yhdyskuntateknisen rakentamisen kysyntä säilyi aiemmalla tasollaan mutta kilpailu kiristyi.


Liikevaihto

Uponorin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 264,5 (211,4) milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 25,1 %, mikä johtui pääasiassa Uponor Infran perustamisesta 1.7.2013. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti myös Talotekniikka – Pohjois-Amerikan hyvänä jatkunut kasvu. Huhti–kesäkuussa 2014 valuuttakurssimuutosten vaikutus supisti konsernin liikevaihtoa huomattavasti eli noin 8 milj. euroa.

Kun vertailussa otetaan huomioon Uponor Infran yhdistetyt historialliset liikevaihdot vuonna 2013, konsernin liikevaihto supistui 2,1 %. Syynä oli lähinnä Euroopan epätyydyttävänä jatkunut liikevaihdon kehitys sekä rakennus- että yhdyskuntatekniikkaratkaisuissa. Viimeksi mainitun liikevaihdon muutos oli –8,2 % edellisvuoteen verrattuna. Heikosta kysynnästä johtunut kielteinen vaikutus edellisvuoteen verrattuna oli suurinta Etelä-Euroopan maissa, mukaan lukien Ranskassa, jossa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä tapahtunut tuotehyväksynnän tilapäinen menetys vaikutti yhä tilanteeseen.

Espanjaa ja Norjaa lukuun ottamatta toisen vuosineljänneksen euromääräinen liikevaihto kasvoi kaikissa kymmenessä suurimmassa maassa, kun Uponor Infran vaikutus otetaan huomioon.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto supistui toisella vuosineljänneksellä, kun rakennustoiminta oli odotettua hiljaisempaa useilla kansallisilla markkinoilla. Tähän olivat syynä useat tekijät, kuten se, että monet hankkeet oli leudon talven ansiosta aloitettu jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja uusien hankkeiden aloittaminen hidastui suunnittelun ja tarjouskilpailujen pullonkaulojen vuoksi toisella vuosineljänneksellä. Toinen syy oli yksityisten sijoittajien ja yrityssijoittajien keskuudessa jatkunut epävarmuus sekä samanaikainen kiristynyt rahoitustilanne, joita siivittivät erityisesti heikko talouskehitys sekä Ukrainan ja Lähi-idän poliittiset kysymykset. Toisen vuosineljänneksen myönteisiä seikkoja olivat muun muassa liikevaihdon hienoinen kasvu useilla Keski-Euroopan markkinoilla sekä Suomessa, huolimatta maan epäsuotuisasta markkinatilanteesta. Alankomaissa markkinat osoittivat ensimmäisiä merkkejä tasaantumisesta tai jopa kasvusta. Edellisvuonna käynnistetyt markkinointitoimet alkoivat kantaa hedelmää Isossa-Britanniassa.

Pohjois-Amerikassa liikevaihdon kasvu jatkui. Kasvua tuki erityisesti Yhdysvaltain talouskehityksen paraneminen sekä sen myönteiset vaikutukset asuntokauppaan ja uudisrakentamiseen. Myös liike- ja julkiseen rakentamiseen liittyvä liiketoiminta kehittyi edelleen hyvin. Merkittävä Uponorin liikevaihdon kasvua Pohjois-Amerikassa edistävä tekijä oli asiakkaisiin suuntautuvien toimenpiteiden huolellinen kohdentaminen kasvukeskuksiin. Liikevaihto kehittyi suotuisasti myös Kanadassa erityisesti käyttövesijärjestelmissä, vaikka markkinoiden kehitys yleisesti ottaen oli melko maltillista.

Euroopan poliittisen tilanteen epävarmuustekijät sekä talouksien hidas elpyminen vaikuttivat edelleen Uponor Infran liikevaihdon kehitykseen. Suomessa kehitys oli erityisen heikkoa, ja yhdistettyjen liiketoimintojen liikevaihto jäi vuoden 2013 vertailulukuja pienemmäksi. Lukuihin vaikutti lisäksi suuren projektin viivästyminen Puolassa. Esimerkiksi kaukolämpömarkkinoiden tarjoamia muutamia uusia mahdollisuuksia lukuun ottamatta liiketoiminnan pääalojen kehitys oli hidasta ja kilpailu oli erittäin kovaa.

On muistettava, että poikkeuksellisten sääolosuhteiden vaikutusten vuoksi kehityksen vertailu vuosineljänneksittäin on erityisen haastavaa vuoden 2014 ensimmäisen ja toisen neljänneksen osalta. Tämän vuoksi on suositeltavampaa vertailla puolivuosittaisia tammi–kesäkuun tuloksia.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, huhti–kesäkuu: 

M€ 4–6/2014 4–6/2013 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 122,0 124,3 –1,9 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 49,5 43,8 13,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 67,9 57,2 18,8 %)
Uponor Infra 95,3 45,0 111,7 %
Eliminoinnit –2,3 –1,7  
Yhteensä 264,5 211,4 25,1 %

Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 495,4 (389,1) milj. euroa, eli kasvua edellisvuoden vertailukauteen on 27,3 % pääasiassa uusien Uponor Infran toimintojen vaikutuksesta. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 1,8 %, tai 5,0 % ilman valuuttakurssien vaikutusta, kun yhdyskuntatekniikan segmentin osalta vertailulukuina käytetään Uponor Infran toimintojen historiallisia lukuja. Kehitystä rasitti erityisesti Uponor Infra, jonka liikevaihto supistui vertailukauden historiallisista luvuista tammi–kesäkuussa 2,5 %.

Tammi–kesäkuussa valuuttakurssimuutosten vaikutus supisti konsernin liikevaihtoa 15,7 milj. euroa. Eniten vaikuttivat Yhdysvaltain ja Kanadan dollari, Ruotsin ja Norjan kruunu sekä Venäjän rupla.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi–kesäkuu:

M€ 1–6/2014 1–6/2013 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 242,9 238,2 2,0 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 90,0 81,0 11,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 123,4 106,2 16,2 %)
Uponor Infra 166,1 72,6 128,8 %
Eliminoinnit –3,6 –2,7  
Yhteensä 495,4 389,1 27,3 %


Tulos ja kannattavuus

Uponor-konsernin jatkuvien toimintojen bruttokatemarginaali oli toisella vuosineljänneksellä 32,8 % eli 6,3 prosenttiyksikköä edellisvuotta pienempi. Tämä johtui lähinnä perinteisesti bruttokatemarginaaliltaan alhaisemman yhdyskuntatekniikan liiketoiminnan suuremmasta osuudesta.

Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä 17,6 (19,7) milj. euroa eli 10,9 % edellisvuotta pienempi. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali laski vuoden 2013 melko vahvan toisen neljänneksen 9,3 prosentista 6,6 prosenttiin. Huhti–kesäkuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,1 (19,7) milj. euroa, eli muutos oli –13,4 %.

Liikevoiton heikko kehitys johtui pääasiassa Uponor Infran liikevaihdon epätyydyttävästä kehityksestä. Sen vaikutus oli suurempi kuin yhdistymisen jälkeen toteutetun integraation tuomat edut, jotka alkavat näkyä suunnitelman mukaisesti. Talotekniikka – Euroopan osalta kannattavuutta heikensi liikevaihdon vähäisen supistumisen lisäksi myynnin painottuminen heikompikatteiseen tuotevalikoimaan. Vakaa raaka-aineiden kustannustaso ja Talotekniikka – Pohjois-Amerikan hyvänä jatkunut kehitys vaikuttivat myönteisesti tuloskehitykseen. Konsernin yleiskustannukset kasvoivat Uponor Infran vaikutuksesta.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, huhti–kesäkuu: 

M€ 4–6/2014 4–6/2013 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 9,6 11,1 –13,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 8,6 6,6 30,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 11,7 8,6 36,7 %)
Uponor Infra 0,4 4,3 –90,9 %
Muut –0,7 –1,9  
Eliminoinnit –0,3 –0,4  
Yhteensä 17,6 19,7 –10,9 %

Huhti–kesäkuun tulos ennen veroja oli 14,0 (17,6) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 4,6 milj. euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 5,8 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen voitto oli 9,4 (11,8) milj. euroa.

Tammi–kesäkuun liikevoitto oli 22,4 (25,8) milj. euroa, tai 25,7 (25,8) milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä, eli muutos edellisvuoden vertailukauteen oli –13,3 %.  Pääsyynä heikompaan kehitykseen vuonna 2014 olivat Euroopan liiketoimintaryhmät, jotka jäivät jälkeen edellisvuoden tuloksista. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4,5 %, kun se vertailukaudella oli 6,6 %.

Tammi-kesäkuun kertaluonteiset erät olivat 3,3 milj. euroa, mikä sisältää 0,5 milj. euron kertaluonteisen tulon vuoden toisella neljänneksellä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Uponor julkisti Saksassa sijaitsevan jakelukeskuksen siirtämisen uuteen liiketilaan Etelä-Saksaan vuoden 2015 alussa. Toinen vuosineljännes sisältää Uponor Infran Forssan tuotantolaitoksen myynnin sekä koneiden ja laitteiden siirto- ja kokoamiskustannuksia.

Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos, myös laimennettuna, oli 0,17 (0,21) euroa. Oma pääoma osaketta kohti, myös laimennettuna, oli 2,80 (2,68) euroa.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–kesäkuu:

M€ 1–6/2014 1–6/2013 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 15,3 17,8 –14,3 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 13,0 11,2 16,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 17,8 14,7 21,5 %)
Uponor Infra –3,8 0,6 –781,9 %
Muut –1,5 –3,1  
Eliminoinnit –0,6 –0,7  
Yhteensä 22,4 25,8 –13,3 %


Investoinnit ja rahoitus

Toisella vuosineljänneksellä ei ollut käynnissä eikä käynnistetty merkittäviä uusia investointeja. Euroopassa saatettiin päätökseen hiljattain lanseeratun saumattoman alumiinikomposiittiputken valmistuskapasiteettia kasvattava investointi ja valmistelut kapasiteetin edelleen laajentamiseksi ovat käynnissä. Tavoitteena on saada laajennukset valmiiksi syksyllä, jotta voidaan vastata kysyntään. Pohjois-Amerikassa jatkettiin tuotannon maksimointiin tähtääviä toimia esimerkiksi lisäämällä uutta muoviraaka-aineiden sekoituskapasiteettia ja ottamalla käyttöön vapaita koneita konsernin muista yksiköistä. Muuten investoinnit liittyivät ylläpitoon ja kehityshankkeisiin.

Tammi–kesäkuussa bruttoinvestointien määrä käyttöomaisuuteen oli 12,4 (10,4) milj. euroa, mikä on selkeästi vähemmän kuin poistot, jotka olivat 17,9 (14,4) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli –18,7 (–9,3) milj. euroa.

Konsernissa kiinnitetään edelleen erityistä huomiota hyvän maksuvalmiuden säilyttämiseen. Luottotappioriski on yhä olemassa erityisesti Euroopassa, ja riskien hallitsemiseksi muun muassa myyntisaamisia seurataan aktiivisesti.

Uponor on uudistanut rahoitusohjelmiaan vuoden 2014 aikana. Viimeisessä vaiheessa Uponor allekirjoitti huhtikuussa 50 milj. euron luottolimiittisopimuksen. Tärkeimmät voimassa olevat rahoitusohjelmat 30.6.2014 olivat vuonna 2018 erääntyvä 80 milj. euron joukkovelkakirjalaina ja vuonna 2016 erääntyvä 20 milj. euron joukkovelkakirjalaina. Uponorin käytettävissä olevien kahdenvälisten luottolimiittien määrä oli yhteensä 200 milj. euroa. Katsauskauden lopussa näistä valmiusluottosopimuksista ei ollut nostettuna yhtään. Lisäksi kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli kauden päättyessä käytössä 19,0 milj. euroa.

Konsernin vakavaraisuus parani hieman 39,2 (35,5) prosenttiin. Korolliset nettovelat olivat 154,3 (146,2) milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 17,9 (7,3) milj. euroa. Nettovelkaantumisaste eli gearing oli 56,9 (74,5) %.


Lähiajan näkymät

Vaikka Euroopan markkinatilanne näyttää toisen vuosineljänneksen lopussa heikommalta kuin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa, Uponor ei katso kehitysnäkymien muuttuneen merkittävästi ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä huhtikuussa 2014 esitettyihin lausumiin verrattuna. Näin ollen Uponor on edelleen varautunut pitkähköön hiljaiseen kauteen ja markkinoiden varsin rajalliseen kasvuun.

Euroopan talouksien kehitys pysyy todennäköisesti heikkona lähitulevaisuudessa. Rakennusmarkkinoiden kasvun odotetaan olevan vähäistä ja epävakaata. Sitä siivittävät vahvemmat taloudet, joiden markkinat ovat pitäneet paremmin pintansa. Heikommat taloudet ovat todennäköisesti jo saavuttaneet pohjan, mutta todellista käännettä parempaan ei ole vielä näköpiirissä. Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltain talouden elpymisen odotetaan jatkuvan hyvällä vauhdilla, mikä varmistaa suotuisan liiketoimintaympäristön erityisesti talotekniselle liiketoiminnalle.
 
Uponor pitää ennallaan 14.2.2014 annetun ohjeistuksen vuodelle 2014:
Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2013.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2013 tilinpäätöksen kohdasta ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.


Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852JAKELU:
NASDAQ OMX – Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi 
Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 100 henkilöä 30 maassa. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli yli 900 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.