Uponorin tulos parani Pohjois-Amerikan vahvan kehityksen ja Euroopan loppuvuoden piristymisen ansiosta

Uponor Oyj      Tilinpäätöstiedote 1-12/2015      12.2.2016     14.00

Uponorin tulos parani Pohjois-Amerikan vahvan kehityksen ja Euroopan loppuvuoden piristymisen ansiosta  

 • Talotekniikka – Pohjois-Amerikan tuloskehitys jatkui vahvana, Euroopan liiketoimintasegmenteissä koko vuoden tuloskehitys oli heikompaa
 • Liikevaihto 1–12: 1 050,8 milj. euroa (2014: 1 023,9 milj. euroa), kasvua 2,6 %, orgaaninen kasvu 5,2 %
 • Liikevoitto 1–12: 71,4 milj. euroa (63,4 milj. euroa), kasvua 12,6 %
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 75,8 milj. euroa (67,7 milj. euroa), kasvua 11,9 %
 • Osakekohtainen tulos 0,51 (0,50) euroa
 • Ohjeistus vuodelle 2016: Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2015.
 • Hallituksen osinkoesitys on 0,44 (0,42) euroa/osake

 Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä: 

 • Vuotta 2015 leimannut epävakaus vaikutti sekä ratkaisujemme kysyntään että raaka-aineiden hintoihin. Muoviraaka-aineesta oli jopa pulaa. Yllättävät ja nopeat kysynnän muutokset vaikeuttivat suunnittelua, samalla kun öljyn maailmanmarkkinahinnan kehityksestä riippumattomien muoviraaka-aineiden hintojen heilunta vaikeutti hinnoittelupolitiikkaa.
 • Talotekniikka – Euroopan viime vuosien heikon tuloskehityksen kääntäminen nousuun edellyttää selkeitä muutoksia. Syksyllä 2015 käynnistettiin laaja muutosohjelma, jonka tavoitteena on luoda uusi organisaatiorakenne, parantaa toiminnan joustavuutta ja pienentää kustannuksia Euroopan hyvin erilaisilla markkinoilla. Ensimmäiset uudelleenjärjestelyt aloitettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä suunnitelmien mukaan.
 • Erittäin menestyksekkään vuoden 2015 päätyttyä Talotekniikka – Pohjois-Amerikka nauttii edelleen suotuisista markkina-olosuhteista samalla, kun se suuntaa liiketoimintaansa yhä enemmän liikerakentamiseen. Päinvastoin kuin Euroopassa, segmentin suurimpana haasteena on vastata asiakkaiden tarpeisiin liiketoiminnan alati kasvaessa. Yhtiömme vuoden 2015 suurin investointi oli Minnesotan Apple Valleyssä sijaitsevan tehtaan laajentaminen. Hanke valmistui aikataulussa ja mahdollistaa toiminnan laajentamisen kysynnän kasvun myötä.
 • Uponor Infran toimintavuotta leimasi toimintojen strateginen keskittäminen ja laajamittaiset uudelleenjärjestelyt erityisesti Suomessa, missä markkinatilanne on ollut vaisu jo pitkän aikaa. Uudelleenjärjestelyjä on kuitenkin toteutettu tarmokkaasti, ja vaikka muutosohjelma on vielä käynnissä, tulos ilman kertaluoteisia eriä on jälleen positiivinen.

Hallituksen osinkoesitys

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,44 (0,42) euron osinkoa osaketta kohti. Hallitus otti esitystä tehdessään huomioon yhtiön maksuvalmiuden, yhtiön osinkopolitiikan ja yhtiön liiketoimintanäkymät. Hallitus huomioi myös sen, että yhtiön kasvusuunnitelmiin, joihin luetaan mukaan väliaikaisesti kasvussa olevat investoinnit sekä Saksassa vuoden 2016 tammikuussa toteutetut yritysostot, on hyvin saatavilla ulkopuolista rahoitusta.  

 

Konsernin taloudelliset tunnusluvut              
Konsernitulos
(jatkuvat toiminnot), M€
    2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto     1 050,8 1 023,9 906,0 811,5 806,4
Toiminnan kulut              942,7 926,4 823,6 726,5 743,0
Poistot ja arvonalentumiset     39,1 36,5 33,0 28,2 29,4
Liiketoiminnan muut tuotot     2,4 2,4 0,8 0,9 1,4
Liikevoitto     71,4 63,4 50,2 57,7 35,4
Rahoitustuotot ja kulut     -8,9 -7,4 -7,1 -8,6 -17,7
Tulos ennen veroja     62,8 56,3 43,2 49,4 17,7
Tulos jatkuvista toiminnoista     37,1 36,3 27,1 32,9 1,9
Tilikauden tulos               36,9 36,0 26,8 32,8 1,6
Osakekohtainen tulos     0,51 0,50 0,38 0,45 0,03

 

 

 

   

Tietoja tästä tilinpäätöstiedotteesta

Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin vuoden 2015 tilinpäätöksestä, joka on liitetty tähän tiedotteeseen. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 12.2. klo 15.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus

Uponor julkaisee vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 29.4.2016. Hiljaisen jakson aikana 1.–29.4. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja.

 

  

Vuoden 2015 viimeinen neljännes

Markkinat

Talotekniikka - Euroopan syyssesonki käynnistyi normaalia hitaammin, mutta Uponorin päämarkkina-alueilla, erityisesti Pohjoismaissa ja Saksassa, kysyntä piristyi vuoden loppua kohti. Leudon sään ansiosta rakentaminen säilyi vuodenajasta huolimatta vilkkaana.

Myös yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysynnässä oli havaittavissa pientä piristymistä, kun kunnallisteknistä rakentamista voitiin jatkaa leudoissa sääolosuhteissa. Euroopan kokonaiskysynnässä ei kuitenkaan havaittu muutosta. Pohjois-Amerikassa kysyntä hiipui öljy- ja kaasumarkkinoilla, joissa Uponor ei juurikaan toimi, ja kilpailu siirtyi muille Uponor Infran kannalta tärkeille markkinalohkoille.

Pohjois-Amerikassa talotekniikkamarkkinoiden kehitys jatkui edellisten vuosineljännesten tapaan vakaana.

 

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto oli 262,0 (251,5) milj. euroa, kasvua 4,2 prosenttia vuoden 2014 viimeisestä neljänneksestä. Valuuttakurssien vaikutus oli 7,1 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa mitattuna Uponorin liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu, kun Uponor Infran yritysmyynnit vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä jätetään huomioimatta, oli 8,0 %.

Edellisvuoteen verrattuna Uponor onnistui kasvattamaan talotekniikkasegmentin liikevaihtoa viidellä suurimmalla päämarkkina-alueellaan paikallisessa valuutassa mitattuna.

Liikevaihdon kasvuun vaikutti suurelta osin Talotekniikka – Pohjois-Amerikan nyt jo pitkään jatkunut myönteinen kehitys. Yhdysvaltain talouden vahvistuessa myös Uponorin liikevaihto kasvoi kaikkialla Yhdysvalloissa ja erityisesti sen etelä- ja länsiosissa. Lyhytaikainen liikevaihtopiikki koettiin vuosineljänneksen alkupuolella, kun asiakkaat reagoivat ilmoitukseen muoviraaka-ainepulasta johtuvista muoviliitinten niukkuudesta. Kanadan melko alavireisten vuosineljännesten jälkeen, liikevaihdon suotuisa kehitys viimeisellä vuosineljänneksellä tasapainotti Kanadan heikentyneen dollarin negatiivista vaikutusta.

Leudon sään ansiosta Talotekniikka – Euroopan liikevaihto parani hieman edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvuun saattoi vaikuttaa myös se, että osa asiakkaista täydensi varastojaan ennen muoviraaka-aineen hintavaihteluista johtuvia tuotteiden hinnankorotuksia.

Uponor Infran liikevaihto laski vaikka markkinat hienokseltaan piristyivät pohjoisessa Euroopassa Norjaa lukuun ottamatta. Segmentin liikevaihdon lasku oli jyrkintä Puolassa ja Pohjois-Amerikassa, jossa etenkin tukkutuotteiden myynti laski. Strategisesti merkittävien räätälöityjen kokonaisratkaisujen liikevaihto sen sijaan kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

  

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, loka-joulukuu:


M€
10-12
2015
10-12
2014
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 114,3 112,7 1,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 74,0 56,1 31,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 80,2 70,0 14,5 %)
Uponor Infra 75,0 84,9 -11,7 %
Eliminoinnit -1,3 -2,2  
Yhteensä 262,0 251,5 4,2 %

 

Tulos ja kannattavuus

Konsernin bruttokate oli vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä 91,4 (83,2) milj. euroa eli 34,9 % (33,1 %). Konsernin liikevoitto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 14,0 (11,8) milj. euroa. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 5,3 % (4,7 %).

Vuosineljänneksen kertaluonteiset erät olivat yhteensä 3,0 (0,9) milj. euroa, josta Uponor Infran osuus oli 1,2 (0,3) milj. euroa ja Talotekniikka – Euroopan 1,8 (0,6) milj. euroa. Ilman kertaluonteisia eriä liikevoitto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 17,0 (12,7) milj. euroa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto kasvoi paikallisessa valuutassa mitattuna 12,7 % vahvasta vertailukaudesta huolimatta. Kanadan heikkenevän dollarin negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta tuloskehitys oli myönteistä, johtuen suhteellisen vakaina pysyneistä muoviraaka-aineiden hinnoista ja aikaisemmin samana vuonna toteutetuista myyntihintojen korotuksista. Volyymien kasvusta huolimatta valmistus- ja yleiskustannusten hallinta oli tehokasta.

Tasaisena pysynyt liikevaihto sekä uudelleenjärjestelyjen ja muutosohjelmien kustannukset rasittivat Talotekniikka – Euroopan liikevoittoa.

Omega-Liner®-liiketoiminnan myynnin positiivisesta vaikutuksesta huolimatta Uponor Infran viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto heikkeni edellisvuoteen verrattuna. Syynä olivat segmentin uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kertaluonteiset alaskirjaukset. Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti pääasiassa Pohjoismaat, joissa liikevaihto kasvoi ja toteutettujen uudelleenjärjestelyjen seurauksena saavutettiin säästöjä yleiskustannuksissa.

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, loka-joulukuu:  


M€
10-12
2015
10-12
2014
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 3,3 4,7 -29,8 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 12,2 9,3 30,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 13,1 11,7 12,7 %)
Uponor Infra -1,2 -0,9 -22,9 %
Muut -0,9 -1,6  
Eliminoinnit 0,6 0,3  
Yhteensä 14,0 11,8 18,0 %

   

Katsauskauden tapahtumia

Uponor tiedotti 25.11.2015, että hallinto-oikeus on hylännyt Uponor Oyj:n ja sen tytäryhtiö Uponor Business Solutions Oy:n valitukset, jotka Uponor jätti heinäkuussa 2013. Valitus koski konserniverokeskuksen vuonna 2011 tekemiä verotuksen oikaisupäätöksiä, jotka Uponorin mielestä ovat perusteettomia. Uponor on hakenut valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Marraskuun 26. päivänä Uponor ilmoitti suunnitelmistaan aloittaa Euroopan toimintoja koskeva muutosohjelma tavoitteenaan vahvistaa kannattavaa kasvua ja pienentää kustannuksia. Suunnitelmat koskevat Talotekniikka – Eurooppaa ja Uponor Infraa. Liikevaihdon kasvun lisäksi uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan vähintään 25 miljoonan euron säästöjä vuoden 2017 loppuun mennessä. Näistä Talotekniikka – Euroopan osuus on vähintään 20 miljoonaa euroa ja Uponor Infran 5 miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyistä aiheutuu arviolta 32 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, josta alaskirjausten osuus on 13 miljoonaa euroa. Suurin osa kustannuksista kirjataan vuodelle 2016.

Talotekniikka – Eurooppa käynnistää useita toimia, joiden kaikkien tavoitteena on luoda kannattavaa kasvua. Keskeisessä osassa uudelleenjärjestelyissä on myös tuotanto-, varasto- ja jakeluverkoston keskittäminen ja erikoistuminen. Uponor Infraa koskevat suunnitelmat liittyvät tuotannon keskittämiseen Suomessa. Uponor käynnisti marraskuun lopulla yhteistoimintaneuvottelut Suomessa.

Uponor ilmoitti marraskuussa suunnitelmistaan ryhtyä valmistamaan talotekniikkaratkaisuja Kiinassa vuoden 2016 loppupuolella tukeakseen Aasiaa koskevia kasvusuunnitelmia. Lisäksi tiedotettiin, että Uponorin saksalainen tytäryhtiö, Uponor Holding GmbH, allekirjoitti kaupan, jolla se osti kahden saksalaisen yhtiön, Delta Systemtechnik GmbH:n ja KaMo-ryhmän, osakekannat kokonaisuudessaan. Kauppa astui voimaan 4.1.2016. Yritysoston tarkoituksena on laajentaa Uponorin tarjontaa ja osaamista käyttö- ja juomavesijärjestelmämarkkinoilla, joilla hygieniatekijöiden merkitys kasvaa koko ajan. Ostettujen yhtiöiden yhteensä 119 työntekijää saivat aikaan 32,8 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2014. Lisäksi Uponor Oyj osti joulukuussa reaaliaikaiseen vedenlaadun seurantaan erikoistuneen suomalaisen NWater Oy -startup-yrityksen koko osakekannan.

Uponor Oyj:n hallitus ilmoitti joulukuussa päätöksestään jatkaa hallituksen vuonna 2014 hyväksymää yhtiön johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu 25–30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Uusi ohjelma kattaa kalenterivuodet 2016–2018.

Uponor ilmoitti joulukuussa päättäneensä myydä Omega-Liner®-putkistosaneerausliiketoimintansa tanskalaiselle Per Aarsleff A/S -yritykselle. Päätöksen taustalla ovat Uponor Infran tuotevalikoiman strategiset linjaukset. Myydyn liiketoiminnan vuosiliikevaihto on ollut noin 1,5 miljoonaa euroa.

Yhdysvaltalaiset tuomioistuimet hyväksyivät 17.12.2015 lopulliset sovintoehdot ryhmäkanteisiin, joista tiedotettiin ensimmäisen kerran 10.6.2015. Uponor Oyj:n yhdysvaltalainen tytäryhtiö Uponor Inc., sen vakuuttajat ja eräät avainkumppanit osallistuivat kahden Yhdysvalloissa nostetun ryhmäkanteen sovintoneuvotteluihin. Kanteet koskivat Uponor Inc:n Yhdysvalloissa myymien ns. keltaisesta messingistä valmistettujen liitinten väitettyä rikkoutumisvaaraa. Sovintoratkaisut vahvistettiin käytännössä osapuolten ehdottamassa muodossa, jolloin niistä tuli lopullisia ja kaikkia osapuolia sitovia. Sovintoehtojen mukaisesti Uponor Inc. antaa kanteessa mukana olevien rakennusten omistajille laajennetun takuun liitinten mahdollisen rikkoutumisen varalta.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana saatiin päätökseen kaksi tuotantoon liittyvää investointia. Pohjois-Amerikassa valmistui tuotanto- ja toimistotilojen laajennus Minnesotan Apple Valleyssä, ja 1.10.2015 Uponor avasi paikallisia lämmönjakelujärjestelmiä valmistavan tehtaan Venäjällä.  

 

 

Uponor Oyj:n tilinpäätös 1-12/2015

Markkinat

Rakentamisaktiivisuus pysyi Uponorin markkina-alueilla pääsääntöisesti vaimeana vuonna 2015 eikä merkittävää kasvua edellisvuoteen verrattuna ollut havaittavissa. Vaikka rakentaminen kiihtyi selvästi muutamilla tärkeillä markkina-alueilla, kuten Yhdysvalloissa, Alankomaissa ja Ruotsissa, useimmilla markkinoilla jo ennestään heikossa taloustilanteessa ei ollut havaittavissa juurikaan elpymisen merkkejä.

Pohjoismaissa markkinoiden kehitys vaihteli suuresti. Ruotsissa uusia asuinrakennushankkeita käynnistettiin tiiviiseen tahtiin ja kehitys oli jokseenkin myönteistä myös Tanskassa ja Norjassa. Suomessa markkinat sen sijaan jatkoivat supistumistaan. Uusien liike- ja julkisrakentamishankkeiden määrä supistui vuoteen 2014 verrattuna kaikissa muissa maissa paitsi Tanskassa. Laskusuuntainen kehitys ei kuitenkaan koske korjausrakentamista, joka kasvaa tasaisesti asuin-, liike- ja julkisrakentamisen segmenteissä. Kunnallistekniikkaan investoitiin aikaisempaa enemmän vain Norjassa, jossa investoinnit tie- ja vesirakentamiseen auttoivat tasapainottamaan energiahankkeiden supistumista.

Myös Keski-Euroopan markkinoiden kehitys oli vaihtelevaa. Saksassa uusien asuinrakennushankkeiden määrä kasvoi hienokseltaan edellisvuoteen verrattuna, mikä ei kuitenkaan tasapainottanut huomattavasti mittavamman asuinrakennusten korjausrakentamisen alavireisenä jatkunutta kehitystä. Vähäinen piristyminen asuinrakentamisen markkinoilla ei riittänyt tasapainottamaan julkis- ja liikerakentamisen matalasuhdannetta ja siksi markkinoiden kehitys oli kokonaisuudessaan alavireistä. Alankomaissa markkinoiden elpyminen kuitenkin jatkui ja useimmissa rakentamisen segmenteissä todettiin merkille pantavaa kasvua.

Lounais-Euroopan markkina-alueista Isossa-Britanniassa uusien asuinrakennushankkeiden määrä supistui merkittävästi vuoteen 2014 verrattuna. Heikko tilanne jatkui myös Ranskassa ja Italiassa, mutta hienoista piristymistä oli havaittavissa Espanjassa ja Portugalissa. Kehitys asuinrakennusten remontointimarkkinoilla oli suurelta osin tasaista. Korjausrakentaminen julkis- ja liikerakentamisen segmenteissä tasapainotti jonkin verran uudisrakentamisen tasaista kehitystä.

Itäisessä Euroopassa Venäjän taloudellinen ja poliittinen epävarmuus on saanut kuluttajat ja yritykset varuilleen, mikä rasitti sekä asuinrakentamisen että liike- ja julkisrakentamisen segmenttejä. Myös Baltian maissa rakentamisen ja kunnallistekniikan segmentteihin investoitiin yleisesti ottaen aikaisempaa vähemmän. Sitä vastoin eräät itäisen Keski-Euroopan suuret maat, kuten Puola ja Tšekin tasavalta, raportoivat kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Talouskasvun hidastuminen erityisesti kehittyvissä maissa heijastui Uponorin vientimarkkinoihin, missä investoinnit asuin-, liike- ja julkisrakentamiseen supistuivat.

Pohjois-Amerikassa kasvu jatkui lähes kaikissa rakentamisen segmenteissä Yhdysvaltain markkinoilla. Uudisrakentamisen markkinat ovat kehittyneet vahvasti jo kolme vuotta ja nyt kasvuvauhti alkoi hieman hidastua. Samaan aikaan yritysten ja kuluttajien luottamus vahvistui, minkä seurauksena investoinnit liike- ja julkisrakentamiseen lisääntyivät merkittävästi. Vastoin odotuksia asuinrakentamisen segmentin kehitys myös Kanadassa oli vuoden aikana suotuisaa. Energian hintojen lasku kuitenkin hillitsi aktiivisuutta eräissä julkis- ja liikerakentamisen sekä kunnallistekniikan segmenteissä.

 

Liikevaihto

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2015 oli 1 050,8 (2014: 1 023,9) milj. euroa, mikä on 2,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Konsernin liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 5,2 %., kun vuoden 2014 luvuissa jätetään huomioimatta Uponor Infran Thaimaan ja Extronin myydyt yksiköt. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna koko vuoden liikevaihto kasvoi 35,0 milj. euroa. Suotuisa kehitys johtui lähinnä Yhdysvaltain dollarin vaikutuksesta, mutta myös ja Kanadan dollari ja Englannin punta vaikuttivat liikevaihtoa kohottavasti. Suurin yksittäinen negatiivinen vaikutus oli Venäjän ruplalla.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto laski 2,5 % heijastellen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen heikkoa tulosta. Vuoden viimeisten kahden kuukauden aikana tapahtunutta lyhytaikaista kysynnän piristymistä lukuun ottamatta Euroopan markkinoiden kehitys jatkui yleisesti ottaen vaisuna. Pieninä valopilkkuina tässä yleisessä ympäristössä loistivat Ruotsi ja Alankomaat. Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen suotuisan kehityksen taustalla vaikuttivat erityisesti pohjoisen Euroopan leuto talvi, asiakkaiden suorittamat varaston täydennykset sekä Saksassa käynnistyneiden liikerakentamishankkeiden ajoitus.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan tuotantokapasiteettia on viime vuosina laajennettu useampaan otteeseen, mikä on mahdollistanut liikevaihdon pitkään kestäneen vahvan kasvun, joka jatkui odotusten mukaisesti vuonna 2015. Valuuttakurssimuutosten vaikutuksesta euromääräisenä raportoitu liikevaihdon kasvu oli erityisen voimakasta. Yhdysvalloissa liikevaihdon kehitys oli terveellä pohjalla. Suotuisaan kehitykseen vaikutti erityisesti käyttövesiratkaisujen liiketoiminta. Myös Kanadassa raportoitiin kasvua lähinnä vahvan viimeisen neljänneksen ansiosta ja erityisesti sisäilmastoratkaisuiden segmentissä lanseerattujen, merkittävien uusien tuoteinnovaatioiden ansiosta.

Uponor Infran liikevaihto supistui selkeästi vuonna 2015. Hieman yli puolet liikevaihdon laskusta oli seurausta Thaimaan liiketoiminnan ja Extronin myynnistä. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli 28.6 milj. euroa. Liikevaihdon jatkuvan supistumisen taustalla vaikutti vahvasti Puolan ja Kanadan heikko kehitys.

Liiketoimintaryhmittäin laskettuna käyttövesiratkaisuiden osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 45 % (39 %), sisäilmastoratkaisuiden 25 % (27 %) ja yhdyskuntatekniikan 30 % (34 %).

  

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin 1.1. – 31.12.2015: 


M€
1–12
2015
1–12
2014
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 467,1 479,1 -2,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 275,8 200,8 37,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 304,6 265,2 14,8 %)
Uponor Infra 312,0 351,3 -11,2 %
Eliminoinnit -4,1 -7,3  
Yhteensä 1 050,8 1 023,9 2,6 %

Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta maata ja niiden osuudet konsernin liikevaihdosta (vuoden 2014 osuus sulkeissa): USA 23,9 % (17,6 %), Saksa 13,0 % (13,9 %), Suomi 11,8 % (13,2 %), Ruotsi 8,9 % (9,2 %), Kanada 7,9 % (8,2 %), Tanska 4,5 % (4,7 %), Alankomaat 3,5 % (3,1 %), Iso-Britannia 3,4 % (3,5 %), Norja 2,9 % (3,6 %) ja Espanja 2,8 % (2,8 %).

  

Tulos ja kannattavuus

Konsernin koko vuoden bruttokate oli 370,2 (340,1) milj. euroa, mikä on 30,1 milj. euroa tai 8,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Bruttokatemarginaali oli 35,2 % (33,2 %). Suurin yksittäin selitys tälle kehitykselle oli Pohjois-Amerikan talotekniikkasegmentin suhteellisesti suurempi osuus sekä Uponor Infran strategisesti merkittävien kokonaisratkaisujen liikevaihdon kasvu ja onnistunut hinnoittelu muoviraaka-aineen hintavaihteluista huolimatta.

Konsernin liikevoitto oli 71,4 (63,4) milj. euroa, mikä on 12,6 % edellisvuotta enemmän. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali nousi hieman vertailukauden 6,2 prosentista 6,8 prosenttiin. Valuuttakurssien muuntovaikutus koko vuoden tulokseen oli positiivinen 7,5 milj. euroa.

Yleiskustannusten kasvuun vaikutti lähinnä kaksi tekijää: Talotekniikka - Pohjois-Amerikan kasvu, jota valuuttakurssimuutokset vahvistivat, sekä Euroopan segmenteissä käynnistettyjen uudelleenjärjestelyiden aiheuttamat kertaluonteiset erät. Kustannuksia alentavat aikaisemmin toteutetut sekä vielä käynnissä olevat kustannussäästötoimet.

Liikevoittoa rasittivat 6,2 (5,9) milj. euron kertaluonteiset kustannukset, kertaluonteisten tulojen määrä oli 1,9 (1,7) milj. euroa ja kertaluonteisten erien yhteisvaikutus oli 4,3 (4,3) milj. euroa, josta Talotekniikka – Euroopan osuus oli 3,6 (3,7) milj. euroa ja Uponor Infran 0,7 (0,6) milj. euroa. Vuoden 2015 kertaluoteiset erät liittyivät lähinnä molempien segmenttien uudelleenjärjestelyihin liittyviin varauksiin ja arvonalentumisiin. Tämän lisäksi Uponor Infralla oli yritysmyynneistä syntyneitä tuloja. Talotekniikka – Eurooppaa koskevasta tehostamisohjelmasta tiedotettiin 21.7.2015 ja siihen liittyvät toimenpiteet on saatu suurelta osin päätökseen, paitsi Saksassa, jossa neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa ovat käynnissä. Saksan liiketoimintoja koskevat toimenpiteet raportoidaan vastedes osana 26.11.2015 julkaistua muutosohjelmaa.

Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 75,8 (67,7) milj. euroa, kasvua 11,9 %. Talotekniikka – Euroopan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 27,6 (38,7) milj. euroa ja Uponor Infran 0,9 (0,0) milj. euroa.

Raaka-aineiden ja erityisesti muoviraaka-aineiden hintaheilahtelut ovat pysyneet suurina ja keskihinnat korkeina pitkän aikavälin vertailuissa. Öljyn maailmanmarkkinahinnan romahduksesta huolimatta muoviraaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkeina erityisesti Euroopassa, johtuen pitkälti muoviraaka-ainevalmistajien rajallisesta toimituskapasiteetista, mikä on aiheuttanut myös toimituskeskeytyksiä.

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 1.1. – 31.12.2015: 


M€
1-12/
2015
1-12/
2014
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 24,0 35,0 -31,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 51,0 31,5 61,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 56,3 41,6 35,4 %)
Uponor Infra 0,2 -0,5 142,0 %
Muut -3,8 -2,6  
Eliminoinnit 0,0 0,0  
Yhteensä 71,4 63,4 12,6 %

Konsernin nettorahoituskulut olivat 8,9 (7,4) milj. euroa ja valuuttakurssierot -3,4 (-1,2) milj. euroa.

Tulos ennen veroja oli 62,8 (56,3) milj. euroa. Tuloverojen määrä oli 25,7 (20,0) milj. euroa, kun veroaste oli 40,9 % (35,5 %). Vuoden 2015 tuloveroihin sisältyy Virossa osingonjaon yhteydessä maksettuja veroja 1,6 milj. euroa sekä Viron tytäryhtiöissä voitonjakoon käytettävissä oleviin varoihin liittyvä 0,5 milj. euron laskennallinen verovelka, joka vastaa noin 3,3 prosenttiyksikön kertaluonteista vaikutusta veroasteeseen. Lisäksi Pohjois-Amerikan liiketoiminnan osuus on kasvanut ja siellä tuloveroaste on suhteellisen korkea.

Konsernin tilikauden tulos oli 36,9 (36,0) milj. euroa, josta jatkuvien liiketoimintojen osuus oli 37,1 (36,3) milj. euroa.

Oman pääoman tuotto laski 12,1 (12,3) prosenttiin. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,5 (14,2) prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,51 (0,50) euroa ja jatkuvien liiketoimintojen osalta 0,51 (0,50) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,39 (3,16) euroa. Muut osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osasta.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 58,2 (75,7) milj. euroa ja rahavirta ennen rahoitusta 16,5 (45,1) milj. euroa. Muutos johtui lähinnä liikevaihdon kasvusta vuoden kahden viimeisen kuukauden aikana, minkä seurauksena myyntisaamisten määrä jäi suhteellisen korkeaksi, sekä maksettujen verojen 13 milj. euron kasvusta. Liikevoiton paranemisen myötä myös tulorahoitus parani 99,0 milj. eurosta 105,6 milj. euroon vuonna 2015.

Tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksestä viiden vuoden ajalta.

 

Investoinnit, tutkimus ja kehitys sekä rahoitus

Uponorin suurin käyttöomaisuusinvestointi vuonna 2015 oli Talotekniikka – Pohjois-Amerikan Minnesotan Apple Valleyssä sijaitsevan tehtaan tuotantokapasiteetin kuudes laajennus. Laajennus valmistui vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä.

Investoinneissaan Uponorin tavoitteena on sijoittaa resursseja kannattaviin liiketoimintamahdollisuuksiin, mutta samalla hallita investointien kokonaismäärää tiukasti. Suuri osa investoinneista suunnataan tarkasti harkittuihin, tuottavuutta parantaviin uudistuksiin ja kunnossapitoon.

Vuonna 2015 bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 50,1 (35,7) milj. euroa eli 14,4 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Pohjois-Amerikassa käynnissä olevan tuotantokapasiteettilaajennuksen osuus on 18,6 milj. euroa. Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen lisäksi myös muut valuuttakurssimuutokset vaikuttivat euroina raportoitavien investointien tunnuslukuihin. Nettoinvestointien määrä oli 49,2 (32,1) milj. euroa.

Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen olivat yhteensä 18,5 (16,3) miljoonaa euroa eli 1,8 (1,6) prosenttia liikevaihdosta.

Tärkeimmät voimassa olevat rahoitusohjelmat 31. joulukuuta 2015 olivat vuonna 2018 erääntyvä 80 milj. euron joukkovelkakirjalaina ja vuonna 2016 erääntyvä 20 milj. euron joukkovelkakirjalaina. Joukkovelkakirjalainoilla Uponor on tasapainottanut maturiteettirakennetta ja mahdollisia rahoituslähteitä. Näiden lisäksi Uponor Infra Oy otti toimintojensa rahoittamiseksi 35 milj. euron lainan 1.7.2013. Vuoden 2015 lopussa lainaa oli nostettuna 11 milj. euroa.

Voimassa oli useampia kahdenvälisiä, 2019–2020 erääntyviä luottolimiittejä yhteensä 200 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2015 aikana näistä varalla olevista rahoitusluotoista ei ollut nostettu yhtään.

Lyhytaikaisen rahoituksen tarpeeseen vastaa kotimainen 150 milj. euron yritystodistusohjelma, josta ei tilinpäätöshetkellä ollut käytössä yhtään. Rahavarat vuoden lopussa olivat yhteensä 49,2 (60,2) milj. euroa.

Konsernissa kiinnitetään erityistä huomiota myyntisaamisiin ja luottoriskeihin. Luottotappioiden määrä pysyi alhaisena ollen 0,6 (0,7) milj. euroa.

Konsernin korolliset nettovelat nousivat 91,3 (82,0) milj. euroon. Omavaraisuusaste oli 44,3 (43,9) prosenttia ja nettovelkaantuminen eli gearing 29,3 (27,6) prosenttia. Velkaantumisasteen vuosineljännesten keskiarvoksi muodostui 40,4 (45,8), kun sen vaihteluväli yhtiön taloudellisissa tavoitteissa on 30–70.

  

Katsauskauden tapahtumia

Uponor tiedotti 25.2.2015 Uponor Infran myyneen enemmistöosuutensa thaimaalaisesta Wiik & Hoeglund PLC -yhtiöstä. Maaliskuun 30. päivänä tiedotettiin, että Uponor Infra Oy myi kokonaan omistamansa tytäryhtiön Extron Engineering Oy:n, jonka päätoimiala on muoviteollisuuden koneiden ja laitteiden valmistus. Yrityskaupasta huolimatta Uponor Infra aikoo kuitenkin jatkaa yhdyskuntatekniikan valmistusteknologian lisensiointia ja myyntiä. Molemmat yritysmyynnit ovat osa Uponor Infran strategista tavoitetta keskittyä markkinoihin, joissa sillä on vahva asema ja mahdollisuus saavuttaa yhteistoimintaetuja. Myöhemmin joulukuussa Uponor Infra myi Omega-Liner®-putkistosaneerausliiketoimintansa tanskalaiselle Per Aarsleff A/S -yritykselle. Päätöksen taustalla olivat Uponor Infran tuotevalikoiman strategiset linjaukset.

Uponor perusti 25. maaliskuuta vakuutustytäryhtiön, Uponor Insurance Ltd:n. Uponor Oyj omistaa yhtiön kokonaan. Yhtiön perustamisella pyritään laajentamaan konsernin mahdollisuuksia maailmanlaajuisten vastuuvakuutusohjelmien hallinnassa ja varmistamaan konsernille kattava vakuutusturva suotuisilla ehdoilla.

21.7. Uponor ilmoitti käynnistävänsä tehostamisohjelman Talotekniikka – Euroopan toimintojen sopeuttamiseksi Euroopan heikkoon kysyntätasoon. Tavoitteena oli saavuttaa noin kolmen miljoonan euron kustannussäästöt vuositasolla järkeistämällä myyntiverkostoa ja keskittämällä ja ulkoistamalla joitakin tukitoimintoja. Toimenpiteistä arvioitiin aiheutuvan yhteensä noin 4–5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut vuoden 2015 aikana, ja niiden arvioitiin vaikuttavan noin 100 henkilötyövuoteen Talotekniikka - Euroopassa. Marraskuun 26. päivänä Uponor ilmoitti aikovansa käynnistää Euroopan toimintoja koskevan muutosohjelman tavoitteenaan vahvistaa kannattavaa kasvua ja pienentää kustannuksia. Suunnitelmat koskevat Talotekniikka – Eurooppaa ja Uponor Infraa. Uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan vähintään 25 miljoonan euron säästöjä vuoden 2017 loppuun mennessä. Näistä Talotekniikka – Euroopan osuus on vähintään 20 miljoonaa euroa ja Uponor Infran 5 miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyistä aiheutuu arviolta 32 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, josta alaskirjausten osuus on 13 miljoonaa euroa. Suurin osa kustannuksista kirjataan vuodelle 2016. Aiemmin mainittu, Talotekniikka – Eurooppaa koskeva tehostamisohjelma, joka julkaistiin 21.7.2015, ja siihen liittyvät toimenpiteet on suurelta osin saatu päätökseen. Poikkeuksen muodostavat Saksan toiminnot, joihin liittyvät uudelleenjärjestelyt raportoidaan vastedes osana 26.11.2015 julkaistua muutosohjelmaa ja joihin liittyviä kertaluonteisia eriä on jäljellä noin 2,5 milj. euroa.

Uponor tiedotti 25.11., että hallinto-oikeus on hylännyt Uponor Oyj:n ja sen tytäryhtiö Uponor Business Solutions Oy:n valitukset, jotka Uponor jätti heinäkuussa 2013. Valitus koski konserniverokeskuksen vuonna 2011 tekemiä verotuksen oikaisupäätöksiä, jotka Uponorin mielestä ovat perusteettomia. Uponor on hakenut valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Uponor ilmoitti, että Uponor Holding GmbH, Uponorin saksalainen tytäryhtiö, osti kahden saksalaisen yhtiön, Delta Systemtechnik GmbH:n ja KaMo-ryhmän, osakekannat kokonaisuudessaan. Kauppa astuu voimaan 4.1.2016. Yritysoston tarkoituksena on laajentaa Uponorin tarjontaa ja osaamista käyttö- ja juomavesijärjestelmämarkkinoilla, joilla hygieniatekijöiden merkitys kasvaa koko ajan. Ostettujen yhtiöiden yhteensä 119 työntekijää tekivät 32,8 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2014.

Uponor, Inc:n Apple Valleyssä Minnesotassa sijaitsevan tehdaskompleksin laajennushanke valmistui vuoden 2015 joulukuussa. Investoinnilla rakennettiin 8 175 m2 tuotanto- ja toimistotilaa ja varmistetaan lähitulevaisuudessa tarvittava kapasiteetin kasvu. 1.10.2015 Uponor avasi paikallisia lämmönjakelujärjestelmiä valmistavan tehtaan Venäjällä. Hassfurtiin Etelä-Saksaan, yrityksen muiden toimintojen yhteyteen rakennettu uusi jakelukeskus otettiin käyttöön maaliskuussa. Marraskuussa Uponor ilmoitti suunnitelmistaan ryhtyä valmistamaan talotekniikkaratkaisuja Kiinassa vuonna 2016 vastatakseen suuren markkina-alueen kasvavaan kysyntään.

Yhdysvaltalaiset tuomioistuimet hyväksyivät 17.12.2015 lopulliset sovintoehdot kahdessa erillisessä ryhmäkanteen sovintoratkaisussa, joista tiedotettiin ensimmäisen kerran 10.6.2015. Uponor Oyj:n yhdysvaltalainen tytäryhtiö Uponor Inc., sen vakuuttajat ja eräät avainkumppanit osallistuivat kahden Yhdysvalloissa nostetun ryhmäkanteen sovintoneuvotteluihin. Kanteet koskivat Uponor Inc:n Yhdysvalloissa myymien ns. keltaisesta messingistä valmistettujen liitinten väitettyä rikkoutumisvaaraa. Tuomioistuimet hyväksyivät lopulliset sovintoehdot kahdessa erillisessä ryhmäkanteen sovintoratkaisussa. Sovintoratkaisut vahvistettiin käytännössä osapuolten ehdottamassa muodossa, jolloin niistä tuli lopullisia ja kaikkia osapuolia sitovia. Sovintoehtojen mukaisesti Uponor Inc. antaa kanteessa mukana olevien rakennusten omistajille laajennetun takuun liitinten mahdollisen rikkoutumisen varalta.

Joulukuussa Uponor Oyj:n hallitus ilmoitti päätöksestään jatkaa hallituksen vuonna 2014 päättämää yhtiön johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu 25–30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelman tarkoituksena on jatkaa toimivan johdon ja Uponorin osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaistamista ja siten nostaa yrityksen arvoa, vahvistaa kannattavaa kasvua ja sitouttaa ohjelmaan osallistuvat johtajat yritykseen pitkällä aikavälillä. Uusi ohjelma kattaa kalenterivuodet 2016–2018.

 

Lähiajan näkymät

Uponorin päämarkkina-alueiden markkinasuhdanteissa ei ole näkyvissä suuria muutoksia. Talouden uskotaan kehittyvän kahden edeltävän vuoden tapaan: talouskasvu jatkuu Pohjois-Amerikassa vilkkaana ja Euroopassa talouden kehitys polkee paikallaan eikä kasvua synny. Aasian markkinoiden merkitys Uponorille on pieni ja tilanteen siellä uskotaan säilyvän pääsääntöisesti nykyisellään. Talouden kehityssuunnat saattavat siellä kuitenkin muuttua odottamattomasti ja muodostaa uhkan markkinoiden kehitykselle maailmanlaajuisesti.

Vaikka rakennushankkeisiin liittyvien investointien taustalla vaikuttavat taloustrendit näyttäisivät pysyvän hyvin samanlaisina kuin vuonna 2015, Uponor on käynnistänyt laajamittaiset uudelleenjärjestelyt, joiden tavoitteena on vahvistaa markkina-asemaa ja sitä kautta parantaa sekä liikevaihtoa että tuloskehitystä. Pohjois-Amerikassa toteutetut tuotantokapasiteetin laajennukset tukevat liikevaihdon kasvua.

21.7.2015 Uponor ilmoitti käynnistävänsä tehostamisohjelman Talotekniikka – Euroopan toiminnan sopeuttamiseksi Euroopan heikkoon kysyntätasoon. 26.11.2015 Uponor ilmoitti käynnistävänsä laajamittaisen, Talotekniikka – Eurooppaa ja Uponor Infraa koskevan muutosohjelman. Ohjelmien toteutus jatkuu vuoden 2016 puolella.

Uponorissa on perinteisesti kohdennettu merkittävästi resursseja uusien tuotteiden ja ratkaisuiden kehitykseen. Näistä yksi esimerkki on äskettäin lanseerattu saumaton alumiinikomposiittiputki. Lisäksi toimintoihin ja ylläpitoon liittyvää tuottavuuden parantamista jatketaan tavalliseen tapaan myös vuonna 2016. Uponor käynnisti vuonna 2015 laajamittaisia muutosohjelmia, joihin kuuluu esimerkiksi tuotantolaitosten käytön tehostaminen ja Kiinaan rakennettava tehdas. Muutosohjelmat lisäävät hetkellisesti konsernin investoinnit edellisvuosia suuremmiksi. Uponorin arvioiden mukaan investoinnit, osakeinvestointeja lukuun ottamatta, nousevat vuonna 2016 noin 58 miljoonaan euroon (50 milj. euroa vuonna 2015).

Suotuisa sää ja asiakkaiden odottamaton käyttäytyminen (esimerkiksi varastojen ennakkotäydennykset) vilkastuttivat vuoden 2015 viimeistä neljännestä, mikä yhdessä säätilan huononemisen kanssa todennäköisesti vaikuttaa vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen kysyntään. Olettaen että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu muilta osin häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2016: Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2015.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

   

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.uponor.fi