Tilinpäätöstiedote 1-12/2013: Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui

Uponor Oyj              Tilinpäätöstiedote 1-12/2013              14.2.2014          08.00    


Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui

• Talotekniikka – Pohjois-Amerikan kehitys jatkui loka-joulukuussa vahvana, mutta muut segmentit kärsivät heikosta markkinatilanteesta ja kertaluonteisista tapahtumista
• Liikevaihto 1–12: 906,0 milj. euroa (2012: 811,5 milj. euroa), muutos +11,6 %, orgaaninen kasvu -1,5 %
• Liikevoitto 1–12: 50,2 milj. euroa (57,7 milj. euroa), muutos -13,0 %, kertaluonteiset erät rasittivat liikevoittoa
• Osakekohtainen tulos 0,38 (0,45) euroa, ilman kertaluonteisia eriä osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,45) euroa
• Ohjeistus vuodelle 2014: Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2013.
• Hallituksen osinkoesitys on 0,38 (0,38) euroa/osake


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

• Uuden yhteisyrityksen, Uponor Infran, integraatio etenee vakaasti. Tähänastiset tulokset vahvistavat, että suunnitelmissa olevat kustannussäästöt ovat saavutettavissa.
• Tilanne Euroopan rakennusmarkkinoilla jatkui haasteellisena ja epävakaana, mikä näkyi esimerkiksi kasvun hetkellisenä hiipumisena vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Uskomme, että vastaavat heilahtelut ovat osa nykyistä 'new normal' -tilannetta ja kuuluvat markkinoiden kehitykseen vastedeskin.
• Talotekniikka – Pohjois-Amerikka ja erityisesti liiketoiminta Yhdysvalloissa säilyi vahvana. Uponor valmistautui vastaamaan yhä kasvavaan kysyntään laajentamalla paikallista tuotantokapasiteettia.
• Vaikka konsernin tulos jättää toivomisen varaa, yhtiön tase ja taloudellinen asema ovat hyvässä kunnossa. Nämä luovat hyvän perustan tuloksen parantamiselle vuonna 2014.


Hallituksen osinkoesitys

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,38 (0,38) euron osinkoa osaketta kohti. Hallitus otti esitystä tehdessään huomioon yhtiön maksuvalmiuden, yhtiön osinkopolitiikan ja yhtiön näkymät.


Tietoja tästä tilinpäätöstiedotteesta
Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteesta, joka on liitetty tähän tiedotteeseen. Se on saatavissa myös konsernin verkkosivuilta. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 14.2. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen Uponorin sivulta osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus
Uponor julkaisee vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 28.4.2014. Suljetun ikkunan aikana 1.-28.4. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 


Vuoden 2013 viimeinen neljännes

Markkinat

Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä ei markkinatilanteessa koettu yllätyksiä verrattuna vuoden 2013 edellisiin neljänneksiin. Suurin muutos oli kysynnän hienoinen heikkeneminen eräillä Talotekniikka – Euroopan päämarkkinoilla marras- ja joulukuussa. Talotekniikka – Pohjois-Amerikan ja Uponor Infran osalta markkinatilanne säilyi lähes muuttumattomana.


Liikevaihto

Uponorin liikevaihto oli 237,6 (189,6) milj. euroa, kasvua 25,3 prosenttia vuoden 2012 viimeisestä neljänneksestä. Kasvuun vaikutti pääasiassa uuden yhteisyrityksen, Uponor Infran, perustaminen 1.7.2013.

Orgaanisesti liikevaihto supistui -1,9 %. Tämä johtui lähinnä Talotekniikka – Euroopan odotettua heikommasta liikevaihdon kehityksestä, joka supistui orgaanisesti -7,8 prosenttia. Markkinat heikkenivät Lounais-Euroopassa. Pohjoismaista Ruotsissa havaittiin lupaavaa kasvua, kun taas Tanskassa ja Norjassa kysyntä oli heikkoa ja Suomessa se jatkui vaisuna. Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihdon kehitys jatkui vahvana Kanadan myynnin heikkenemisestä huolimatta.

Uponor Infran liikevaihto oli lievästi noususuuntainen, kun uusien yksiköiden vaikutus jätetään huomiotta. Uudet yksiköt eivät onnistuneet saavuttamaan vuoden 2012 tasoa, ja merkittävin ero todettiin Kanadassa.


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, loka-joulukuu:


M€
10-12
2013
10-12
2012
Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 112,0 121,6 -7,8 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 43,6 38,1 14,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 59,6 49,8 19,8 %)
Uponor Infra 83,7 31,4 166,7 %
Eliminoinnit -1,7 -1,5  
Yhteensä 237,6 189,6 25,3 %


Tulos ja kannattavuus

Vuoden 2013 toisen ja kolmannen vuosineljänneksen suhteellisen tyydyttävä tuloskehitys ei jatkunut enää vuoden viimeisellä neljänneksellä. Merkittävin syy siihen oli yhtiön yhden keskeisen tuotejärjestelmän paikallisen tuotehyväksynnän menetys Ranskassa, mikä heikensi ratkaisevasti Talotekniikka – Eurooppaan kuuluvan Uponorin ranskalaisen tytäryhtiön Uponor S.A.R.L.:n tulosta. Tähän liittyen Uponor vastaanotti tuotteita takaisin jakeluketjulta, mistä aiheutui kustannuksia. Lisäksi taloteknisten ratkaisujen myynnin lasku eräillä päämarkkinoilla heikensi tuloskehitystä vuoden loppupuolella.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka oli liiketoimintasegmenteistä ainoa, jonka tulos parani. Kustannusten tehokas hallinta ja suurempien tuotantoerien skaalaedut vaikuttivat voimakkaasti suotuisaan kehitykseen.

Uponor Infran tulosta rasittivat integraatiokustannukset, jotka olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteensä 3,9 milj. euroa, sekä heikko kysyntä etenkin Kanadassa. Integraatio kuitenkin etenee suunnitelman mukaisesti ja kustannukset ovat olleet odotettua pienemmät.

Konsernin bruttokate oli vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 72,0 (72,2) milj. euroa eli 30,3 % (38,1 %). Epäsuotuisaan kehitykseen vaikuttivat merkittävästi yhdyskuntatekniikan kasvanut osuus ja paikallisen tuotehyväksynnän tilapäinen menetys Ranskassa.

Konsernin liikevoitto oli -3,8 (10,2) milj. euroa eli -136,7 prosenttia yllä mainituista syistä johtuen tai -96,0 %, kun luvuista jätetään pois Uponor Infran uudet yksiköt. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli viimeisellä vuosineljänneksellä -1,6 % (5,4 %) ja vertailukelpoisesti 0,2 %. Lähes puolet Talotekniikka – Euroopan liikevoiton laskusta johtui paikallisen tuotehyväksynnän tilapäisestä menetyksestä.


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, loka-joulukuu:

M€ 10-12
2013
10-12
2012
Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 0,3 9,4 -97,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 5,8 3,5 66,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 8,0 4,6 73,8 %)
Uponor Infra -9,0 -2,7 -236,5 %
Muut -0,5 0,3  
Eliminoinnit -0,4 -0,3  
Yhteensä -3,8 10,2 -136,7 %


Katsauskauden tapahtumia

Suomessa käytiin yhteistoimintaneuvotteluja osana Uponor Infran integraatiota. Niiden päättyessä yhtiö päätti sulkea Ulvilan ja Forssan tehtaat. Yt-neuvottelut koskivat Uponorin tytäryhtiöitä Uponor Suomi Oy ja Uponor Infra Oy, joiden palveluksessa oli yhteensä 740 työntekijää. 8.11. päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena yhtiöt irtisanoivat yhteensä 111 työntekijää.

Nämä rakennemuutokset aiheuttivat 3,9 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kustannukset muodostuivat henkilöstövähennyksistä aiheutuvista kuluista, tuotannon siirroista ja alaskirjauksista. Rakennemuutokset pyritään toteuttamaan vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Marraskuun 15. päivänä Uponor Infra ilmoitti saattaneensa loppuun markkinaoikeuden vaatiman putkilinjojen myynnin, ja toimii näin oikeuden asettamien ehtojen mukaisesti.

Yksi vuoden 2013 merkittävimmistä hankkeista oli Yhdysvaltain Minnesotassa sijaitsevan Apple Valleyn tehtaan laajennus, joka valmistui vuoden lopulla ja lisäsi Talotekniikka – Pohjois-Amerikan tuotantotiloja yli 1 600 neliömetrillä.

 


Uponor Oyj:n tilinpäätös 1-12/2013

Markkinat

Euroopan rakennusmarkkinoiden kehitys jatkui epävarmana lähes koko vuoden 2013. Eräillä Euroopan päämarkkina-alueilla vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä havaittu kysynnän elpyminen osoittautui lyhytaikaiseksi ja heikkeni jälleen vuoden loppua kohti. Kysynnän heikkeneminen näkyi erityisesti talotekniikan markkinoilla Pyreneiden niemimaalla, Italiassa, Alankomaissa, Norjassa ja Suomessa. Saksassa kysyntä säilyi suhteellisen vahvana, ja myönteistä kehitystä havaittiin myös Ruotsissa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liiketoimintaympäristö säilyi vahvana läpi vuoden, mikä heijastui uudisrakennusmarkkinoihin ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Kanadassa markkinat hiipuivat edellisvuoteen verrattuna.

Yhdyskuntatekniikan kysyntä Uponor Infran tärkeimmillä Euroopan markkinoilla pysyi vaisuun vertailukauteen nähden muuttumattomana. Kanadan markkinat hiipuivat vuoteen 2012 verrattuna heijastellen maan yleistä talouskehitystä.


Liikevaihto

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 906,0 (2012: 811,5) miljoonaa euroa, mikä on 11,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vertailukelpoinen kasvu, kun luvuista jätetään pois Uponor Infran vuoden 2013 liikevaihto ja Hewing GmbH:n myynnin vaikutukset vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä, oli -1,5 % ja valuuttakurssien vaikutus huomioiden -0,1 %.

Euroopan haastava taloustilanne näkyi Talotekniikka – Euroopan liikevaihdon epätyydyttävänä kehityksenä. Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä todettu lupaava kehitys tasaantui vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja paikallisen tuotehyväksynnän tilapäinen menetys Ranskassa vielä vahvisti tätä vaikutusta.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan kasvu jatkui vahvana koko vuoden, ja ennätyksiä rikottiin niin myynnin kuin tuotannonkin puolella. Käyttövesiratkaisujen myynti kehittyi myönteisesti erityisesti liike- ja julkisrakentamisen sektoreilla, kun yhä useammissa suunnitelmissa on vaadittu PEX-putkia ja niiden suosio on kasvanut myös asentajien keskuudessa.

Uponor Infran liikevaihto oli 261,4 milj. euroa sisältäen yhteisyrityksen liikevaihdon vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Kasvua oli 75,5 %. Orgaaninen liikevaihdon muutos, kun mukaan luetaan vain Uponorin Yhdyskuntatekniikan segmentti, oli hiljaisia markkinoita heijastellen noin -1,4 prosenttia.

Yhdyskuntateknisen liiketoiminnan rooli kasvoi vuonna 2013, minkä seurauksena käyttövesiratkaisujen liikevaihdon osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 42 % (47 %), sisäilmastoratkaisujen 30 % (35 %) ja yhdyskuntatekniikan 28 % (18 %).

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin 1.1. – 31.12.2013:

M€ 1–12
2013
1–12
2012
Muutos
(%)
Talotekniikka – Eurooppa 479,5 517,7 -7,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 171,5 151,1 13,5 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 228,2 195,4 16,8 %)
Uponor Infra 261,4 149,0 75,5 %
Eliminoinnit -6,4 -6,3  
Yhteensä 906,0 811,5 11,6 %

Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta maata ja niiden osuudet konsernin liikevaihdosta (vuoden 2012 osuus sulkeissa): Saksa 15,9 % (17,9 %), USA 15,8 % (14,1 %), Suomi 13,8 % (11,6 %), Ruotsi 9,5 % (9,8 %), Kanada 6,1 % (4,5 %), Tanska 4,9 % (4,1 %), Norja 3,9 % (4,8 %), Iso-Britannia 3,3 % (3,8 %), Alankomaat 3,2 % (4,0 %) ja Venäjä 3,1 % (2,8 %).


Tulos ja kannattavuus

Vuonna 2013 Uponorin bruttokatemarginaali laski selvästi vuoteen 2012 verrattuna. Tämä johtui pääasiassa yhdyskuntatekniikan kasvaneesta osuudesta ja paikallisen tuotehyväksynnän menetyksestä Ranskassa. Raaka-aineiden hintakehitys oli edellisvuotta vakaampaa, mikä vaikutti myönteisesti bruttokatteeseen. Konsernin koko vuoden bruttokate oli 320,1 (310,8) milj. euroa, mikä on 9,3 milj. euroa tai 3,0 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna.

Konsernin liikevoitto oli 50,2 (57,7) milj. euroa, mikä on 13,0 % edellisvuotta vähemmän, ja orgaanisesti -10,8 %. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali laski vertailukauden 7,1 prosentista 5,5 prosenttiin. Liikevoiton laskuun edellisvuodesta vaikuttivat ennen kaikkea Uponor Infran integraatioon (5,0 milj. euroa) ja hankintaan liittyvät kustannukset (1,7 milj. euroa) sekä Ranskan tuotehyväksynnän menettäminen.  

Talotekniikka – Euroopan liikevoitto heikkeni merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Heikon tuloskehityksen taustalla vaikutti paitsi toimitusmäärien pieneneminen tärkeimpien markkinoiden kysynnän heiketessä myös keskeisen tuotejärjestelmän paikallisen tuotehyväksynnän menetys Ranskassa, minkä seurauksena liikevaihto siellä laski ja jakeluketjun tuotepalautukset aiheuttivat kustannuksia.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan tulos parani Yhdysvaltain vakaasti kasvavilla markkinoilla, kun taas Kanadassa markkinat osoittivat hidastumisen merkkejä.

Uponor Infran liikevoittoa heikensivät integraation ja rakennemuutoksen kertaluonteiset 5,0 milj. euron kustannukset vuoden kolmannella ja neljännellä neljänneksellä. Julkistettuihin pro forma -lukuihin verrattuna liikevoiton hienoinen lasku johtui pääasiassa Kanadan talouden heikkenemisestä.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 1.1. – 31.12.2013:

M€ 1–12
2013
1–12
2012
Muutos (%)
Talotekniikka – Eurooppa 32,7 47,2 -30,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 24,7 17,8 39,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 32,9 23,0 43,1 %)
Uponor Infra -2,3 0,0 -7020,3 %
Muut -3,4 -6,1  
Eliminoinnit -1,5 -1,2  
Yhteensä 50,2 57,7 -13,0 %

Rahoituskulut olivat 7,1 (8,6) milj. euroa ja valuuttakurssierot -0,6 (-1,9) milj. euroa.

Tulos ennen veroja oli 43,2 (49,4) milj. euroa. Tuloverojen määrä oli 16,1 (16,5) milj. euroa, kun veroaste oli 37,3 % (33,4 %).

Konsernin tilikauden tulos oli 26,8 (32,8) milj. euroa, josta jatkuvien liiketoimintojen osuus oli 27,1 (32,9) milj. euroa.

Oman pääoman tuotto laski 10,8 (15,7) prosenttiin. Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,5 (16,5) prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,45) euroa ja jatkuvien liiketoimintojen osalta 0,38 (0,45) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,00 (2,84) euroa. Muut osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osasta.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 92,1 (32,7) milj. euroa ja rahavirta ennen rahoitusta 67,2 (22,5) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa paransi käyttöpääoman pieneneminen, mikä johtui siitä, että Uponor Infran uudet yksiköt liitettiin konserniin huippusesongin aikaan, sekä se, että vertailuvuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä maksettiin lisäveroja. 

Tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksestä viiden vuoden ajalta.


Katsauskauden tapahtumia

Uponorin ja KWH-yhtymän yhteisyritys, Uponor Infra Oy, perustettiin 1.7.2013. Yhteisyritykseen yhdistettiin molempien yhtiöiden yhdyskuntatekniset liiketoiminnat. Uponorin omistus tytäryhtiöstä on 55,3 % ja KWH-yhtymän 44,7 %. 1.7.2013 alkaen Uponorin Yhdyskuntatekniikka-segmentti korvattiin Uponor Infra -segmentillä IFRS-raportoinnissa. Yhteisyrityksen integraatioprosessiin liittyvät rakennemuutokset on kuvattu yksityiskohtaisesti vuoden 2013 tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa.

Vuonna 2013 Uponor Infran pääasiallisena tavoitteena oli määrittää strategiset suuntalinjat ja suunnitella uusi organisaatiorakenne sekä suorittaa toimet, joiden avulla integraatiosta ja rakennemuutoksesta saatavat säästöt toteutuvat suurelta osin jo vuonna 2014.

Syksyllä Uponor Infra Oy käynnisti tuotanto- ja hallintorakenteen tehostamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Yt-neuvottelujen tuloksena irtisanottiin yli 130 työntekijää ja Ruotsissa Ulricehamnin ja Suomessa Ulvilan ja Forssan tehtaiden sekä Tanskassa ja Suomessa yhteensä kahden myyntikonttorin toiminnot sijoitettiin muihin yksiköihin. Suurin osa tuotantolaitteiston ja henkilöstön siirroista toteutetaan joulukuussa 2013 alkaneen hiljaisemman sesongin aikana.

Markkinaoikeus hyväksyi yhteisyrityksen perustamisen 24.5.2013 tietyin Uponorin ja KWH-yhtymän esittämin ehdoin. Syksyllä 2013 Uponor saattoi loppuun ehtona olleen putkilinjojen myynnin.

Yllämainittujen tapahtumien lisäksi verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi huhtikuussa 2013 Uponorin oikaisuvaatimuksen verohallinnon aikaisemmin tekemästä päätöksestä, joka velvoitti Uponor Business Solutions Oy:n maksamaan yhteensä 14,4 milj. euroa jälkiveroja ja viivemaksuja sisäisiä palveluveloituksia koskevan siirtohinnoitteluoikaisun johdosta. Uponor haki hallinto-oikeudelta muutosta oikaisulautakunnan päätökseen 15.7.2013 ja vastaoikaisua verotettavaan tuloon niissä maissa, joissa konserniyhtiön olisi oikaisulautakunnan kannan mukaan pitänyt periä palveluveloituksia.

Kesäkuussa verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi pääosiltaan Uponorin vaatimuksen konsernia koskevan 0,5 milj. euron siirtohinnoittelun oikaisemisesta. Uponor haki hallinto-oikeudelta muutosta päätökseen 24.7.2013.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuun 2. päivänä 2014 yhdysvaltalainen The Capital Group Companies, Inc. ilmoitti, että sen omistusosuus Uponor Oyj:ssä on osakemyynnin seurauksena laskenut alle 5 prosentin rajan. Yhtiön omistus laski 3 616 201 osakkeeseen ja sen osuus osakkeista ja äänistä on nyt 4,9396 prosenttia. Osakkeiden omistajia ovat lukuisat The Capital Group Companies, Inc:in ja sen määräysvaltayhtiöiden rahastot ja asiakkaat.

Uponor on käynnistänyt valmistelut voimassa olevien kahdenvälisten luottolimiittien uusimiseksi. Sopimukset on tarkoitus tehdä vuoden 2014 alkupuoliskolla. Helmikuussa 2014 allekirjoitettiin sopimus 50 miljoonan euron luottolimiitistä, joka erääntyy helmikuussa 2019.


Lähiajan näkymät

Vuoden 2014 aikana tilanteen Uponorin päämarkkina-alueilla uskotaan kehittyvän eri suuntiin: Pohjois-Amerikassa ja erityisesti Yhdysvalloissa talouskehityksen odotetaan jatkuvan vahvana, mikä lupaa kohtuullista kasvua myös rakennusmarkkinoilla. Euroopassa markkinatilanteen sen sijaan uskotaan jatkuvan melko tasaisena eikä talotekniikan tai yhdyskuntatekniikan markkinoiden kysynnän odoteta juurikaan kasvavan.

Markkinoiden kehitys on jatkossakin epävakaata ja lyhytaikaisen heilahtelun vaara on olemassa.

Maailmantalouden megatrendien vanavedessä Uponor jatkaa lisäarvoa tuottavien, kestävien ratkaisujen markkinointia. Viime vuosina tarjontaa on uudistettu voimakkaasti. Odotuksena on, että uusien tuotteiden ja ratkaisujen myötä myynti kasvaa ja kannattavuus paranee.

Uponorin johto pyrkii pitämään yhtiön taloudellisen aseman vakaana terävöittämällä yhtiön fokusta ja parantamalla kustannustehokkuutta ja rahavirtaa pitäen samalla silmät auki uusien tilaisuuksien varalta. Mikäli näkymät pysyvät heikkoina, yleiskustannuksia ja muita menoeriä on ehkä leikattava edelleen valikoiduilla markkinoilla.

Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2014: Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2013.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Merkittäviä muutoksia ei edellisvuoteen verrattuna ole havaittu, joskin Uponor Infran perustaminen heinäkuussa 2013 lisäsi yhdyskuntatekniikkaan ja eräisiin maihin liittyvien riskien todennäköisyyttä. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2013 tilinpäätöksen kohdasta ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.

Uponor Oyj
HallitusLisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822 
Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.com 
Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli yli 900 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.