Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Uponor Oyj        Pörssitiedote     14.12.2015     15.30

Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa hallituksen vuonna 2014 päättämää yhtiön johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu 25–30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä.

Ohjelman tarkoituksena on jatkaa toimivan johdon ja Uponorin osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaistamista ja siten nostaa yrityksen arvoa, vahvistaa kannattavaa kasvua ja sitouttaa ohjelmaan osallistuvat johtajat yritykseen pitkällä aikavälillä. Kilpailukykyinen kannustinohjelma palkitsee johtoa yhtiön strategisten kannattavuus- ja kasvutavoitteiden saavuttamisesta mahdollistaen yrityksen osakkeiden ansaitsemisen ja osakemäärän kasvattamisen.

Uusi ohjelma kattaa kalenterivuodet 2016–2018. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita Uponorin osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden ansaintajaksolle asettamat ansaintatavoitteet saavutetaan. Tavoitteet perustuvat lähinnä koko konsernin kumulatiiviseen liikevaihtoon kolmen vuoden ajalta sekä kolmen vuoden käyttökatteeseen (EBITDA) tai käyttökatteeseen (EBITDA) perustuvaan laskennalliseen arvoon.

Mahdollinen uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan vuonna 2019 osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei makseta, jos osallistujan työsuhde loppuu tai toimikausi päättyy ennen kannustinohjelman mukaista palkkioiden maksua. Mikäli osakekannustinohjelman ansaintatavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ansaittu osakepalkkio vastaa yhteensä enintään 300 000 osakkeen arvoa, joka sisältää rahaosuuden.

Ohjelman perusteella maksettavaa palkkiota voidaan pienentää, jos hallituksen osakekurssille asettama raja-arvo saavutetaan. Hallitus edellyttää, että osallistujat säilyttävät vähintään 50 prosenttia osakekannustinohjelman perusteella saamistaan osakkeista ja suosittaa, että osallistujat säilyttävät myös jatkossa merkittävän osan saamistaan osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistusten arvo Uponorissa on saavuttanut hallituksen asettaman tavoitetason.

Uponor Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, jorma.eloranta@kolumbus.fi


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi