Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Uponor Oyj        Pörssitiedote        12.2.2016     14:01

Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

 • Hallitus ehdottaa tilikauden 2015 osingoksi 0,44 euroa osakkeelta
 • Hallituksen jäsenten lukumäärä ennallaan – kaikkia nykyisiä hallituksen jäseniä ehdotetaan uudelleen valittaviksi
 • Hallitukselle ehdotetaan valtuutusta päättää 3,5 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta
 • Hallitukselle ehdotetaan valtuutusta päättää enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta
 • Yhtiökokouskutsu julkaistaan 17.2.2016

Alla kokouksen asialista sekä hallituksen ja nimitystoimikunnan esitykset kokonaisuudessaan.

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 10.3.2016 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 17.2.2016, jolloin se on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla.

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2015 toimintaan
 7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
 8. Vuoden 2015 tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
 9. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
 11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 14. Hallituksen jäsenten valitseminen
 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 16. Tilintarkastajan valitseminen
 17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
 20. Kokouksen päättäminen
   

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudesta 2015 jaetaan osinkoa 0,44 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.3.2016.
 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei tehdä muutoksia. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 88 000 euron, varapuheenjohtajalle 49 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 49 000 euron ja jäsenille 44 000 euron vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

 Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokousten osalta maksetaan kokouspalkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.


Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

 

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kaikki nykyiset jäsenet Jorma Eloranta, Timo Ihamuotila, Markus Lengauer, Eva Nygren, Annika Paasikivi ja Jari Rosendal valitaan uudelle toimikaudelle.

 

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4 § ja 10§ muutetaan seuraavasti kuuluvaksi:

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii yhtiön hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa valitaan uusi hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden (1) varapuheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain ennen kesäkuun loppua.

Kokouksessa on:

esitettävä

1.         tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus;

2.         tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3.         tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4.         taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5.         vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;

6.         hallituksen jäsenten palkkioista;

7.         hallituksen jäsenten lukumäärä;

valittava

8.         hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja;

9.         tilintarkastaja.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2015 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta, mikä määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.uponor.fi