Osavuosikatsaus 1-9/2014: Uponorilla vakaa tuloskehitys, kasvu jatkui Pohjois-Amerikassa

Uponor Oyj            Osavuosikatsaus 1-9/2014            29.10.2014            08.00


Osavuosikatsaus 1-9/2014: Uponorilla vakaa tuloskehitys, kasvu jatkui Pohjois-Amerikassa

• Heinä–syyskuun liikevaihto 277,0 (279,3) milj. euroa, muutos -0,9 %
• Heinä–syyskuun liikevoitto 29,2 (28,2) milj. euroa, kasvua 3,8 %
• Tammi–syyskuun liikevaihto 772,4 (668,4) milj. euroa, muutos 15,6 %
• Tammi–syyskuun liikevoitto 51,6 (54,0) milj. euroa, muutos -4,4 %; liikevoittoa rasittivat 3,4 milj. euron kertaluonteiset kulut
• Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos 0,38 (0,41) euroa
• Sijoitetun pääoman tuotto tammi–syyskuussa 14,8 % (17,9 %), ja nettovelkaantumisaste 41,7 (45,8)
• Tammi–syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli 19,3 (41,5) milj. euroa
• Uponor pitää ennallaan 14. helmikuuta 2014 annetun ohjeistuksen vuodelle 2014:
Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2013.

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Katsauskausi on tammi–syyskuu.)


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi vuosineljännestä:

• Suurimman segmenttimme Talotekniikka – Euroopan tulos kehittyi tasaisesti liikevaihdon supistumisesta huolimatta. Tämä on hyvä esimerkki määrätietoisesta toiminnastamme heikoilla ja epävakailla markkinoilla: harkitut kustannussäästöt ja tehostustoimet, joista osa on vielä toteutusvaiheessa, kantavat hedelmää.
• Talotekniikka – Pohjois-Amerikan kehitys jatkui erittäin suotuisana. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme onnistuneet vastaamaan kasvavaan kysyntään ja samalla lisäämään tuotantokapasiteettiamme. Lähitulevaisuudessa kartoitamme vaihtoehtoja vastata tulevaan kysynnän kasvuun.
• Uponor Infran yt-neuvottelut sen suurimmalla markkina-alueella eli Suomessa on saatu päätökseen. Yhtiö julkaisi toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on sopeuttaa toimintoja heikkoon markkinatilanteeseen ja palauttaa kannattavuus hyväksyttävälle tasolle erilaisin säästötoimenpitein.Tietoja tammi–syyskuun 2014 osavuosikatsaustiedotteesta
Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi–syyskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta.
Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 29.10. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen Uponorin sivulta osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava tulosjulkistus
Uponor Oyj julkaisee vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteen 12.2.2015. Suljetun ikkunan aikana 1.1.–12.2. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 

 

Markkinat

Kysyntä rakennusmarkkinoilla säilyi toisen neljänneksen tapaan pääosin vaisuna. Poikkeuksen muodostivat Yhdysvallat, missä rakennusmarkkinoiden kasvu on jatkunut vakaana, vaikka epävarmuus maan talouden vakaasta kehityksestä ei ole vielä täysin hälvennyt. Useimmilla Euroopan markkinoilla talouden elpyminen oli odotettua hitaampaa toisin kuin olisi voinut kuvitella erityisesti vuoden ensimmäisen neljänneksen perusteella.

Kysyntä Talotekniikka – Euroopan markkina-alueilla jatkui tasaisena tai osoitti hienoisia elpymisen merkkejä, eli tilanne on säilynyt hyvin samanlaisena kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Keski-Euroopassa Saksan markkinoiden kesäkausi oli odottamattoman vaisu, johon vaikutti ainakin osittain vilkkaan kevään takia siirretyt talvilomat, mutta myös heikkenevä kysyntä kotimaassa ja vientimarkkinoilla. Maan taloustilanne on heikentynyt alkuvuoden tasosta, vaikka asiakaskysyntä kasvoikin kolmannen neljänneksen loppupuolella. Lounais-Euroopassa markkinatilanne jatkui heikkona, joskin piristymistä oli havaittavissa Italiassa ja Espanjassa. Isossa-Britanniassa kysyntä pysyi tyydyttävällä tasolla. Ruotsissa kysyntä säilyi hyvällä tasolla. Muista Pohjoismaista kysyntä heikkeni Norjassa ja Suomessa ja säilyi heikkona Tanskassa. Itä-Euroopassa toisen neljänneksen loppuun kestänyt vilkas kysyntä Venäjällä alkoi heiketä kolmannen neljänneksen aikana alueen kireän poliittisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi. Vaikutukset eivät rajoittuneet Venäjälle, vaan tuntuivat myös muilla Itä- ja Keski-Euroopan markkinoilla.

Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltain talouden elpymisen vahvuutta heijastelevat indikaattorit ovat pysyneet epävakaina mutta kuitenkin osoittaen talouden kasvusuuntaista kehitystä. Talouden elpymisen seurauksena myös asuntokauppa on vilkastunut, mikä on osaltaan vaikuttanut myönteisesti myös rakennusmarkkinoihin. Kanadassa rakennusmarkkinoiden kehitys on jatkunut tasaisempana.

Yleinen taloustilanne on heijastunut kysyntään kaikilla yhdyskuntatekniikan tärkeimmillä markkinoilla eli Pohjois-Euroopassa ja Kanadassa. Useimmilla markkinoilla kysyntä onkin ollut suhteellisen tasaista. Tästä poikkeuksena on Suomi, jossa markkinat ovat vastoin yleistä kehitystä hiipuneet.


Liikevaihto

Uponorin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 277,0 (279,3) milj. euroa, mikä on 0,9 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Jos valuuttakurssien vaikutukset jätetään huomioimatta, liikevaihdon muutos on lievästi positiivinen 0,4 prosenttia.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihdon kehitys hidastui edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui pääasiassa Euroopan talouden odotettua hitaammasta elpymisestä. Alankomaissa ja Venäjällä, ja osin myös Espanjassa, liikevaihto kasvoi reippaasti, mutta useimmilla muilla markkinoilla kehitys jatkui tasaisena tai laskevana vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Ranskassa liikevaihto on kärsinyt yhä vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä tapahtuneista tuotehyväksyntään liittyvistä tilapäisistä ongelmista ja samaan aikaan tapahtuneesta markkinoiden nopeasta heikentymisestä.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu jatkui paikallisessa valuutassa mitattuna edellisvuoteen nähden vahvana ja jopa hieman vahvempana kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2012. Kasvusta suurin osa on seurausta liiketoiminnan hyvästä kehityksestä erityisesti Yhdysvaltojen kaakkois- ja länsiosissa, joskin liiketoiminta kasvoi hienokseltaan myös Kanadassa. Molemmissa maissa kasvu oli suurinta käyttövesiratkaisuissa ja erityisesti läpimitaltaan suurempien putkien myynnissä.

Uponor Infran liikevaihto supistui lähinnä Euroopan ja erityisesti Suomen ja Puolan heikentyneen kysynnän seurauksena. Euroopan ulkopuolella, pääasiassa Pohjois-Amerikassa, liikevaihto kasvoi.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, heinä-syyskuu: 

M€ 7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 123,5 129,3 -4,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 54,7 46,9 16,7 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 71,8 62,4 15,1 %)
Uponor Infra 100,3 105,1 -4,6 %
Eliminoinnit -1,5 -2,0  
Yhteensä 277,0 279,3 -0,9 %

Uponorin tammi–syyskuun liikevaihto oli 772,4 (668,4) milj. euroa, kasvua 15,6 prosenttia. Kasvu on pääasiassa seurausta yhteisyrityksen, Uponor Infran, perustamisesta 1.7.2013. Kasvuun myötävaikutti myös Pohjois-Amerikka, missä kasvu jatkui edelleen kaksinumeroisin prosenttiluvuin. Verrattuna vuoden 2013 lukuihin, jotka sisältävät Uponor Infran liiketoimintojen historialliset luvut, kasvu oli 0,8 % ja valuuttakurssien vaikutukset huomioiden 3,3 %. Valuuttakurssien (pääasiassa CAD, SEK, USD ja RUB) vaikutus liikevaihtoon on vuoden alusta -19,2 milj. euroa.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi-syyskuu: 

M€ 1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 366,4 367,5 -0,3 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 144,7 127,9 13,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 195,2 168,6 15,8 %)
Uponor Infra 266,4 177,7 49,9 %
Eliminoinnit -5,1 -4,7  
Yhteensä 772,4 668,4 15,6 %


Tulos ja kannattavuus

Uponorin liikevoitto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 29,2 (28,2) milj. euroa, eli 3,8 prosenttia edellisvuotta suurempi. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 10,1 prosentista 10,5 prosenttiin. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi tällä neljänneksellä 29,2 miljoonasta eurosta 29,3 miljoonaan euroon.

Myönteisen kehityksen moottorina toimi erityisesti Talotekniikka – Pohjois-Amerikan tuloskasvu mutta myös Talotekniikka – Euroopan hienoinen tulosparannus auttoi. Yhdessä nämä tasapainottivat Uponor Infran heikentynyttä tulosta.

Talotekniikka – Euroopan tulosta kannattivat etenkin itäisen Euroopan, vientimarkkinoiden ja Pohjoismaiden suotuisa tuloskehitys. Manner-Euroopassa kannattavuus säilyi lähellä edellisvuoden tasoa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan suotuisaan tuloskehitykseen vaikuttivat kohonnut liikevaihto sekä tehokas kustannushallinta. Liikevoittoa heikensi kuitenkin Kanadan dollarin kurssin laskeminen ja muoviraaka-aineen kohonnut hinta.

Uponor Infran liikevoittoa kuritti heikko myynnin kehitys useilla markkinoilla. Syksyllä 2013 aloitetuista uudelleenjärjestelyistä saadut kustannussäästöt etenevät suunnitellun mukaisesti mutta ne eivät pystyneet korvaamaan liikevoiton pudotusta kokonaan. Kaikista Uponor Infrassa vuoden kolmannella neljänneksellä käynnissä olevista Suomeen kohdistuvista rakennemuutoshankkeista syntyi kertaluonteisena kustannuksena nettovaikutukseltaan 0,1 miljoonan euron kulu. Lukuun sisältyy myös Ulvilan tehtaan myynnistä saatu tuotto sekä koneiden ja laitteiden muutto- ja kokoamiskustannukset.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, heinä-syyskuu: 

 
M€
7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 15,0 14,6 2,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 9,2 7,7 19,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 12,1 10,2 18,0 %)
Uponor Infra 4,2 6,1 -30,3 %
Muut 0,5 0,2  
Eliminoinnit 0,3 -0,4  
Yhteensä 29,2 28,2 3,8 %

Heinä–syyskuun tulos ennen veroja oli 27,8 (26,4) miljoonaa euroa. Verojen tulosvaikutus oli 11,0 miljoonaa euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 8,7 milj. euroa. Kolmannen neljänneksen voitto oli 16,8 (17,7) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuun liikevoitto oli 51,6 (54,0) milj. euroa eli 4,4 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 55,0 (55,1) milj. euroa, muutos -0,2 prosenttia. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 6,7 prosenttia, kun se vertailukaudella oli 8,1 prosenttia. Valuuttakurssien muuntovaikutus tammi–syyskuun tulokseen oli -1,7 milj. euroa.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–syyskuu:

 
 
M€
1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 30,3 32,4 -6,8 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 22,2 18,9 17,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 29,9 24,9 20,1 %)
Uponor Infra 0,4 6,7 -93,8 %
Muut -1,0 -2,9  
Eliminoinnit -0,3 -1,1  
Yhteensä 51,6 54,0 -4,4 %

Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,41) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,10 (3,06) euroa, ja laimennettuna 3,09 (3,06) euroa.


Investoinnit ja rahoitus

Kasvustrategian mukaisesti katsauskaudella toteutettiin pienimuotoisia teknologiainvestointeja. Näihin kuuluivat esimerkiksi uuden sukupolven saumattomien alumiinikomposiittiputkien ja PEX-putkien valmistuslinjat Euroopassa, joita otetaan tuotantokäyttöön alkuvuodesta 2015 alkaen. Yhdysvalloissa aiemmin julkistetut tuotannon laajennusinvestoinnit saatiin päätökseen. Lisäksi konsernissa tehtiin investointeja, jotka suuntautuivat lähinnä ylläpitoon ja kehityshankkeisiin.

Katsauskaudella bruttoinvestointien määrä käyttöomaisuuteen oli 21,4 milj. euroa, mikä ylittää edellisvuoden 19,1 miljoonan euron tason. Investoinnit pysyivät pienempinä kuin poistot, jotka olivat 27,0 (23,9) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 19,3 milj. euroa, kun se vuonna 2013 oli 41,5 milj. euroa. Erotuksen taustalla on konsernin tuloksen väheneminen sekä käyttöpääoman kausivaihtelun kasvu, jotka johtuivat 1.7.2013 käynnistetyn Uponor Infran liittämisestä konserniin.

Konsernissa kiinnitetään edelleen erityistä huomiota hyvän maksuvalmiuden säilyttämiseen. Luottotappioriski on kasvanut Euroopassa erityisesti pitkittyneen heikon taloustilanteen seurauksena. Riskien hallitsemiseksi muun muassa myyntisaamisia seurataan tarkasti.
 
Uponor on uudistanut rahoitusohjelmiaan vuoden 2014 aikana. Uudistusprosessin viimeisessä vaiheessa Uponor allekirjoitti 50 milj. euron luottolimiittisopimuksen tämän vuoden huhtikuussa. Tärkeimmät voimassa olevat rahoitusohjelmat 30.9.2014 olivat vuonna 2018 erääntyvä 80 milj. euron joukkovelkakirjalaina ja vuonna 2016 erääntyvä 20 milj. euron joukkovelkakirjalaina. Yhtiöllä on käytettävissään kahdenvälisiä luottolimiittejä yhteensä 200 miljoonan euron arvosta; katsauskauden lopussa näistä varalla olevista rahoitusluotoista ei ollut nostettuna yhtään. Kotimainen 150 milj. euron yritystodistusohjelma ei ollut käytössä kauden päättyessä.

Konsernin vakavaraisuus nousi 42,4 (41,2) prosenttiin. Korolliset nettovelat laskivat 122,9 (135,2) milj. euroon. Rahavarat kauden lopussa olivat 21,2 (25,0) milj. euroa. Nettovelkaantuminen eli gearing laski 41,7 (45,8) prosenttiin.


Lähiajan näkymät

Kysynnän kehitys rakennusmarkkinoilla on käynyt kuukausitasolla aikaisempaa epävakaammaksi ja sen arvioiminen on poikkeuksellisen ongelmallista. Siksi tulevan kehityksen ennustaminen on entistäkin haasteellisempaa.

Uponor ei usko liiketoimintaympäristön muuttuvan olennaisesti lähitulevaisuudessa. Euroopan rakennusmarkkinoilla on hyvinkin eriäviä kehityssuuntia, mutta kysynnän odotetaan kokonaisuutena säilyvän tasaisena tai hienoisen noususuuntaisena, heijastellen toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kehitystä vuodenaikojen vaihtelut huomioiden. Suurimpana huolenaiheena tällä hetkellä on tilanne Saksan rakennusmarkkinoilla, jossa kasvun hidastumisen todennäköisyys on viime aikoina lisääntynyt. Tähän vaikuttavat niin koko Euroopan kehityksen suunta kuin myös geopoliittiset ongelmat lähinnä Itä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa markkinoiden elpymisen uskotaan jatkuvan niin Yhdysvalloissa kuin Kanadassakin. Yhdyskuntateknisten ratkaisuiden markkinoiden uskotaan säilyvän haasteellisina Suomessa mutta muilla markkina-alueilla näkymät ovat myönteisemmät.

Uponor on varautunut hiljaisen tai kohtuullisen kehityksen kauden pitkittymiseen ja markkinoiden varsin rajalliseen kasvuun.

Uponor pitää ennallaan 14. helmikuuta 2014 annetun ohjeistuksen vuodelle 2014:
Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2013.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2013 tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".


Uponor Oyj
HallitusLisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822 
Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi 
Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 100 henkilöä 30 maassa. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli yli 900 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.