Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Uponor Oyj       Pörssitiedote       12.12.2016      15.00

 

Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa vuonna 2014 käynnistettyä yhtiön johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä.

Ohjelman tarkoituksena on jatkaa Uponorin toimivan johdon ja osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaistamista ja siten kasvattaa yrityksen arvoa, vahvistaa kannattavaa kasvua ja sitouttaa ohjelmaan osallistuvat johtajat yritykseen pitkäkestoisesti. Kilpailukykyinen kannustinohjelma palkitsee johtoa yhtiön strategisten kannattavuus- ja kasvutavoitteiden saavuttamisesta mahdollistaen yrityksen osakkeiden ansaitsemisen ja henkilökohtaisen osakemäärän kasvattamisen.

Uusi ohjelma kattaa kalenterivuodet 2017–2019. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden ansaintajaksolle asettamat tavoitteet saavutetaan. Tavoitteet perustuvat lähinnä konsernin kolmen vuoden yhteenlaskettuun liikevaihtoon ja kolmen vuoden käyttökatteeseen (EBITDA) tai siihen perustuvaan laskennalliseen arvoon.

Jos ehdot täyttyvät, uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan vuonna 2020, osin osakkeina, osin rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen kannustinohjelman mukaista palkkioiden maksua. Mikäli osakekannustinohjelman ansaintatavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, jaettava osakepalkkio vastaa yhteensä enintään 300 000 osakkeen arvoa, mukaan lukien rahaosuus.

Ohjelman perusteella maksettavaa palkkiota voidaan pienentää, jos hallituksen osakekurssille asettama raja-arvo saavutetaan.

Hallitus suosittaa, että osallistujat säilyttävät merkittävän osan saamistaan osakkeista niin, että osallistujan Uponor-osakeomistuksen arvo saavuttaa hallituksen asettaman tavoitetason. Johtoryhmän jäsenten osalta hallitus edellyttää, että he säilyttävät vähintään 50 prosenttia saamistaan osakkeista.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, jorma.eloranta@kolumbus.fi
Tarmo Anttila, viestintäjohtaja, puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi