Tilinpäätöstiedote 1-12/2014: Uponorin tulos kehittyi vakaasti, Yhdysvalloissa kasvu edelleen vahvaa

Uponor Oyj                                Tilinpäätöstiedote 1-12/2014                    12.2.2015 08.00

 

Uponorin tulos kehittyi vakaasti, Yhdysvalloissa kasvu edelleen vahvaa

• Tulos parani loka-joulukuussa kaikissa segmenteissä edellisvuoteen verrattuna; vahvinta tuloskehitys oli Talotekniikka – Pohjois-Amerikassa
• Liikevaihto 1–12: 1023,9 milj. euroa (2013: 906,0 milj. euroa), kasvua 13,0 %; vertailukelpoinen kasvu 2,0 %
• Liikevoitto 1–12: 63,4 (50,2) milj. euroa, kasvua 26,3 %
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 67,7 (55,2) milj. euroa, kasvua 22,6 %
• Osakekohtainen tulos 0,50 (0,38) euroa, ilman kertaluonteisia eriä osakekohtainen tulos oli 0,54 (0,43) euroa
• Ohjeistus vuodelle 2015: Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2014
• Hallituksen osinkoesitys on 0,42 (0,38) euroa/osake


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

• Markkinoiden epävakaus vaikutti Uponorin suurimman segmentin Talotekniikka – Euroopan tulokseen, mutta määrätietoisesti toteutettujen sisäisten uudistusten ansiosta tulos kehittyi kuitenkin vakaasti.
• Myötätuuli Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liiketoiminnassa jatkui, etenkin perinteisesti vahvalla alueellamme asuinrakennusten uudisrakennusmarkkinoilla. Onnistuimme myös vahvistamaan Uponorin käyttövesi- ja sisäilmastoratkaisujen asemaa julkisen ja liikerakentamisen segmentissä. Myynnin vahvan kasvun mahdollistivat huolellisesti toteutetut ja kysynnän kasvun mukaan tarkasti ajoitetut tuotantokapasiteetin lisäykset.
• Uponor Infra kohtasi erilaisia haasteita useilla markkinoilla, mutta ensimmäisen integraatiovaiheen aikana ja sen jälkeen toteutetut toimenpiteet ovat jo keventäneet kustannusrakennetta ja paransivat vuoden viimeisen neljänneksen tulosta.
• Ohjeistus vuodelle 2015 säilyy samankaltaisena kuin edellisvuonna. Ulkoisten tekijöiden epävarmuus vaikeuttaa luotettavien ennusteiden tekemistä, mutta olemme investoineet tekniikkaan, tuoneet uusia tuotteita markkinoille ja tehostaneet toimintojamme; nämä yhdessä vahvistavat luottamustamme suotuisan kehityksen jatkumiseen. Juuri nyt on kuitenkin monia riskejä, jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa tulokseemme.


Hallituksen osinkoesitys

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,42 (0,38) euron osinkoa osaketta kohti. Hallitus otti esitystä tehdessään huomioon yhtiön maksuvalmiuden, yhtiön osinkopolitiikan ja yhtiön liiketoimintanäkymät.

 


Konsernin taloudelliset tunnusluvut

Konsernitulos (jatkuvat toiminnot), M€     2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto     1 023,9 906,0 811,5 806,4 749,2
Toiminnan kulut     926,9 823,6 726,5 743,0 669,9
Poistot     36,0 33,0 28,2 29,4 29,1
Liiketoiminnan muut tuotot     2,4 0,8 0,9 1,4 2,2
Liikevoitto     63,4 50,2 57,7 35,4 52,4
Rahoitustuotot ja -kulut     -7,4 -7,1 -8,6 -17,7 -10,7
Tulos ennen veroja     56,3 43,2 49,4 17,7 41,7
Tulos jatkuvista toiminnoista     36,3 27,1 32,9 1,9 27,0
Tilikauden tulos     36,0 26,8 32,8 1,6 24,7
Osakekohtainen tulos     0,50 0,38 0,45 0,03 0,34

   

 

Tietoja tästä tilinpäätöstiedotteesta
Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin vuoden 2014 tilinpäätöksestä, joka on liitetty tähän tiedotteeseen. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 12.2. klo 12.30. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen Uponorin sivulta sijoittajat.uponor.fi. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus
Uponor julkaisee vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 28.4.2015. Suljetun ikkunan aikana 1.–27.4. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 Vuoden 2014 viimeinen neljännes

Markkinat

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kysyntä Euroopan rakennusmarkkinoilla jatkui kahden edellisen vuosineljänneksen tapaan varsin heikkona. Euroopan markkinoilla jatkuva epävakaus on todennäköisesti seurausta eurooppalaisen liiketoimintaympäristön hitaasta elpymisestä. Ukrainan kriisiin liittyvät geopoliittiset ongelmat ovat huonontaneet tilannetta entisestään.

Saksassa, Talotekniikka – Euroopan suurimmalla yksittäisellä markkina-alueella, kysyntä oli odotetusti heikkoa. Useimmilla muilla markkinoilla kysynnän kehitys jatkui tasaisena. Pohjoismaissa korjausrakentamisen elpyminen tasapainotti uudisrakennusmarkkinoiden heikkoa kysyntää. Venäjällä koettiin hetkellinen kysyntäpiikki, kun asiakkaat hankkivat tavaraa varastoon valuuttakurssimuutosten aiheuttaman hintojen nousun varalta.

Yhdysvalloissa kysyntä rakennusmarkkinoilla jatkoi kasvamistaan asuin- ja liikerakentamisen segmenteissä. Myös Kanadassa kysynnän kehitys jatkui suotuisana.

Yhdyskuntateknisten ratkaisuiden kysyntä parani hieman edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna, erityisesti Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Puolassa.


Liikevaihto

Uponorin liikevaihto oli 251,5 (237,6) milj. euroa, kasvua 5,9 prosenttia vuoden 2013 viimeisestä neljänneksestä. Kasvuun vaikutti pääasiassa Pohjois-Amerikan vahva tuloskehitys, vaikka kasvua raportoitiinkin kaikissa segmenteissä. Paikallisessa valuutassa mitattuna Uponorin liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihdon paraneminen vertailukauteen nähden johtuu osittain tilapäisestä tuotehyväksynnän menetyksestä, joka laski myyntiä Ranskassa vuonna 2013. Suomessa Uponor Infran liikevaihto heikkeni, mutta sitä tasapainottivat liikevaihdon kasvu Pohjois-Amerikassa, teknologiamyynnin piristyminen ja projektiliiketoiminnan lisääntyminen Aasiassa.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, loka-joulukuu: 


M€
10-12/
2014
10-12/
2013
Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 112,7 112,0 0,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 56,1 43,6 28,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 70,0 59,6 17,4 %)
Uponor Infra 84,9 83,7 1,5 %
Eliminoinnit -2,2 -1,7  
Yhteensä 251,5 237,6 5,9 %

  

Tulos ja kannattavuus

Konsernin bruttokate oli vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä 83,1 (72,0) milj. euroa eli 33,1 % (30,3 %). Tuotehyväksynnän tilapäinen menetys Ranskassa heikensi bruttokatetta vuonna 2013.

Konsernin liikevoitto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 11,8 (-3,8) milj. euroa. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 4,7 % (-1,6 %). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,7 (0,1) milj. euroa.

Kannattavuus parani kaikissa segmenteissä vertailukauteen nähden. Vuonna 2013 Talotekniikka – Euroopan liikevoittoa rasittivat noin 5 miljoonan euron kustannukset, jotka aiheutuivat tuotehyväksynnän tilapäisestä menetyksestä Ranskassa. Toteutetut kustannussäästöt tukivat Uponor Infran tulosta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Talotekniikka – Pohjois-Amerikka hyödynsi onnistuneesti liike- ja asuinrakennusmarkkinoilla tapahtunutta kysynnän kasvua.

Toimintojen tehostaminen sekä myynnin kasvu kansainvälisillä markkinoilla, projektiliiketoiminnassa ja teknologiamyynnissä paransivat Uponor Infran tulosta. Segmentin tulosta kuitenkin rasittivat Suomessa 2014 käynnistettyjen rakennemuutosten aiheuttamat kustannukset, jotka olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,3 (3,9) milj. euroa. Integroitumista ja toimintojen tehostamista vauhdittavat ohjelmat etenivät suunnitelman mukaan.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, loka-joulukuu:  

M€ 10-12/
2014
10-12/
2013
Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 4,7 0,3 ~
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 9,3 5,8 59,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 11,7 8,0 46,3 %)
Uponor Infra -0,9 -9,0 ~
Muut -1,6 -0,5  
Eliminoinnit 0,3 -0,4  
Yhteensä 11,8 -3,8 ~

  
Katsauskauden tapahtumia


Keski-Euroopassa jakelutoimintojen siirtäminen uuteen jakelukeskukseen, joka rakennetaan Hassfurtiin, Saksaan, etenee suunniteltua nopeammin. Osa toiminnoista on jo nyt siirretty uuteen keskukseen. Keski-Euroopan varastotoiminnot on tarkoitus keskittää uuteen jakelukeskukseen, jossa tullaan valmistamaan pienimuotoisesti myös eristettyjä aluelämpöputkijärjestelmiä. Jakelukeskus otetaan täysimittaisesti käyttöön vuoden 2015 toisen neljänneksen alussa.

Suomessa Uponor jatkoi määrätietoisesti tarjontansa kehittämistä ja uusien reittien löytämistä markkinoille. Yhdessä alan johtavien toimijoiden kanssa Uponor kehittää rakennusten putkiremontointiin soveltuvaa asennusvalmista seinäratkaisua. Uponorin tekniikkaseinä-ratkaisu sisältää uusien kylpyhuoneiden ja keittiöiden suunnittelu-, projektinhallinta- ja asennustyöt. Asennusvalmis tekniikkaseinä on suunniteltu erityisesti Suomessa 1970- ja 1980-luvuilla pystytetyn rakennuskannan remontteihin. Ensimmäisistä pilottihankkeista on jo sovittu.

 


Uponor Oyj:n tilinpäätös 1-12/2014

Markkinat

Euroopan ja Pohjois-Amerikan rakennusmarkkinat kehittyivät vuoden 2014 aikana toistensa peilikuvina. Pohjois-Amerikassa koettu poikkeuksellisen kylmä talvi hidasti rakennustoimintaa vuoden ensimmäisten kuukausien aikana, mutta lumien sulaessa myös rakentaminen pääsi taas vauhtiin. Euroopassa talvi sen sijaan oli leuto, minkä ansiosta vuosi lähti rakennusalalla reippaasti liikkeelle, mutta lupaava alku hiipui kesää kohti mentäessä.

Pohjoismaissa Ruotsin ja Tanskan asuintalojen uudisrakentaminen kiihtyi vuodesta 2013, mutta hidastui Norjassa ja Suomessa. Liike- ja julkisrakentaminen tasaantui kaikissa Pohjoismaissa muutaman vuoden supistumisen jälkeen. Samaan aikaan korjausrakentaminen lisääntyi liike-, julkis- ja asuinrakentamisen segmenteissä kaikissa Pohjoismaissa. Yhdyskuntatekniikan kysyntä oli Ruotsissa tasaista, supistui Suomessa ja Tanskassa, mutta kasvoi liikenteeseen ja energiaan tehtyjen investointien ansiosta Norjassa.

Keski-Euroopan alkuvuoden leuto talvi ja vahva kysyntä kiihdyttivät rakennustoimintaa alueen suurimmassa maassa Saksassa liike-, julkis- ja asuinrakentamisen markkinoilla niin uudis- kuin korjausrakentamisen segmenteissä. Samanaikaisesti Alankomaissa nähtiin ensimmäiset elpymisen merkit pitkällisen hiljaiselon jälkeen useimmissa rakennusalan segmenteissä. Euroalueella alkoi kesällä hiipuminen, joka vaimensi alueen rakennusteollisuuden tunnelmia. Vuoden loppuun tultaessa rakennusalan toimeliaisuus oli kuitenkin suhteellisen korkealla, mutta kysynnän kasvu oli selvästi hidastunut.

Etelä- ja Länsi-Euroopassa markkinat kehittyivät vaihtelevasti. Isossa-Britanniassa julkis- ja liikerakentamisen segmentit kääntyivät kasvuun ja asuintalojen uudisrakentaminen vilkastui toisena vuonna peräkkäin. Espanjassa havaittiin ensimmäiset elpymisen merkit; rakennusaktiivisuus ja yleinen mieliala paranivat koko vuoden, joskin lähtötaso oli sangen alhainen. Ranskassa ja Italiassa sen sijaan korjausrakentamisen segmenteissä koettu hienoinen kasvu ei riittänyt tasapainottamaan liike-, julkis- ja asuinrakentamisen merkittävää heikkenemistä.

Itäisessä Euroopassa vuosi alkoi Venäjän markkinoilla myönteisissä merkeissä ja asuinrakentaminen jatkui lähes yhtä aktiivisena kuin edellisvuonna haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Samaan aikaan julkis- ja liikerakentamisen investoinnit pienenivät. Ukrainan tapahtumat ovat vaikuttaneet koko alueeseen: kuluttajat ja yritykset ovat käyneet varovaisiksi, ja aktiivisuus on hidastunut selkeästi. Baltian maissa liike-, julkis- ja asuinrakentaminen lisääntyi, mutta yhdyskuntatekniikan segmentti supistui hienoisesti.

Uponorilla on jonkin verran liiketoimintaa myös Euroopan ulkopuolella.  Näillä vientimarkkinoilla havaittiin kasvua liike-, julkis- ja asuinrakentamisen segmenteissä edellisvuoteen verrattuna.

Pohjois-Amerikassa vuoden ensimmäisten kuukausien hankalat sääolot vaikuttivat merkittävästi rakennusaktiivisuuteen ja rakennuttajien mielialaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Kesää kohti mentäessä Yhdysvalloissa tapahtui hidasta, mutta laaja-alaista elpymistä, minkä seurauksena kasvua raportoitiin kaikissa liike-, julkis- ja asuinrakentamisen segmenteissä. Kanadassa sekä liike- ja julkisrakentaminen että asuinrakentaminen hidastuivat. Yhdyskuntatekniikassa koettiin pitkälti samankaltaista kehitystä: Yhdysvalloissa kasvu jatkui vakaana, mutta Kanadassa kasvu hidastui.


Liikevaihto

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 1 023,9 (2013: 906,0) miljoonaa euroa, mikä on 13,0 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 2,0 prosenttia, kun huomioidaan 1.7.2013 alkaen tilinpäätöksessä mukana olevan Uponor Infran liiketoimintojen aiemmat liikevaihdot. Paikallisessa valuutassa mitattuna kasvu oli 3,9 prosenttia.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto laski 0,1 prosenttia, mutta paikallisissa valuutoissa mitattuna liikevaihto kasvoi hienoiset 1,7 prosenttia. Tasainen kehitys selittyy Saksan odotettua heikommalla markkinatilanteella vuoden jälkipuoliskolla, mikä hidasti kasvua.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi vahvasti sekä paikallisessa valuutassa mitattuna että euromääräisesti. Yhdysvalloissa Uponor onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan sekä asuin- että liikerakentamisen markkinoilla ja laajentamaan toiminta-aluettaan.

Uponor Infran vuoden 2014 liikevaihto sisältää ensimmäisen kerran kaikkien 12 kuukauden luvut. Uponor Infra on yhteisyritys, joka perustettiin yhdessä KWH Pipen kanssa 1.7.2013. Siksi liikevaihdon kasvu vuoteen 2013 verrattuna on suuri: 34,4 prosenttia. Verrattuna yhdistettyjen liiketoimintojen liikevaihtoon koko vuoden 2013 ajalta, liikevaihto pieneni 2,2 prosenttia, mikä johtui suurelta osin valuuttakurssien vaihteluista, mutta jossain määrin myös kysynnän romahtamisesta eräillä tärkeillä markkinoilla, kuten Suomessa ja Tanskassa, ja markkinaosuuksien heikosta kehityksestä erityisesti Suomessa.

Liiketoimintaryhmittäin, kun mukaan on laskettu Uponor Infran koko vuoden tulos, yhdyskuntatekniikan osuus koko konsernin vuoden 2014 liikevaihdosta oli 34 % (28 %), käyttövesiratkaisuiden 39 % (42 %) ja sisäilmastoratkaisuiden 27 % (30 %).

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin 1.1. – 31.12.2014:

M€ 1-12/
2014
1-12/
2013
Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 479,1 479,5 -0,1 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 200,8 171,5 17,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 265,2 228,2 16,2 %)
Uponor Infra 351,3 261,4 34,4 %
Eliminoinnit -7,3 -6,4  
Yhteensä 1 023,9 906,0 13,0 %


Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta maata ja niiden osuudet konsernin liikevaihdosta (vuoden 2013 osuus sulkeissa): USA 17,6 % (15,8 %), Saksa 13,9 % (15,9 %), Suomi 13,2 % (13,8 %), Ruotsi 9,2 % (9,5 %), Kanada 8,2 % (6,1 %), Tanska 4,7 % (4,9 %), Norja 3,6 % (3,9 %), Iso-Britannia 3,5 % (3,3 %), Alankomaat 3,1 % (3,2 %) ja Venäjä 3,0 % (3,1 %).Tulos ja kannattavuus

Konsernin koko vuoden bruttokate oli 340,1 (320,1) milj. euroa, mikä on 20,0 milj. euroa tai 6,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Bruttokatemarginaali oli 33,2 % (35,3 %). Suurin yksittäin tekijä tälle kehitykselle oli Uponor Infran perustamista seurannut yhdyskuntateknisten ratkaisuiden kasvanut osuus koko konsernin tuloksesta.

Konsernin liikevoitto oli 63,4 (50,2) milj. euroa, mikä on 26,3 % edellisvuotta enemmän. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 5,5 prosentista 6,2 prosenttiin. Liikevoitto sisältää 4,3 (5,0) milj. euroa kertaluonteisia eriä, joista Talotekniikka – Euroopassa 3,7 milj. euroa ja Uponor Infrassa 0,6 (netto) milj. euroa. Vuoden 2013 kertaluonteisia kustannuseriä olivat Uponor Infran yhdistämisestä aiheutuneet integraatiokustannukset, kun taas vuoden 2014 kustannukset koostuivat Talotekniikka – Euroopan Keski-Euroopan jakelukeskuksen siirrosta, Uponor Infran yhdistymisestä aiheutuneista integraatiokustannuksista kuten koneiden ja laitteiden siirrot ja käyttöönotot mukaan lukien tuotantolaitosten kiinteistöjen myynnit, sekä kustannuksista, jotka aiheutuivat Uponor Infran Suomen rakennemuutoksista vuonna 2014.

Liikevoitto parani kaikissa segmenteissä, joskin Uponor Infran liikevoitto jäi hieman tappiolliseksi. Eniten voittoa tuotti Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, jonka euromääräinen tulos parani 27,4 % edellisvuoteen verrattuna.

Myös Talotekniikka – Euroopan liikevoitto parani erityisesti kevätkaudella vuoden 2013 suhteellisen vaatimattomaan tulokseen verrattuna. Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen liikevoittoa rasitti tilapäisestä tuotehyväksynnän menetyksestä Ranskassa aiheutuneet 5 milj. euron kustannukset. Jakelukeskuksen siirtäminen Saksassa aiheutti 3,7 milj. euron kertaluonteisen kustannuserän vuonna 2014.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka hyödynsi suotuisaa toimintaympäristöä ja hyvin ajoitettujen tuotantolaajennusten ansiosta tuotantomääriä onnistuttiin kasvattamaan kysyntää vastaavasti.

Uponor Infran tulos parani Uponorin ja KWH Pipen yhdyskuntateknisten liiketoimintojen yhdistämisestä 1.7.2013 saatujen säästöjen, Suomessa toteutettujen rakennemuutosten ja ulkomaisen liiketoiminnan parantuneen kannattavuuden seurauksena. Tulosta rasitti myyntimäärien pieneneminen Suomen markkinoilla ja toimintojen sopeuttaminen vaatimatonta kysyntää vastaavaksi. Vuonna 2014 Uponor Infran liikevoittoa rasitti 0,6 milj. euron (netto) kertaluonteinen kustannuserä, joka liittyi yhdistämisestä aiheutuneisiin integraatiokustannuksiin sekä Suomen toimintojen rakenteellisiin muutoksiin vuonna 2014.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 1.1. – 31.12.2014: 

M€ 1–12/
2014
1–12/
2013
Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 35,0 32,7 7,0 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 31,5 24,7 27,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 41,6 32,9 26,4 %)
Uponor Infra -0,5 -2,3 77,9 %
Muut -2,6 -3,4  
Eliminoinnit 0,0 -1,5  
Yhteensä 63,4 50,2 26,3 %


Konsernin rahoituskulut olivat 7,4 (7,1) milj. euroa ja valuuttakurssierot -1,2 (-0,6) milj. euroa.

Tulos ennen veroja oli 56,3 (43,2) milj. euroa. Tuloverojen määrä oli 20,0 (16,1) milj. euroa, kun veroaste oli 35,5 % (37,3 %).

Konsernin tilikauden tulos oli 36,0 (26,8) milj. euroa, josta jatkuvien liiketoimintojen osuus oli 36,3 (27,1) milj. euroa.

Oman pääoman tuotto nousi 12,3 (10,8) prosenttiin. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,2 (12,5) prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,50 (0,38) euroa ja jatkuvien liiketoimintojen osalta 0,50 (0,38) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,16 (3,00) euroa. Muut osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osasta.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 75,7 (92,1) milj. euroa ja rahavirta ennen rahoitusta 45,1 (67,2) milj. euroa. Vertailua vuoden 2013 rahavirtaan vaikeuttaa kertaluonteinen positiivinen vaikutus KWH Pipen liiketoiminnan lisäämisestä konsernin lukuihin vuoden 2013 puolessavälissä eli juuri huippusesongin aikana. Liikevoiton paranemisen myötä myös tulorahoitus parani 87,9 milj. eurosta 99,0 milj. euroon vuonna 2014.

Tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksestä viiden vuoden ajalta.


Lähiajan näkymät

Taloustilanne Uponorin tärkeimmillä markkina-alueilla säilynee myös vuonna 2015 kaksijakoisena: Pohjois-Amerikka vastaa noin neljännestä konsernin liikevaihdosta ja siellä kysynnän uskotaan kasvavan ja rakennusalan kasvun jatkuvan noususuuntaisena. Euroopassa sen sijaan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan tasaisena, joskin kehitystä tukee hiljalleen vahvistuva usko Euroopan talouden elpymiseen. Tähän liittyy kuitenkin riskejä, joista osa on geopoliittisia.

Viime vuosina Uponor on panostanut merkittävästi asemansa vahvistamiseen tärkeimmillä markkina-alueillaan. Painopistealueita ovat olleet muun maussa kumppanuussuhteiden lujittaminen kautta arvoketjun sekä asiakkaiden ja kumppaneiden erilaisiin tarpeisiin vastaaminen kehittämällä tuote- ja palvelutarjontaa niin, että koko rakennusala voi mennä kohti yhä kestävämpää kehitystä. Yhtiön sisällä on toteutettu johdonmukaisesti toimintojen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen tähtäävää ohjelmaa. Kehityskohteina ovat olleet esimerkiksi tuotteiden toimitus ja jakelu, toimintojen tehostaminen, ympäristövaikutusten vähentäminen ja asiakaspalvelun korkea laatu.

Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden tavoitteista on ohjata investointeja mahdollisiin kasvukohteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa toimitus- ja palvelukapasiteetin turvaamista kasvavilla markkinoilla, kuten Pohjois-Amerikassa, ja optimaalista resurssien kohdentamista lyhyen ja pitkän aikavälin kasvun mahdollistaville alueille. Uponorin johto pyrkii pitämään yhtiön taloudellisen aseman vakaana terävöittämällä yhtiön fokusta ja parantamalla kustannustehokkuutta ja rahavirtaa pitäen samalla silmät auki uusien tilaisuuksien varalta.

Olettaen, ettei mikään edellä mainituista merkittävistä riskeistä toteudu, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2015: Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2014.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".

Uponor Oyj
Hallitus

 


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 


JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.