Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

Uponor Oyj                           Pörssitiedote                        12.2.2015 8.02 

Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

 • Hallitus ehdottaa tilikauden 2014 osingoksi 0,42 euroa osakkeelta
 • Hallituksen jäsenten lukumäärä ennallaan - uutena ehdolla itävallan kansalainen Markus Lengauer
 • Hallitukselle ehdotetaan valtuutusta päättää 3,5 milj. oman osakkeen hankkimisesta
 • Hallitukselle ehdotetaan valtuutusta päättää enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta
 • Yhtiökokouskutsu julkaistaan 23.2.2015

Alla kokouksen asialista sekä hallituksen ja nimitystoimikunnan esitykset kokonaisuudessaan.

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 23.2.2015 Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä sekä lisäksi yhtiön verkkosivuilla.

 

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialista: 

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan
 7. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
 8. Vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
 9. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
 11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 14. Hallituksen jäsenten valitseminen
 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 16. Tilintarkastajan valitseminen
 17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
 20. Kokouksen päättäminen


Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudesta 2014 jaetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2015.

 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 88 000 euron, varapuheenjohtajalle 49 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 49 000 euron ja jäsenille 44 000 euron vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön nou­dattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokousten osalta maksetaan kokouspalkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 32,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimääristä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta. 

 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

 

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Timo Ihamuotila, Eva Nygren, Annika Paasikivi ja Jari Rosendal valitaan uudelle toimikaudelle ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Markus Lengauer.

Osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 32,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimääristä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta. 

 

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan seuraavasti kuuluvaksi:

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiö julkaisee tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön verkkosivujen osoitteesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsingissä.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2014 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta, mikä määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 

 

Uponor Oyj

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 

 

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.