Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj                 Pörssitiedote               10.3.2016          17:10

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2015 osingoksi 0,44 euroa osakkeelta. Hallitukseen valittiin sen entiset jäsenet. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, kuten valtuutuksen hankkia omia osakkeita ja päättää osakeannista. Kaikki ehdotukset kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta http://sijoittajat.uponor.fi. 

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta totesi avauksessaan, että hallitus esittää omien osakkeiden ostovaltuutusta mutta ei ole suunnitellut osakeostojen käynnistämistä. 

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.3.2016, ja osinko maksetaan 22.3.2016. 

Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mikko Heinonen. 

Valtuutus hankkia omia osakkeita

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 3,5 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta. 

Valtuutus päättää osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta. Enimmäismäärä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ja tilintarkastajan valinta 

Hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Timo Ihamuotila, Markus Lengauer, Eva Nygren, Annika Paasikivi ja Jari Rosendal.  

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.  

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 4 § ja 10 § muutetaan siten, että yhtiökokous vastedes valitsee hallituksen puheenjohtajan ja mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tarkemmat tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta http://sijoittajat.uponor.fi.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettiin ennallaan: puheenjohtaja saa 88 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. 

 

Lisätiedot:
Päälakimies Reetta Härkki,
puh. 020 129 2835

 

Uponor Oyj 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

  

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi