CORRECTION: Osavuosikatsaus 1-3/2015: Uponorin kehitys jatkui vakaana Euroopan heikoista markkinoista huolimatta

KORJAUS:Tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen uudelleenlähetys alkuperäisen tiedotteen vioittumisen vuoksi.

 

Uponor Oyj              Osavuosikatsaus 1-3/2015                       28.4.2015      8.00      

 

Uponorin kehitys jatkui vakaana Euroopan heikoista markkinoista huolimatta   

  • Tammi–maaliskuun liikevaihto 237,1 (230,9) milj. euroa, kasvua 2,7 % tai -0,7 % ilman kertaluonteisia eriä ja valuuttakurssien muuntovaikutusta
  • Liikevoitto 11,3 (4,8) milj. euroa, muutos 132,9 %; vertailukelpoinen muutos 31,1 %, kun luvuista jätetään pois vuoden 2014 vastaavan ajanjakson kertaluonteinen 3,8 milj. euron kustannus
  • Osakekohtainen tulos 0,06 (0,04) euroa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 7,2 % (3,5 %), nettovelkaantumisaste 46,7 % (56,9 %) 
  • Liiketoiminnan rahavirta -22,4 (-18,4) milj. euroa 
  • Uponor pitää ennallaan 12. helmikuuta 2015 annetun ohjeistuksen vuodelle 2015: Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2014

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu.)      
 

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi katsauskauden tapahtumia:  

  • Ilokseni voin kertoa, että Talotekniikka - Pohjois-Amerikalla oli jälleen onnistunut neljännesvuosi. Kasvu säilyi vahvana johtuen asuntorakentamisen hyvänä jatkuneesta suhdanteesta sekä siitä, että onnistuimme hankkimaan uusia asiakkaita niin asuin- kuin liike- ja julkisen rakentamisenkin puolelta.
  • Uponor Infrassa suoritimme sen koko liiketoimintaportfolion kattavan analyysin ja määrittelimme ne liiketoiminnat, joissa yhteistoimintaedut ovat suurimmat. Tarkastuksen tuloksena päätimme nopeassa aikataulussa luopua kahdesta ydinliiketoimintaan kuulumattomasta yrityksestä. Olemme myös vieneet päätökseen viime vuonna käynnistetyt tehostustoimet, mikä näkyy myös tunnusluvuissamme. Tämä antaa johdolle tilaa keskittyä kokonaisvaltaisemmin ydinliiketoiminnan kehittämiseen samalla, kun Uponor Infralla on takanaan jo kaksi peräkkäistä vuosineljännestä, jolloin tulos on parantunut.
  • Pohjois-Amerikasta poiketen liiketoimintanäkymät Euroopassa ovat harvoja valopilkkuja lukuun ottamatta varsin heikot. Euroopan suurimmilla markkinoilla Saksassa rakennussektori on jokseenkin vakaalla pohjalla, mutta kysyntä on tasaantunut tai jopa kääntynyt hienokseltaan laskuun. Rakentaminen on näin ainakin väliaikaisesti irtaantunut laajemmasta talouskehityksestä, joka on syksyisen hiipumisen jälkeen jatkunut vahvana.    

 

Tietoja tammi–maaliskuun 2015 osavuosikatsaustiedotteesta
Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi–maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.  

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 28.4. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa http://sijoittajat.uponor.fi. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa http://sijoittajat.uponor.fi. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa http://sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.  

Seuraava osavuosikatsaus 
Uponor julkaisee vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 21.7.2015. Suljetun ikkunan aikana 1–21.7. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja.          

 

Markkinat  

Talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä jatkui kaksijakoisena: Euroopan markkinoilla tilanne oli heikko, mutta Pohjois-Amerikassa, erityisesti Yhdysvalloissa, kasvu jatkui terveenä. Kansainväliset ongelmat, kuten Ukrainan kriisi ja Euro-alueen taloustilanne, vaikuttivat häiritsevästi useisiin Euroopan maiden markkinoihin. Öljyn alhainen hinta on vaikuttanut talouskasvuun kielteisesti monissa maissa, kuten Kanadassa, Norjassa ja Venäjällä.  

Sääolosuhteet eivät tämän vuoden alkupuolella aiheuttaneet ongelmia samaan tapaan kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla. Pohjois-Amerikassa koettiin toki pitkä kylmän kauden jakso vuoden ensimmäisinä kuukausina, mikä hidasti liiketoimintaa. Euroopassa talvi oli varsin tavanomainen.  

Pohjoismaista Ruotsissa rakennusaktiivisuus säilyi lähes yhtä vilkkaana kuin aikaisemminkin, mutta Norjassa ja Suomessa kehitys oli heikkoa. Norjan markkinoita rasitti erityisesti öljystä saatujen tulojen kutistuminen. Tanska erottui tästä kehityksestä positiivisesti, joskaan lähtötaso ei ole kovin korkea.  

Keski-Euroopassa Saksan rakennusmarkkinat heikkenivät vuoden 2014 jälkipuoliskolla eikä tilanne - poiketen maan kukoistavasta talouskehityksestä - parantunut tämän vuoden ensimmäisellä neljännekselläkään. Rakentamista vauhditti lähinnä asuntojen uudisrakentaminen. Rakennusten lämmityskulujen pienennyttyä energian hinnan laskun myötä sekä julkisten kannustimien puuttuessa korjausrakentamisen kysyntä oli vaatimatonta. Pitkään alamaissa olleet Alankomaiden markkinat alkoivat osoittaa elpymisen merkkejä, Itävallassa ja Sveitsissä markkinat pysyivät vaisuina.  

Itä-Euroopassa alueen geopoliittisten jännitteiden vaikutukset painoivat markkinoita. Voimakkaimpana vaikutukset koettiin Venäjällä, jossa kysyntä hidastui ensimmäisellä neljänneksellä selkeästi. Baltian maissa kysynnän kasvu jatkui vahvana vastoin yleistä kehityssuuntausta.  

Eteläisen Euroopan markkinoista Isossa-Britanniassa rakentaminen oli laskussa lukuun ottamatta liike- ja julkisrakentamista. Useimmissa muissa alueen maissa markkinat ovat vakiintuneet alhaiselle tasolle. Poikkeuksen muodostaa Ranska, missä markkinat edelleen heikentyivät.  

Pohjois-Amerikassa asteittain etenevä, laaja-alainen elpyminen jatkui erityisesti Yhdysvalloissa alkuvuoden hyisistä talvisäistä huolimatta. Kylmä alkuvuosi tosin siirsi uudisrakennushankkeiden käynnistymistä molemmissa maissa. Kanadan asuinrakennussegmentti säilyi kohtuullisen vahvana, liike- ja julkisrakentaminen sen sijaan heikkeni selkeästi.  

Yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntä jatkui pitkälti samanlaisena kuin vertailukaudella. Pohjoismaista Ruotsissa kysyntä säilyi positiivisena, kun taas Norjassa ja Tanskassa kysyntä oli heikompaa. Suomessa markkinat heikkenivät edelleen jopa heikkoon vertailukauteen nähden. Kansainvälisesti suurimmalla markkina-alueella Kanadassa markkinatilanne on ollut viime vuoden tapaan pääosin positiivinen.      

 

Liikevaihto  

Uponorin liikevaihto kasvoi 2,7 % ja oli 237,1 (230,9) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys, kun luvuista jätetään pois thaimaalaisen yhdyskuntateknisiin ratkaisuihin keskittyneen yrityksen myynti ja valuuttakurssien vaikutukset, oli tasaista ja jäi -0,7 prosenttiin.  

Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli edellisvuoteen verrattuna huomattava ja kasvatti liikevaihtoa pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ansiosta 9,9 milj. eurolla eli 4,4 prosentilla. Muutos näkyy voimakkaana Talotekniikka – Pohjois-Amerikan europohjaisessa liikevaihdossa.  

Talotekniikka - Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi euroissa 40,6 %. Myös paikallisessa valuutassa mitattuna kasvu säilyi vahvana eli 13,9 prosentissa heijastaen suotuisaa liiketoimintaympäristöä erityisesti Yhdysvalloissa. Kanadassa liikevaihto supistui. Segmentin kasvua tukee muun muassa Uponorin korjausrakentamisen ja remontoinnin tuotetarjonta.  

Talotekniikka - Eurooppa kohtasi pahaa vastatuulta, ja liikevaihto Euroopan markkinoilla laski. Laskeva kehitys johtui pääasiassa heikosta kysynnästä joillakin päämarkkina-alueilla, kuten Pohjoismaissa ja Saksassa, sekä Venäjän rakennusmarkkinoiden selkeästä hiipumisesta neljänneksen loppua kohden. Pääosa Saksan liikevaihdon laskusta johtui toimitusten siirtymisestä huhtikuulle, kun varastotoiminnat siirrettiin uuteen jakelukeskukseen maaliskuussa.  

Myös Uponor Infra sai kokea vastatuulta Euroopan markkinoilla eikä edes Pohjois-Amerikan vankka kasvu pystynyt kääntämään liikevaihdon laskevaa käyrää. Liikevaihdon lasku vastaa suunnilleen 1.3.2015 myydyn thaimaalaisen yhdyskuntatekniikkayhtiön liikevaihtoa.   

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi-maaliskuu:   

M€ 1–3/
2015
1–3/
2014
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 112,6 120,9 -6,8 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 56,9 40,5 40,6 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 63,2 55,5 13,9 %)
Uponor Infra 68,3 70,8 -3,6 %
Eliminoinnit -0,7 -1,3  
Yhteensä 237,1 230,9 2,7 %

 

Tulos ja kannattavuus  

Raaka-ainekustannusten suotuisa kehitys tuki bruttokatteen positiivista kehitystä neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden aikana vaikuttaen erityisesti yhdyskuntatekniseen liiketoimintaan. Tilanne kuitenkin muuttui nopeasti maaliskuussa, kun eräiden muoviraaka-aineiden saatavuus heikkeni yllättäen.  

Uponor-konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 11,3 (4,8) milj. euroa, eli se kasvoi 132,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen liikevoitto, kun luvuista jätetään pois kertaluonteiset erät, oli 11,3 (8,6) milj. euroa, kasvua 31,1 %. Vertailukauden luvuissa on mukana 3,8 milj. euron kertaluonteinen kulu, joka liittyi jakelukeskuksen siirtämiseen Keski-Euroopassa. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali yli kaksinkertaistui vertailukauden 2,1 prosentista 4,8 prosenttiin.  

Talotekniikka – Euroopan tulos kasvoi hienoisesti, mutta vertailukelpoisesti eli ilman vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen kertaluonteista erää liikevoitto laski. Talotekniikka - Euroopan tuloksen heikkeneminen johtui suurelta osin liikevaihdon laskusta tärkeimmillä markkinoilla. Laskeva suuntaus oli selkeimmin nähtävissä Saksassa, missä kiristyvä kilpailu, joidenkin tuoteryhmien muuttuminen yleishyödykkeiksi ja projektiliiketoiminnan kasvanut osuus kavensivat marginaaleja. Myynnin heikkeneminen Venäjällä korostui valuuttakurssien muunnosten takia vaikuttaen segmenttitason lukuihin.  

Talotekniikka - Pohjois-Amerikan tuloksen kasvu jatkui vakaana tehostustoimien ja tiukan kustannuskurin tukemana huolimatta Kanadan dollarin negatiivisesta vaikutuksesta. Vaikka kustannusten hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota, pieni kustannustason nousu oli väistämätöntä liiketoiminnan volyymien kasvaessa.  

Uponor Infran tulos parani selkeästi uudelleenjärjestelyjen ja suotuisan raaka-ainehintakehityksen seurauksena. Pienten myyntivolyymien takia tulos jäi kuitenkin negatiiviseksi. Erityisesti Pohjois-Amerikassa liikevaihdon kasvu paransi tulosta, mutta koska myynnistä valtaosa koostui heikon katteen tuotteista, kasvu ei riittänyt tasapainottamaan Pohjoismaiden heikkoa tulosta.  

Kokonaiskustannukset kasvoivat 1,1 milj. eurolla ja olivat yhteensä 74,6 (73,5) milj. euroa. Varastointimenot pysyivät edellisen vuoden tasolla, kun luvuista jätetään pois viime vuoden ensimmäisen neljänneksen kertaluonteiset 3,0 milj. euron kustannukset. Myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat 3,2 milj. eurolla. Kasvun aiheuttajana oli suurelta osin Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, jonka vaikutusta valuuttakurssien muunnos vahvisti.  

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 6,3 (2,7) miljoonaa euroa. Verojen tulosvaikutus oli 2,3 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,9 milj. euroa. Koko vuoden veroasteen arvioidaan nousevan 37,0 prosenttiin, kun se vuoden 2014 lopussa oli 35,5 %. Kasvu johtuu emoyhtiölle vuonna 2015 maksettavien osinkojen tuloverotuksesta Virossa.  

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tulos oli 4,0 (1,8) miljoonaa euroa.  

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–maaliskuu:      

 
M€
1–3/
2015
1–3/
2014
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 6,1 5,7 7,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 8,1 4,4 80,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 8,9 6,1 46,4 %)
Uponor Infra -1,3 -4,2 68,1 %
Muut -1,3 -0,8  
Eliminoinnit -0,3 -0,3  
Yhteensä 11,3 4,8 132,9 %

 

Katsauskauden tapahtumia  

Hassfurtiin Etelä-Saksaan, yrityksen muiden toimintojen yhteyteen rakennettu uusi jakelukeskus otettiin käyttöön maaliskuussa. Samassa yhteydessä suljettiin Wettringenissä Luoteis-Saksassa sijaitseva jakelukeskus. Jakelutoimintojen tehostamisen ja joustavampien henkilöstöjärjestelyjen on laskettu tuovan noin kahden miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2015 toiselta neljännekseltä alkaen.  

Uponor ilmoitti 23. helmikuuta, että sen Yhdysvalloissa sijaitseva tytäryhtiö Uponor, Inc. aikoo laajentaa Pohjois-Amerikan Apple Valleyssä Minnesotassa sijaitsevaa tehdaskompleksiaan. Rakennustyöt on määrä saada valmiiksi joulukuussa 2015. Noin 16 miljoonan euron investoinnilla rakennetaan 8 175 m2 tuotanto- ja toimistotilaa sekä hankitaan lähitulevaisuudessa kasvavan kapasiteetin edellyttämät tuotantovälineet.  

Uponor ilmoitti 25. helmikuuta, että sen tytäryhtiö Uponor Infra Oy myi 65,99 prosentin enemmistöosuutensa Wiik & Hoeglund PLC -yhtiöstä. Yhtiö on listattu Thaimaan pörssiin. Osapuolet allekirjoittivat samassa yhteydessä lisenssisopimuksen, jolla Wiik & Hoeglund PLC:lle myönnetään lisenssi Uponor Infran omistaman Weholite-teknologian käyttöön. Myydyn liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2014 oli 23 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteli 210 henkilöä. Uponor Infra Oy päätti vetäytyä kyseisestä yritystoiminnasta, koska sen tavoitteena on keskittyä markkinoihin, joissa sillä on vahva asema ja joissa sen on mahdollista saavuttaa yhteistoimintaetuja.  

Samasta syystä Uponor Infra Oy myi kokonaan omistamansa tytäryhtiön Extron Engineering Oy:n, jonka päätoimiala on muoviteollisuuden koneiden ja laitteiden valmistus. Yrityskaupasta ilmoitettiin 30. maaliskuuta. Myydyn liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2014 oli 5,6 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskenteli 19 henkilöä. Uponor Infra aikoo kuitenkin myös tulevaisuudessa harjoittaa yhdyskuntatekniikan valmistusteknologian lisensiointia ja myyntiä.  

Uponor perusti 25. maaliskuuta vakuutustytäryhtiön, Uponor Insurance Ltd:n. Uponor Oyj omistaa yhtiön kokonaan. Yhtiön perustamisella pyritään laajentamaan konsernin mahdollisuuksia maailmanlaajuisten vastuuvakuutusohjelmien hallinnassa ja varmistamaan konsernille kattava vakuutusturva suotuisilla ehdoilla. Uponor Insurance Ltd:n kotipaikka on Guernsey, jolla on verosopimus Suomen kanssa. Näin ollen yhtiö maksaa veronsa Suomen verosäädösten mukaisesti Suomeen.    

 

Lähiajan näkymät  

Lähitulevaisuuden näkymät Uponorin päämarkkina-alueilla eivät ole juurikaan muuttuneet helmikuussa annetun katsauksen jälkeen. Pohjois-Amerikassa talouden kehityksen odotetaan pysyvän terveenä, mutta Euroopassa talouskehityksen odotetaan jatkuvan vaisuna.  

Rakennusmarkkinoiden kysynnän odotetaan noudattavan talouden yleistä kehitystä. Rakennusalan kysyntään vaikuttavat tekijät pysyvät Euroopassa heikkoina, mutta Pohjois-Amerikassa kasvun odotetaan jatkuvan, joskin hieman edellisiä neljänneksiä rauhallisemmassa tahdissa.  

Muoviteollisuuden toimitusketjussa on häiriöitä erityisesti Euroopassa, koska eräistä tärkeistä raaka-aineista on akuutti pula. Tämä asettaa paineita raaka-ainekustannusten nousulle ja vaikuttaa alan kykyyn toimittaa asiakkaiden tilauksia. Tilanteen uskotaan jatkuvan lähitulevaisuudessa vaikeuttaen liiketoimintaa juuri sesonkiajan kynnyksellä. Uponor on käynnistänyt toimia, joilla pyritään minimoimaan häiriöt asiakkaille, mutta nämä odottamattomat raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät ongelmat saattavat silti vaikuttaa erityisesti Uponorin yhdyskuntatekniseen liiketoimintaan.  

Uponor pitää ennallaan 12. helmikuuta 2015 annetun ohjeistuksen vuodelle 2015:   Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2014.  

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2014 tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".          

Uponor Oyj
Hallitus          

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822          

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja 

puh. 020 129 2852        

 

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi        

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi