Puolivuosikatsaus tammi – kesäkuu 2016: Kysynnän piristyminen Euroopassa ja muutosohjelmista saadut säästöt vahvistivat Uponoria

Uponor Oyj                 Pörssitiedote               26.7.2016        8.00

 

Puolivuosikatsaus tammi – kesäkuu 2016:

Kysynnän piristyminen Euroopassa ja muutosohjelmista saadut säästöt vahvistivat Uponoria

 • Yhdysvaltain talotekniikkamarkkinoilla kehitys jatkui vahvana ja myös epäyhtenäisessä Euroopassa kysyntä piristyi useilla markkinoilla; yhdyskuntatekniikan markkinoiden kehitys jatkui haasteellisena, joskin merkkejä käänteestä havaittiin Euroopassa
 • Huhti–kesäkuun liikevaihto 299,5 (277,6) milj. euroa, kasvua 7,9 % ja kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna 9,6 %
 • Huhti–kesäkuun liikevoitto 26,5 (22,5) milj. euroa, kasvua 18,0 % lähinnä Talotekniikka – Euroopan ja Uponor Infran vaikutuksesta; vertailukelpoinen liikevoitto, jossa ei ole huomioitu vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, oli 30,7 (23,3) milj. euroa, kasvua 31,8 %
 • Tammi–kesäkuun liikevaihto 546,4 (514,7) milj. euroa, kasvua 6,2 % ja kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna 7,6 %
 • Tammi–kesäkuun liikevoitto 38,4 (33,8) milj. euroa, muutos 13,6 %; vertailukelpoinen liikevoitto 45,6 (34,6) milj. euroa, kasvua 31,7 %
 • Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos 0,28 (0,23) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto tammi–kesäkuussa 15,3 % (14,0 %), ja nettovelkaantumisaste 58,5 % (47,8 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta tammi–kesäkuussa -3,4 (-19,8) milj. euroa
 • Uponor toistaa 12. helmikuuta 2016 annetun ohjeistuksen vuodelle 2016:
  Olettaen että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2016: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2015.

     

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

 • Talotekniikka – Euroopan muutosohjelmat etenevät hyvin ja alustavien tulosten perusteella havaittavissa on jo nyt pientä kasvua ja kustannussäästöjä, mikä vahvistaa luottamustamme siihen, että muutosohjelma lunastaa sille asetetut tavoitteet. Samaan aikaan olemme onnistuneet merkittävästi levittämään yritysostojen kautta hankittua teknologiaa yli maarajojen sekä vahvistamaan älykkäiden ja hygieenisten käyttövesituotteiden järjestelmäosaamistamme, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kasvattaa liikevaihtoa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
 • Talotekniikka - Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu jatkui vahvana elinvoimaisilla markkinoilla. Liikevoitto pysyi kuitenkin lähellä viime vuoden tasoa, mikä johtui lähinnä muoviliitinten tilapäisestä korvaamisesta metalliliitoksilla, Kanadan dollarin kurssimuutoksista sekä kustannuksista, jotka liittyivät yhteisyrityksen perustamiseen Belkinin kanssa.
 • Uponor Infran toimintaympäristössä kysyntä alkoi vakautua, vaikka haasteitakin on yhä erityisesti Kanadassa ja Puolassa. Määrätietoisen kustannusten hallinnan, aikaisempaa hieman suotuisampien markkinoiden ja vakaiden ostohintojen ansiosta kannattavuus kuitenkin kehittyi lupaavasti.
 • Uponor otti tärkeän askeleen kohti kasvavia esineiden internet (IoT) -markkinoita perustamalla yhteisyrityksen, jossa kumppaninamme on Belkin, alan kansainvälinen edelläkävijä. Uponorille tämä on strategisesti merkittävä uusi askel digitalisaation saralla ja tukee meidän teknologiapainotustamme veden hygieniaan ja säästämiseen liittyvissä tuotteissa kansainvälisillä markkinoillamme.

  

Konsernin taloudelliset tunnusluvut                
Konsernitulos
(jatkuvat toiminnot), M€ 
    1–6 
 2016
1-6
2015
2015 2014 2013 2012
Liikevaihto     546,4 514,7 1 050,8 1 023,9 906,0 811,5
Toiminnan kulut     490,5 463,3 942,7 926,4 823,6 726,5
Poistot ja arvonalentumiset     19,5 18,3 39,1 36,5 33,0 28,2
Liiketoiminnan muut tuotot     2,0 0,7 2,4 2,4 0,8 0,9
Liikevoitto     38,4 33,8 71,4 63,4 50,2 57,7
Vertailukelpoinen liikevoitto     45,6 34,6 75,8 67,7 55,2 57,7
Rahoitustuotot ja kulut     -5,5 -6,4 -8,9 -7,4 -7,1 -8,6
Tulos ennen veroja     33,0 27,5 62,8 56,3 43,2 49,4
Tulos jatkuvista toiminnoista     20,8 17,3 37,1 36,3 27,1 32,9
Tilikauden tulos     21,2 17,0 36,9 36,0 26,8 32,8
Osakekohtainen tulos     0,28 0,23 0,51 0,50 0,38 0,45

  

Tietoja tammi–kesäkuun 2016 puolivuosikatsaustiedotteesta

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Uponor noudattaa tästä puolivuosikatsauksesta lähtien raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Tämän vuoksi kertaluonteiset erät –termin sijasta käytetään termiä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC). Lisätietoja taulukko-osiossa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Uponorin tammi–kesäkuun 2016 puolivuosikatsauksesta, joka on tiedotteen liitteenä. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta.

 

Esitysaineisto ja webcast-esitys

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 26.7. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

 

Seuraava osavuosikatsaus

Uponor julkaisee vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen perjantaina 28.10.2016. Hiljaisen jakson aikana 28.9.–28.10. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.
 

Markkinat

Rakennusmarkkinoiden kehitys Pohjois-Amerikassa jatkui suotuisana, ja myös Euroopassa kysyntä kehittyi myönteisesti useissa maissa. Havaintoja tukevat myös julkiset markkinoiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut, joiden mukaan esimerkiksi rakennuslupien määrän kehitys on helmikuuhun 2016 asti ollut asuin-, liike- ja julkisrakentamisen segmenteissä edelleen kasvusuuntaista. Myös rakennusyritysten luottamus on useimmilla markkinoilla vahvistunut viime vuoteen verrattuna.

Keski-Euroopassa rakennusmarkkinat vilkastuivat Uponorin suurimmalla markkina-alueella Saksassa vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Ulkopuoliset epävarmuustekijät eivät toistaiseksi ole vaikuttaneet talouteen: kuluttajat ovat vauhdittaneet talouskasvua ja viime aikoina myös rakentajien luottamus on vahvistunut ennätyslukemiin sitten Saksojen yhdistymisen. Tilauskanta Saksan rakennusmarkkinoilla on jatkanut pääosin myönteistä kehitystään asuin-, liike- ja julkisrakentamisen markkinoilla, joskin rakentamista rajoittaa ammattitaitoisten asentajien puute. Alankomaissa rakentamisen markkinat ovat hieman hiljentyneet, vaikka kasvavatkin edelleen.

Etelä-Euroopassa elpyminen jatkui Espanjassa mutta Italiassa kysynnän kehitys polki paikallaan. Epävarmuus Ison-Britannian markkinoilla oli suurta jo ennen Brexit-kansanäänestystä.

Pohjoismaissa kysynnän kehitys jatkui vakaana erityisesti Ruotsissa, missä kysyntä kasvaa selvästi naapurimaita nopeammin erityisesti uudisrakentamisen markkinoilla. Ruotsin rakennusteollisuuden uusien asuinrakennusten segmentti jatkaa voimakasta kasvuaan ja on jo suurempaa kuin kertaakaan aikaisemmin viimeisen 25 vuoden aikana. Rakentajien luottamus on kuitenkin viime kuukausina jonkin verran heikentynyt, ja liike- ja julkisrakentamisessa sekä kunnallistekniikassa toimeliaisuus on laskenut. Muilla pohjoismaisilla markkinoilla kysyntä on pysynyt suhteellisen vakaana, ja Suomessa on havaittu yksittäisiä merkkejä hauraasta elpymisestä vallitsevalta alhaiselta tasolta. Suomessa rakentajien vahvistunut luottamus on Ruotsin tapaan hieman heikentynyt viime kuukausien aikana.

Pohjois-Amerikassa rakennusaktiivisuuden voimistuminen on hidastunut vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna. Kehityksen taustalla vaikuttaa lähinnä Kanada, missä energiamarkkinoiden taantuminen heijastuu myös rakentamiseen. Yhdysvalloissa kysyntäkehitys säilyi suotuisana ja eräissä segmenteissä jopa parani entisestään; yleisesti ottaen kysynnän kasvu on kuitenkin hidastunut edellisvuoteen verrattuna. Vaikka investoinnit rakentamiseen asuin-, liike- ja julkisrakentamisen sektoreilla ovat Yhdysvalloissa kasvaneet vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna, talonrakentajien luottamus heikentyi katsauskauden aikana.

Pohjoismaisilla yhdyskuntatekniikan markkinoilla ja erityisesti Suomessa kysynnän kehitys vakautui vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla useita vuosia kestäneen laskukauden jälkeen. Myös muilla pohjoismaisilla markkinoilla oli havaittavissa kysynnän vakautumista tai jopa maltillista kasvua viime vuoteen verrattuna. Puolassa EU-rahoituksella toteutettavien hankkeiden viivästymisen seurauksena monet projektit lykkääntyivät, mikä heikensi kysyntää merkittävästi. Lisäksi tilauskantojen heikko kehitys Pohjois-Amerikan polyeteeniputkimarkkinoilla on jatkunut jo kesästä 2015 lähtien.

  

Liikevaihto

Uponorin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä 299,5 (277,6) milj. euroa, kasvua 7,9 % tai 9,6 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. Suuri osa liikevaihdon kasvusta on seurausta parantuneesta kysynnästä. Saksassa tammikuussa 2016 tehtyjen yritysostojen vaikutus oli 8,6 milj. euroa. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, eli käyttäen vuoden 2015 toisen neljänneksen kursseja, liikevaihto olisi ollut 4,8 milj. euroa raportoitua suurempi. Suurimmat vaikutukset johtuivat Kanadan dollarista (CAD), Venäjän ruplasta (RUB), Norjan kruunusta (NOK) ja Ison-Britannian punnasta (GBP).

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto kasvoi 13,3 %. Kasvu on seurausta sekä yritysostoista että myös markkinoiden elpymisestä osassa Eurooppaa. Onnistuneet markkinointiponnistukset ja yritysostojen mukana tulleiden tuotteiden yhdistäminen Uponorin olemassa olevaan valikoimaan ovat osaltaan vahvistaneet Euroopan markkinoiden elpymisen vaikutusta. Suurista markkinoista Saksassa, Ruotsissa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Venäjällä liikevaihto kehittyi paikallisessa valuutassa mitattuna hyvin. Vaikka arvoketjussa tapahtuvat muutokset luovat haasteita perusliiketoiminnalle, edistystä tapahtui esimerkiksi asennusvalmiiden ratkaisujen saralla, jossa Uponor on edelläkävijä. Myönteinen kehitys tässä sektorissa vahvistaa kuvaa siitä, että pätevien asentajien puute rajoittaa muun liiketoiminnan kasvua. Jo pitkään jatkuneen kaupungistumisen sekä kerrostaloasuntojen ja toimistorakennusten kysynnän seurauksena myös liikerakentamisen tuotejärjestelmien markkinat ovat alkaneet vähitellen piristyä.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto jatkoi vakaata kasvuaan edellisvuoteen verrattuna myös paikallisessa valuutassa mitattuna. Kasvun taustalla on hyvä menestys kaikilla Yhdysvaltain maantieteellisillä alueilla. Sen sijaan Kanadassa liikevaihto supistui selvästi vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna. Valtaosa Yhdysvaltain kasvusta tulee käyttövesiliiketoiminnasta ja erityisesti liike- ja julkisen rakentamisen segmentissä kasvu kehittyi myönteisesti toisella vuosineljänneksellä. Kanadassa liikevaihdon kehitys oli suotuisinta sisäilmastoratkaisuissa, mitä osaltaan tuki uusien tuotteiden tuominen markkinoille.

Uponor Infran liikevaihto supistui Euroopan yhdyskuntatekniikan markkinoiden orastavasta palautumisesta huolimatta. Supistumisen taustalla on Kanadan edelleen heikkona jatkunut tilanne, joka on osittain seurausta aikaisemmin kuvatuista ongelmista öljymarkkinoilla, sekä Puolan kysynnän merkittävä heikkeneminen EU-rahoituksella toteutettavien hankkeiden viivästyminen takia. Lisäksi kaukolämpöliiketoiminnan liikevaihdon kehitys Suomessa ja Tšekin tasavallassa jäi viime vuodesta. Uponor Infra kuitenkin onnistui kasvattamaan liikevaihtoa tukkukauppakanavan kautta. Tätä tuki kysynnän vakautuminen suuressa osassa Eurooppaa.

 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, huhti–kesäkuu

M€ 4–6/2016 4–6/2015 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 134,8 119,0 13,3 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 80,2 69,8 15,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 90,0 77,6 15,9 %)
Uponor Infra 85,8 89,7 -4,4 %
Eliminoinnit -1,3 -0,9  
Yhteensä 299,5 277,6 7,9 %

 

Uponorin tammi–kesäkuun liikevaihto oli 546,4 (514,7) milj. euroa, kasvua 6,2 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna 7,6 %. Kasvuun vaikuttivat talotekniikkaliiketoiminnan voimakas kasvu niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin sekä Saksan yritysostot. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto olisi ollut 7,5 milj. euroa raportoitua suurempi. Suurimmat vaikutukset johtuivat Kanadan dollarin (CAD), Venäjän ruplan (RUB), Norjan kruunun (NOK) ja Ison-Britannian punnan (GBP) kurssivaihteluista, ja vaikutukset tuntuivat lähinnä Euroopan segmenteissä.

 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi–kesäkuu:

M€ 1–6/2016 1–6/2015 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 257,8 231,6 11,3 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 150,9 126,7 19,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 168,2 140,8 19,5 %)
Uponor Infra 139,9 158,0 -11,5 %
Eliminoinnit -2,2 -1,6  
Yhteensä 546,4 514,7 6,2%

 

Tulos ja kannattavuus

Uponorin bruttokate jatkuvien toimintojen osalta oli vuoden 2016 toisella neljänneksellä 105,5 milj. euroa (35,2 %), kun se oli edellisvuonna 98,6 milj. euroa (35,5 %). Vertailukelpoinen bruttokatemarginaali laski vertailukauden 35,5 (35,6) prosenttiin.

Uponorin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden 2016 toisella neljänneksellä 26,5 (22,5) milj. euroa, eli 18,0 prosenttia edellisvuotta suurempi. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 8,1 prosentista 8,8 prosenttiin. Vuoden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 30,7 (23,3) milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 10,2 % (8,4 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien kokonaismäärä oli 4,2 (0,8) milj. euroa, josta Talotekniikka – Euroopan muutosohjelmien osuus oli 3,3 (0,8) milj. euroa ja Uponor Infran osuus oli 0,6 (0,0) milj. euroa. Tulostaan paransivat erityisesti Uponor Infra- ja Talotekniikka – Eurooppa – liiketoimintasegmentit.

Talotekniikka – Euroopan liikevoitto kasvoi muutosohjelmien ja toiminnan tehostamisen seurauksena saavutettujen säästöjen ansiosta, ja kehitystä tuki liikevaihdon nousu monissa Euroopan maissa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikassa suotuisa tuloskehitys jatkui melko vakaana, vaikka liikevoitto supistuikin paikallisessa valuutassa mitattuna 2,0 prosentilla ja euroissa 2,7 prosentilla. Vaikka kannattavuus oli vertailukautta heikompi pääasiassa siksi, että muoviliitinten tilapäisestä korvaamisesta metalliliittimillä ja uuden Belkinin kanssa muodostetun yhteisyrityksen, Phynin, perustamisesta syntyi lisäkustannuksia, se säilyi kuitenkin vahvana liikevaihdon kasvun ja tiukan kulukurin ansiosta.

Uponor Infran liikevoitto kasvoi vertailukauteen nähden liikevaihdon supistumisesta huolimatta. Kasvun taustalla ovat muutokset myytyjen tuotteiden jakaumassa ja käytetyissä jakelukanavissa. Tärkeä merkitys on myös toimintakustannusten supistumisella Suomessa vuosina 2013–2015 toteutettujen ja käynnissä olevien uudelleenjärjestelyjen ja muutosohjelmien seurauksena.

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, huhti–kesäkuu:

M€ 4–6/2016 4–6/2015 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 8,3 6,2 33,2 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 14,6 15,0 -2,7 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 16,3 16,8 -2,0 %)
Uponor Infra 5,1 3,0 69,3 %
Muut -1,0 -1,4  
Eliminoinnit -0,5 -0,3  
Yhteensä 26,5 22,5 18,0 %

 

Huhti–kesäkuun tulos ennen veroja oli 24,4 (21,2) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 9,0 milj. euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 7,9 milj. euroa. Toisen neljänneksen voitto oli 15,4 (13,3) milj. euroa.

Tammi-kesäkuun bruttokate oli 193,3 (35,4 %) milj. euroa, kun se oli edellisvuonna 183,8 milj. euroa (35,7 %). Vertailukelpoinen bruttokatemarginaali oli 35,6 % (35,8 %). Sen heikkeneminen johtui pääosin kilpailun aiheuttamasta hintapaineesta etenkin Euroopan talotekniikkaliiketoiminnassa.

Tammi–kesäkuun liikevoitto oli 38,4 (33,8) milj. euroa, kasvua edellisvuodesta 13,6 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 45,6 (34,6) milj. euroa, kasvua 31,7 prosenttia. Talotekniikka – Pohjois-Amerikan vahva tulos vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä sekä Talotekniikka – Euroopan ja Uponor Infran vahva tulos erityisesti toisella vuosineljänneksellä vaikuttivat suotuisaan kehitykseen merkittävästi.

Tammi–kesäkuussa 2016 vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien yhteissumma oli 7,2 (0,8) milj. euroa, josta 5,9 (0,8) milj. euroa oli seurausta Talotekniikka – Euroopan muutosohjelmasta ja 1,0 (0,0) milj. euroa Uponor Infran ohjelmasta.

Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 7,0 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 6,6 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 8,3 % (6,7 %).

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–kesäkuu:

M€ 1–6/2016 1–6/2015 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 13,2 12,3 7,2 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 25,7 23,1 11,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 28,6 25,7 11,4 %)
Uponor Infra 1,5 1,7 -10,5 %
Muut -1,7 -2,7  
Eliminoinnit -0,3 -0,6  
Yhteensä 38,4 33,8 13,6 %

 

Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos, myös laimennettuna, oli 0,28 (0,23) euroa. Oma pääoma osaketta kohti, myös laimennettuna, oli 3,22 (3,08) euroa.

 

Katsauskauden tapahtumia

25.5.2016 Uponor Oyj ja yhdysvaltalainen Belkin International, Inc. ilmoittivat suunnitelmastaan perustaa yhteisyritys kehittämään rakennusten veden mittaamiseen ja vedenkulutuksen vähentämiseen liittyvää teknologiaa. Uuden yhteisyrityksen nimeksi tuli Phyn. Sen tarkoitus on kehittää tuotteita kasvaville älyvesimarkkinoille niin kuluttaja- kuin ammattilaisasiakkaille.

Suunnitelman mukaisesti yhteisyrityksiä perustettiin kaksi, toinen Yhdysvaltoihin ja toinen Eurooppaan. Uponor investoi alkuvaiheessa 15 miljoonaa dollaria ja sai yhteisyrityksistä 37,5 prosentin omistusosuuden. Investointi vaikuttaa Uponorin kassavirtaan vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen aikana, mutta ei vaikuta yhtiön vuoden 2016 tulosohjeistukseen. Koska Uponor omistaa yhteisyrityksestä vähemmistön, se raportoidaan konsernin tilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä. Lisäksi osapuolet ovat sopineet ajanjaksosta, jonka aikana Uponorilla on mahdollisuus sijoittaa liiketoimintaan 10 miljoonaa dollaria lisää ja kasvattaa omistusosuutensa Phynissä 50 prosenttiin. Uponor näkee yhteisyrityksen tärkeänä askeleena yhtiön kasvustrategiassa, erityisesti esineiden internet (IoT) -markkinoilla, sekä digitalisaatiokehityksessä, sillä se tukee oivallisesti yhtiön tavoitetta luoda turvallisia ja kestävää kehitystä tukevia rakennuksia sekä yhdyskuntatekniikkaa.

Huhtikuussa Talotekniikka – Eurooppa toi markkinoille 75 millimetrin Q&E-liittimet ja uuden Milwaukee-laajennustyökalun. Uusien tuotteiden ansiosta Uponorin tarjonta laajeni 63 millimetrin ja 6 barin putkista 75 millimetrin ja 10 barin putkiin. Tuotteita käytetään käyttöveden nousuputkissa ja paikallisissa lämmönjakelujärjestelmissä. Huhtikuun loppupuolella Uponor Infra toi markkinoille modernin, hiljaisen Decibel-kiinteistöviemärijärjestelmän, jossa on hyvän ulkonäön lisäksi panostettu melua vaimentavaan mineraalisisukseen.

Toukokuun 16. päivänä otettiin käyttöön Minnesotan Apple Valleyn tuotantotilojen laajennus. Avajaistilaisuuteen osallistui osavaltion ja kaupungin merkkihenkilöitä.

Kesäkuun alussa Uponor järjesti pääomamarkkinapäivän Hassfurtissa Saksassa, missä yrityksen johto esitteli sijoittajille lähitulevaisuuden strategisia painopistealueita.

Kesäkuun 20. päivänä Uponor, Inc. käynnisti uudelleen muoviliitinten toimitukset, mikä oli jouduttu keskeyttämään vuoden 2015 loppupuoliskolla koetun väliaikaisen raaka-ainepulan takia. Tämä mahdollistaa muoviliitintoimitusten käynnistämisen vähitellen koko laajuudessaan Uponorin pohjoisamerikkalaisille asiakkaille.

Vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa viitattiin lisäksi seuraaviin tapahtumiin:

Tammikuun 4. päivänä Uponor Holding GmbH sai päätökseen 30. marraskuuta 2015 julkistetun hankkeen ostaa kahden saksalaisyhtiön, Delta Systemtechnik GmbH:n ja KaMo-ryhmän, osakekannat kokonaisuudessaan. Yritysosto laajensi Uponorin tarjontaa ja osaamista käyttövesijärjestelmien markkinoilla, joilla hygieniatekijöiden merkitys kasvaa koko ajan. Tammikuun 7. päivänä Uponor Oyj ilmoitti ostaneensa reaaliaikaiseen vedenlaadun seurantaan erikoistuneen suomalaisen startup-yrityksen koko osakekannan. Uudet hankinnat kuuluvat kaikki Talotekniikka – Euroopan liiketoimintasegmenttiin.

Tammikuun 19. päivänä Uponor tiedotti Uponor Infra Oy:n ja Uponor Suomi Oy:n käymien yt-neuvottelujen päättymisestä. Neuvottelujen tuloksena kaikkiaan 126 työpaikkaa poistuu syyskuuhun 2016 mennessä. Neuvottelujen tuloksena Uponor Infra siirtää paineputki- ja kaivotuotannon Vaasasta Nastolaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Toteutus etenee suunnitelman mukaan.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

13.7.2016 Uponor ilmoitti, että vaadittavat viranomaishyväksynnät ja muut kaupan ehdot on täytetty ja sopimus yhteisyritysten perustamisesta yhdysvaltalaisen Belkin International, Inc:n kanssa on saatu päätökseen. Yhteisyrityksiä perustettiin kaksi: Phyn LLC:n pääkonttori Los Angelesiin, Kaliforniaan, ja Phyn Oy Helsinkiin. Yritysten tavoitteena on kehittää uutta, rakennusten veden mittaamiseen ja vedenkulutuksen vähentämiseen liittyvää tuoteteknologiaa. Uponorin omistusosuus molemmissa yrityksissä on 37,5 prosenttia.

 

Lähiajan näkymät

Ison-Britannian EU-kansanäänestystä lukuun ottamatta ei ole tapahtunut muita äkillisiä, merkittäviä muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa vuoden 2015 tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä 12.2.2016 kuvattuihin lähitulevaisuuden näkymiin Uponorin päämarkkina-alueilla. Ison-Britannian kansanäänestyksen tulos tullee vaikuttamaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä Ison-Britannian että EU:n kansantuotteen kehitykseen. Pääsääntöisesti kansantuotteen lasku vaikuttaisi heikentävästi rakennusalan kehitykseen. Brexitin suora vaikutus Uponorin liiketoimintaan jäänee vähäiseksi, koska Uponorin Ison-Britannian liiketoiminta on kokonaisuuteen nähden vähäistä.

Muilta osin Euroopan taloudellinen ja poliittinen toimintaympäristö on hiljalleen vakautumassa. Tämä näkyi selkeästi erityisesti vuoden toisella neljänneksellä, kun rakennusaktiivisuus piristyi useissa Euroopan maissa. Myös yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntä vahvistui edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna. Ukrainan poliittisessa tilanteessa ja pakolaisvirroissa on koettu suvantovaihe eivätkä sijoittajat ole enää yhtä huolissaan kuin vielä jokin aika sitten.

Pohjois-Amerikassa talouden uskotaan kehittyvän hyvässä myötätuulessa, vaikka maltillista hidastumista onkin odotettavissa. Rakennusmarkkinoiden uskotaan kuitenkin säilyvän vilkkaina, koska viime vuosien aikana on kehittynyt piilevää kysyntää ja kiinnostus kestävää rakentamista kohtaan kasvaa asuin-, julkis- ja liikerakentamisen segmenteissä. Kanadassa talouskasvun hidastuminen on vaikuttanut kysyntään myös rakennusmarkkinoilla.

Syksyllä 2015 Uponor ilmoitti käynnistävänsä laajamittaiset muutosohjelmat Euroopan liiketoimintasegmenteissä koskien Talotekniikka – Eurooppaa ja Uponor Infraa. Rakenteellisten muutosten ja kustannussäästöjen avulla pyritään parantamaan Uponorin markkina-asemaa ja sitä kautta sekä liikevaihtoa että tuloskehitystä. Ohjelmien toteutus on edennyt pääsääntöisesti hyvin, ja vaikka monet uudistuksista ovat vielä suunnitteluvaiheessa, ohjelmista on saatu jo selvää hyötyä. Pohjois-Amerikassa toteutetut tuotantokapasiteetin laajennukset tukevat kannattavaa kasvua.

Säilyttääkseen asemansa kestävän rakennusteollisuuden johtavana toimijana Uponor jatkaa määrätietoisesti investointejaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on yhteisyritys Phynin perustaminen Belkin International, Inc:n kanssa. Yhteisyrityksen perustaminen tukee Uponorin tavoitteita kehittää ja tuoda markkinoille älykkäitä käyttöveden hallinta- ja valvontaratkaisuja.

Uponor ilmoitti 12.2.2016 pidetyssä tulosjulkistuksessa, että konserni aikoo kasvattaa investointejaan aikaisemmista vuosista. Uponorin arvioiden mukaan investoinnit ilman osakeinvestointeja nousevat vuonna 2016 noin 58 miljoonaan euroon (50 milj. euroa vuonna 2015). Investointien kasvun taustalla on panostaminen uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehitykseen, Euroopan muutosohjelmiin liittyvät hankkeet, kuten tuotantoverkoston tehostaminen, sekä suunnitelma tehtaan avaamisesta Kiinassa.

Olettaen että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor toistaa 12. helmikuuta 2016 annetun ohjeistuksen: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2015.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2015 tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätiedot:

Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

Uponor Oyj

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi