Osavuosikatsaus 1-9/2017: Hyvä kehitys kolmannella vuosineljänneksellä tasapainotti vaisua toista neljännestä

Uponor Oyj       Osavuosikatsaus 1-9/2017         27.10.2017        8.00 

Hyvä kehitys kolmannella vuosineljänneksellä tasapainotti vaisua toista neljännestä

·   Heinä–syyskuun liikevaihto 317,5 (284,1) milj. euroa, kasvua 11,8 %

·   Kasvua kaikissa segmenteissä; suurinta kasvu oli Talotekniikka – Pohjois-Amerikassa

·   Heinä–syyskuun liikevoitto 40,4 (25,1) milj. euroa, kasvua 60,9 %; tärkeimmät kasvuun vaikuttavat tekijät olivat liikevaihdon kasvu ja vuoden 2017 toisella neljänneksellä päätökseen viedyistä muutosohjelmista saadut kustannussäästöt; heinä–syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto 40,4 (29,0) milj. euroa, kasvua 38,9 %

·   Korkeimman hallinto-oikeuden 13.9.2017 antaman Uponorin vuoden 2016 verovalitukseen liittyvän päätöksen myönteinen vaikutus tulokseen oli kuluneella vuosineljänneksellä 5,2 milj. euroa, josta 3,6 milj. euroa kirjataan rahoitustuottoihin ja 1.6 milj. euroa verotuottoihin

·   Tammi–syyskuun liikevaihto 891,0 (830,5) milj. euroa, kasvua 7,3 %

·   Tammi–syyskuun liikevoitto 77,9 (63,5) milj. euroa, kasvua 22,7 %; tammi–syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto 79,2 (74,6) milj. euroa, kasvua 6,0 %

·   Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos 0,64 (0,47) euroa

·   Sijoitetun pääoman tuotto tammi–syyskuussa 19,4 (16,9) prosenttia ja nettovelkaantumisaste syyskuun lopussa 48,2 (56,6) prosenttia

·   Liiketoiminnan rahavirta tammi–syyskuussa 65,4 (22,0) milj. euroa

·   Uponor pitää ennallaan 13.2.2017 annetun ohjeistuksen: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2016, mikäli talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi
kauden kehitystä:

·   Voin ilokseni todeta, että Talotekniikka – Pohjois-Amerikka on odotustemme mukaisesti toipunut toisen vuosineljänneksen lyhytaikaisesta tuotanto-ongelmasta, ja toimitukset asiakkaille sujuvat jälleen luotettavasti, joskin osa toimituksista on vielä vajaita. Tilanteen odotetaan paranevan edelleen, kun rauhallisempi talvisesonki alkaa ja uudet tuotantolinjat ja kaikki toiminnot saadaan täyspainoisesti käyntiin. Viime aikoina olemme tehneet useita kuukausiennätyksiä tuotannossa ja uskomme tahdin säilyvän, kun vuonna 2017 julkistetut kaksi tuotantolaajennusta otetaan käyttöön vuonna 2018.

·   Talotekniikka – Euroopan liikevaihdon kehitys oli positiivista useilla kansallisilla markkinoilla. Kannattavuuden kehitystä tukevat vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä käynnistetyn muutosohjelman hyötyvaikutukset. Vahvempaa kasvua haettiin kaikilla maantieteellisillä alueilla suuntaamalla resursseja uudella tavalla ja parantamalla sitä kautta Uponorin tarjoamaa lisäarvoa strategisilla painopistealueillamme ja tärkeissä asiakassegmenteissämme.

·   Aikaisemmin tänä vuonna Uponor Infra ilmoitti myyntihintojen korotuksista, joiden tavoitteena oli korvata vuoden ensimmäisen puoliskon raaka-ainehintojen nousu. Hinnankorotukset onnistuivat hyvin. Segmentin liikevaihto kehittyi suotuisasti ja vertailukelpoinen tammi-syyskuun liikevoitto ylittää vertailukauden luvun.

·   Kun toinen ja kolmas vuosineljännes lasketaan yhteen ja tarkastellaan kehitystä yli yhden vuosineljänneksen tulosten, konsernin liikevaihto kasvoi hieman yli 7 % viime vuodesta. Tämä on samaa tasoa kuin ensimmäisellä neljänneksellä ja vastaa hyvin Uponorin pitkän aikavälin tavoitteita.

 

Konsernin taloudelliset tunnusluvut  
 
         
Konsernitulos
(jatkuvat toiminnot), Milj. € 
    1–9 
 2017
1–9
2016
2016 2015 2014 2013
Liikevaihto     891,0 830,5 1 099,4 1 050,8 1 023,9 906,0
Toiminnan kulut     786,8 737,8 991,0 942,7 926,4 823,6
Poistot ja arvonalentumiset     29,1 31,6 41,6 39,1 36,5 33,0
Liiketoiminnan muut tuotot     2,8 2,4 4,2 2,4 2,4 0,8
Liikevoitto     77,9 63,5 71,0 71,4 63,4 50,2
Vertailukelpoinen liikevoitto     79,2 74,6 90,7 75,8 67,7 55,2
Rahoitustuotot ja kulut     -2,9 -7,2 -10,0 -8,9 -7,4 -7,1
Tulos ennen veroja     73,4 56,5 60,4 62,8 56,3 43,2
Tulos jatkuvista toiminnoista     50,3 35,6 41,5 37,1 36,3 27,1
Tilikauden tulos     50,3 36,0 41,9 36,9 36,0 26,8
Osakekohtainen tulos     0,64 0,47 0,58 0,51 0,50 0,38

 

   

Tietoja tammi–syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, eikä sitä ole tilintarkastettu. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailulukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista. Tämä tiedote on tiivistelmä Uponorin tammi–syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta, joka on tiedotteen liitteenä. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta.

Esitysaineisto ja webcast-esitys

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 27.10. klo 10.00, ja se on seurattavissa joko verkkosivuilta osoitteesta sijoittajat.uponor.fi tai Uponorin IR-mobiilisovelluksesta.  Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin IR-mobiilisovelluksesta. Kaikki esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus

Uponor Oyj julkaisee vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen torstaina 15.2.2018. Hiljaisen jakson aikana 1.1.–15.2.2018 yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja eikä keskustele katsauskauden tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2017 

Markkinat

Rakentaminen Uponorin tärkeimmillä markkinoilla pysyi kolmannen vuosineljänneksen aikana hyvällä tasolla. Yleisesti ottaen Euroopan markkinat säilyivät vakaina, ja urakoitsijat raportoivat tilauskannan ja rakentamisen määrän lisääntymisestä. Pohjois-Amerikassa kasvu jatkui Uponorille tärkeimmissä segmenteissä vaikkakin viime vuosia hitaampana.

Saksassa, Uponorin suurimmilla Keski-Euroopan markkinoilla, missä vahva talouskasvu on lisännyt rakennusalan kysyntää, osaavien ammattilaisten puute rajoittaa edelleen rakentamisen määrää. Erityisesti uusien kerros- ja rivitalojen rakentaminen oli vilkasta, kun taas omakotitalosegmentissä kasvu oli vaisumpaa. Merkittävästi uudisrakentamista suuremmassa korjausrakentamisen segmentissä kehitys oli tasaista. Liike- ja julkisrakentamisen segmenteissä oli havaittavissa hienoista kasvua vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alankomaissa toimiala säilyi elinvoimaisena, vaikka kasvuvauhti hidastuikin edellisiin kausiin verrattuna.

Eteläisessä Euroopassa eri maiden ja markkinasegmenttien välillä oli eroja, mutta yleisesti ottaen rakennusmarkkinat kehittyivät myönteisesti edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Espanjassa markkinat kasvoivat edelleen, vaikka taso oli verrattain matala. Ranskassa rakentaminen vilkastui. Isossa-Britanniassa markkinoiden kehitys oli pääsääntöisesti tasapainoista huolimatta poliittisesta epävarmuudesta.

Pohjoismaissa markkinoiden vahva kehitys jatkui. Ruotsissa sekä asuinrakentamisen että liike- ja julkisrakentamisen markkinat kasvoivat edelleen selvästi edellisvuoteen verrattuna. Myös Tanskassa, Suomessa ja Norjassa rakennusmarkkinat jatkoivat kasvuaan, vaikkakin Ruotsia hitaammin. Näissä maissa piristymistä havaittiin erityisesti asuinrakentamisen segmentissä, kun taas liike- ja julkisen rakentamisen segmentissä rakentaminen jäi suurelta osin vuoden 2016 tasolle. Työvoimapula kasvoi rakentamisen määrän myötä, mikä on omiaan viivästyttämään tai hidastamaan hankkeiden etenemistä.

Pohjois-Amerikassa rakentamisaktiivisuus säilyi pääosin hyvänä. Yhdysvalloissa, Uponorin suurimmilla kansallisilla markkinoilla, omakotirakentajien luottamus on vahvaa, ja asuinrakentaminen vilkastui edelleen, joskin vuosikymmenen alkua hitaammin. Toimistotilojen ja kaupallisen rakentamisen segmenteissä raportoitiin kasvua, vaikkakin investoinnit muuhun liike- ja julkiseen rakentamiseen pysyivät pitkälti vuoden 2016 tasolla. Kanadassa asuinrakentamista edisti asuntojen hintojen voimakas kasvu.

Pohjoismaissa investoinnit kunnallistekniikkaan pysyivät vaatimattomina mutta vakaina; Ruotsissa kasvu oli hyvää. Teollisuusinvestointien voimakas lasku Kanadassa vuosina 2015–2016 on pysähtynyt, ja kysyntä on kääntynyt kasvuun Uponorille tärkeissä markkinasegmenteissä.

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä Uponorin toiminta-alueilla ja erityisesti Pohjois-Amerikassa koettiin poikkeuksellisia sääolosuhteita ja voimakkaita myrskyjä. Myrskyt ja muut vaaralliset sääilmiöt saattavat vaikuttaa Uponorin toimintoihin ja myös tärkeimpiin sidosryhmiin aiheuttaen esimerkiksi kysyntään ja toimituksiin liittyviä muutoksia niin lähitulevaisuudessa kuin pidemmälläkin ajanjaksolla. Toistaiseksi äärimmäisten sääilmiöiden vaikutus Uponorin toimintaan on ollut vähäistä. Uponor kuitenkin seuraa tilanteiden kehittymistä tarkasti.
 

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto kasvoi vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 11,8 prosenttia ja oli 317,5 (284,1) milj. euroa. Valuuttakursseista etenkin Yhdysvaltain dollarilla (USD), Venäjän ruplalla (RUB) ja Ruotsin kruunulla (SEK) oli pieni vaikutus konsernin liikevaihtoon, mutta kurssimuutosten nettovaikutus jäi vähäiseksi.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto oli 136,3 (127,4) milj. euroa, kasvua 7,1 %. Suomea lukuun ottamatta liikevaihto kasvoi kaikissa Uponorille tärkeissä maissa, erityisesti Itävallassa, Alankomaissa, Norjassa, Ruotsissa ja Espanjassa. Segmentin suurimmalla markkina-alueella Saksassa liikevaihdon kasvu edellisvuodesta oli vaatimatonta, mikä johtuu muun muassa alemman hinta/laatuluokan ns. private label –tuotteiden aiheuttamasta kilpailusta. Liikevaihto kasvoi myös vientimarkkinoilla, useissa Itä-Euroopan maissa sekä Venäjällä, missä vireä syyssesonki, oman myyntihenkilöstön määrän lisäys ja tehokas asiakashankinta vauhdittivat liikevaihdon kehitystä. Koko segmentin alueella käyttövesi- ja sisäilmastoratkaisujen liikevaihto säilyi vahvana, ja elpymistä havaittiin paikallisen lämmönjakelun liiketoiminnassa. Liikevaihto kehittyi hyvin myös tehtaalla koottujen asennusvalmiiden ratkaisujen tuoteryhmässä. Näitä ovat esimerkiksi pääosin Deltan ja KaMon tarjonnasta koostuva Uponor Port -tuoteperhe, joka helpottaa asennuksen ja suunnittelun kapasiteettiongelmien ratkaisemista.

Osana Talotekniikka - Eurooppa -segmenttiä raportoitavien Aasian toimintojen liikevaihto jatkoi kasvuaan Kiinan hallituksen toteuttamista kiinteistömarkkinoiden kasvua hillitsevistä toimista huolimatta. Uponorin uusin tehdas Kiinan Taicangissa on nyt ollut käytössä kolme täyttä vuosineljännestä ja toimii lähes suunnitellulla kapasiteetilla.

Talotekniikka Pohjois – Amerikan liikevaihto oli 91,2 (77,5) milj. euroa, kasvua euroissa laskettuna 17,8 prosenttia ja Yhdysvaltain dollareissa laskettuna 23,9 prosenttia. Käyttövesi- ja sisäilmastoratkaisujen kysyntä säilyi vahvana, mutta sen lisäksi kolmannen neljänneksen vahvaa liikevaihdon kasvua selittävät toisella neljänneksellä koetut toimitusvaikeudet, joiden selvittyä toimituksia lisättiin kolmannella vuosineljänneksellä. Toimitusvaikeudet liittyivät lähinnä Uponorin pitkän aikavälin haasteeseen lisätä tuotantomääriä kysynnän kasvua vastaavassa tahdissa. Sen lisäksi toisella neljänneksellä koettiin lyhytkestoinen raaka-aineesta johtuva tuotanto-ongelma, mikä hetkellisesti jarrutti tuotantoa ja vaikutti yhtiön kykyyn toimittaa putkitilauksia. Kuten aiemmin jo ilmoitettiin, ongelma saatiin ratkaistua toisella vuosineljänneksellä.

Uponor Infran liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 12,1 prosenttia ja oli 90,6 (80,8) milj. euroa. Kasvu oli erityisen vahvaa Kanadassa ja Yhdysvalloissa, missä markkinat alkoivat elpyä pitkällisen vaikean kauden jälkeen. Euroopassa Ruotsin hyvä kasvu tasapainotti muiden Pohjoismaiden heikkoa kehitystä.
 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, heinä–syyskuu:

Milj. € 7–9/2017 7–9/2016 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 136,3 127,4 7,1 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 91,2 77,5 17,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $) 106,8 86,2 23,9 %)
Uponor Infra 90,6 80,8 12,1 %
Eliminoinnit -0,6 -1,6  
Yhteensä 317,5 284,1 11,8 %


Uponorin tammi–syyskuun liikevaihto oli 891,0 (830,5) milj. euroa, kasvua 7,3 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui Uponor Infran liikevaihdon reippaasta kasvusta vuoden kaikilla kolmella neljänneksellä sekä Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihdon hyvästä kehityksestä, joka säilyi vakaana huolimatta toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon vaikuttaneista tuotanto-ongelmista. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto olisi ollut 1,3 milj. euroa raportoitua suurempi. Suurimmat vaikutukset oli Venäjän ruplalla (RUB), Ruotsin kruunulla (SEK) ja Yhdysvaltain dollarilla (USD).

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi–syyskuu:

Milj. € 1–9/2017 1–6/2016 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 396,2 385,2 2,9 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 248,7 228,4 8,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $) 279,0 254,4 9,7 %)
Uponor Infra 248,0 220,7 12,4 %
Eliminoinnit -1,9 -3,8  
Yhteensä 891,0 830,5 7,3 %

   

Tulos ja kannattavuus

Konsernin bruttokate vuoden kolmannella neljänneksellä oli 109,3 (96,8) milj. euroa, mikä on 12,5 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu heijastelee liikevaihdon kasvua. Bruttokatemarginaali 34,4 (34,1) prosenttia ​​oli hieman edellisvuotta parempi. Vertailukelpoinen bruttokate kasvoi hieman liikevaihtoa enemmän ja oli 109,3 (97,6) milj. euroa. Vertailukelpoinen bruttokatemarginaali oli 34,4 (34,3) prosenttia.

Liikevoitto kasvoi vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 60,9 prosenttia ja oli 40,4 (25,1) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto, kun vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jätetään huomiotta, kasvoi 38,9 prosenttia ja oli 40,4 (29,0) milj. euroa. Kannattavuutta kuvaava vertailukelpoinen liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 10,2 prosentista 12,7 prosenttiin. Liikevoitto parani kaikissa kolmessa segmentissä. Suotuisaa kehitystä vauhditti vilkkaan kysynnän myötä kasvanut liikevaihto. Liikevoiton vahvaan kasvuun vaikuttivat osaltaan myös Euroopassa marraskuussa 2015 käynnistettyyn muutosohjelmaan kuuluvien rakennemuutosten ja tehostamistoimien ansiosta saavutetut säästöt. Lisäksi kaikissa segmenteissä yleiskustannukset ja muut kulut on pidetty tehokkaasti hallinnassa. Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla raaka-aineiden hinnat nousivat, mutta erityisesti Uponor Infrassa hintojen nousu pystyttiin suurelta osin korvaamaan myyntihintojen korotuksilla.

Talotekniikka – Euroopan liikevoitto kasvoi kolmannella neljänneksellä 33,2 prosenttia ja oli 14,4 (10,8) milj. euroa. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 14,4 (11,7) milj. euroa. Liikevaihdon kasvun ohella tuotantoverkoston tehostaminen paransi liikevoittoa, mikä tasapainotti lähinnä alumiinin ja messingin kohonneita hintoja. Liikevoittoa rasittivat myös projektimyynnin lisääntyneet tukipalvelut ja markkinointikampanjat voimakkaasti kilpailluilla Euroopan markkinoilla sekä suunnitelman mukaiset toiminnan käynnistämiseen liittyvät tappiot Aasiassa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto kolmannella neljänneksellä oli 19,0 (12,4) milj. euroa. Euroissa laskettuna liikevoitto kasvoi 53,0 prosenttia ja Yhdysvaltain dollareissa 58,5 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Pääsyinä liikevoiton suotuisaan kehitykseen olivat liikevaihdon kasvu ja jakelun tehokas hallinta kapasiteettipulasta huolimatta; tulosta rasittivat edelleen jälkitoimituksista johtuvat tavallista suuremmat toimituskustannukset.

Uponor Infran liikevoitto kasvoi 178,8 prosenttia edellisvuoden 2,7 milj. eurosta 7,4 milj. euroon. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 7,4 (5,9) milj. euroa, eli muutos oli 23,9 prosenttia. Liikevaihdon kasvun ohella tuloksen kohentuminen oli pääasiassa seurausta myyntihintojen korotuksista, joilla pyrittiin korvaamaan vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon raaka-ainehintojen nousu. Tulosta rasitti koneiden siirtoihin liittyvä odotettua laajempi tuotannon tehonlasku Suomessa.
 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, heinä–syyskuu:

Milj. € 7–9/2017 7–9/2016 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 14,4 10,8 33,2 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 19,0 12,4 53,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $) 21,9 13,8 58,5 %)
Uponor Infra 7,4 2,7 178,8 %
Muut 0,2 -0,2  
Eliminoinnit -0,6 -0,6  
Yhteensä 40,4 25,1 60,9 %

   

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin, heinä–syyskuu:

Milj. € 7–9/2017 7–9/2016 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 14,4 11,7 22,9 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 19,0 12,4 53,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $) 21,9 13,8 58,5 %)
Uponor Infra 7,4 5,9 23,9%
Muut 0,2 -0,2  
Eliminoinnit -0,6 -0,6  
Yhteensä 40,4 29,0 38,9 %

 

Rahoituskulut vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä olivat -1,1 milj. euroa eli 2,8 milj. euroa vähemmän kuin vertailukaudella. Tämä johtuu Suomen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka seurauksena kirjattiin 3,6 milj. euroa korkokulujen vähennystä.

Heinä–syyskuun tulos ennen veroja oli 41,0 (23,5) milj. euroa, minkä seurauksena myös verojen määrä kasvoi 12,4 (8,7) milj. euroon. Korkeimman hallinto-oikeuden verotusta koskeva syyskuinen päätös oli Uponorille suosiollinen. Päätöksen myönteinen vaikutus veroihin oli 1,6 milj. euroa ja kokonaisvaikutus tulokseen oli 5,2 milj. euroa. Kolmannen neljänneksen tulos oli 28,6 (14,8) milj. euroa.

Tammi–syyskuun bruttokate oli 299,1 milj. euroa (33,6 %), kun se oli edellisvuonna 290,1 milj. euroa (34,9 %). Vertailukelpoinen bruttokate oli 300,1 milj. euroa (33,7 %), kun se edellisvuonna oli 292,5 milj. euroa (35,2 %). Heikkeneminen johtui pääosin kilpailun aiheuttamasta hintapaineesta etenkin Euroopan talotekniikkaliiketoiminnassa.

Tammi–syyskuun liikevoitto oli 77,9 (63,5) milj. euroa, muutos edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli 22,7 %. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 79,2 (74,6) milj. euroa, muutos edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 6,0 %.

Kuten tammi–kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksessa mainittiin, Uponorin Euroopan laajuisen muutosohjelman viimeinen vaihe käynnistettiin vuoden 2017 toisella neljänneksellä eikä kolmannella neljänneksellä ei ole uusia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (IAC). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien määrä tammi–syyskuussa oli 1,3 (11,1) milj. euroa. Kuluvan vuoden kustannukset liittyvät pääasiassa Talotekniikka – Euroopan Italiassa toteuttamaan toimistojen yhdistämiseen. Vuonna 2016 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät Talotekniikka – Euroopassa ja Uponor Infrassa toteutettuihin muutosohjelmiin. Kuten tammi–kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksessa mainittiin, muutosohjelman tavoitteena oli saavuttaa 25 miljoonan euron säästöt vuositasolla, ja uudelleenjärjestelyjen kertaluonteisten kustannusten kokonaismääräksi arvioitiin 32 milj. euroa. Säästötavoitteet on suurelta osin saavutettu. Kertaluonteisten vertailukelpoisuuteen vaikuttavien kustannusten määrä koko ohjelman aikana oli yhteensä 24,5 milj. euroa. Luku sisältää toimistojen yhdistämisen Italiassa.

Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli tammi–syyskuussa 8,7 prosenttia, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 7,6 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 8,9 (9,0) prosenttia oli lähes edellisvuoden tasolla.

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–syyskuu: 

Milj. € 1–9/2017 1–9/2016 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 29,8 23,8 25,1 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 40,1 38,1 5,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $) 45,0 42,4 6,0 %)
Uponor Infra 10,2 4,2 145,4 %
Muut -1,7 -1,7  
Eliminoinnit -0,5 -0,9  
Yhteensä 77,9 63,5 22,7 %

 

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin, tammi–syyskuu:

Milj. € 1–9/2017 1–9/2016 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 32,6 30,6 6,3 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 40,1 38,1 5,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $) 45,0 42,4 6,0 %)
Uponor Infra 8,7 8,5 3,0 %
Muut -1,7 -1,7  
Eliminoinnit -0,5 -0,9  
Yhteensä 79,2 74,6 6,0 %


Rahoituskulut olivat 2,9 milj. euroa eli 4,3 milj. euroa vähemmän kuin vertailukaudella. Tämä johtuu pääosin Suomen korkeimman hallinto-oikeuden syyskuisesta päätöksestä, jonka seurauksena kirjattiin 3,6 milj. euroa korkokulujen vähennystä.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli -1,6 milj. euroa, mikä liittyy vähemmistöosuuteen Phyn-yhteisyrityksessä. Yhteisyrityksen tuotteet ovat kehitys- ja testausvaiheessa eikä sillä ole tuloja. Phyn perustettiin heinäkuussa 2016. Yhteisyrityksen toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti.

Tammi–syyskuun tulos ennen veroja oli 73,4 (56,5) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 23,1 (20,9) milj. euroa. Korkeimman hallinto-oikeuden syyskuisen päätöksen seurauksena yhtiölle vuonna 2011 määrättyjen verojen määrää alennetaan ja arvioitu koko vuoden efektiivinen veroaste jää 31,5 prosenttiin. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen kertaluonteinen vaikutus muuttaa verotusastetta 1,5 % yhtiölle suotuisammaksi.

Kauden voitto oli 50,3 (35,6) milj. euroa. Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos, myös laimennettuna, oli 0,64 (0,47) euroa. Oma pääoma osaketta kohti, myös laimennettuna, oli 3,68 (3,41) euroa.
 

Katsauskauden tapahtumia

Uponor ilmoitti toukokuussa 2017, että Talotekniikka – Pohjois-Amerikka käynnistää 16,3 miljoonan euron (17,4 miljoonan dollarin) arvoisen tehdaslaajennuksen Yhdysvaltain Apple Valleyssä Minnesotan osavaltiossa vastatakseen putkijärjestelmiensä kysynnän kasvuun. Kyseessä on kymmenes laajennus Apple Valleyssä sitten toiminnan käynnistymisen vuonna 1990. Investointi lisää PEX-putkivalmistukseen liittyvää rakennuspinta-alaa 5 440 neliömetrillä. Rakennuksen odotetaan olevan käytössä tammikuussa 2018.

Uponor ilmoitti 20. heinäkuuta 2017, että Talotekniikka – Pohjois-Amerikka ostaa tehdasrakennuksen ja kiinteistön Hutchinsonista Minnesotan osavaltiosta kyetäkseen lisäämään PEX-putkivalmistuksensa tuotantokapasiteettia ja vastaamaan Pohjois-Amerikan kysynnän pitkän aikavälin kasvuun. Kaupan arvo oli 5,6 milj. euroa (6,3 milj. dollaria), ja se saatiin päätökseen 3. elokuuta 2017. PEX-putkituotannon kaavaillaan alkavan Hutchinsonissa vuoden 2018 toisella puoliskolla eli hieman alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin, kun kaikki tarvittavat hyväksynnät on saatu.

Talotekniikka – Eurooppa järjesti Espanjassa 17. heinäkuuta mittavan myynninedistämistapahtuman asentajille. Tapahtuma järjestettiin yhtä aikaa viidessä Espanjan suurkaupungissa. Verkossa suoratoistettuun tapahtumaan osallistui yhteensä 1 600 asentajaa.

Uponor Oyj ja sen tytäryhtiö Uponor Business Solutions Oy saivat 13. syyskuuta korkeimmasta hallinto-oikeudesta päätökset valituksiin, jotka Uponor jätti tammikuussa 2016. Valitus koski konserniverokeskuksen vuonna 2011 tekemiä verotuksen oikaisupäätöksiä. KHO:n Uponor Oyj:tä koskeva päätös alentaa yhtiön verovuosien 2005–2007 verotettaviin tuloihin lisätyn ja perimättä jätetyn palvelumaksujen voittomarginaalin seitsemästä prosentista kolmeen prosenttiin. Myös yhtiölle määrättyjen verojen, viivekorkojen ja veronlisäysten määriä alennettiin. Uponorin tytäryhtiön Uponor Business Solutions Oy:n verovuotta 2005 koskevat jälkiverotuspäätökset kumottiin. Verohallinto on laskenut päätösten verotukseen aiheuttamat muutokset ja oikaisee maksuunpanon molempien yhtiöiden osalta. Verovuosien 2006–2009 osalta Uponor Business Solutions Oy:n veloittamien palvelumaksujen markkinaehtoisten määrien selvittäminen palautuu Verohallinnolle.

Syyskuussa Uponor Infra julkisti lisenssisopimuksen, jolla se myönsi afrikkalaiselle Plasco Ltd:lle oikeuden Weholite®-putken valmistukseen ja markkinointiin Tansanian yhdistyneessä tasavallassa. Uponorin kehittämä Weholite®-tuotesarja koostuu polyeteeniputkista (HDPE), liitososista ja tehdasvalmisteisista kokonaisuuksista, joita käytetään laajalti ympäri maailmaa matalapaineisissa putkistoissa juomaveden, hulevesien, jäteveden ja useiden muiden nesteiden kuljettamiseen. Uponor Infran oman tuotannon lisäksi Weholite-lisenssivalmistajia on Isossa-Britanniassa, Islannissa, Omanissa, Etelä-Afrikassa, Malesiassa, Thaimaassa, Japanissa, Chilessä, Brasiliassa, Ranskassa, Turkissa ja nyt myös Tansaniassa.
 

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä oli suotuisaa, ja Uponor odottaakin kysynnän kehityksen jatkuvan tyydyttävänä lähitulevaisuudessa. Markkinoiden uskotaan kehittyvän vuoden 2017 jälkipuoliskolla samaan tapaan kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Näkemys perustuu väestökehitykseen liittyvään kysynnän kasvamiseen, mitä osaltaan tukee talouskasvun tervehtyminen ja työmarkkinoiden suotuisa kehitys; näiden uskotaan jatkuvan Uponorille tärkeissä maissa. Lisäksi uusien asuinrakennushankkeiden määrä on pysynyt Uponorin tärkeimmillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa historiallisten keskiarvojen alapuolella. Suurimmat suotuisaa kehitystä uhkaavat riskit liittyvät maailmantalouden epätodennäköiseen äkilliseen suistumiseen raiteiltaan tai akuuttiin poliittiseen kriisiin pohjoisella pallonpuoliskolla.

Uponor on viimeisten parin vuoden aikana vahvistanut toimintojaan monessa suhteessa. Talotekniikka – Euroopan ja Uponor Infran toimintoja on tehostettu, minkä seurauksena toimitusketju ja tuotantolaitosverkosto ovat aikaisempaa virtaviivaisempia ja kilpailukykyisempiä. Muutosohjelmien ohella myös myyntiä ja markkinointia on muokattu vastaamaan paremmin strategisia tavoitteita. Pohjois-Amerikan talotekniikkasegmentti on määrätietoisilla investoinneilla parantanut kykyään vastata kasvavaan kysyntään niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä ja rakentanut samaan aikaan brändiä ja erinomaista asiakaskokemusta, jotka ovat molemmat segmentin strategisia painopistealueita.

Lisäksi Uponor on huomioinut toiminnassaan digitalisaation ja kestävän kehityksen kaltaiset megatrendit ja on jo tuonut markkinoille ja lisää edelleen tarjontaa, jolla vastataan esimerkiksi asiakkaiden ja yhteiskuntien älykkäiden vedenjakelujärjestelmien kysyntään. Uponor on sitoutunut etsimään ratkaisuja aikakautemme haasteisiin ja tuo markkinoille innovaatioita, jotka auttavat pienentämään ihmisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Kumppanuuksien kautta Uponor pyrkii edistämään kestävää kehitystä ihmisten ja ympäristön parhaaksi niin, että sen oma toiminta säilyy pitkällä tähtäyksellä kannattavana.

Olettaen, että talouskehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor toistaa aiemman ohjeistuksen vuodelle 2017:

Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2016.

Uponor toistaa puolivuosikatsauksessa 1–6/2017 antamansa arvion konsernin investoinneista: Investointien, pois lukien osakeinvestoinnit, arvioidaan ylittävän 60 milj. euroa vuoden 2017 aikana. Luku sisältää Yhdysvalloissa elokuussa 2017 toteutuneen, tuotantolaitosta ja kiinteistöä koskevan kaupan.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi on esitetty vuoden 2016 vuosikertomuksen kohdassa ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”. 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Maija Strandberg, talousjohtaja, puh. 020 129 2830

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2016 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi