Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016: Uponorin tulos parani Euroopassa, toimitusongelmat haittasivat Pohjois-Amerikan segmenttiä

Uponor Oyj     Pörssitiedote     28.10.2016     8.00

 

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016:
Uponorin tulos parani Euroopassa, toimitusongelmat haittasivat Pohjois-Amerikan segmenttiä

 

 • Talotekniikka – Euroopan ja Uponor Infran liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat hienokseltaan, Talotekniikka – Pohjois-Amerikan kasvu hidastui ja liikevoitto jäi edellisvuodesta
 • Heinä–syyskuun liikevaihto 284,1 (274,1) milj. euroa, kasvua 3,6 prosenttia ja kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna 4,3 prosenttia
 • Heinä–syyskuun liikevoitto 25,1 (23,6) milj. euroa, muutos 6,0 prosenttia; vertailukelpoinen liikevoitto(* 29,0 (24,6) milj. euroa, kasvua 17,7 prosenttia
 • Tammi–syyskuun liikevaihto 830,5 (788,8) milj. euroa, kasvua 5,3 prosenttia ja kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna 6,5 prosenttia
 • Tammi–syyskuun liikevoitto 63,5 (57,4) milj. euroa, muutos 10,5 prosenttia; vertailukelpoinen liikevoitto 74,6 (59,2) milj. euroa, kasvua 25,9 prosenttia
 • Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos 0,47 (0,44) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli tammi–syyskuussa 16,9 (17,3) prosenttia ja nettovelkaantumisaste syyskuun lopussa 56,6 (37,9) prosenttia
 • Liiketoiminnan rahavirta tammi–syyskuussa oli 22,0 (17,0) milj. euroa
 • Uponor pitää ennallaan 12. helmikuuta 2016 annetun ohjeistuksen vuodelle 2016:
  Olettaen, että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2015

*) Vertailukelpoiseen liikevoittoon eivät sisälly vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

 • Euroopan talotekniikkasegmenttimme orgaaninen liikevaihdon kehitys oli kolmannella vuosineljänneksellä alkuvuotta vaisumpaa, mutta vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä käynnistetyn muutosohjelman ansiosta vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi, korostaen muutoksen merkittävyyttä. Ohjelma on edennyt hyvin, ja viimeiset toimet saataneen päätökseen vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.
 • Talotekniikka – Pohjois-Amerikan toimintaa haittasivat liitinten muoviraaka-aineen saatavuusongelmat, joista aiheutui ylimääräisiä liiketoimintakuluja. PEX-putkimarkkinoiden kasvu jatkui vakaana koko katsauskauden ajan niin asuinrakentamisen kuin liikerakentamisen markkinoilla.
 • Voin ilokseni todeta, että Uponor Infra on pystynyt kääntämään tuloksensa nousuun. Useiden kustannussäästöohjelmien ansiosta ja Pohjoismaiden edelleen heikkona jatkuvasta kysynnästä huolimatta Uponor Infra raportoi jälleen selvän parannuksen vertailukelpoisessa liikevoitossa. Olemme myös käynnistäneet kustannusten pienentämiseen ja tuotannon parantamiseen tähtäävän tehostamisohjelman Kanadassa, jonka tarkoituksena on parantaa Uponor Infran tulosta entisestään.
   

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

Konsernitulos
(jatkuvat toiminnot), M€
    1-9 
 2016
1-9
2015
2015 2014 2013 2012
Liikevaihto     830,5 788,8 1 050,8 1 023,9 906,0 811,5
Toiminnan kulut     737,8 705,0 942,7 926,4 823,6 726,5
Poistot ja arvonalentumiset     31,6 27,3 39,1 36,5 33,0 28,2
Liiketoiminnan muut tuotot     2,4 0,9 2,4 2,4 0,8 0,9
Liikevoitto     63,5 57,4 71,4 63,4 50,2 57,7
Vertailukelpoinen liikevoitto     74,6 59,2 75,8 67,7 55,2 57,7
Rahoitustuotot ja kulut     -7,2 -5,7 -8,9 -7,4 -7,1 -8,6
Tulos ennen veroja     56,5 51,9 62,8 56,3 43,2 49,4
Tulos jatkuvista toiminnoista     35,6 32,7 37,1 36,3 27,1 32,9
Tilikauden tulos     36,0 32,4 36,9 36,0 26,8 32,8
Osakekohtainen tulos     0,47 0,44 0,51 0,50 0,38 0,45

  

Tietoja tammi–syyskuun 2016 osavuosikatsauksesta

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Uponor noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Tämän vuoksi kertaluonteiset erät –termin sijasta käytetään termiä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC). Lisätietoja taulukko-osiossa.

Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi–syyskuun 2016 osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta.

Esitysaineisto ja webcast-esitys

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 28.10. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat pian tulosjulkistuksen jälkeen. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava tuloskatsaus

Uponor Oyj julkaisee vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteen maanantaina 13.2.2017. Hiljaisen jakson aikana 1.1.–13.2.2017 yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja, eikä keskustele katsauskauden tai kuluvan tilikauden tapahtumista.


 

Markkinat

Rakennusmarkkinoiden vahvistuminen Euroopassa jatkui heinä-syyskuussa vaikka markkinat olivatkin edelleen verrattain alhaisella tasolla. Pohjois-Amerikassa rakennustoiminta oli edelleen vilkasta, mutta aiemmilla neljänneksillä raportoitu vahva kasvu edellisvuoteen verrattuna heikentyi heinä-syyskuussa.

Keski-Euroopan maista Saksa hyötyy edelleen talouden kuluttajavetoisesta kasvusta. Vahvat työmarkkinat ja matalat asuntolainojen korot lisäsivät asuinrakentamisen kysyntää, minkä seurauksena rakennuslupien määrä kasvoi merkittävästi ja rakentajien luottamus nousi ennätyksellisen korkealle. Liike- ja julkisrakentaminen on jatkunut vahvana, joskin ulkoiset politiikan ja talouden epävarmuustekijät jarruttavat uusien hankkeiden aloittamista. Alankomaissa rakennustoiminta tasaantui.

Etelä-Euroopassa Espanjan ja Ranskan rakennusmarkkinat ovat lähteneet maltilliseen kasvuun hiljaisemman jakson jälkeen, kun taas Italiassa markkinanäkymät ovat edelleen haasteelliset. Ison-Britannian markkinoilla EU-kansanäänestyksellä ei ole toistaiseksi ollut näkyviä vaikutuksia.

Pohjoismaiden rakennusmarkkinoiden noususuuntainen kehitys jatkui. Ruotsissa asuinrakentamisen noususuhdanne jatkuu, ja viimeisten 12 kuukauden aikana käynnistyneiden uusien rakennushankkeiden määrä on korkeimmillaan sitten 1990-luvun alkuvuosien. Suomessa markkinat ovat edelleen vaimeat, mutta rakennuslupien määrän ja rakentamisen volyymin perusteella alkuvuonna havaittu elpyminen näyttäisi jatkuvan.

Pohjois-Amerikassa asuin-, liike- ja julkisrakentamisen markkinoilla kasvu jatkui, mutta samanlaista voimakasta kasvua vertailukauteen nähden, jollaista havaittiin markkinoiden elpymisen alettua, ei heinä-syyskuussa saavutettu. Uusien rakennushankkeiden aloitukset ja rakennusinvestoinnit olivat pikemminkin lähellä vuoden 2015 vastaavan ajanjakson tasoa.

Uponorin yhdyskuntatekniikan markkinoilla kysyntä Pohjoismaissa oli yleisesti ottaen vakaata, Ruotsissa ja Norjassa kysyntä jopa kasvoi jonkin verran. Puolassa ja muissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa markkinoiden kehitys oli EU-rahoituksen puutteen vuoksi vaisua. Energian matalat hinnat vaikeuttivat öljynetsintään liittyvää rakentamista Kanadassa, mikä lisäsi yhdyskuntatekniikan kilpailua muilla markkinasegmenteillä.

  

Liikevaihto

Uponorin jatkuvien toimintojen liikevaihto heinä–syyskuussa kasvoi 3,6 prosenttia ja oli 284,1 (274,1) milj. euroa. Orgaaninen kasvu, jossa ei ole huomioitu yrityskauppojen vaikutusta, oli 0,4 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli -1,9 milj. euroa.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto kasvoi tammikuun 2016 yritysostojen seurauksena, mutta heinä–syyskuun orgaaninen liikevaihto laski jonkin verran. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat pääasiassa pientalotuotteiden suhteellisesti pienempi osuus myynnistä kerrostalorakentamiseen verrattuna, liikerakentamisen vaimea kehitys etenkin Saksassa, ja kaupan omien merkkien aiheuttama koveneva hintakilpailu etenkin matalamman hinta-laatuluokan tuotteissa. Liikevaihdon kehitystä rasitti myös kysynnän heikkeneminen Alankomaiden markkinoilla. Liikevaihto kasvoi muutamilla keskeisillä markkinoilla, kuten Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Venäjällä.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu oli vaatimatonta aiempiin vuosineljänneksiin verrattuna. Muutos kuvastaa Yhdysvaltojen asuinrakentamisen markkinoiden tasaantumista vuoden 2015 vahvan kasvun jälkeen. Yhdysvalloissa varsinkin liikerakentamiseen suunnattujen tuotejärjestelmien myynti kehittyi suotuisasti, kun taas asuinrakentamisen tuotejärjestelmien myynnissä esiintyi vaihtelua. Haasteita myynnin kehitykseen aiheutti myös pula tietystä muovilaadusta, mikä on vaikeuttanut muoviliitinten toimituksia vuodesta 2015 alkaen. Markkinakysyntä heikkeni myös Kanadassa, ja liikevaihto siellä jäi jonkin verran vertailukautta alhaisemmaksi.

Uponor Infran liikevaihdon kasvu tuli pääasiassa Pohjoismaista. Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa jatkuva heikko markkinatilanne vaikutti negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, heinä-syyskuu:

M€ 7-9/2016 7-9/2015 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 127,4 121,2 5,1 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 77,5 75,1 3,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 86,2 83,6 3,2 %)
Uponor Infra 80,8 79,0 2,3 %
Eliminoinnit -1,6 -1,2  
Yhteensä 284,1 274,1 3,6 %

Uponorin liikevaihto nousi tammi–syyskuussa 5,3 prosenttia ja oli 830,5 (788,8) milj. euroa. Orgaaninen kasvu oli 2,6 prosenttia. Kasvua vauhditti pääasiassa alkuvuoden vahva talotekniikkamyynti Pohjois-Amerikassa. Viime vuoteen verrattuna valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon vuoden alusta oli -9,4 milj.; suurimmat vaikutukset johtuivat Kanadan dollarista (CAD), Ison-Britannian punnasta (GBP) ja Venäjän ruplasta (RUB).

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi–syyskuu:

M€ 1-9/2016 1-9/2015 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 385,2 352,8 9,2 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 228,4 201,8 13,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 254,4 224,4 13,4 %)
Uponor Infra 220,7 237,0 -6,9 %
Eliminoinnit -3,8 -2,8  
Yhteensä 830,5 788,8 5,3 %


 

Tulos ja kannattavuus

Uponorin liikevoitto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 6,0 prosenttia ja oli 25,1 (23,6) milj. euroa. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali nousi 8,8 (8,6) prosenttiin. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 17,7 prosenttia ja oli 29,0 (24,6) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 10,2 (9,0) prosenttia.

Talotekniikka – Euroopan liikevoitto parani jonkin verran liikevaihdon kasvun ja muutosohjelman avulla saavutettujen säästöjen ansiosta. Muoviraaka-aineen saatavuus ja hinnoittelu olivat ennustettavampia kuin edellisvuonna, mikä helpotti suunnittelua ja tuotannon tehostamista. Segmentin liikevoittoon sisältyy yhteensä 0,9 milj. euron edestä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, kun ne vertailukaudella olivat 1,0 milj. euroa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto laski hieman vuoden kolmannella neljänneksellä. Vaikka Talotekniikka – Pohjois-Amerikan tulos laski viime vuodesta, kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja oli 16,0 prosenttia liikevaihdosta. Segmentin käyttövesiliiketoiminta on kasvanut selvästi, ja vuoden 2015 jälkipuoliskolla muovisten käyttövesiputkiliitinten valmistuksessa käytettävän raaka-aineen kysyntä ylitti tarjonnan. Vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin Uponor päätti aluksi valmistuttaa kysytyimpiä tuotteita lyijyttömästä messingistä, joka on kuitenkin kalliimpaa ja siten asiakkaille vähemmän houkutteleva vaihtoehto. Uponorille näiden tuotteiden kate on pienempi kuin muoviliitinten, joiden sopimusvalmistus on kannattavampaa kuin metalliliitinten alihankinta. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä Uponor, Inc. onnistui löytämään korvaavan muoviraaka-aineen, ja muoviliitinten tuotanto ja toimittaminen asiakkaille käynnistettiin uudelleen. Uuden materiaalin yksikkökustannukset ovat huomattavasti korkeammat. Lisäksi tarjooman muuttaminen kahdesti on aiheuttanut lisäkustannuksia toimitusketjussa, mutta tilanteen odotetaan tasaantuvan vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Myös tuotannon laajentamiseen ja optimointiin tehdyt investoinnit sekä uusien työntekijöiden palkkaaminen nostivat katsauskauden tuotanto- ja yleiskustannuksia.

Uponor Infran liikevoitto kasvoi selvästi. Kasvuun vaikuttivat tuotanto- ja yleiskustannusten suotuisa kehitys ja käynnissä olevan muutosohjelman tuomat kustannussäästöt. Lisäksi muoviraaka-aineen saatavuus oli edellisvuotta vakaampaa, kun se vertailukaudella aiheutti lisäkustannuksia. Myönteistä kehitystä nähtiin varsinkin Pohjoismaissa, missä liikevaihto kehittyi suotuisaan suuntaan. Segmentin liikevoittoon sisältyy yhteensä €3,2 (0,0) milj. edestä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, heinä-syyskuu:

M€ 7-9/2016 7-9/2015 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 10,8 8,4 29,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 12,4 15,7 -21,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 13,8 17,5 -20,9 %)
Uponor Infra 2,7 -0,3 925,5 %
Muut -0,2 -0,2  
Eliminoinnit -0,6 0,0  
Yhteensä 25,1 23,6 6,0 %

Nettorahoituskulut kasvoivat 2,4 milj. eurolla ja olivat 1,7 (-0,7) milj. euroa. Kulujen kasvun taustalla olivat pääasiassa Norjan kruunun ja Venäjän ruplan vahvistuminen, mitkä aiheuttivat valuuttakurssitappiota vuonna 2016.

Heinä–syyskuun tulos ennen veroja oli 23,5 (24,4) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 8,7 milj. euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 9,0 milj. euroa.

Kolmannen neljänneksen tulos oli 14,8 (15,4) milj. euroa.

Tammi–syyskuun liikevoitto oli 63,5 (57,4) milj. euroa, kasvua edellisvuodesta 10,5 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74,6 (59,2) milj. euroa, kasvua edellisvuodesta 25,9 prosenttia. Suotuisaan kehitykseen vaikuttivat erityisesti Talotekniikka – Pohjois-Amerikan vahva tuloksen kasvu vuoden ensimmäisellä puoliskolla sekä Uponor Infran ja Talotekniikka – Euroopan kasvu kolmannella neljänneksellä.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli tammi–syyskuussa yhteensä 11,1 milj. euroa. Erät liittyivät Talotekniikka – Euroopan ja Uponor Infran muutosohjelmiin. Vertailujaksolla vuonna 2015 vastaava luku oli 1,8 milj. euroa. Talotekniikka – Euroopan vertailukelpoinen liikevoitto oli 30,8 (22,5) milj. euroa ja Uponor Infran 8,3 (1,4) milj. euroa.

Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli tammi–syyskuussa 7,6 prosenttia, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 7,3 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 9,0 (7,5) prosenttia.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–syyskuu:

M€ 1-9/2016 1-9/2015 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 24,0 20,7 16,2 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 38,1 38,8 -1,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 42,4 43,2 -1,7 %)
Uponor Infra 4,2 1,4 204,9 %
Muut -1,9 -2,9  
Eliminoinnit -0,9 -0,6  
Yhteensä 63,5 57,4 10,5 %

Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos, myös laimennettuna, oli 0,47 (0,44) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,41 (3,26) euroa, ja laimennettuna 3,41 (3,25) euroa.

  

Katsauskauden tapahtumia

Aiemmin kuluneen vuoden aikana käynnistyneet hankkeet etenivät heinä–syyskuussa. Uponor Oyj ja Belkin International Inc. saivat 13.7.2016 päätökseen 25.5.2016 julkistetun yhteisyrityksen perustamisen Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Yhtiöt kehittävät ja kaupallistavat älykkäitä teknologiaratkaisuja veden mittaamiseen. Phyn-niminen yhteisyritys kehittää veden mittaamiseen ja vedenkulutuksen vähentämiseen liittyvää teknologiaa sekä kuluttajien että rakennusteollisuuden käyttöön. Uponor omistaa yhteisyrityksestä vähemmistön, ja se raportoidaan konsernin tilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä.

Kiinan Taicangissa sijaitsevan uuden tehtaan viimeistelytyöt ovat edenneet suunnitellusti, ja ensimmäisten tuotantolinjojen asennus ja testaaminen on parhaillaan käynnissä. Muutto uuteen toimistoon aloitettiin lokakuussa 2016.

Osana Euroopassa toteutettavaa muutosohjelmaa Talotekniikka – Eurooppa siirsi Ison-Britannian toimipisteensä lähelle Lontoota ja sai päätökseen yt-neuvottelut henkilöstön kanssa. Vuoden alusta syyskuun loppuun ohjelman puitteissa oli suljettu yhteensä 10 toimipistettä eri puolilla Eurooppaa. Muutosohjelman seurauksena henkilöstön nettomäärä väheni 143 henkilöllä. Uponor Infrassa tuotannon keskittämistä ja tehostamista jatkettiin Suomessa ja Tanskassa. Muutosohjelman vaikutuksesta Uponor Infran henkilöstö väheni 31 henkilöllä vuonna 2016.

Heinä–syyskuussa tuotiin markkinoille Uponor Barrier PLUS, ensimmäinen täysin muovinen putki, joka on tarkoitettu juomaveden kuljettamiseen saastuneessa maaperässä. Uponor Barrier PLUS -putken avulla voidaan välttää ihmisten terveydelle aiheutuvia haittoja kaupunkialueilla ja muissa teollisissa ympäristöissä. Uudessa putkessa alumiinikerros on ensimmäistä kertaa korvattu kemikaaleja läpäisemättömällä polymeerillä, minkä ansiosta putkijärjestelmä on kestävä ja täysin kierrätettävä. Järjestelmässä voidaan käyttää paineistetun juomavesiputken standardiosia ja sitä myy Uponor Infra Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Uponor Infra päätti lokakuussa 2016 Kanadan tuotantotoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Suunnitelmiin kuuluu tuotannon keskittämistä ja toiminnan tehostamista. Kustannussäästöön tähtäävistä toimista seuraa vähäisiä työllisyysvaikutuksia joissakin toimipaikoissa Kanadassa.

 

Lähiajan näkymät

Lähiajan näkymät Uponorin päämarkkina-alueilla ovat melko vakaat, joskin pidemmän aikavälin ennustettavuuteen liittyy kasvavaa epävarmuutta. Sitä aiheuttavat erityisesti Euroopassa ja sen lähialueilla jatkuva poliittinen epävakaus, Euroopan unionin talouden vahvuuteen liittyvät epäilyt sekä julkisin investoinnein tuetun maailmantalouden kestävyys. Myös yhä yleistyvät nopealiikkeiset vaihtelut, jotka alkavat jo olla tuttu ilmiö liiketoiminnassa, voivat aiheuttaa haasteita lyhyellä aikavälillä.

Edellä todetusta huolimatta kysyntä Euroopan rakentamisen ja yhdyskuntatekniikan markkinoilla todennäköisesti kehittyy myönteiseen suuntaan. Tätä tukee se, että joissakin maissa, kuten Saksassa, talouden kehityksen odotetaan jatkuvan vahvana ja tukevan yksityistä kulutusta. Monissa muissa maissa asuinrakentamisen patoutuneeseen kysyntään vastataan aktiivisella uudis- ja korjausrakentamisella.

Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltojen rakennusmarkkinoiden vahva kasvu saattaa alkaa tasaantua. Tätä kehityssuuntaa voi lyhyellä aikavälillä myös vahvistaa se, että kansalaisten huomio on lähiajat kohdistunut poliittisiin asioihin sen sijaan, että keskityttäisiin liiketoimintaan tai kuluttajaa lähellä oleviin hankkeisiin. Kanadassa ei ole näköpiirissä suuria muutoksia.

Seuraavat kaksi vuosineljännestä ovat Uponorin kehityksen kannalta merkittäviä, koska silloin viimeistellään Uponorin sisäiset muutosohjelmat Euroopassa. Vuonna 2016 painopiste on pääasiassa ollut liiketoiminnan ja sen rakenteiden muuttamisessa ja uudistamisessa, mutta tulevien neljännesten aikana näiden toimien avulla tavoitellut hyödyt ja säästöt alkavat näkyä. Uponorin näkemyksen mukaan sekä Talotekniikka – Eurooppa että Uponor Infra pystyvät nyt paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja saavuttamaan huomattavasti parempaa tuloskehitystä kuin aiempina vuosina. Talotekniikka – Pohjois-Amerikan investoinnit tuotantokapasiteettiin tukevat markkinoiden mukaista kasvua.

Uponor ilmoitti 12.2.2016 pidetyssä tulosjulkistuksessa, että konserni aikoo kasvattaa investointejaan aikaisemmista vuosista. Uponorin arvioiden mukaan investoinnit ilman osakeinvestointeja nousevat vuonna 2016 noin 58 miljoonaan euroon (50 milj. euroa vuonna 2015). Investointien kasvun taustalla on panostaminen uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehitykseen, Euroopan muutosohjelmiin liittyvät hankkeet, kuten tuotantoverkoston tehostaminen sekä suunnitelma tehtaan avaamisesta Kiinassa. Vaikka suurin osa kehitystoimista on pystytty toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti, joidenkin viivästysten vuoksi investoinnit saattavat jäädä hieman aiemmin ilmoitetusta 58 milj. eurosta.

Olettaen että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor toistaa 12.2.2016 annetun ohjeistuksen: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2015.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2015 tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".

 

Uponor Oyj
Hallitus

  

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

  

Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

  

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi