Osavuosikatsaus 1-3/2016: Kehitys Euroopassa vakaata, Pohjois-Amerikassa kasvu jatkui vahvana

Uponor Oyj           Osavuosikatsaus 1-3/2016            29.4.2016    8.00

Osavuosikatsaus 1-3/2016: Kehitys Euroopassa vakaata, Pohjois-Amerikassa kasvu jatkui vahvana

• Tammi-maaliskuun liikevaihto 246,9 (237,1) milj. euroa, kasvua 4,1 %, orgaaninen kasvu 2,6 %
• Tammi–maaliskuun liikevoitto 11,9 (11,3) milj. euroa, muutos 5,0 %, tai 31,4 %, kun luvuista jätetään pois Euroopan muutosohjelmista aiheutuvat kertaluonteiset 3,0 (0,0) milj. euron kustannukset
• Osakekohtainen tulos 0,09 (0,06) euroa
• Sijoitetun pääoman tuotto 8,9 % (7,2 %), ja nettovelkaantumisaste 62,4 % (46,7 %)
• Liiketoiminnan rahavirta -14,5 (-22,4) milj. euroa
• Uponor pitää ennallaan 12. helmikuuta 2016 annetun ohjeistuksen: Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2015 olettaen, että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu.)


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

• Talotekniikka – Eurooppa raportoi pientä kasvua ja kehitystä kannattavuudessa Euroopan haastavasta liiketoimintaympäristöstä ja Euroopassa käynnistetystä laajasta muutosohjelmasta huolimatta. Ohjelman toteutus etenee useimmissa maissa suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteenamme on saattaa muutosohjelma pääosin päätökseen kuluvan vuoden loppuun mennessä.
• Talotekniikka - Pohjois-Amerikan vuosineljännes oli jälleen menestyksellinen. Viimeisimpien vuosineljännesten aikana olemme kasvattaneet markkinaosuutta liikerakentamisessa, lisänneet tuotantokapasiteettia ja vahvistaneet asiakasuskollisuutta, minkä seurauksena olemme pystyneet parantamaan asemaamme tavoiteltuna kumppanina kaikilla alueilla.
• Uponor Infran toimintojen tehostaminen etenee erityisesti säästöjen osalta, mutta tulosrivillä kehitys ei vielä ole nähtävissä. Tilausmäärien supistuminen alavireisillä ja voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla on edelleen haasteena. Suomessa, joka on ollut taantumassa jo neljä vuotta, kehitys on kuitenkin Uponorille tärkeillä tuotealueilla ollut edellisvuotta myönteisempää.

 

Tietoja tammi–maaliskuun 2016 osavuosikatsaustiedotteesta
Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi–maaliskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.
Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 29.4. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa http://investors.uponor.com/fi. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.
Seuraava osavuosikatsaus
Uponor julkaisee vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 26.7.2016. Hiljaisen jakson aikana 1–26.7. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja. 
 

Markkinat

Vaikka rakennusmarkkinoiden yleinen kehitys jatkui Uponorin päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pitkälti edellisten vuosineljännesten tapaan, ilmassa oli optimismia. Yhdysvalloissa, joka on Uponorin suurin yksittäinen markkina-alue, talouden kehitys jatkui ensimmäisellä neljänneksellä vahvana, ja myönteisiä merkkejä markkinoiden tasaantumisesta havaittiin myös Euroopassa, vaikkei muutos välttämättä vielä näykään jälkisyklisessä rakennusteollisuudessa.

Kotimainen kysyntä ja julkiset investoinnit tukivat kansantaloutta Saksassa, Euroopan suurimmilla rakennusmarkkinoilla, vaikka poliittinen ja taloudellinen tilanne jatkui epävarmana. Vaikutukset näkyivät rakentamisen vilkastumisena. Erityisesti asuinrakentamisen segmentissä tilauskanta oli vakaa. Saksan naapurimaissa tilanne pysyi suhteellisen tyydyttävällä tasolla. Positiivista kehitystä oli havaittavissa myös Ruotsin ja Espanjan rakennusmarkkinoilla. Suomessa rakentamisen määrä on viime aikoina hienokseltaan kasvanut, vaikka mistään laajamittaisesta elpymisestä ei kuitenkaan ole merkkejä. Venäjän markkinoiden heikkeneminen heijastui myös muihin itäisen Euroopan markkinoihin ja erityisesti Baltian maihin. Kaakkois-Euroopassa markkinatilanne jatkui vilkkaampana.

Yhdysvalloissa talouskasvu vaikutti hidastuvan edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta kulutuskäyttäytyminen ja asumiseen liittyvä markkinakysyntä säilyivät silti voimakkaina vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Investoinnit lähes kaikissa rakennusteollisuuden segmenteissä kasvoivat edellisvuoden tasoon verrattuna, ja siitäkin huolimatta, että rakennuttajien luottamus on hieman heikentynyt, alalla on tarjolla kasvumahdollisuuksia. Vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna asuinrakennuksia koskevien lupien ja käynnistyneiden rakennushankkeiden määrä oli Yhdysvalloissa selvästi suurempi ja Kanadassakin edellisvuoden tasolla.

Yhdyskuntatekniikan markkinoilla kehitys mukaili rakennusmarkkinoiden yleisiä suuntauksia. Euroopassa kysyntä vuosineljänneksen alkupuolella oli kuitenkin jonkin verran heikompaa lähinnä sääolosuhteiden takia: vuoden 2015 viimeinen neljännes oli leuto, kun taas tammikuussa 2016 sääolot huononivat. Pohjois-Amerikassa kilpailu Uponorin tärkeillä sektoreilla säilyi kireänä öljy- ja maakaasumarkkinoiden ongelmien johdosta.


Liikevaihto

Uponorin liikevaihto kasvoi 4,1 % ja oli 246,9 (237,1) milj. euroa. Konserniliikevaihdon orgaaninen kasvu oli 2,6 %. Orgaaninen kasvu ei sisällä vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä myytyjä Uponor Infran Thaimaan yksikön ja Extron Oy:n liiketoimintoja eikä Talotekniikka - Euroopan KaMo/Delta- yritysostoa vuoden 2016 alussa.

Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, eli käyttäen vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen kursseja, liikevaihto olisi ollut 2,7 milj. euroa suurempi eli 249,6 milj. euroa. Suurimmat vaikutukset johtuivat Kanadan dollarista (CAD), Norjan kruunusta (NOK), Venäjän ruplasta (RUB) ja Ison-Britannian punnasta (GBP), ja vaikutukset tuntuivat eniten Talotekniikka - Euroopassa.

Vahva liiketoimintaympäristö Pohjois-Amerikan kaikilla alueilla siivitti Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvua, joka oli euroissa 24,2 % ja Yhdysvaltain dollareissakin (USD) 23,8 %. Vaikka volyymit olivat Kanadassa pienempiä, suhteellinen kasvu oli erityisen voimakasta. Kasvua vauhditti muun muassa uusien, merkittävien tuotteiden tuominen markkinoille. Molemmissa maissa sekä käyttövesi- että sisäilmastoratkaisuille oli kysyntää.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto kasvoi 9,2 %. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 2,1 %. Saksassa liikevaihdon kasvu oli suurelta osin seurausta tammikuun alkupuolella toteutetuista yritysostoista. Yritysostot toivat Uponorille uutta lisäarvoa tarjoavaa teknologiaa. KaMo/Delta-yhtiöiden toiminnat sulautettiin tehokkaasti Uponoriin, minkä seurauksena yrityskaupan mukana tulleita esivalmistettuja yksiköitä otettiin paikallista tarjontaa täydentämään jo muutamassa muussakin Euroopan maassa. Myös Saksan projektiliiketoiminnalle kulunut vuosineljännes oli hyvä. Muista suurista markkinoista myönteistä kehitystä havaittiin myös Tanskassa, Espanjassa ja Ruotsissa.

Uponor Infran liikevaihto supistui 20,7 %. Kun luvuissa huomioidaan vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen yritysmyynnit, liikevaihto supistui 15,5 %. Ruotsia ja Norjaa lukuun ottamatta liikevaihto supistui paikallisessa valuutassa mitattuna kaikilla tärkeillä markkinoilla. Segmentin suurimmalla markkina-alueella Suomessa liikevaihto kehittyi suotuisasti päätuotealueilla, mutta kokonaisliikevaihto laski. Kanadassa liikevaihto supistui pitkittyneen vaikean kilpailutilanteen vuoksi. Suurien projektien vähäisyys painoi liikevaihtoa Puolassa.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi-maaliskuu:  

M€ 1–3/
2016
1–3/
2015
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 123,0 112,6 9,2 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 70,7 56,9 24,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 78,2 63,2 23,8 %)
Uponor Infra 54,1 68,3 -20,7 %
Eliminoinnit -0,9 -0,7  
Yhteensä 246,9 237,1 4,1 %

 

Tulos ja kannattavuus

Uponorin jatkuvien toimintojen bruttokatemarginaali pysyi lähes muuttumattomana 35,5 prosentissa (35,9 %). Hienoinen notkahdus oli seurausta useista eri tekijöistä, kuten esimerkiksi Euroopassa käynnistettyjen muutosohjelmien kertaluonteiset kustannuserät, heikentynyt myynnin tuotejakauma sekä kilpailun kiristymisen aiheuttamat hintapaineet Talotekniikka - Euroopassa. Muoviraaka-aineen hintakehitys edellisvuoteen verrattuna säilyi ensimmäisellä neljänneksellä suhteellisen tasaisena.

Uponorin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 11,9 (11,3) milj. euroa, eli 5,0 prosenttia edellisvuotta suurempi. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli sama 4,8 prosenttia kuin vertailukaudella. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 14,9 (11,3) milj. euroa, kasvua 31,4 %. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen yhteensä 3,0 milj. euron kertaluonteiset erät syntyivät Euroopan muutosohjelmista. Talotekniikka – Euroopan osuus tästä oli 2,6 milj. euroa ja Uponor Infran 0,4 milj. euroa.

Talotekniikka – Euroopan liikevoitto oli 4,9 (6,1) milj. euroa. Jos luvuista jätetään pois laajaan muutosohjelmaan liittyvät kertaluonteiset erät, liikevoitto oli 7,5 milj. euroa. Kustannusten hallinnassa onnistuttiin hyvin, mikä oli osittain seurausta Saksan Hassfurtiin maaliskuussa 2015 avatun Keski-Euroopan uuden jakelukeskuksen tuottavuuden paranemisesta.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto oli 11,1 (8,1) milj. euroa. Liikevoitto parani 36,6 prosenttia, mikä oli seurausta liiketoiminnan voimakkaasta kasvusta ja kustannusten ajoittumisesta. Liikevoiton myönteiseen kehitykseen vaikutti myös suotuisa myynnin tuotejakauma ja maltillisesti kehittyneet muoviraaka-ainekustannukset. Myös jo aikaisemmin ilmoitetun muoviliitinten raaka-ainepulan haitalliset vaikutukset jäivät odotettua pienemmiksi.

Uponor Infran muutosohjelma etenee suunnitelman mukaisesti ja tuotantoverkoston tehostamiseen tähtäävät toimet etenevät. Muutosohjelman suotuisat vaikutukset eivät vielä näkyneet Uponor Infran liikevoitossa, joka laski 2,3 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna ja jäi -3,6 miljoonaan euroon lähinnä supistuneen liikevaihdon takia.

Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Uponorin yhdyskuntateknisen liiketoiminnan käytössä aiemmin olleen tuotantolaitoksen myynti Irlannissa, josta saatiin myyntivoittoa 0,6 milj. euroa.

Vaikka Euroopassa toteutettujen uudelleenjärjestelyjen seurauksena saavutettiin säästöjä, kulut kuitenkin kasvoivat hieman edellisvuodesta ja olivat 76,5 (74,6) milj. euroa. Merkittävin yksittäinen kasvuun vaikuttava tekijä oli muutosohjelmiin liittyvä 2,3 milj. euron kertaluoteinen erä, joka sisällytettiin kuluihin. Talotekniikka - Pohjois-Amerikan kuluja nostattivat paitsi myynti- ja markkinointikustannukset myös kulujen ajoittuminen. Talotekniikka - Euroopan kustannusten nousu oli seurausta Saksan yritysostoista.

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 8,6 (6,3) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 3,2 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä oli 2,3 milj. euroa. Koko vuoden veroasteen arvioidaan laskevan 37,0 prosenttiin, kun se vuoden 2015 lopussa oli 40,9 %, joka sisälsi Virossa maksetun tuloveron emoyhtiölle maksetuista osingoista.

Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen voitto oli 5,4 (4,0) milj. euroa.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–maaliskuu:  

 
M€
1–3/
2016
1–3/
2015
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 4,9 6,1 -19,0 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 11,1 8,1 36,6 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 12,3 8,9 36,2 %)
Uponor Infra -3,6 -1,3 -168,9 %
Muut -0,7 -1,3  
Eliminoinnit 0,2 -0,3  
Yhteensä 11,9 11,3 5,0 %

 

Lähiajan näkymät

Lähitulevaisuuden näkymät Uponorin päämarkkina-alueilla eivät ole juurikaan muuttuneet siitä, kun vuoden 2015 tilinpäätöstiedote julkaistiin 12.2.2016.

Edellisvuosien tapaan Pohjois-Amerikan taloustilanteen uskotaan jatkuvan vahvana ja tarjoavan rakennusmarkkinoille hyvät kasvuedellytykset.

Euroopassa taloustilanteen odotetaan säilyvän heikkona erityisesti euromaissa, vaikkakin pitkällisen taantuman jälkeen markkinoiden uskotaan alkavan tasaantua. Yksi Uponorin tärkeimmistä markkina-alueista on Ruotsi, missä rakentamisen odotetaan lähitulevaisuudessa jatkuvan reippaana. Myös Saksan asuinrakennusmarkkinoilla on havaittu merkkejä piristymisestä. Lisäksi Espanjassa, Tanskassa ja Suomessa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä havaittu positiivinen ilmapiiri saattaa ennakoida pitkään jatkuneen hiljaisen kauden päättymistä. Syksyn 2007 talouskriisin seurauksena käynnistynyt Euroopan talouden matalasuhdanne on pian jatkunut jo kokonaisen vuosikymmenen. Tästä syystä markkinoilla on piilevää kysyntää, joka kääntää talo- ja kunnallistekniikan rakennusmarkkinoita kasvuun, kunhan talous alkaa elpyä.

Lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa suuria muutoksia Uponorin päämarkkina-alueiden eli Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella.

Syksyllä 2015 Uponor ilmoitti käynnistävänsä laajamittaiset muutosohjelmat Euroopan segmenteissä. Ne koskevat Talotekniikka – Eurooppaa ja Uponor Infraa. Niiden avulla pyritään parantamaan Uponorin markkina-asemaa ja sitä kautta sekä liikevaihtoa että tuloskehitystä, sekä saamaan aikaan toiminnallisia säästöjä. Ohjelmat ovat käynnissä ja niiden toteutus jatkuu vuoden 2016 aikana. Pohjois-Amerikassa toteutetut tuotantokapasiteetin laajennukset tukevat kannattavaa kasvua. Säilyttääkseen asemansa kestävän rakennusteollisuuden johtavana toimijana Uponor investoi määrätietoisesti tutkimukseen, tekniikkaan ja yrityskehitykseen. Viime vuosina Uponor on tuonut markkinoille ainutlaatuisia uusia järjestelmiä ja tehnyt yritysostoja, joiden tavoitteena on vastata osittain valmiiksi koottujen rakennuskomponenttien kasvavaan kysyntään ja kiristyviin terveys- ja hygieniavaatimuksiin. Kaikkien edellä mainittujen hankkeiden tarkoituksena on vahvistaa Uponorin valmiuksia vastata kysynnän kasvuun siinä vaiheessa, kun markkinoilla tapahtuu käänne parempaan.

Uponor ilmoitti 12.2.2016 pidetyssä tulosjulkistuksessa, että konserni aikoo kasvattaa investointeja aikaisemmista vuosista. Uponorin arvioiden mukaan investoinnit, osakeinvestointeja lukuun ottamatta, nousevat vuonna 2016 noin 58 miljoonaan euroon (50 milj. euroa vuonna 2015). Investointien kasvun taustalla on panostaminen uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehitykseen, Euroopan muutosohjelmiin liittyvät hankkeet, kuten tuotantoverkoston tehostaminen, sekä suunnitelma tehtaan avaamisesta Kiinassa.

Vuosi 2016 alkoi vuoden 2015 vahvan viimeisen neljänneksen jälkeen heikkona, mutta voimistui helmi-maaliskuussa päämarkkinoilla vallinneiden suotuisien sääolosuhteiden ansiosta. Olettaen, että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor pitää ennallaan 12. helmikuuta 2016 annetun ohjeistuksen: Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2015.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2015 tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".

Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi